Békés Megyei Népújság, 1971. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

Efly év a világpoüiikában így látja kommentátorunk, Pálly József: A TELEVÍZIÓ legutóbbi kül­politikai fór urnán kisebbfajta vita kerekedett abból, hogy a je­len volt újságírók melyiket tartják a legfontosabbnak az 197U-es esztendő nemzetközi eseményei közül? Milyen, rang­sorban említsék a most lezáruló, év történéseit: hová kerüljön például a biafrai szakadár-moz- galom felszámolása és a nigé­riai polgárháború befejezése, megint hová a chiler népi egy­ség győzelme és így tovább. Abban többé-kevésbé egyet­értettek, hogy földrészünkön, Európában a szocialista orszá­gok és a Német Szövetségi Köz­társaság közötti viszony új ala­kulása az 1970-es év legérdeke- ; sebb, leglátványosabb és egyben legfontosabb eseménye. 1970-ben Willy Brandt nyu­gatnémet kancellár két nagy je­lentőségű szerződést is aláírt: augusztusban Moszkvában és decemberben Varsóban. A szov­jet—nyugatnémet szerződés ma­gában foglalja az erőszakról va­ló lemondást és a második 'vi­lágháború után kialakult euró­pai helyzet elismeréséi, a len­gyel—nyugatnémet okmányban pedig kiemelten szerepel az Odera—Neisse-határ sérthetet­lensége. Természetesen látnunk kell, hogy ezek a történelmi szerződések még nincsenek ér­vényben, hiányzik a ratifikalá- , suk, az, hogy a nyugatnémet parlament törvénybe iktassa1 őket, és így a Német Szövetségi Köztársaságra kötelezőkiké vál- j janak. A ratifikálásért folyó po­litikai küzdelem hosszúnak és hevesnejc ígérkezik. Ez a politikai harc nemcsak a Rajna partján, hanem a vi­lágpolitika síkján is megkezdő­dött. Az Egyesült Államok is beleszól a nyugatnémetek dol­gába. Az év második felében sokasodtak a jelek arra, hogy Washingtonban Nixon elnök va­lamilyen „keményebb'’ politiká­ba kezd. A „kemény vonal” eu­rópai viszonylatban azt hozta magával, hogy az amerikai kor­mány fokozta nyomását NATO- beli szövetségeseire. Igyekszik visszatartani őket a szocialista országok javaslatának elfogadá­sától. Az európai biztonsági ér­tekezlet előkészületeit, amelye­ket már több NATO-allam dip­lomáciája is megkezdett, az amerikaiak le akarják fékezni. Ezzel párhuzamosan Willy Brandt1 kormányával szemben is „bizalmi válságot” teremtenek: legalábbis lassítani szándékoz­nak a nyugatnémet kormány és a szocialista országok között a viszony normalizálására irányu­ló tárgyalásokat. E PONTON irányítanám rá a figyelmet a múlt év politikai fej­leményeinek legfőbb vonására, amely az európai biztonság problémakörétől a latin-ameri­kai változásokig uralkodó jelle­gű : a haladó erők aktivitásának általános fokozódására. Ez az aktivitás különböző események folyamán különbözőképpen je­lent meg. Említhetjük a szocia­lista országok nagy kezdemé­nyezéseben. az európai konfe­rencia előkészítésében elért ha­ladást. amely ben a magyar dip­lomácia is tekintélyes részt vál_ lai. A szocialista világrendszer egészének létezése és fejlődése meghatározó hatással van min­den lényeges nemzetközi ese­mény alakulása. Az amerikai magatartás az év végére érezhetően negatívabbá vált Vietnam és a Közel-Kelet ügyében. Nixon elnök azzal fe­nyegetőzik, hogy felújítja a vi­etnami Demokratikus Köztársa­ság területének bombázását. Ennek ellenére a hadihelyzet Dél-Vietnamban nem változott: az amerikai erőfeszítések hiába­valónak bizonyultak, a Johnson, majd Nixon által annyiszor ígért „győzelem” ugyanolyan el­érhetetlen ma, mint volt 1965- től kezdve minden esztendőben. Sajnos, az amerikai kormány korántsem vonja le e helyzetből a szükséges következtetést. A KÜZEL-KELETEN 1970. augusztusában sok reménnyel kecsegtető tűzszünet jött létre, bizonyos fokig éppen az ameri­kai külügyminiszter, Rogers, ja­vaslatainak figyelembe vételé­vel. Csakhamar kiderült azon- •ban, hogy az amerikai kormány nem gondolta komolyan a Ro­gers-tervet, Izrael még kevés­bé.. Négy teljes hónap telt el a nélkül, hogy megkezdődtek volna — akár közvetve is, a svéd Jarring közreműködésével — az arab—izraeli tárgyalások. Csak éppen e napokban mu­tat — valószínűleg taktikai meg­fontolásokból — némi hajladó- ságot az izraeli kormány. A Közel-Kelet volt az évben a világ legmozgalmasabb térsé­ge; gondoljunk a jordániai polgárháborús jelenségekre, a jszu-iai vezetés megújhodására, vagy ami mély gyászba borítot­ta az arab világot, Nasszer ha­lálára. Az egyiptomi elnök hir­telen elhunyta — a nyugati vá­rakozásokkal ellentétben — nem okozott megtorpanást haladás arab táborában, mert az utódlás kérdése hamar ren­deződött Kairóban, és Nasszer szellemében halad tovább a leg­tekintélyesebb arab állam. Az év utolsó hónapjaiban jelentős politikai kísérlet kezdődött az EAK, Líbia, Szudán és Szíria szövetségének szorosabbra fű­zése végett AZ ÉV eseményeinek átte­kintéséből nem maradhat ki a chilei Unidad Popular, a Népi Egységfront nagy győzelme: dr. Allende személyében baloldali, marxista köztársaság elnöke lett a del-amerikai országnak, a kor­mányba bekerültek kommunis­ták is, az egységes baloldali program alapján hozzáláttak a földreformhoz, a bányák államo­sításához, külpolitikai téren pe­dig Chile és a szocialista orszá­gok kapcsolatainak bővítéséhez. Mindez ígéretes Latin-Amerika egészének jövője szempontjából. Nem egy politikai megfigyelő jósolja, hogy a 70-es évtized La- tin-Amerika változásának évti­zede lesz Célok, kívánságok az áj év koszokén SZILÁGYI KÁLMÁN, a békéscsabai Il-es számú tégla­gyár üzemi kovácsa: — Az 1970. evj eredmé­nyünk miatt nem kell szé­gyenkeznünk. A gépek npm álltak, bár az árvízvéde­lemhez sokon elmentek. Itt­hon helyettük a többiek „áll­ták a sarat’'. Reméljük, az idén még növel­ni tudjuk az eredményt. És per- i sze többet is keresünk majd. ; Nekem három gyermekem van, ! kell a pénz. A nagyobbik lá­nyom most ment férjhez, nem volt olcsó mulatság. A fiamát es a kisebbik lányomat pedig tovább akarom taníttatni. Pénz | kell ahhoz is. Huszonöt éve dől- i gozom a gyárban, nem sajná­lom a fáradságot. A jó munkát j itt méltányolják. Különösen az I utóbbi években. TÓTH ROZÁLIA. a Férfi Fehérneműgyár békés- I csabai gyárának férfi fehérne­mű-készítő szakmunkása: — Tavaly a szakmunkás­vetélkedőn első helyezést ér­tem el a gyár­ban. A nagy- vállalat vetél­kedőjén nur- madik lettem. Ez volt életem első nagy si­kere. Jutalmul 500 forintot kaptam, aztán az órabéremet is emelték. Most németül tanulok. Akkor határoztam ezt el, amikor 1970- ben az NDK-ban voltam és nem tudtam sehogy sem .megértetni I magam. Az idén szeretnék a t ruhaipari technikumba is bejut- : ni. Minden vágyam, hogy érett­ségizzek. Tizenhét éves vagyok;; van is erőm a továbbtanuláshoz j Szüleim Kevermesen laknak. ! Nagy hálát érzek irántuk a sok gondoskodásért, szere tétért. Ne­kik és a nagyszüleimnek is erőt, egészséget, boldóg életet kívá­nok. VARGA ANDRÁS rendőr alezredes, közlekedés- rendészeti alosztályvezető: — Tavaly 1° százalékkal emelkedett fc megyében a közlekédési balesetek szá­ma, ami fő­ként az embe­rek fegyelm - zetlen mag • tartásának t - lajdonítható. Harminchétén 18 órán belül meghaltak a bal­eset után, ami sok család tragé­diáját okozta. Jelentés az árvízkárok helyreáilítácáról Cementgyár épül Hejőcsabán A Minisztertanács ülése A kormány Tajekuztatasi Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Apró Antal, a Mihisztertanács ; elnökhelyettese beszámolt a KGST Végrehajtó Bizottsága 50. 1 ülésének munkájáról. A tanács­kozás résztvevői elsősorban az integráció programjával kapcso­latos okmányok kidolgozásával foglalkoztak. A kormány a je­lentést jóváhagyólag tudomásul vette. Az építésügyi és városfejlesz­tés* miniszter tájékoztató jelen­tést adott az 1970-es árvíz okozta épületkárok helyreállításának és í újjáépítésének helyzetéről. A széles körű társadalmi ősz- ; szefogás eredményeként a várt­nál is jobb eredményre vezet­tek: Szabolcs-Szatmár megyé­ben november 10-ig az előirány- : zatot túlteljesítve 4171, decem- i bér 20-ig pedig 4673 lakás ké- szült el- Csongrád, Békés és - szolnok megyében ez év végéig >98 lakás épült újjá, és befeje­ződött 1312 lakás helyreállítása. Az építésügy; és városfejlesz- tési miniszter javaslata alapján I a kormány hozzájárult, hogy Hejőcsabán uj cementmű épül­jön. A mintegy 3,5 milliárd fo- rintos beruházást 1971-ben kez­dik el, s az eíőréláhatólag 4 évig j tartó építkezések befejeztével a cementellátás legfontosabb j problémái megoldódnak. A művelődésügyi miniszter a magyar—szovjet kormányközi kulturális együttműködési bi­zottság VII. üléséről tett jelen- ! ést. A kormány a jelentést el- : fogadta. A Minisztertanács Titkarsá- j ganak vezetője jelentést terjesz­tett a kormány elé az ország- > gyűlés december; ülésszakán el- ; hangzott képviselői javaslatok- j ró!, majd egyéb ügyeket tár- ’ gyalt. Az uj esztendőtől elsősorban 1 azt várom hogy a gépjárműve- . zetok tartsák be a közlekedési szabályokat, legyenek óvatosak, egymás iránt pedig türelmesek, udvariasak. Legyen nekem ke­vesebb a munkám, az másoknak is csak a javára válik. Én is szeretnék gépkocsit ven­ni, így hát minden gépjármű- vezetőnek és magamnak is bal­esetmentes. boldog új évet kí­vánok. HEGYIK JÁNOS. a 30-as számú ABC-áruhaz vezetője: — Egy éve nyílt meg ez a szép áruház. Elmondha- } tóm, hogy aj forgalom a 1 vártnál na* gyobb volt 1970-ben. Hu- szonkétmllliő forintot köl­töttek itt el k vásárlók. ifís ha még többet tudtunk volna beszerezni, déligyümölcsből, sörből, kolbászból és szalámi­ból! Az új évben I tehát legyen ele­gendő áru mindenből, hogy nö­velni tudjuk a i forgalmat. És legyen föltétlenül béke a Földön. Két kislányom van, sze­retném szépen .felnevelni őket. Kató, a nagyolbbik nyolcadik osztályos. Fodrász akar lenni. Csak sikerüljön neki. Ági, a ki­sebbik ötödikes^ ügyes tornász. Már versenyen ás részt vett. Az idén érjen el még több sikert. DK KEMECSEI LAJOSNÉ büntetöbiró: — Tavaly I kevesebb volt a bűnözés a békési járás ban, mint 1969-ben. A vagyon elleni bűntettek szá­ma különösen csökkent, ami részben az életkörülmé­nyek javulá­sának, részben pedig a fokozot­tabb ellenőrzésnek tulajdonít­ható. Az idén így folytatódjék tovább, akkor — bár önzésnek is látszik — kevesebb lesz a munkám. Mint háziasszony, azt kívá­nom. hogy legyen többfajta fél­kész konzerv, ami megkönnyíti az otthoni murikát. több rétes­lapot is szeretnék. MCnt anya: a nyolcadik osztályos fiam ta­nuljon jól továbbra is az általá­nos iskolában, aztán a gimná­ziumban. Titkos vágyam meg egy sze­mélygépkocsi. Ha nem sikerül venni, kárpótol eg” szép külföldi utazás is. BÚZA ISTVÁN kéményseprő, a Békés megyei Kéményseprő Vállalat dolgozója: — Sokat vá­rók 1971-töl Bizonyára az életem leg­szebb éve lesz. Megnősülök. Nagyon ked­ves a meny­asszonyom megértjük iymEjéti Tizenöt év" j dolgozom a vállafáiqáL/ Szeretem a szak­mám. Sok embert ismerek, Bé­késcsabán az I. kerületben kü­lönösen. Mindenütt szívesen fo­gadnak Szerencsét viszek oda. ahová megyek. No nem úgy, ahogy egyesek gondolják, csak a munkámmal megelőzöm a tűz. kárt. Ha valaki gombot fog, amikor meglát, hát isten ne­ki ... Legyen szerencséje a lot­tón vagy akár a szerelemben is1 M1HÁLIK ÉVA bérszámfejtő, a BOV békéscsabai gyárának dolgozója: — igen ered. ményes volt a munkánk, amit bizonyít, hogy 1970-ben elnyertük a Szocialista Munka Gyára címet Mint a, KlSZ-alapszer- vezet vezetésé-; gi tagja, szí­vesen emlék-j szem vissza a Baromfiipari Or­szágos Ifjúsági1 Találkozóra, ami az első nagyobb rendezvényünk volt és igen jól sikerült. Az idén is a tavalyihoz ha­sonló eredményre számítok. A magam részéről elhatároztam, hogy tovább tanulok, csak le­gyen elég időm és szorgalmam. Nyáron valamelyik tengerpar­ton szeretnék nyaralni. A lakosságnak azt kívánom, fogyasszon minél több barom­fit. Mint futballdrukker még annyit: legyen bajnok az Újpesti Dózsa. Erre minden remény megvan, nem igaz? SZABÓ ISTVÁN, a MÁV békéscsabai vasútállo­más kapusa: — Az álló- j máson napon­ta legalább 18 ezer ember megfordul. Jő- j vőre még több utasra számi-1 tunk. Van iff tennivaló bő­ven. Nekem a legnagyobb gondot az ide­ges emberek okozzák, akik kirohannak a sí­nek közé és veszélynek teszik ki magukat. A csarnokiban és a váróteremben szétszórják a szemetet, ami igazán nem való. Hát ki takarítson mindig utá­nuk? Több türelmet tehát 1971-ben és ügyeljen jobban a tisztaságra a kedves utazóközönség! Én szeretnék már végre nyer­ni a lottón vagy a totón. Na­gyon régen játszom, de még na­gyobb ..fogásom” nem volt. Per­sze az egészség ennél is fonto­sabb. BAGI LÁSZLÓ gumijavító, a Békés megyei Vegyesipari Vállalat dolgozója: — Nemcsak nyáron, hanem egész évben sok munkát szeretnék. Sajnos télen nemigen akar­ják javíttatni a gumit sem a magángépko­csi-tulajdono- sok, sem az üzemek, pedig most hamarabb elkészülnénk. Nyáron torlódás van. Jobb mun­kakörülmények is kellenének, mert Békéscsabán a Jókai u. 12. szám alatti műhely már elavult A feleségemnek és a két gyer­mekemnek továbbra is elsősor­ban jó egészséget kívánok. H;; 1971-ben még egy lakást is kap­na a családom, nagyon elegedet. *ek lennénk. Az bizony felérne - lottón egy négyes találattal. Lejegyezte: Pásztor Béla Fotó: Barnácz István

Next

/
Oldalképek
Tartalom