Békés Megyei Népújság, 1970. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-26 / 199. szám

Épül a szerelőcsarnok Apácák — pénzért A Sunday Times' legutóbbi cikke, amely leleplezte, hogy nyugat-euró­pai apácazárdák pénzt fizetnek nö­vendékekért, második napja kavar nagy hullámokat. Mint a Vatikán­ban közölték, hivatalos vizsgálatot folytatnak és 650 indiai származású noviciát hallgattak ki, hogy megál­lapítsák: mi\gaz az angol lap cikké­ből. A leányok ,,túlnyomó többsége” — jelenti az UPI — nem élt panasz- szal.. egyikiik-másikuk azonban »»bizonyos kényelmetlenségről” pa­naszkodik, ami azt jelenti, hogy kínzó hotivágyuk van és ez néha lelki depresszióba taszítja őket. A történtek után a Vatikán elren­delte, hogy az apácának állítólag je­lentkező indiai lányokat csak kivéte­les esetekben szállítják át Európába; akkor, ha elhivatottságukról valóban meggyőződtek. Miss Sonia Dougál, akt a Sunday Times tudósítójának először leplezte le a, különös ügyet, elmondta: az apácaszállításban igen sok pap vett részt és volt olyan pap, aki 150 font sterlinget Is keresett egy-egy lányon. (MTI) Békéscsabán, a 8-as számú AKÖV Szarvasi úti központi te­lepén több mint 50 millió forint költséggel szerelőcsarnok, több műhely, 180 személyes tanmű­hely, szociális létesítmény, üzemanyagtöltő állomás, gépjár­műtároló-hely és iroda létesül. Képünkön az épülő szerelőcsar­nok látható. (Fotó: Demény Gyula) Mit látnak a moszkvaiak a magyar kiállításon? A HUNGEXPO jelenti: Százhetven magyar üzem termékei közül válogatták ki a kiállítás 200 vagonnyi anyagát, sok száz gépelt oldalt tesznek ki azok az információs anyagok, amelyek a kiállításon a gazda­sági kapcsolatok fejlődésének eddigi útjáról adnak tájékozta­tást és vázolják az együttműkö­dés perspektíváit. „Híradás Magyarországról” 64 oldalas kiállítási újság gazdag szöveg- és képanyaggal számol be az ország 25 éves fejlődésé­ről. Az MTI fotólaboratóriumában több ezer fekete-fehér és színes fotót, átvilágított diapozitívet készítettek el és szállítottak a moszkvai kiállításra. A magyar jubileumi kiállítás alkalmából különkiadványt je­lentetett meg — a többi közt — a Vengerszkij Ekszport s ipará­gi mellékleteiben (például a METRIMPEX, a MEDICOR, a Magyar Hajó- és Darugyár, va­lamint az EMG-Elektronikus Mérőműszerek Gyára stb., égi­sze alatt készült összeállítások­ban — az e témában legfonto­sabb exponátumokat ismerteti.) A Metrimpex Műszeripari Külkereskedelmi Vállalat által) exportált magyar gyártmányo­kat jól ismerik a szovjet labo­ratóriumokban, kórházakban, kutatóintézetekben. Több mint 100 féle különböző műszer, mé­rőberendezés lesz a kiállításon. A Szovjetunióban Fiat-licenc alapján előállított személygép­kocsik részére a Mechanikai Mérőműszerek Gyára által gyár­tott műszerfal, az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárának esz- cilloszkópjai, az Elektronikai és Finommechanikai Kutató Inté­zet rádiócirkulográfja, a Hír­adástechnikai Ktsz színes tv- jelgenerátora, a Labor Műszer­ipari Művek gyártmányai látha­tók a kiállításon. Hz új gazdaságirányítási rendszer által biztosított tágabb A koiniiiiiiixstsik példát imitutnak Taggyűlés a konzervgyárban Ipari tanulók pátbeiskolázása! fl Békéscsabai Kötöttárugyár lehetőleg érettségizett fiúkat műszerésztanuló- nak felvesz. Jelentkezés: a vállalat személyzeti osztályán. Lelkes hangulatú taggyűlésen. számolt be Molnár Józsefné, a j Békéscsabai Konzervgyár 1-es I számú pártalupszervezetének tit­kára a vezetőség és a párttagok kétéves tevékenységéről. A kon­zerv-, a tészta- a szárító, tv, a lapkaüzem, valamint a TMK kommunistái tartoznak ebbe az alapszervezetbe és eléggé keve­sen vannak ahhoz, hogy ezernél több dolgozó körében a politikai élet irányítói szerepét betöltsék. A beszámolóból és a hozzászó­lásokból azonban kitűnt, hogy igyekeztek helyesen megoldani a feladatukat. Az elért eredmé. nyék pedig bizonyítják, hogy nem volt hiábavaló a fáradozá­suk. A pártszervezet legutóbbi ve­zető'égválasztó taggyűlése óta bontakozott ki a gazdasági rányí. i tás reformja, amelynél előtérbe [ került a gazdaságosabb termelés, ezen belül a selejt csökken­tője és a minőség javítása. A dolgozók igyekeznek eleget ten­ni ennek a követelménynek. A munkában a kommunisták pél­dát mutatnak. A párt s rvezeti életével kap­csolatban megtudtuk a beszámo­lóból, hogy az alapszervezet két év alatt 19 tagot vett fel, akik közül hétnek a KISZ-taggyűlés volt az ajánlója. Igaz, hogy köz­ben néhányan máshová mentek dolgozni, mégis a fejlődés igen jónak mondható és arra Vj utal, hogy a párt ás a KISZ között szorosabbá vált a kapcsolat. j Határozottan kifogásolta ési név szerint is megemlítette a I beszámoló azoknak a párttagok, nak a nevét, akik több alkalom, mai távolmaradtak a taggyűlés, női. Ám, elismerte azt is. hogy emiatt senkit sem részesítettek figyelmeztetésben, s így ezért a vezetőséget la felelősség terheli. Jól fejlődött a párt. és gazda sági vezetés közötti kapcsolat, amely elsősorban abban nyilvá­nult meg, hogy a fontosabb be­osztásokba való helyezés előtt, valamint bérezési, jutalmazási ás fegyelmi ügyekben mindig ki­kérték a pártvezetőség vélemé­nyét is. Hasonlóan javult a kapcsolat a KISZ-szervezettel. bár ezt meg tovább kell erősíte. ni. Ennek módjára a beszámoló javaslatot is tett. A hozzászólók elismeréssel be­széltek a vezetőség munkájáról, de a bírálattal sem fukarkodtak. Ehhez jó alapot adott a beszá­moló. amely a dicséretet és bí­rálatot személyeknek, csoportok­nak címezte. Felvetették azt is. hogy a pártmunkát úgy kell megosztani, hogy egyesek ne le­gyenek túlterhelve. Megállapítható végül is, hogy a taggyűlés sok hasznos útmuta­tást adott a szeptemberben meg­választásra kerülő új vezetőség, nek. P. B. BítíS Jj 1970. AUGUSZTUS 26. lehetőségeikkel élve több kutató- intézet. vállalat vette fel a köz­vetlen kapcsolatot szovjet part­nereivel Is. Például a Műszer­ipari Kutató Intézet, a szovjet fél kívánságára fejlesztette ki a nagy pontosságú digitális nyo­másmérő berendezést, amely mindenütt felhasználható, ahol pneumatikus műszereik nagy pontosságú mérésére, hitelesíté­sére van szükség. A digitális manovákummérő műszert a szovjet Glavnyeftyesznab-bal történt műszaki konzultációk alapján fejlesztették ki. Ez az intézet is részt vesz a KGST • műszer és automatizálási szek­ciójának munkájában s a felme­rült igények alapján fejlesztette ki például a Datamik mérés- adatgyűjtő rendszerét is, amely elsősorban ipari folyamatok au­tomatizált számjegyes mérésere, regisztrálására, ellenőrzésére és szabályozására szolgál. Mint ismeretes, a MOM — Magyar Optikai Művek — az utóbbi években nagy eredmé­nyeket ért el ä perifériás be­rendezések és készülékek gyár­tásában. E cikkék közt a kiállí­táson megtekinthetik a számí­tástechnikai műszerek iránt ér­deklődők a Perfomon 30, Read- mon 40, Readmon 300 és Read- mon 1000 típusú szalaglyukasz­tó, illetve szalagolvasó berende­zéseket. A Videoton Rádió, és Televí­ziógyárban készülnek azok az autórádiók, amelyeket a Szov­jetunióban, a Togliattiban gyár­tott autókba építenek be. A Vidsaton-nal egyesült Budapesti Rádiótechnikai Gyár­ból — egyebek közt t- M—20 és M—11 típusú közhasználatú magnetofont szállítottak szovjet megrendelésre, s további jelen­tős mennyiségű magnetofon szovjet megrendelésre történő leszállítására vállalt a gyár kö­telezettséget. Tekintettel arra, hogy a Szovjetunióban nagy az érdeklődés a gyárban készült SHR típusú sokcsatornás mag­netofon iránt iß, a kiállításon a vállalat más magnetofonjai közt ezt a típust is bemutatja. A híradástechnikai gyártmá­nyok közt szerepel a Budavox Híradástechnikai Vállalat spe­ciális szovjet igények szerint ki­fejlesztett ÄTSZK crossbar rendszerű ruraltelefon központ­ja is. amelyet a Szovjetunióban vidéki hálózatok kiépítésénél al­kalmaznak. Az Elektroakusztikai Ktsz ka­putelefonokat, az Elektroakusz­tikai Gyár AH—60 típusú han­gos telefont, az Orion a DM— : 400/6 rádiórelé berendezést, a Híradótechnikaj Vállalat a Tel- inform személyhívó berende­zést, a Híradástechnikai Ktsz ipari tv-iánco) mutat be. A Mechanikai Laboratórium STM—210 stereo stúdió-magne­tofonja — amely ugyancsak lát­ható a kiállításon — a magyar híradástechnikai ipar egyik leg­korszerűbb terméke, erősítői tel­jesen tranzisztorizáltak s a ké­szülék a legmodernebb techni­kai megoldásokat foglalja ma­gában. A Csepel Szerszámgép­gyár ER&—200 szamjegyvezér- lésű esztergája 10 szerszámot be­fogó revolverfejével számjegyes vezérlésével gazdaságosan és pontosan készíti el a legkülönbö. zöbb munkadarabokat. A Vörös Csillag Traktorgyár bemutatja a D4KB traktor 90 LE-s változatát. A tervek sze­rint néhány éven belül a gyár­tók kialakítank -e négykerékmeg- hajtásű, ormehéz traktorhoz egy olyan munkagép családot, amely a magyar szabadalmat képező görgős eke elve alapján épül fel és amely nemcsak a mezőgazda­ságban, hanem a különböző egyéb földmunkák elvégzésénél is felhasználható majd. A Lampart Zománcipari Mű­vek — egyebek közt — bemutat egy tízezer literes kéverős au- tóklávot. A Mcgürt Gépjárműkereske­delmi Vállalat ez évben 2750 autóbuszt szállít a Szovjetunió­ba. Ezzel az év végéig 11 ezer 135 magyar autóbusz közlekedik szovjet városokban. A negyedik ötéves tervben — (tehát 1971-től kezdődően) megháromszorozó­dik a Szovjetunióban megtalál­ható magyar autóbuszok száma. Ennek megfelelően jövőre 3000 Ikarus-buszt exportál a Mogürt szovjet rendelésre. Tavaly 1430 darab nagy • teljesítményű Rába-Man motor­ral felszerelt autóbuszt szállított e vállalat a Szovjetunióba. A kiállításon bemutatásra ke. rül egy új autómosó berendező« s más garázsfelszerélési berende. zések, valamint egy Ikarus 250 típusú szuperluxus, légkondici­onált autóbusz. Moszkvában, Leningrádban működik már magyar gyártmá­nyú berendezésekkel felszerelt, a magyar külkereskedelem ál­tal szállított szupermarket. A Transelektro Magyar Villamos- sági Külkereskedelmi Vállalat Jerevánban megrendezett ven­déglátóipari berendezéseket be­mutató kiállítása eredményeként ez utóbbi városban is épül ma­gyar berendezésekkel felszerelt élelmiszeraruház. A jubileumi moszkvai kiállításon különböző — egymást kiegészítő — vendég­látóipari berendezések és gépek is láthatók. A szovjet lányok, asszonyok részére, — de várhatóan a fér­fiak érdeklődésétől is kísérve — a kiállítás ideje alatt divatbe­mutatók adnak tájékoztatást a magyar divattervezők által kre. ált mini, midi és maxi-variáci­ókról, a textil- éj bőrdíszmű- ipar új gyártmányairól pedig a könnyűipari kiállítás egy része ad képet. „Étvágygerjesztő"’ módon, gusztus'-«' «'/rendezésben, átte­kinthető hűtővitrinekben látha­tók a különböző élelmiszerek, a konzerv „emeletek” dobozain sok felirat már jólismert a szov­jet háziasszonyok körében is. A magyar étteremben ma­gyaros ételspecialitások, hangu­latos népi zene várja a vendé­geket. A kiállítás egy részében já­tékváros várja a kicsinyeket. Babák, mackók, építőkocka, te­lefon vonat, edények, táblafoci, jéghóki, hlntaló, bicikli, roller és go-kart pálya, terepasztal és még számtalan más játék várja a gyerekeket, akikre szakkép­zett óvónénik vigyáznak addig amíg a szülők megtekintik a ki­állítás őket érdeklő részeit, A kiállítóra belépő látogató­kat jeles és híres magyar kép­ző- és-iparművészek alkotásai fo. gadják, a távozóktól is ilyen művekkel búcsúzik a kiállítás. A művek a magyar forradalmi ha. gyományokat, a magyar nép felszabadulását, az elmúlt 25 év alatt alakuló új életet szimbo­lizálják. Köztük lesz Makrisz Agamemnon. Somogyi József, Vígh Tamás, Kerényi Jenő egy- egy szoboralkotása, Derkovits, Dési-Huber, Nagy-Balogh. Do- manovszky, Kui-ucz D. I., Ék festményei Hincz Gyula Ta­nácsköztársaság témájú pannó- ja. A kiállítás többi részében is találkoznak a 'látogatók más magyar alkotóművészek — fes­tők, szobrászok, keramikusok, öt­vösművészek kiemelkedő művei­vel. , A magyar nép kulturális, mű­vészeti életének fejlődéséről, alakulásáról, az oktatásügyről, a különböző tudományágakról, a könyvtárak munkájáról és az irodalmi életről, a film- és szín­házművészet új útjairól, a ma­gyar zene. ás táncművészet ki­bontakozásáról külön gazdag összeállítás számol be. Szakinformátorok «inak az egyes kiállítási részeknél az érdeklődő szakemberek rendel­kezésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom