Békés Megyei Népújság, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

a Szüntelen harc természet erőivel Párttaggyűlés az orosházi olajbányászoknál A hosszú, fehér asztalok mel- j iett nap- és szélbarnított arcú embereik. A nehéz kezek óvato­san pihennek a fehér térítőkén. A mázsás terhek emeléséhez szokott karokon meg-megrán- dulnak a vastag izomkötegek. Ilyenkor puhán felemelik kezü­ket a fehér térítőkről. Olajbá­nyászok... A szemközti falon a vörös drapéria egyik oldalén Lenin portréja, a másikon nemzetiszínű zászló. Közte a felirat: „Üdvözöljük a taggyű­lés résztvevőit”. Egyszeri, cico­mák nélküli ünnepélyesség. Mint ami az itteni emberekhez illik. o Az OKOT Alföldi Kutató és Feltáró Üzem orosházi kirendelt­sége kommunistáinak taggyűlé­sét üdvözli a felirat. Ami az alapszervezetet illeti, létszámá­ban és munkájában is az erősek közé tartozik. Az elmúlt két év­ben 59-ről hatvannégyre emel­kedett a párttagság száma, úgy, hogy közben alaposan ki­cserélődött a fizikai létszám, amelybe a kommunisták zöme tartozik. Ez az üzem sajátossá­gából ered, s ez a pártmunkára is vonatkozik. Az ötszázegyné- hány dolgozó tucatnyi, földraj­zilag is más munkahelyen dol­gozik. Hogyan lehet itt tájékoz­tatni, összefogni, mozgósítani a párttagságot? Minit a Hersch Lajos titkár által ismertetett vezetőségi beszámolóból kide­rült, elsősorban az erős pártcso­portokon keresztül. Csaknem minden második berendezésnél működik pártcsoport, ame­lyek aktivitása mind a terme­lési feladatok végrehajtásában, mind a politikai munkában ja­vult. Rájuk építettek az olyan feladatokban, mint a jubileumi j és a kongresszusi munkaver- j seny, vagy a politikai oktatás | szervezése. Az eredményességet bizonyítja, hogy az előbbi mun­kaversenyben — alföldi vi­szonylatban — két első és egy harmadik helyezést szereztek az orosháziak. A pártcsoportokat persze emberek alkotják, s itt van a másik döntő szempont, az a szellem, ami évek, sőt évtize­dek alatt kialakult az olajbá­nyászoknál. Nem egyszerűen munkának, hanem hivatásnak tekintik azt, amit csinálnak. A legutóbbi vezetőségválasz­tás óta eltelt kétévi pártmun­kát mérlegelték augusztusi tag­gyűléseiken a békéscsabai kom­munisták is. Lapozgatni kezd­tük a taggyűléseken rögzített jegyzőkönyveket és ismételten kiderült, hogy többek között a hűtőházban és a gépjavító ál­lomáson egy-egy helyiséget sem tudtak nélkülözni évekig pártirodának. Vagy nem tudtak a városban találni immár 15 éve egy épü­letet székháznak a második ke­rületi alapszervezet 117 tagja számára. Jogoséul tették szóvá: kinek támad kedve, hogy ke­resgélje a párttitkárt, aztán egy alkalmas beszélgetőhelyet a tagfelvételről, a munka köz­ben felmerült egyéni és köz­érdekű kérdésekről. „Meg kell szerettetni a szakmát az új dolgozókkal is, olajbá­nyász-dinasztiát kell nevelni, ami a pártvezetőség feladata is” — hangsúlyozta a beszámoló. Nem szűk üzemi érdek ez, ha­nem olyan szükséglet, amely nélkül ebben a szakmában nem lehet boldogulni. A pártalap- szervezet kétéves munkájának talán legnagyobb eredménye, hogy felismerte ezt, tett ezért, egészen pontosan szólva, foglal- j kozott az emberekkel. A törzs-! gárda nagy részét a párttagság j teszi ki, s így kétszeres felelős-1 ség hárul rá: helytállni a mun­kában és nevelni az utánpót­lást, mind szálánál, mind poli­tikai téren. S egyik sem köny- nyebb a másiknál © „Valaki most azt mondhatná, nem termelési tanácskozás ez. miéit kell a beszámoló kereté­ben értékelni a termelőmun­kát?” — tette fel a kérdést a beszámoló, s nyomban választ Is adott rá. „Azért, mert a pártmunka egyik legfontosabb része éppen a gazdasági, a ter­melőmunka segítése.” Nehéz évet hagyott maga mögött és ugyanolyan nehezet kezdett az idén az orosházi üzem. Az évek óta használt berendezések las­san felmondták a szolgálatot, s új nagymólységű kutak fúrására alkalmas gépeket kaptak és egy magasabb színvonal elérése volt a követelmény, mint például az Alföld legmélyebb kútjának le­mélyítése, vagy a most készülő Hódmezővásárhely I-es, amely az ország legmélyebb kútja lesz, hatezer méter. Mit tettek eb­ben a helyzetben a kommunis­ták? „Igazi fúrósaink, párttag­jaink becsületessége, szakmasze­retete segítette át az üzemet a nehézségeken. Nem egyszer a főfúrómester dolgozott a gépen, a mester a munkapadon segéd­munkát végzett, a motorkezelő a torony tetején volt a kapcso­lóállásban” — állapítja meg a beszámoló. S itt van a pártszer. vezet másik hagy érdeme, hogy a nehéz időkben is tudta moz­gósítani az embereket, nem mentegetőztek a sajátos körül­ményekkel, hanem — többet Néhol arra nincs törekvés, hogy a beszélgetést őszinteség, megértés és segíteni akarás hassa át. A MEGYEVILL ve­zetőit azért bírálták, mert a kinti munkahelyeken ritkán fordulnak meg s ezért nem is­merik a dolgozók többségének gondját-baját sem. Több helyütt szóba került a taggyűléseken, hogy növekszik a társadalmi, politikai és ter­melőmunka iránti közömbö­sök, mindent szó nélkül hagyó, a hibákat legfeljebb csak szűk körben megbeszélők száma. A középvezetők egyike-másika eléggé hallgatag a MÉK-nél is. Különösen akkor, ha az írott és íratlan törvények szellemé­ben ellent kellene mondaniuk azoknak, akikben fennebben lobog a követelőzés, mint a kö­telességteljesítés tudata. Kukk Imre dolgoztak. A feladatok nagy­sága megsokszorozza a kommu­nisták erejét. © A beszámoló megmutatta azt is, hol vannak azok a gyenge pontok, ahová az új vezetőség­nek jobban oda kell figyelnie. Elsősorban a KISZ munkájának a javítása. A rapazódtkus ifjú­sági tevékenységnek nem lehet magyarázata a szétszórtság hiszen a párttagság is legaiább annyifelé dolgozik, mint a fia­talság. Vonzóbbá kell tenni a KISZ-életet, bővítésre vár az alapszervezet. A beszámoló ki­tért a másik fájó pontra is, az elégtelen szociális helyzetre. Évente egymillió forintot fizet­nek ki a munkásszállók fenn­tartására, s azok állapota nem­hogy a mai, hanem a tizenöt ■ évvel ezelőtti körülményeknek sem felel meg. Nincs az üzem­nek a városban egy korszerű szállója, ami pedig a telep terü­letén van, otít egy szobában ki­lencen alszanak. A feladatok közé tartozik a szakmunkáskép­zés fokozása. Ahogyan" Sárközi István hozzászólásában mond­ta, „a technikai forradalom ko­rát éljük, nagy értékű berendezé­sekkel dolgozunk, kvalifikált szakmunkásokra van szükség”. © Ügy is mondhatnánk, a milli­árdos pártszervezet tartott tag­gyűlést. Mert azokba a kezek­be, amelyek ott óvatosan pi­hentek a fehér térítőkön, milli­árdos értéket tettek le. Sáfár­kodni velük nem könnyű. Nyom a felelősség, sürget az idő, szün­telen a harc a természet erői­vel. Lent a föld mélyén épp úgy, mint fent a tűző napon, vagy a zimankós télben, amikor odafagy a kéz a vashoz. De ezek az emberek évtizedek alatt edződtek, s azt mondják, nincs annál szebb, mint amikor a csövön lassan kibuggyan az olaj. Seleszt Ferenc A Szarvasi Ruházati Ktsz párttaggyűlési beszámolójában a titkár megemlítette, hogy a szö­vetkezet húsz esztendeje alakult meg, és hétszáznál több a mun­kása, s közülük alig harminc­negyven a férfi. A többi lány és asszony. Ekkor jutott eszembe, j hogy az élet mindennnapd for- ; gatagában nem is nagyon „fü­lelünk” az ilyesmire, pedig hát a mai ötvenesek, az én korosz- tályo-mbeliek közül fiatal korban esetleg egy-kettő lehetett „var­rólány” vagy szerencsével keres­kedőnél, patikusnál, orvosnál helyezkedett el, „nem épp sem­miért”. És a többiek? Otthon a ház körül tettek-vettek, s olykor a tükörbe néztek és álmodoz­tak. Most naponta alig keveseb­ben hétszáznál csak ebbe az üzembe mennek, és Szarvas töb­bi kisipari szövetkezetében ugyancsak jócskán dolgoznak nők. ök is néznek tükörbe, csak éppen nem álmodoznak a ki­rályfiról, aki hófehér paripán vágtat be a Holt-Körös hídján, , hanem azért, hogy a műhelyek pora ne lepje őket, miután az utca sodrába kerülnek. A port sepregetik-szedegetik le maguk­ról, amely a műhelyek olyan já­ruléka, mint a dohányzásnak a hamu. A port lesepregetik magukról, | de a műhelyek „íze” átitatja Bírálják a káros jelenségeket a békéscsabai pártszervezetekben Erősödtünk Pártalapszervezeteinkben be­fejeződtek a kétéves munkát mérlegelő és a további teendő­ket meghatározó taggyűlések. A tapasztalatából máris mondhatjuk: valamennyi párt­vezetőség arra törekedett, hogy őszintén, nyíltan tárja fel az alapszervezetben dolgozó kom­munisták párt- és gazdaság- szervező munkáját. A hivatali alapszervezetek- bén is fordulatot hozott a IX. kongresszus óta eltelt idő. Ko­rábban ugyanis a hivatalveze­tés mellett jóformán csak asz- szisztált a pártalapszervezet. A pártszervezetek jogot t kaptak ahhoz, hogy vezetőségi üléseken és taggyűléseken beszámoltas­sák a hivatal kommunista ve­zetőjét a szocialista építés, a párt. és a nép érdekében ki­fejtett munkájáról. A taggyűlések előtti beszá­moltatás nem bejelentésszerű tudomásulvétellel zárult. Sok­kal több volt annál, hiszen va­lamennyi helyen, ahol éltek a pártdemokrácia lehetőségével, élénk viták bontakoztak ki: a mit tettünk helyesen, a hol kellene javítani a munkán. És ez így van rendjén. A hivatal vezetésének tekintélye ezzel cseppet sem csökkent, sőt nö­vekedett. Érthető, hiszen Olyan támpontot kapott egy-egy vi­tás ügyben, amely felér a dön­tést megalapozó javaslattal. Milyen jó dolog, ha egy kommunista vezető ÍQV. eny- nyire magáénak tudhatja elv­társai bizalmát. Mennyivel könnyebb átvergődni a válla­lat, a hivatal vagy éppen a szövetkezet fejlődését hátrálta­tó akadályokon, ha az egyen­lők közt az elsőnek is fogják a kezét. Eredményesebb , a munka, ha közösen gyűrköznék neki az üzem, az intézmény gazdasági, társadalompolitikai felemelésének. A taggyűléseken elhangzott szavak mutatják az erősödő kritikai szellemet. A pártveze­tőségek beszámolói — az Oros­házi Üveggyár I-es alapszerve­zetében, Telekgerendáson vagy éppen Mezőhegyesen — hatá­rozott őszinteséggel mérték az alapszervezetek az életben el­foglalt helyét. Ez a tény ön­magában véve is mutatja a párt tagjainak á társadalom ér­dekét szemelőtt tartó felelős- ségéreetét. S ahol mindezt fel­ismerik, számolnak vele, sőt igénylik, könnyebben megy a munka. A vélemények nyílt cseréjében a főként fizikai dolgozókat tömörítő alapszer­vezetekben most is magasabb fokú volt a vita. így a vita­készség növelésével helyenként továbbra is feladatai lesznek az új pártvezetőségnek. Ez az a pont, melynél, ha csak né­hány percre is, de érdemes megellnünk. A vitakészség fenntartásáért, továbbfejleszté­séért mindenhol igen sokat te­het az új pártvezetőség, ha a tévesen értelmezhető általánosí­tás helyett névre és beosztásra tekintet nélkül, nyílt őszinte­séggel számol be a pártmegbi- zatások teljesítéséről, ha bírál, ha elismeri az ügy érdekében kifejtett munkát, s ha további helytállásra buzdít. Egy község, egy üzem vagy éppen egy város, benne a kommunisták embereket meg­győző, a szocialista épitőmunka ügyének embereket megnyerő munkájáról, számot adni nem éppen hétköznapi esemény. Most sem volt az, mert azok tanácskoztak, akik mindennapi munkájuk mellett az átlagnál többet vesznek vdllukra a tár­sadalmi haladás szolgálásából. S ezt jól tükrözték a mostani alapszervezeti taggyűlések. Oupsi Károly A műhelyek V íze” őket, lerakódik bennük, a kol­lektív munka másfajta embe­rekké teszi őket azoknál, akiket a körülmények nem engedtek el házuk környékéről, A Szarvasi Ruházati Ktsz műhelyeiben is nő és egyre nő ez a „másfajta raj”. Ennek a rajnak a sárgál­lója a KISZ, melynek a ruházati szövetkezetben százötven tagja van. Persze vannak velük kor- osztálvombeliek is. A taggyűlésen láttam Bankó Mihályt, Litauszki Györgyöt, akik alapító tagjai a szövetkezetnek. Ott volt Szi- rony Pálné is, bár tőle elnézést kérek, ha kicsit magasabb kor­osztályba soroltam, de hát van már vagy tizennyolc éve, hogy az üzem munkása. Szóval a törzsgárda olyan reprezentánsai, akiknek műhelybeli tapasztala­taik annyira szükségesek, mint a növénynek a napfény. Bizo­nyára akarásuk a KlSZ-istáék- kal együtt benne van a szocia­lista brigádokban, és abban, hogy százötvenhét tagja van azoknak. És azt hiszem, hogy a törzsgárda kialakulásával s a szocialista brigádmozgalom lé­tével a legtapinthatóbban érzé­kelhető a munkásosztály arcula­tának milyensége. S érzékelhető az is, hogy a szövetkezet nem egyszerűen gazdasági vállalko­zás, hanem kedvezőek keretei a munkáskollektíva szocialista formálására is. Ezt fejezte ki a párttaggyűlés is, amikor azt ajánlotta a szeptemberben újon­nan megválasztandó pártvezető­ségnek, hogy a pártcsoportok jo.bb tájékoztatásának s a visz- szatájékozódásnak szervezeti módjait dolgozza ki, mert a be­számoló utalt arra, hogy passzi­vitás észlelhető a kommunis­táknál. A pártcsoport pedig az a fórum, ahol a párttagok a szövetkezet minden tagjával beszédes közeibe kerülhetnek. S ez csak akkor eredményes, ha a szövetkezet negyvenöt kommu­nistájának bőséges ismerete van az üzem politikai, gazdasági éle­téről. És ha ez van, akkor már­is a politikai porondon van a kommunista, hiszen van közölni­valója, s akinek van közölni­valója, nem szereti magába foj­tani. Ha pedig meg is bízzuk, mondjuk, hogy a pártcsoportban ezt és ezt tegye, akkor nemcsak az összejöveteleken lesz beszé­des kedve, hanem mindenütt, ahol emberekkel akad össze. (Cserei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom