Békés Megyei Népújság, 1970. november (25. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-01 / 257. szám

1970. NOVEMBER 1., VASÄRNAP Ara: 1.20 Ft XXV. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG „A munkásosztály, pártja vezetésével, a parasztság­gal, az értelmiséggel, a társadalom többi dolgozó rétegeivel együtt sikere­sen építi a szocializmust. (Az MSZMP K. B. kong­resszusi irányelveiből) A párt vezető szerepe politikájának valóra váltásával érvényesül Szombaton kezdte meg tanácskozását a megyei pártértekezlet Szombaton, 1970. október 31-én Békés megye városi, járási, községi pártértekezleteken megvá­lasztott küldöttek tanácskozni ültek össze a bé­késcsabai Ifjúsági és Üttörőház nagytermében. Ez alkalommal vitatják meg a párt Békés me­gyei Bizottságának beszámolóját a négy esztendő óta végzett munkáról, valamint a kongresszusi irányelvekét s a Szervezeti Szabályzat-tervezetet és összegezik a megyében tartott párttaggyülé- sek, pártértekezletek ezirányú tapasztalatait. Végezetül megválasztják a párt megyei bizott­ságát és a X. pártkongresszus küldötteit. A megyei pártértekezlet elnökségében helyet foglal Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizott­sága tagja, a külügyminiszter első helyettese, Árgyelán Erzsébet kötőnő, Balogh Sándor tss- elnök, Barkóczi Pál nyugdíjas. Búza Ilona tsz- tag, Cseszkó Sándor járási pártbizottság első tit­kára, Domokos János főkönyvelő, Dumitrás Mi­hály nyugdíjas, Engedi G. Sándor, a megyei párt- bizottság titkára, Frank Ferenc, a megyei párt­bizottság első titkára, Gyulavári Pál, a békés­csabai városi pártbizottság első titkára, Hegyi László alezredes, Hidas Mihály ezredes, a BM megyei főkapitányság vezetője. Horváth Béláné telepvezető, Hugyik András, a munkásőrség me­gyei parancsnoka, Kardos Ernóné termelési osz­tályvezető, Kemény Józsefné nyugdíjas, Kerekes Szilveszter ezredes, Klaukó Mátyás, a Központi Bizottság tagja, a megyei tanács elnöke, dr. Ko­vács Gábor igazgató, Mihalik György, a KISZ megyei bizottságának első titkára, Nagy Károly nyugdíjas, Nyári Sándor, a Hazafias Népfront megyei titkára, Párkány János nyugdíjas. Szabó Ferencné üzemi szb-titkár, dr Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Vincze Piroska be­tűszedő, Zalai György, a megyei pártbizottság titkára és Zöld Jánosné művezető. A küldöttek a párt megyei bizottságának írá­sos beszámolója alapján tanácskoznak, amely a nemzetközi helyzet jellemző vonásainak elemzé­sein kívül többek közt a következőket állapítot­ta meg. * Társadalmi fejlődésünk főbb jellemzői Az elmúlt négy évben tovább haladt az a folyamat, amely megyénk lakosságának társadal­mi rétegeződésében, politikai fejlődésében, anyagi, szociális és kulturális helyzetében jelentős eredményekhez vezetett. Mérséklődő ütemben, de to­vább folytatódott a lakosság át- rétegződése. Az utóbbi években már nem annyira az egyik tár­sadalmi rétegből a másikba irá­nyuló mozgás, mint inkább az egyes rétegeken belüli változás volt a jellemző. 1. A megye munkássága lét­számát teikintve tovább növeke­dett. Az iparban 10 600 új mun­kahely jött létre, amely zömmel a korábban háztartásban dolgo­zó nők köréből, továbbá az új munkavállaló fiatalabb korosz­tályokból, már kisebb mérték­ben a mezőgazdasági munka­erőkből került betöltésre. A szo­cialista iparban és építőiparban foglalkoztatott munkások száma jelenleg 43 500, mintegy 32 szá­zalékkal több, mint 1966-ban. Fejlődött a munkásak marxis­ta világnézete, erősödött politi­kai szilárdsága, növekedett ál­talános műveltsége. Egyetérte­nek a párt politikájával, részt vesznek annak megvalósításá­ban. A legaktívabb réteg a nagyüzemi munkásság. Mind az állami, mind a szövetkezeti iparban erősödik a törzsgárda, fejlődik a szocialista brigádmoz. galom. A munkások érdeklődési köré­ben a legjelentősebb helyet az üzemi élet foglalja el, élénken reagálnak azonban a nemzetkö­zi és belpolitikai élet eseménye­ire is. Nagy figyelemmel kísérik és helyeslik a párt és kormány határozatait, amelyek végrehaj­tásának vélt, vagy valóságos fo­gyatékosságai olykor vitát vál­tanak ki körükben. Leggyakrab­ban igénylik a célkitűzések gyor­sabb megvalósítását; véleménye­ik és javaslataik fokozottabb fi­gyelembevételét; igazságos, pro­tekció és részrehajlás nélküli végrehajtását. Erősödött a bí­ráló, őszinte véleménynyilvání­tás légköre, ugyanakkor még he­lyenként tapasztalható a „ne szólj szám — nem fáj fejem” nézet érvényesülése is. A munkásság vezető szerepet tölt be a társadalmi élet min­den területén. Közéleti tevé­kenysége fokozódik. Képviselői ott vannak a párt, állami, tár­sadalmi és gazdasági szervek vezető testületéiben, tevékenyen vesznek részt azok munkájában, a helyi politika alakításában és megvalósításában. Helyenként tapasztalhatók olyan nézetek, amelyek lebecsülik a fizikai munkások képességét, nem tart­ják őket alkalmasnak a testületi munkában való részvételre, ezért mellőzik a vezető szervek­be való bevonásukat. E nézetek és gyakorlat ellen fel kell lép­ni, biztosítani kell. hogy meg­felelő arányban legyenek ott a vezető szervekben valamennyi területen és szinten. A munkásság vezető szerepe érvényesül a szocialista építő­munkában. A jubileumi évfor­dulókra készülve fellendült a szocialista munkaverseny, amely a kongresszusi versenyben foly­tatódik. Szélesedett a szocialista brigádmozgalom. Ma már 1397 szocialista brigád dolgozik az üzemekben és 976 küzd a cím elnyeréséért. A szocialista mun­kamorál erősödése nagyban hoz­zájárult ay üzemeken belüli munkafegyelem javulásához. .Erősödik az az üzemi légkör, amely elítéli a hanyagul dolgo­zókat, a munkafegyelem ellen vétőket. Példamutató volt a munkások magatartása ez év tavaszán a megyénket fenyegető árvíz elle­ni védekezésben, a károk hely­reállításában. Megyénkben a munkások je­lentős része falun lakik, üzemen kívüli élete ezer szállal kötődik a falu életéhez. Közöttük sokan vannak, akik a? utóbbi néhány évben váltak üzemi dolgozóvá. Életmódjukra, gondolkodásmód­jukra, erkölcsi felfogásukra be­folyást gyakorol a falusi kör­nyezet. Ugyanakkor az üzem, ahol dolgoznak, munkásgondol­kodásra neveli őket. Az üzemi légkör, a munkahelyi környezet formálja igényeiket, szélesíti lá­tókörüket, befolyásolja maga­tartásukat. Számunkra nem közömbös, hogy melyik hatás érvényesül erősebben. A pártszervezetek, szakszervezetek fontos feladata a pozitív hatások érvényesülésé­nek elősegítése, a negatív befo­lyás csökkentése. Egyrészt nagy gondot kell fordítani a munká­sok körében — különösen az új munkavállalóknál — a világné­zet formálására, az üzemi szer­vezettség, rend és fegyelem lég­körébe való beilleszkedésükre. Másrészt nagyobb figyelemmel kell velük foglalkozni lakóhe­lyükön is, jobban bevonva őket a lakóhelyi politikai munkába. A pártszervezetek, szakszer­vezetek, gazdaságvezetők tegyék rendszeresebbé a munkások tá­jékoztatását, vonják be őket az üzem, vállalat feladatainak ki­munkálásába, érdekeiket szolgá­ló döntések kialakításába. A po­litikai munká'ban nagyobb fi­gyelmet kell fordítani az üzemi * demokrácia helyes értelmezésé­re és érvényesülésének ellenőr­zésére. Gyakran rosszul értel­mezik az üzemi demokráciát, erősen hangoztatják a jogokat és kevésbé a kötelezettségeket. A munkafegyelem megszilárdításá­ra vonatkozó intézkedéseiket egyesek a vezetők kiskirályos- kodásának minősítik, a vélt vagy valóságos egyéni érdeke­ket a kollektíva érdekei elé he­lyezik. Előfordul a bérdemagó­gia, az egyenlősdi hirdetése, a vezetők iránti bizalmatlanság keltése. Egyes vezetők magatar­tásukkal elő is segítik az ilyen légkör kialakulását, mert fölé- nyeskedők, a dolgozókkal való kapcsolataikat, elhanyagolják, véleményeikre^ javaslataikra nem fordítanak kellő figyelmet. A megyei pártbizottság ez év márciusi ülésén napirendre tűz­te és megvitatta a megyében élő munkások helyzetét. Hatá­rozatot hozott a munkások kö­zötti politikai munka fejleszté­sére, a munkások anyagi, szociá­lis helyzetének, élet- és munka- körülményeinek javítására. E határozatok végrehajtása továb­bi munkánk egyik legfontosabb feladata. 2. A szövetkezeti parasztság (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom