Békés Megyei Népújság, 1971. november (26. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

Penzai vendégeink Békéscsabán Országgyűlési küldöttségünk Taskentben A magyar országgyűlés — nyolctagú küldöttségét, amely Apró Antalnak, az MSZMP Politikán Bizottsága tagjának, az országgyűlés elnökének ve­zetésével egy hete tartózkodik a Szovjetunióban, vasárnap dél­ben az Üzbég KP Központi Bizottságának taskenti székhá­zában fogadta Sarai Rasidov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának póttagja ,az Üzbég KP Központi Bizottságának első titkára. Szombaton Békéscsabával is­merkedtek a háromhetes láto­gatásra megyénkbe érkezett penzai kulturális delegáció tag­jai. Délelőtt dr. Haraszti János, a városi tanács elnöke fogadta a küdöttséget — képünkön balról a vendéglátó, mellette D. D. Zlobina költő, B. N. Mol-l csanov, a penzai galéria igaz­gatója, a tolmács dr. Becsei! József, az MSZMP városi bi­zottságának titkára és B. A. Barmin, a penzai rádió és te­levízió elnöke —, délután pe­dig a Munkácsy Mihály Mú­zeumba látogattak a testvér­megye képviselői. A vasárnapi szegedi kirán­dulás után hétfőin ismét Bé­késcsaba várta a vendégeket. Botyánszki Pál. a Kner Nyom­da igazgatója a nyomda törté­netével .majd az üzem jelen­legi munkáiéval ismertette meg a látogatókat, akik őszinte érdeklődéssel figyelték a kor­szerű gépekkel, modem techno-} lógiával folyó munkát. A Me­gyei Könyvtárban Liptóié Pál igazgató kalauzolta a vendége­ket. akik megtekintették az ol­vasótermet, a könyvtár gyer­mekrészlegét, a zenei olvasót s a könytár alkalmi kiállításait, köztük a rádió és a televízió heti műsoraihoz kapcsolódó szovjet zeneművek hangleme­zednek miniatűr tárlatát s a Kell a jó könyv elnevezésű, szovjet irodalommal foglalkozó témájú országos pályázat aján­lott köteteinek bemutatóját. A nap programjának befejezése­ként az Ifjúsági és Üttörőházat keresték fel a küldöttség tagjai, ahol Bencsik Ilona igazgató vezetésével megtekintették az épületet és az épületben mű­ködő szakkörök, klubok tevé­kenységét. A mád napot Gyulán töltik a (Fotó: Demény Gyula) találkoznak a város vezetőivel, dolgozóival, ismer­kednék a várral, a fürdővel, a múzeummal s a többi gyulai nevezetességgel. A Szakszervezetek Megyei Tanácsának elnöksége novem­ber 5-én, pénteken délelőtt 9 órai kezdettel ülést tart Békés­csabán, az SZMT-székházban. HUsőként az ifjúság élet- és Sarai Rasidav üdvözlő beszé­dében emlékeztetett azoikra a maevar internacionalistákra, akik Közép-Ázsia legkülönbö­zőbb térségein harcoltak annak, idején a szovjet hatalom meg­szilárdításáért Meleg szavak­kal méltatta Kádár Jánosnak, a magyar párt- és kormány­küldöttségnek néhány évvel ez. előtt tett taskenti látogatását és az MSZMP KB első titkárának az üzbég fővárosban megtartott nagygyűlésen tett megállapítá­sait munkakörülmönyeivei, neveié, sével foglalkozó — szeptem­berben elfogadott — intézkedési terv végrehajtását tárgyalják meg, majd jóváhagyják az SZMT 1972. évi költségvetését. iManiiaiNiiiNtiiitiKaNMffnKSHBHiBtssaaBtNsnsKMaaeiBBaBsnBMaMannflMHaM Jugoszláv újságírók tapasztalatesereJáíogatása Ülést tart az SZMT elnöksége Bensőséges ünnepségeken emlékesnek meg megyénkben 1917• november 7-ről Megyeszerte készülődnek az | üzemek, vállalatok, intézmé-1 nyék a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 54. évforduló­jának megünneplésére. A párt- alapszervezetek taggyűléseken tekintenek vissza a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalomra. Békéscsabán november 7-én délelőtt 10 órakor koszorúzás­ra kerül sor a szovjet hősök te­metőjében, majd 11 órakor megkoszorúzzák a Szabadság téri Lenin-szobrot, Az évforduló alkalmából szombaton Klaukó Mátyás, a megyei tanács elnöke kitünte­téseket ad át. A tanácsi mun­káért törzsgárda-jelvényt me­gyénkben — 10, 15 és 20 évi folyamatos munkaviszony után — 725-en kapják meg. Az MHSZ Békés megyei ve­zetősége a november 7-d évfor­duló tiszteletére szombaton szabad pártnapot rendez. Ekkor Szegfű István párttitkár kül­j politikai tájékoztatót tart, s i kitüntetéseket, jutalmakat ad­nak át A megyei KISZ-bizott­ság rendezvényére délelőtt 9 órakor kerül sor az Ifjúsági és Ü ttöröházban. November 6-án a békéscsabai 611-es szakmunkásképző-inté­zetben iskolanap lesz. Nyolc órakor központi ünnepséggel kezdődik a rendezvénysorozat, majd osztályünnepségeket tar­tanak ,amelyeken veteránokat látnak vendégül. A délelőtti órákban nyílik a Fegyveres Erők Klubja képzőművészeti stúdiójának tárlata, s az úgy­nevezett nyílt órákra szülőket is meghívtak. Délután 4 óra­kor kezdődik a József Attila kollégium Kun Béla KISZ-alap. szervezetének ünnepi taggyű­lése, ötkor történelmi vetélke­dőt tartanak, amit klubest kö­vet. Ez alkalommal jelenik meg első ízben az iskola új­sága. amelynek címe: A 611 hangja. Mint lapunk vasárnapi számában hírt adtunk róla, pénteken este tapasztalatcsere-látogatásra 4 tagú újságíró-küldöttség ér­kezett Zrenjaninbol megyénkbe. Szerkesztőségünk és kiadóhi­vatalunk vendégei tegnap, hét ön délelőtt ellátogattak a Bé­késcsabai Konzervgyárba, délután pedig hazautaztak Zrenja- ninba. Felvételünkön vendégelni békéscsabai városnéző sétáját örökítettük meg. A kép előterében Lehoczky Mihály, a Békés megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója és Dusán Cuk, a Zren- janin hetilap főszerkesztője. (Fotó: Demény) „Szoela'tsta” összeJtöltelás Váitig töprengtem rajta, mit is csináljak míg végül csak idé­zőjelbe tettem a címben a szo­cialista szót. Lévén, hogy az összeköttetések, amelyekről a továbbiak során szólni kívánunk, mindennek minősíthetők, csak éppen szocialistáknak nem. Bár az elnevezés tőlünk eredj Mi, hazai dolgozók találtuk kb Némi köz- és öngúnnyal „szo­cialista összeköttetésnek” ne­vezzük a protekciót. S azért így, mert új társadalmunk körülmé­nyei között is föllelhetők ma­radványai. Elmúltak már azok az idők, amikor jelenségeket kézlegyin­téssel lehetett elintézni, sem­misnek tekinteni, vagy megbé­lyegezni. Ma a realitások korát éljük. Módszereink birtokában megállapíthatjuk: hallatlanul nagy eredményeket értünk él a protekció elleni küzdelemben. E közösségellenes kapcsolatok valaha az egész társadalom tes­tét behálózták. Kezdve a legfon­tosabb szerveken, a közhivata­lokon. A protekcionizmust, mint egységes rendszert megsemmisí­tettük. Ami még megmaradt — és olykor újra is termelődik — belőle, az elveink, társadalmi gyakorlatunk ellenére egzisztáL Eredményeink keltette örö­münket azonban gyakran kese­rítik meg azok a jelenségek, amelyek a „szocialista” össze­köttetések meglétére, sőt egyes területeken való erőteljes, funk­cionálásra utalnak. Sérelmünk jogos. Am ezzel nincs elintézve, lezárva az ügyj Módunkban áll ugyanis szót emelni a legkülönbözőbb fó­rumokon az igazságosságot sértő személyi összefonódások ellen. De sokszor inkább hallgatunk. Magunkban, szükébb körben mérgelődünk tovább A protek- torok és pártfogoltjaik eközben pedig zavartalanul űzhetik kis­ded játékaikat. A dolgozó azt mondja erre: a protekció lovagjai nemcsak az ügyeskedésben leleményesek, hanem a megtorlásban is. Hogy számtalan példa mutatja: na­gyot tudnak ütni, és szoktak is, éppen gátlástalanságukból me­rítve a bátorságot. De egy egész kollektívát nem lehet agyonüt­ni. Érvényesülhet tehát az igaz­ság, ha együttesen, közös erővel lépünk fél a tapasztalt negatív jelenségekkel szemben. Igen ám — kénytelen itt köz­beszólni az újságíró — csak­hogy az élet többnyire nem fe­kete-fehérben produkálja a té­nyeket. jelenségeket. Könnyen megeshet, hogy egyik nap vád­lók vagyunk a protekcionizmus- ügyben, másnap — hogy fino­man fejezzük ki1 magunkat — érintették. Hétfőn kemény sza­vakkal illetjük X-et, mert min­dig kiügyeskedi magának, hogy — például — közpénzen kül­földre utazzon. Kedden viszont esetleg mi kérünk „szívességet” egy bennünket érintő ügyben Y-tőL Ami azt is jelzi: a társadalom is ludas némiképp a „szocialis­ta összeköttetések” jelenségeinek továbbél tetősében. Részint úgy, hogy tagjai nem harcolnak kel­lő eréllyel, bátorsággal, követke­zetességgel a napfényre bukkanó protekcionizmus ellen. Részint úgy, hogy olykor maguk is beleesnek a jogtalan előnyszer­zés kisebb-nagyobb bűnébe. Ilyenkor egy kicsi úgy fest a dolog: a protekció, ha mások csinálják, elitélendő, megbélye­gezendő. Ha nekünk van rá szükségünk, már-már bocsána­tos bűn, sőt olykor kifejezetten „baráti szívesség”. Megszüntetni, a társadalmi cselekvés porondjáról kitiltani ezért nem egyszerű — ezt ta­pasztalhatjuk nap mint nap. Az ellene vívott harcban hol üt­nünk kell, hol pedig kritikusan kell szemléim saját rangunkat. S ha őszintén magunkba tekin­tünk, talán nem is tudjuk olyan hamar és egyértelműen eldön­teni, melyik a könnyebb, melyik a nehezebb, P. Z,

Next

/
Oldalképek
Tartalom