Békés Megyei Népújság, 1971. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-10 / 8. szám

Őszi csoda Apriiy Lajos Szemem maholnap őszi színt se lát, sem tarkaságot fenn a hegy fokán. De láthattam egy őszi szép csodát- láttam októberi dédunokám. (1967 áprilisi Idő Pardl Anna myám arcán egyre több a ránc icsém felnőtt megcmberesedett apám meghalt fekete gyolcsba pőlyálja őket egy születésnap míg varjak májusfája sőtétlik a havon míg táncbakezd egy szemüveg hogy visszamenekfiljön a gyerekkori játékok közé s három dioptrián át leolvashassam a legkisebb virág nevét akiért meg kellett tanulnom az egész biológiát idején, és jót röhögünk rajtatok, mert azt hiszitek, hogy ti vagytok a normáli­sak. Nézd, apóca, legyek én hülye, de legyen pénzem, és legyél te okos, és mid van? A fene nagy semmid. Na látod, apóca, ez van, és semmi több. Szia, vagy bonzsur mössziő, helyezzen engem ad acta, helyes? Elhatároztam, szó sem lehet, innen el nem megy, amíg nem tudom, hogy ki­csoda. Az ajtó elé álltam, és ráordítottam: Hé, te ni- mand ürge! Hátra arc! Le­ülni, és bemutatkozni! Hol tanultad az illemet? Meghökkent. h0Sh2 voltam az első, aki rá mert ordítani? Hát akkor hurrá; lelkendeztem, most már tudom, hogy mit kezdek vele! Megteszem negatív hősnek, legfeljebb azt mon­dom a szerkesztőnek, hogy fordítós volt a film. Már éppen boldog mo­sollyal akartam megnyug­tatni a főhős izét, hogy sem. mi baj, ne féljen, nem va­gyok én rossz fiú, amikor csengettek az előszobában. Ki az ördög lehet, hasított belém az ijedelem, csak nem a házmester, aki mar­káns egyéniség hírében ál­lott, és arról ismert a kör­nyéken, hogy a fusizők vé­dőszentje, halottkémek ba­rátja, gyilkosok kitalálója és áldozatok megsiratója?! Űjabb csengetés. Ha har­madszor is csenget, ki kell mennem. A főhős izé űr vigyorgott. Belenyúlt a zsebébe, és elő­kapott egy revolvert. Mars ki! üvöltötte, kinyitni! Semmi közöm magához, ordítottam vissza, és abban a pillanatban elhatároztam, hogy kiugróm az ablakon. Teljesen benne vagyok & csávában, és ha még a te­lefon is megszólal, minden­nek vége, És akkor, 3* állt az ablak alatt egy men­tőautó. Valaki öblös, mély hangon felordított: ■ nem láttak egy őrültet errefelé? Keressük! Az én főhős izém félre­sodort, feltépte az előszo­baajtót, és lerohant a lép­csőn. Az ajtóban pedig ott állt Ödönke, a szomszédék hatéves fiacskája, és felém nyújtotta a kezét: Gyere, pajtikám, még nem fejez­tük be a tegnapi bridzs- partit! Boldogan mentem, hi­szen ha ödönke nem csön­get, egész másképe alakul az életem azzal a főhős izé úrral egy szobába zárva, meg minden. Héztefrők Megmenekülésem _ »* _ r _ Sass története saw. az aj­tómon, Kopogott mondtam tes&éfc, nyitva van, de ő csak kopogtatott, úgyhogy fej kellett állnom, odamenni, kinyitni. Aztán bejött Csodálkozott, hogy éppen a tévét nézem, & ,ss ép» vártam, pedig már többször is jelezte, hogy el. jön egyszer. Tulajdonkép­pen igaza volt Most aztán megjöttem, mondta, nevetett, vagy vi­gyorgott, fene se tudja már, ahogy visszaemlék- szem, inkább valami gú- myos pofát vághatott, és azt gondolhatta magában, hogy sóher egy ürge ez az író, ha nincs az előszobá­jában előszobafal, olyan eredeti, vasból hegesztett amilyet mostanában az új­gazdagok és utánzóik fab­rikáltainak ügyetlen laka­tosokkal. ' Már azt hittem, hogy ez rqs valamiféle lakatos, és fusiműveiből akar a nyakamba sózni valamit mostanában, mondják, di­vatosak az elválasztófalak is, meg a mennyezetről ló­gó virágtartók, bár a cse­répbe tett virágot öntözni tilos, mert különben lepi- sili a vendéget, a legvá­ratlanabb