Békés Megyei Népújság, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP JA . Április l, csütörtök Ara 80 fillér XXVI. ÉVFOLYAM. T7. SZÁM MR: SZERKESSZEN VELÜNK (4. oldal) Áruismertető ankét BÉKÉSCSABÁN <3. oldal) TERMELÉS ÉS SZOLGÄLTATÄS (5. oldal) iz SZKP XXIV. kongresszusa folytatja munkáját Tegnap elhangzott a Revíziós Bizottság beszámolója és megkezdődött a vita Szerdán folytatta munkáját a Szovjetunió Kommunista Pártjá- ak XXIV. kongresszusa. Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, aki szerdai munkanap elnöki tisztét töltötte be, közölte, hogy a Közt tómű Revíziós Bizottság jelentését a bizottság elnöke, Gennagyij Izizov, terjeszti elő. A jelentés elhangzása után megkezdődött a nta mind a Központi Bizottság beszámolója, mind a Központi Re­víziós Bizottság jelentése fölött. lyóirataínafc szerkesztőségeibe érkező levelek, bejelentések és panaszok kivizsgálását és elin­tézését. Megkezdődött a vita a beszámolók felett A Központi Revíziós Bizottság beszámolója Gennagyij Szizov kijelentette, hogy a párt Központi Bizottsá­gának apparátusa pontosan, ösz- szehangoltan és operatívan te­vékenykedik. Ezért végezhetett eredményes munkát, mert szi­gorúan betartották a pártélet szabályait, tökéletesítették a pártvezetés stílusát és kibonta­koztatták a párton belüli de­mokráciát. Megjegyezte, a bizottság fő­képp a párt pénzügyi gazdálkodá­sának, valamint a párt pénzesz­közei takarékos felhasználásá­nak kérdéseivel foglalkozott A párt fő bevételi forrását a tag­díjak képezik, a párt saját erő­ből teljesen fedezni tudja a szervezési munka és a propa­gandamunka minden költségét, fenntartja a pártapparátust és más szükségleteket is fedezni tud. A Központi Bizottság megfe­lelő összegeket bocsátott a ve­zető káderek képzésére és to­vábbképzésére. A Marxizmus— Leninizmus Esti Egyetemen kö­rülbelül félmillióan folytatták tanulmányaikat. Bejelentette, hogy a Központi Revíziós Bi­zottság ellenőrizte a Központi Bizottságba, valamint a Köz­ponti Bizottság lapjainak és fo­Tanácsitozik az SZKP XXIV. kongresszusa A vitában elsőnek felszólalt Viktor Grisin, a moszkvai vá­rosi pártbizottság első. titkára mindenekelőtt megállapította, hogy a XXIV. pártkongresszus történelmi jelentőségű esemény. A szónok a moszkvai kül­döttség nevében javasolta, hogy teljes egészében hagyják jóvá az SZKP Központi Bizottságé; nak politikai vonalát és gya­korlati tevékenységét. , / Grisin elmondotta, hogy a nyolcadik ötéves terv határidő előtti teljesítéséért, indított or­szágos verseny során a moszk­vaiak több milliárd rubel érté­kű terven felüli terméket gyár­tottak. A Brezsnyev-beszámolónak azt a javaslatát érintve, hogy Moszkvát nyilvánítsák kommu­nista mintávárossá, a szónok el­mondotta, hogy az utóbbi öt évben a főváros alatt űj Metró­vonalakat építettek, a város­ban új utakat nyitottak meg és majdnem 26 millió négyzet- méter lakást adtak át. A következő felszólaló Pjotr Seleszt, az Ukrán KP Központi Bizottságának első titkára, alá­húzta, hogy a korszerű ukraj­nai gazdaságban nincsen olyan ág, amely ne érintené lényege­sen a Szovjetunió egész gazda­sági komplexumának fejlődé­sét. Ezzel összefüggésben ada­tokat sorolt fel az ukrán gaz­daság ötéves dinamikus fejlő­déséről. Seleszt a Központi Bizottság javaslatával kapcsolatban — amelv szerint a népgazdaság irányítására országos automa­tikus rendszert kell létesíteni — kifejtette, hogy próbakép­pen valamelyik szövetséges köztársaságban lenne célszerű esv ilyen rendszer megterem­tése. A szónok a továbbiakban el­mondotta, hogy a több műit 47 millió lakosú Ukrajnában az elmúlt öt évben minden ötödik lakos teljesen új. Vagy a régi­nél jobb lakást kapott. Seleszt kijelentette, hogy Uk­rajna két és fél millió kom­munistája teljes egészében he­lyesli az SZKP Központi Bi­zottságának politikai irányvo­nalát és gyakorlati tevékenysé­gét. Dinmuhamed Kunajev, a Kia- zah KP Központi Bizottságának első titkára az eltelt öt év ered- jnényeit összegezve hangoztatta, hogy a Kazah Köztársaság gaz­dasága rendkívül gyors ütemben (Folytatás a 2. oldalon) Megjutalmazták a legjobb kereskedelmi társadalmi ellenőrüket Szerdán délelőtt Békéscsabán a Szakszervezetek Megyei taná­csának székházában értekezletet tartottak megyénk kereskedelmi társadalmi ellenőrrel. Számot ad-: tak elmúlt évi munkájukról és' értékelték az ellenőrök sokszor bizony cseppet sem hálás, de a fogyasztók érdekvédelmének szempontjából roppant hasznos tevékenységét. Az értekezlet előadója Lipcsei Imire, az SZMT közgazdasági munkabizottságának vezetője volt, aki elmondotta, hogy Bé­kés megyében 520 kereskedelmi,1 társadalmi ellenőr tevékenyke­dik, pontosabban fogalmazva csak számszerint ennyi, mert néhányan elhanyagolják mun­kájukat Részben erunek tudható be, hogy 1970-ben, az 1969-es esztendőhöz viszonyítva nyolc százalékkal csökkent az ellenőr­zések száma. Minden esetre a több, mint kétezer vizsgálat azt igazolja, hogy a fokozódó keres­kedelmi ellátással, s a javuló áruválasztékkal párhuzamosan növekszik az igény a fogyasztói érdekeket védő tevékenységgel szemben. Az ellenőrök munká­juk során 67 ízben tapasztaltak szabálytalanságot. Ebből négy esetben szabálysértési eljárás lett. Harmincnyolc ügyben az érdekelt vállalatok jártak el ai mulasztást, elkövető kereskedel-1 mi dolgozóval szemben, 24 eset­ben pedik a kereskedelmi fel­ügyelőség. Az előadó utalt ar­ra, hogy a társadalmi ellenőrök munkáját segítendő, vidéken is megszervezik a továbbképzést és az ellenőri brigádokat mérő­eszközökkel szerelik feL Az értekezlet résztvevői ez- - ■' n a saját munkaterületükön élt problémákról számoltak be. Sok olyan hasznos hozzászó­lás hangzott eä, amelyek figye­lembevételével az ellenőri mun­ka színvonala tovább javítható. Ezt követően 30, eredményesen dolgozó társadalmi ellenőrt ju­talomban részesítettek. A gyo­mai szakmaközi bizottság ellen­őreinek pedig átadták az SZMT minden évben odaítélésre kerü­lő vándorzászlaját B. I. •* ünnepi műsor Szarvason Ünnepi műsorral emlékeznek a szarvasi Óvónőképző Intézet növendékei hazánk felszabadu­lásának 26. évfordulójáról. Áp­rilis 2-án Dávid Imre intézeti docens emlékezik a Vörös Had­sereg harcairól, az azóta eltelt időszak eredményeiről. Majd az I. és II. évfolyam kórusa éne­kel, s Jankovich Ferenc, Benjá­min László verseit, Bartók He­gedű-duóját adják elő az intézet legjobb versmondód, muzsikusai. „Szaporodnak" a tiszta utcák - Eredményes mozgalom — Ünnepi készülődés Békéscsabán A Békéscsaba tisztaságáért indított moagal ómnak — melyet a városi tanács kezdeménye­zett és a Hazafias Népfront, valamint a Vöröskereszt pat­ronál — máris megmutatkoznak az eredményei. A cikkünkben is 'emlegetett Kulich Gyula lakóitelepen — a városi tanács megbízásából — a Kertészeti és Köztisztasági Vállalat a jó idő beálltával megkezdte a rendezési mun­kát. A foghíjas területekre fá­kat, bokrokat ültetnek, új parkokat is kialakítanak és fel­újítják, bővítik a játszótereket. A lakótelep teljes parkosítását ez év végére befejezik, mivel itt már több építkezés nem lesz. A lakosság tehát még az idén gyönyörködhet majd a szép környezetben. Természete­sen az sem ártana, ha a lakók maguk is segítenék annak csi­nosítását. A tanács felhívására és a város tisztaságáról írt cikkünk nyomán más helyeken is ta­pasztalható a változás. Egyes utcák lakossága megmozdult. Különösen Erzsébethclyen fog­tak sokan a kezükbe seprűt, gereblyét, lapátot, hogy elsi­mítsák az úttesteiket, eltakarít­sák a gyomot, szemetet. Egy^s utcákba már kiültették, a virá­gokat és rendbe hozták a há­zak elejét. A város többi .részén is ér­demes körülnézni. A Szőlő ut­cában öröm végigmenni, oly szép tiszta. Az árkok kitaka­rítva, sehol nincs tavalyi sze­mét, gaz, gyomnövény. A há­zak többsége előtt a frissen ásott virágágyásokban már zöldellnek az új hajtások, s ki­ültették a palántákat. Hasonló­an szép a Degré utca, valamint a Micsurin utcának az a része, ahol nem vezeuk a gázt. A központban is tapasztalha­tó változás, bár meg mindig sók a szemét, papírhulladék. A tanács, illetve a kertészeti és köztisztasági vállalat ünnepi készülődése látható. A régi kő­vázákba friss föld és virág ke­rül. Az István király téri-e már kihord iák az új díszvázákat, a város központi részében össze­sen 72 új vázát állítottak feL Tereink új padokkal is gazda­godtak. Összesen 160-at he­lyeztek el a városiban. Április 4-re. hazánk felsza­badulásának 26. évfordulójára, tehát így is ünnepi díszbe öl­tözik a megyeszékhelv. K. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom