Békés Megyei Népújság, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÍS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1972. NOVEMBER 1., SZERDA Ara: 80 fillér XXVn. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM Államfőt köszöntünk Államférfit és tudósi, poli­tikust és harcost köszöntünk. Henryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsá­nak elnöke érkezik ma Budapest­re. A 63 éves államfő 1931-ben lé­pett be a Lengyel Szocialista Pártba és 1934-ben szerezte meg a történelemtudományok dokto­ra címet a varsói egyetemen. .Szakmai és közé'eti munkája az­óta is párhuzamos. Tíz évig volt a Lengyel Tudományos Akadé­mia tudományos titkára, később az aleinöke, töiténéttudományi munkáit széles körben forgatják haszonnal, de a professzor soha nem volt szobatudós. Hősiesen harcolt a lengyel hadseregben a második világháborúban, s mi­után Hitler lerohanta hazáját, tovább folytatta a küzdelmet, részt vett a narviki csatában, majd a dél-franciaországi len­gyel ellenállási mozgalomban. Olyan ország államfőjét kö­szöntjük, amellyel hazánk és né­pünk barátsága nem mai keletű. Lengyelország és Magyarország testvéri barátságának és együtt­működésének történelmi gyöke­rei vannak. Mi soha nem felejt­jük el Bem Apót-, — Petőfivel és Kossuthtal együtt emlegetjük. A felszabadulás óta különösen szorossá vájlt népeink barátsága. Mindkét ország a szocializmus útját választotta, együttműkö­dünk a Varsói Szerződésben, a KGST-ben, bel- és külpolitikai céljaink egyaránt közösek. Épp­úgy együtt harcolunk' a szocia­lista világrendszer további erő­södéséért, mint az európai béké­ért és biztonságért. Ezen a héten hozott nagyje­lentőségű határozatokat a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Poli­tikai Bizottsága. A Magyar Szo­cialista Munkáspárt, a magyar kormány, az egész dolgozó ma­gyar nép rokonszenwel és együttérzéssel kiséri a LEMP megújhódott politikáját, amely Lengyelország további erősödé­sét és felvirágzását szolgálja. Henryk Jablonski csupán rövid ideje, ez év márciusa óta áll je­lenlegi posztján, azóta elnöke az Államtanácsnak. Öröm és meg­tiszteltetés számunkra, hogy a lengyel államfő első külföldi út­ja éppen a Magyar Népköztár­saságba vezet. November 7 méltó megünneplésére készül megyénk lakossága A Nagy Októberi Szocialista J Forradalom évfordulójának mél-1 tó megünneplésére készül me-1 gyénk lakossága. Az ünnepségek, j a különböző -rendezvények már j napokkal előbb megkezdődnek. A KISZ-, a Szakszervezetek Me-1 gyei Tanácsa és még számos más szerv megjutalmazza legjobb ak- tivistáit s átadják a kitüntetése­ket az arra méltó dolgozóknak. Gyuián pénteken Dózsa-kiállítást rendeznek a Bürer-teremben, ugyanakkor leleplezik a Kiss Sándor budapesti szobrászmű­vész alkotta „Csak tiszta forrás­ból” című dombormüvet. A KISZ-fiatalok és az úttörők a megemlékezés számos formáját szervezik megyeszerte. Békés­csabán a Kulich Gyula VII. or­szágos fotókiállítás nyílik a Mun­kácsy Múzeumban. Szarvason vasárnap Ruzicskay György fes­tőművész műterem-kiállítását nyitják meg ünnepélyes keretek között. Az újratelepítésének 250. évfordulóját ünneplő város szü­lötte a Szarvason és Szarvasról 'készült rajzait, festményeit mu­tatja be. A központi megyei ünnepség; Békéscsabán lesz. Vasárnap, dél­után 15 órakor a párt-, tanács- es társadalmi szervek vezetői, üzemek, intézmények képviselői megkoszorúzzák a Szovjet Hősök temetőjében a sírokat, 17 óra­kor a Lenin-szobor talapzatára helyezik el a kegyelet virágait, este pedig 18 órakor a Kulich Gyula Ifjúsági és Üttörőházban tartják a megyei díszünnepséget,, amelyen Cseterki Lajos, az MSZMP KB tagja, az Elnöki Tanács titkára lesz a szónok. M A MAGYARORSZÁGON VENDÉGESKEDTÜNK (8. oldal) HOL VOLT AZ IGAZGATÓ? (3, oldal) • FOGALMAK — FÓKUSZBAN (4. oldal) • AZ ISTENI SZIKRA £1. oldal) • KÖNYVTÁR — GORKIJ NEVÉVEL , (5. oldal) A TAKARÉKSZÖVET­KEZETEK FÉL ÉVE (7. oldal) Negyedszázados jubileumát ünnepli a battonyai gimnázium Negyedszázaddal ezelőtt nyi- | tóttá meg kapuit a Battonyai | Mikes Kelemen Gimnázium és I Mezőgazdasági Szakközépiskola, i amely a magyar, román és dél­szláv nemzetiség lakta község és a környékbeli tanyavilág fi­ataljainak biztosítja a középis- J kólái oktatást. A jubileum alkal­mából háromnapos ünnepségso­rozatot rendeznek Battonyán. A megnyitót kedden délelőtt tartot­ták a községi tanács dísztermé­ben, amelyen dr. Ravasz János főiskolai docens mondott ünnepi beszédet. Ezután a fizikai dolgo­zók gyermekeinek továbbképzé­séről, a tanári önképzésről, a neveléspszichológiáról és egyéb aktuális témáról hangzott el elő­Losonczi Pál fogadta Bangia Desk külügyminiszterét Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke kedden a Parlamentben fogadta Abdusz Szarnád Azadot. a Bangia Desh Népi Köztársaság hivatalos baráti látogatáson ha­zánkban. tartózkodó külügymi­niszterét. A szívélyes légkörű megbeszélésen részt vett Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese is. A nap folyamán megkezdőd­tek Abdusz Szamad Azad tárgya­lásai a Külügyminisztériumban. A tárgyalások után Púja Fri­gyes ebédet adott ä külügymi­niszter és kísérete tiszteletére. Javait a mezőgazdaság gázolaj «ellátása Megyei ünnepség te Világ takarékossági J\ap alkalmából Mint minden evben, az idén is ünnepélyes keretek között .nyi­tották meg a Világtakarékossági Napot. Ezúttal Mezőkovácsházán, a művelődési központban tar­tották a megyei ünnepséget, az OTP és a Hazafias Népfront kö­zös rendezésében. A tegnap dél­előtti ünnepségen közel 120-an vették részt, s Kmetykó Gyula, a Hazafias Népfront járási titkára üdvözlő szavai után Keszthelyi Zoltán országgyűlési képviselő, a battonyai Petőfi Tsz elnöke szólt a takarékosság gondolatáról, az| országos, megyei, valamint a já-l rási takarékossági eredmények- i röL Az ünnepségen részt vett: Huszár Mihály, az MSZMP me-1 gyei bizottságának képviselője, i Király József, a megyei tanács; pénzügyi osztályának vezetője, j Fabulya Balázs, a KISZ megyei! bizottságának titkára. Martincsek László OTP igazgató, valamint a megyei, járási, párt-, állami és társadalmi, valamint gazdasági j szervek képviselői. ! adás. Az elkövetkező napokban töb- oek között jubileumi iskolagyü- iést, öregdiákok és fiatalok bará­ti találkozóját, magyar-román sport- és kulturális műsort ren­deznek, megnyílik a „Mikes Klub” és az öregdiákok Mikes Kelemen szakköre. A battonyai jubileumi ünnep­ségen Mikes Kelemenről, a gim­názium névadójáról tárt előa­dást Veres Dániel a sepsiszent­györgyi magyar színház drama­turgja, aki a közelmúltban szín­darabot írt Mikes Kelemen ro- dostói életéről, tevékenységéről. A háromnapos1 program csütör­tökön gálaesttel zárul, amelyen fellép a battonyai nemzetiségi táncegyüttes is. Kedden a MÉM-beai ülést tar- I tott az őszi mezőgazdasági mun- j kék meggyorsítására létrehozott operatív bizottság. Megállapí­totta, hogy az országban, néhány helytől eltekintve, sikerült za­vartalanná tenni a mezőgazda- sági gázolaj-ellátást, amely az elmúlt hetekben sokfelé akado­zott és emiatt álltak a trakto­rok. Az ÁFOR nagy erőfeszí­téseket tett az üzemanyaghiány felszámolására ,amit az is bi­zonyít, hogy októberben — az el­múlt év azonos időszakához ké­pest — százezer tonnával több gázolajat hoztak forgalomba, összesen több mint 300 ezer ton­nát, és ennek jórészét a mező- gazdasági nagyüzemek traktorai és munkagépei használtak el. A legnagyobb üzemanyag-hiánnyal küszködő megyék — Bács-Kis- kun, Békés és Csongrád — so­ron kívül kaptak üzemanyag- pótszállítmányokat. Az ország­ban összesen 500 tankautóval fu­varozzák nap mint nap az üzem­anyagot a vidéki töltőállomá­sokra. ahonnan. a mezőgazdasági nagyüzemek szállítják el a gáz­olajat. Az erőfeszítések ellené­re azonban az országban még néhány helyen például Borsod, Bács-Kiskun és Csongrád me­gyében, hosszabb-rövidebb ide­ig akadozik az ellátás. Ezen a helyzeten sajnos idén már nem­igen lehet változtatni, mert szü­ltek az AFOR-telepek és a me­zőgazdasági nagyüzemekben sin­csen megfelelő tárolási lehető­ség. Ezért a MÉM és az ÁFOR együttes javaslatot készít majd a tárolóhéiy-hiány enyhítésére, az üzemanyagellátás megoldásá­ra, s ez minden bizonnyal jövőre már az ideinél kedvezőbb hely­zetet teremt a mezőgazdaság őszi csúcs-szezonjában. Az időjárás kedvez a betaka­rításnak és a szántás-vetésnek. A cukorrépa háromnegyed ré­szét, a kukoricának pedig több mint felét szedték fel, illetve törték le. Lényegében befejező­dött a burgonya felszedése, és egy-két napon belül a naprafor­gót is betakarítják. A szőlő-szü­ret végefelé jár, s az almasze­dőknek is már csak néhány na­pos munkájuk van a gyümölcsö­sökben. Meggyorsult a vetés, bár a búza vetésénél kisebb le­maradás mutatkozik. Biztató azonban, hogy a7 elvetett terü­letnél 200 ezer hektárral na­gyobb az a földterület, amelyet a gabonák alá felszántottak, így a következő napokban a gazda­ságok meggyorsíthatják a búza vetéséi. A talajművelő eszközök­ből, mezőgazdasági gépekből megfelelő a kereskedelmi kíná­lat és alkatrészekből legtöbb he­lyen szintén zavartalan az ellá­tás. (MTI) iiuiiniiiHtiiiiniiifianMiiHittiiiiiintuutsiimiiMimmiimiimiiaiiuiini aaiiiatiaaniaataiaasmaimmitDiinaniH Kasza alá érett a nyáron vetett lucerna A Vízesfási Állami Gazdaságban az őszi takarmánykeverék után lucernát vetettek. Ez a viszony­lag kellemes időjárás hatására kasza alá érett. Czövek József, Szőlősi István és Oláh Ferenc trak­torosok az nj termés betakarításán dolgoznak, (Fotó: Mértem)

Next

/
Oldalképek
Tartalom