időben és éppen akkor, sünikor elsétál alat­ta. Szóval már megijedtem, Hogy egy lakatos, de a vé­gén. hálistennek kiderült, Hogy, nem lakatos, még- csák nem is- hasonló' mes­terségbeli, hanem főhős. Különbejáratúan modern főhős lehet, gondoltam, mert letelepedett a fote­lembe, felrakta a lábát az asztalra, és semmi mást nem volt hajlandó csinál­ni. Akkor már biztosan tudtam, hogy nem lakatos, egyáltalán semmiféle szak­mája sém lehet, és még- esak nem is ezelőtt húsz évről való, amikor előre­gyártották még a regény­hősöket is bizonyos hiva­talokban. Az író csak be­ment, és azt mondta, hogy szükségem van egy pozitív főhősre, naná, hogy pozi­tívra, próbált volna nega­tív főhőst kérni, ad 1: nem kapott volna, mert olyat nem gyártottak, ad 2: ide­je sem lett volna becsoma- goltatni, mert máris meg­vonták volna tőle a ceruza, kiutalási határozatot, és a vérével a giccsfestők Pető­fije óta nem ír már ma­gyar író. Szóval ez nem onnan jött, ez szerintem teljesen a mából jött, csak azt nem tudtam, honnan. Láttam, hogy találgatni kényszerü­lök, de miért is ne talál­gasson az ember, ha már írásra szánta a fejét? Ajánlattam neki egy barkochbát, de elröhögte magát, és azt mondta, hogy csak nem képzelem, hogy igen-nemet, meg ls-ist fog mondaná két órán keresz­tül, mert hiába is erőlkö­döm, úgyse mondja meg nekem kicsoda, és honnan jött." Elégedjek meg annyi­val, hogy ő az én novel­lám főhőse, és kész. Mond­tam aztán szegénynek, hogy álljon meg a menet, még egyáltalán nem főhős, hiszen hol a fenébe van az a novella, meg aztán, ha én nem akarom, akkor nem lesz főhős, manapság már senki sem tukmálhat az emberre főhőst, csak úgy ismeretlenül. Provofó’gatlam, no, Volt kitől tanulnom,- mert az egyik ismerősöm mást se csinált naphosszat, mint egyikünknek szidta a má­sikat, a másikunknak az mert a jő mesterember, legyen az lakatos, vagy akár halottkóm, házhoz megy, ha hívják. Mindent a közért, mondta valami­kor Széchenyi vagy a Beöthy Zsolt, de az is le­het, hogy Cziczvarek II, a nagy focisztár. Kérem, drá­ga főhős úr, mondja meg végre, miből él? A főhős mosolygott. Ha­nyag, de pontosan összeál­lított, harmonikus mozdu­lattal cigarettára gyújtott, hátravetette fekete üstökét, miután a kalapját már el­egyiket, és aztán szaladt, hogy ki mit mondott kire. Ez volt a hobbyja, meg a pénzgyűjtés. Sose tudtam, hogy ezt a kettőt össze le­het egyeztetni, mondta is egyszer valaki, hogy elég nagy marha vagy, hallod, mert aki ezt a kettőt egy sínre teszi, annak arany az élete. Mondom, jó ne­kem a re : is, esetleg az ezüst, hehe, de az arany az csak maradjon azoknak, akik úgyis elcsúsznak egy­szer a nagy gazdagságon. Szóval, felrakta a lábát ez az én főhősöm az asztalra és képeket vágott. Láttam, hogy az italt hiányolja, üssön belé a rúd. Van ugyan kint a konyhában fél liter kövidinka, de ez kivágna vele az ablakon. Esetleg, ha megforralnám, némi majoránnával, meg citrommal, morfondíroz­tam, amikor a sarokba vágta a kalapját, mert azt is a fején hagyta a nevelet­len alak idáig, és rámför- medt. Szóval barátocskám, én vagyok a te novellád fő­hőse, mutatkozz be szépen, hogy ki a fenéhez eresz­kedem le, aztán mars az írógéphez, és diktálok. Mit csodálkozol? Talán azt azt gondoltad, te szeren­csétlen, hogy te írod majd azt a novellát? Egy frászt! Majd én diktálom. Aztán, ha leadod valamelyik szer­kesztőségben, a fele hono­rárium az enyém. Mégis szeretném, motyog, tam, ha tudnám, kivel ál­lok szembe. Az előbb már azt hittem, valamiféle la­katos szakember, és ház­hoz megy dolgozni, ha hív­ják. A Mihály is mesélte, a versíró komám, mester­emberek házhoz is men­nek. „Hívásra házhoz me­gyek” ugye, tetszik érteni, hajította az imént. Letette egyik lábát az asztalról, a másikat kicsit megigazítot­ta, és így szólt: kuss. Láttam, hogy ennek már a fele se tréfa, vagy álmo­dom, vagy belekeveredtem valami nagy disznóságba, és ez a pacák itt nem az én főhősöm, jószerével nem is vártam ma estére, hogy jöjjön. A végén kiderül, hogy ha nem főhős és nem lakatos, meg nem is halott­kém, akkor vagy egy gyil­kos lesz, vagy az áldozat, aki még mindig él, pedig már ezelőtt másfél órával meggyilkolták. Forogni kezdet! lem a világ, és nem tud­tam, mitévő legyek. Ha ez nekem itt sokáig terpesz­kedik, meg hőbörög, ideté­ved a rendőrség, és ki tud­ja, mi a fenébe bonyolódók bele, ha nem tudom meg­mondani, hogy ez az izé, főhős, vagy lakatos, vagy halottkém, vagy gyilkos, vagy áldozat, mit keres itt, és miért éppen nálam ci­garettázik, fél lábát az asz­talon nyű j tózta tva. Miután így felmértem a helyzetet, és rájöttem, hogy ennek valóban a fele sem tréfa, elhatároztam, hogy koncentrálni kell. Mégpe­dig alaposan, és észrevét­lenül. Hogyne, ha véletle­nül ez az izé észreveszi, hogy koncentrálok, még rámveti magát és arra kényszerít, hogy írjak. Szó sem lehet róla! Ak­kor nincs az az isten, aki lemosná rólam, hogy kö­zöm van hozzá, ehhez a la­katoshoz, vagy halottkém­hez, vagy gyilkoshoz, illet­ve áldozathoz. Mit mondok, mi közöm hozzá? Miért van közöm hozzá? Én ké­rem, nem szoktam fusiz- tatni, csak ha muszáj, és az áHanri vagy a szövetke­zeti szektor rákényszerít, mert nincs olyanja, ami­lyen nekem kellene. És ha­lottkémet sem kértem még soha, nem is szeretnék, az­tán meg, ha ez itt a gyil­kos, akkor rámfoghatják, hogy bűnrészes vagyok, és bevonják a szakszervezeti beutalómat. Ha meg kide­rül, hogy áldozat, abban a pillanatban én leszek a gyilkos! Még szerencse, hogy nincs revolverem, de még pisztolyom sincs, bár az egész nem mentő körül­mény, mert nájlonzsinór az akad á kamrában, és meg is fojthattam vele, csak már kivittem, gyorsan, hogy eltüntessem a bűnje­leket. Hát nagy pácban voltam, az tény. Se ki, se be. A fő­hős űr, ez az izé csak ült, ült, szívta az olcsó kis egyiptomi cigarettáját, és törte a fejét. Láttam ugyanis, hogy kidüllednek azok a szép barna szemei, ilyenkor általában gon­dolkoznak az emberek, vagy mást csinálnak, de azt mégsem gondoltam, hogy itt bent, a szobában képes vol­na rá. Persze, egy főhős Ízétől minden kitelik. Lassan váioz’at’am térbeli elhelyezkedésemen, hogy megközelítsem a tele. font. Közben azt sem tud­tam, hogy ha sikeresen megközelítem, mit is csi­nálok vele, mert úristen, elfelejtettem a diliház szá­mát, pedig tegnapelőtt ta­lálkoztam egy barátommal, integetett, és mondta, hogy a dilibe megy kipihenni az élet fáradalmait, hívjam fel, ha ráérek, de csak dél­után, mert a program sze­rint délig dühöngés van előírva, és aki nem dühöng, azt kivágják, mint a hu­szonegyet, úgyis kevés a ketréc az Igaziaknak.' Szóval, már majdnem el­értem a telefont, amikor az én főhős izém félrekapta a fejét, rámmeredt, és elordí­totta magát: állj! Megálltam és vártam, most mi lesz. Az én főhős izém el­nyomta a cigarettavéget, le. emelte kinyújtott lábát az asztalról, barátságosan in­tegetett, és a világ leghí­zelgőbb hangján megszó­lalt: írókám, mégsem írunk novellát. Ma fáradt va­gyok, visszavonulok a transzcendens régiókba. Vagyis a sarki butikba, ahol a magamfajta fene­gyerekek összejönnek néha. j.-«y.án, de főleg holdtölte Sollai Lajos Volliuuth t-iigjea montázsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom