Békés Megyei Népújság, 1971. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

Együtt Az új tanácstörvény a falusi államigazgatási szerveknek meg­növelte önkormányzati jellegét, hatáskörét és felelősségét is. Elegendő arra utalni, hogy a já­rási tanácsok megszűnésével szükségszerűen is kitágul a köz­ségi közigazgatás hatásköre és joga. Bizonyos, hogy az illetékes pártszervezetek irányító, beszá­moltató és ellenőrző tevékenysé­gének is alkalmazkodnia kell az új helyzethez. A tanácsi tevékenység párt­irányításának alapvető módsze­rei kialakultak, és csupán fej­lesztésükre van szükség. A párt- szervezeteknek a marxista—le­ninista politika legjobb tapaszta­lataival — az elvi irányítást szükséges megtartani és fejlesz­teni. Az eszmei útmutatás bizton­ságos alkalmazásáért a pártszer­vezetek tanulmányozzák a ta­nácsi törvény adta lehetősége­ket, valamint a község anyagi és személyi adottságait. A he­lyi lehetőségek alapos ismereté­ben a pártszervezet úgy adhat ösztönzést és bátorítást, hogy közben a tanács önállósága nem szenved csorbát, ellenkezőleg: államigazgatási tekintélye nö­vekszik. A falusi pártszervezet tagjai, mert együtt élnek a lakosság­gal, változatos módon vehetnek részt a tanácsi államigazgatási és önkormányzati munkában. Az állami életnek fontos eleme a törvénytisztelet, a tudatosan ön­kéntes fegyelem. Természetesen a fegyelmezett állampolgári ma­gatartásnak szerves tényezője és ösztönzője az ügyintézés hozzá­értő, türelmes végzése. A párt­szervezeti kollektíva, főleg a ta­nácsi apparátusban tevékeny­kedő kommunisták sikeresen fá­radoznak a falusi közigazgatás szakszerű fejlesztéséért és a pol­gárok törvénytisztelő fegyelmé­ért Amikor a pártszervezet ve­zetősége és tagsága a tanácsi fe­gyelemmel a közösség ügyét szolgáló központi akarat megva­lósításán fáradozik, akkor egy­szersmind segíti az állami élet demokratizmusának mélyülését is. Ahogy az állampolgári fegye­lem szilárdításának támogatása, ugyanúgy a közéleti demokra­tizmus fejlesztése sem öncélú dolog A marxista—leninista párt a szocialista állami élet de­mokratizmusát azért is osztozni, mert vele az állampolgári köz­életi aktivitás nemcsak megma­rad, hanem folytonosan fejlődik. A közéleti aktivitásnak társada­lomformáló ereje kiemelkedően nagy. Az a helyi tanács, amely min­dent saját maga próbál „kigon­dolni”, eldönteni, a falu anyagi kiadásait pedig a központi költ­ségvetésből akarja fedezni, akar­va, nem akarva, kisebb-nagyobb hibákat követhet el. A lakosság­gal való együttműködés azért is helyes, mert megkönnyíti az azonnali és távolabbi teendők felmérését és a megoldások ki­dolgozását. Az is bizonyos, hogy ahol kikérik a választópolgárok véleményét, ott a lakosság a saját javaslatai végrehajtásában a tisztségviselőkkel együtt aktí­van részt vesz. A kommunisták szervezőkészségükkel szívesen, hozzáértően támogatják a tanács és a lakosság építő kapcsolatát. A pártszervezet és a tanács marxista—leninista társadalom- fejlődést szolgáló kapcsolatainak egyik legjobb kifejezője az, hogy az alapszervezet milyen felké­szültséggel végzi a beszámolta­tást, ellenőrzést. A községi ta­nács vezetőinek beszámoltatása és tevékenységük ellenőrzése ért­hetően akkor szolgálja hatáso­san a szocializmus ügyét, ha a falusi pártvezetés a munkára gondosan felkészül. Alapos fel­készüléssel a fellelhető fogyaté­kosságok megszüntetésére hasz­nos, elfogadható javaslatok ké­szülnek. A pártszervezeti mun­kának az is alkotó része, hogy az állami, közigazgatási tevékeny­ségben a jót, a sikerest is észre­veszi és méltatja. Lányai Sándor 1971. AUGUSZTUS 1„ VASÁRNAP Ara: 1,20 forint XXVI. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM Külföldi ballonöltönyök, divatcikkek a szezonvégi nyári vásáron Túlteljesítette első félévi tervét Az idén 600 lakást ad át a Békés megyei Állami Építőipari Vállalat A hal nap kezdődő nyári vá­sáron a 20, 30 és 40 százalékos kedvezménybe bevont cikkekről érdeklődtünk megyénk kereske­delmi szerveinél. A fogyasztók minden évben többször is ked­vezményben részesülnek a sze­zonvégi vásárok révén. Sokan várják is. különösen a nagycsa­ládosok, akiknek nem kis mér­tékben jelent előnyt, hogy a szükséges holmikat lényegesen olcsóbban szerezhetik be saját maguknak és gyermekeiknek. Az idei nyári szezonvégi vásá­ron, amely augusztus 2-1Ő1 14- ig tart, több millió forintot ta­karíthatnak meg a háztartások. A békéscsabai Centrum Áru­házban a szezonvégi felkészülés­ről elmondták, hogy az eddigi vásárokhoz mérten a mostani lesz a legnagyobb. Felső konfek­cióból férfi-, nőj és gyermekru- hákból 1,2 millió forint értékű áru közül válogathatnak a vá­sárlók. Többek között igen szép férfi ballomöltönyöket, Yester- alapanyagú ruhákat vásárolhat­nak 30—40 százalékkal olcsób­ban. A fehérneműk közül bizo­nyára sokan veszik majd az ol­csó férfiingeket, női Krisztina hálóingeket, pizsamákat, és egyéb holmit. Természetesen be­vonták a kedvezménybe a férfi-, női és gyermek fürdőruhákat is, melyek között található bánion, pamut, valamint egyéb alap­anyagú is. A méterárunál 400 ezer forint értékű került a 30 százalékos kedvezménybe. Többek között mintegy harminc féle színű se­lyem, valamint műszálas nyári szövetek. A kötött- és divatcik­kek nyári vásárba bevont érté­ke 1,4 millió forint, a női, férfi és gyermekszandálok, illetve ci­pők közül pedig 500 ezer forint értékű árut vásárolhatnak ol­csóbban a fogyasztók. Az Univerzál Kiskereskedelmi Vállalat boltjai közül 47 ruhá­áru között válogathatnak a nyá­ri vásár ideje alatt. A vállalat boltjaiban a legkülönfélébb cik­keket találhatjuk. Többek között jó az ellátás a női és férficipők­ből, az olcsó férfiingekből, női karton- és selyemruhákból, va­lamint a selyem méteráruból. Érdekességként említjük, hogy a kellemes viseletű, ritka szövésű nyári férfiingek, melyeket eddig 117 forintért lehetett vásárolni, most 59 forintért kaphatók. A készlet körülbelül kétezer da­rab. Gyermek- és lánykaruhák is szintén nagy választókban vá­sárolhatók majd 30 és 40 száza­lékkal olcsóbban. Bizonyára nagy népszerűségnek örvende­nek a most igen keresett és di­vatos forrónadrágok, amelyek korábban 150—180 forintért vol­tak kaphatók a nyárj vásár ide­je alatt 93 forintért vehetik azok, akik ezt kedvelik. Az Uni­verzál Kiskéreskedelmi Vállalat boltjaiban is természetesen kap­hatók lesznek a fürdőruhák, melyeket szintén bevontak a kedvezménybe. Tájékoztatást kaptunk az AFÉSZ-ektől is. Megyénk terü­letén 35 ruházati áruházát érint a szezonvégi vásár, elsősorban a községekben. A készletek nagy­ságát érzékelteti a következő számadat: összesen 12 millió fo­rint értékű árut kívánnak ol­csóbban adnj a vásár 12 napja alatt. Ez hozzávetőlegesen 3,6 millió forintos megtakarítást jelent a fogyasztóknak. Érdemes megemlíteni, hogy egyes cikkek kivételével a boltok saját hatás­körükben döntenek arról, hogy milyen cikkeket vonnak be a kedvezménybe. Előfordulhat, hogy nem mindegyik boltban kapja ugyanazt az árut a vásár­ló olcsóbban. Érdemes tehát jól körülnézni! K. J. A Békés megyei Állama Építő­ipari Vállalat az első féléves tervét értékben a tervezett 220 millió helyett 221 és fél millió forintra teljesítette. Ez a tava­lyi hasonló időszakhoz képest 30 millió forinttal több, ami teljesen a termelékenység növe­kedéséből ered. Az eredményt elősegítette, hogy az idén már az év elejétől működik ' a poli- gon-üzem, a panelok gyártása és szerelése folyamatos. A pane­los lakások alapozásánál alkal­mazzák Tóth Sándor építésveze­tő és Pólyák György előkészí­tő csoportvezető újítását, ami az építési időt lerövidíti és anyag­megtakarítást is jelent. Terme­lékenyebbé vált a munka az­zal is, hogy a vállalat több új (betonkeverő, markoló, autóda­ru és számos kis) építőipari gé­pet szerzett be. Nem utolsósor­ban szerepe van a jó eredmény elérésében a szervezett, fegyel­mezett munkának. Tavaly 90 brigád nyerte el a szocialista címeit, az idén újabb 37 brigád csatlakozott a mozgalomhoz. Az I. félévben a vállalat átad­ta többek között Békéscsabán a Kner Nyomda új épületrészét, a hűtőház mirelit-üzemét, Oros­házán a gyopárosi mikrohotelt, Tótkomlóson a sertéstelepet. El. készült Békés megyében 152, Fe­hérgyarmaton 16 lakás .Terv sze­rint épül Békéscsabán a VOLÁN 8. sz Vállalat telepe, a kétszer 1 000 vagonos tárház, Szarvason a párt- és tanácsháza, Orosházán az állami gazdaság sertéstelepe. A II. félévben a jelentősebb létesítmények közül befejeződik Békéscsabán a ’hűtőház építésé­nek második üteme, a kötöttáru, gyár bővítése, a Lékai-kollégium és a MEZÖBER irodaépülete, az Orosházi Üveggyárban pedig a vízmű és a szivattyúház. Év végéig 600 lakást ad át a válla­lat. melyek nagyrészt Békéscsa­bán, továbbá Orosházán, Szarvason, Gyulán és Fehérgyar­maton épülnek, ezen kívül 600— 800 lakást előkészít olyan foltra, hogy téliesítve lehessen folytat­ni a munkát. Év végéig a termelési érték­terv eléri majd a 470 millió fo­rintot; Az I. félévi munkában kima­gasló sikert ért el a mélyépítő és az orosházi építésvezetőség, de csaknem valamennyi építés- vezetőség és részleg eredménye, sen teljesítette a feladatát. A kö_ vetkezőkben előtérbe kerül a gazdaságosság foltozása, amit az építkezések határidőre történő befejezésével, illetve a meghatá­rozott készültségi fok elérésével lehet megvalósítani. Egyes épí­tésvezetőségeknél gondot kell fordítani arra is. hogy tervsze­rűbb, fegyelmezettebb legyen a munka. A IV. ötéves tervidőszakban a vállalat további fejlesztésére kerül sor, amelyre az előirány­zott összeg meghaladja a 60 mil­lió forintot. Ebből számos építő­ipari gépet szereznek be és to­vább fejlesztik a panelos építési módot is. Jelentősen növelik a közmű (vízmű, csatorna, út, va­sút) építési kapacitást, amit az épülő lakások nagy száma in­dokol. A szakszerelőipari mun­káknál több kisgépet és előre- gyártást is alkalmaznak majd. öt év alatt 4 700 lakást épít a vállalat, melyből 2100 paneles, a többi téglaközépblakkos és egyéb szerkezetű lesz. A IV. ötéves tervidőszak vé­gén 1975-ben az éves termelési érték eléri majd a 690 millió forintot, ami 50 százalékos nö­vekedést jelent. A létszám ak­kor mintegy 3 000 lesz, ami alig több 12 százalékos emelkedés­nél. Főként szakmunkásokat al_ kalmaz majd a vállalat. A fiata­lok képzését maga oldja meg. Jelenleg több mint 500 szakmun­kástanulót nevel. A segédmun­kások kellő gyakorlati idő után szakmunkásvizsgát tehetnek. Eh­hez a vállalat segítséget nyújt. p. B. zati áruházban vásárolhatnak olcsóbban az érdeklődők és 8 millió 300 • ezer forint értékű Peozába utazott vendégszereplésre a Balassi Együttes Ma hajnalban a Szovjetunióba, Békés megye testvérmegyéjébe, Penzába utazott a békéscsabai Balassi Együttes,hogy ott tíz al­kalommal bemutassa „Magyar kaleidoszkóp” című nagysikerű műsorát, melynek koreográfiá­ját az együttes művészeti vezető­je, Born Miklós állította össze. Zenen vezető: Holpert János. Az együttes műsorában fellép­nek Andódy Tibomé és Andó, Mihály énekes-szólisták is. Az együttes ma, vasárnap dé­lután érkezik Moszkvába, hétfőn megtekintik a szovjet főváros nevezetességeit, és este indul­nak tovább Penza felé. Első fel­lépésükre — a tervek szerint — már kedden este sor kerül. Az együttes 14 napot tölt a testvér- megyében. Korszerű építési móddal készül Békéscsabán a MEZÖBER új ötszintes irodaháza melyben a megye- székhelyen működő intézmények kaptak helyet. A kerámiapancles épületet rövidesen átadják ren­deltetésének. (Fotói Demény Gyula) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom