Békés Megyei Népújság, 1970. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

Új gyártmány a gumirugózású pótkocsi és egy univerzális kisgép Á Békéscsabai Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat elkészítette az első gumirúgózású pótko­csit, ami belső anyagmozgatás­ra az iparban és a mezőgazda­ságiban egyaránt igen jól al­kalmazható. Már eddig 3 ez­ret rendeltek belőle és külföldi érdeklődés is mutatkozik. Fo­lyamatos gyártására a negyedik negyedévben kerül sor. A vállalat új gyártmánya egy univerzális kisgép, amely háztáji földek és kertek meg­munkálásához használható. Al­kalmas többek között kerti szántásra, kuMvátorozásra, fű­kaszálásra, szállításra és még hómaróként is. A motort és a hajtóművet egy csehszlovák mezőgazdasági gépgyár, a mun­kagépeket pedig a vállalat gyártja s még az idén jelentős mennyiség készül belőle; „Mini tundérkeiT, 214 fajta nemes rózsa Máról holnapra valóságos „tündérkertté” változott Kasuba Lajos udvara Szarvason. Teljes pampával díszlenek a nemes ró. zsák s a szokásos hófehér, rózsa­színű, piros, sárga, bordó színék között a lila különböző színár­nyalatát, csíkos, cirmos szirmú rózsákat látni. Ahány tő, szinte annyi formában és színárnyalat­ban bontotta kt szirmait a no mes rózsa. Megjeleni az SZMT Elnökségének 2. számú Híradója Megjelent a Szakszervezetek Békés megyei Tanácsa Elnök­ségének 2. számú Híradója. Is­merteti többek között az SZMT elnökség fontosabb határozata­it. Hajdú Antal, a kultúr-, agi­táció és propaganda munka- bizottság vezetője a közgazda- sági propaganda fontosságáról, Bocskai Mihályné, az MSZMP Békés megyei bizottságának munkatársa pedig a politikai információs tevékenységről ír. György János, az SZMT mun­katársa a szakmaközi, bizottsá­gok 1970. évi főbb feladatait taglalja. A Híradóban olvashatunk még a társadalombiztosítás alapelveiről, a bérpolitikáról és személyi jövedelemről is. en meg nem (keresett fel a múlt héten Búzás Gábor, a békési Egyetértés Tsz pártszervezeté­nek titkára, hogy a rendkívüli időjárású esztendők után ér­deklődjön. Azután Ludadon Szabó Jánoséknái megállapo­dott. A 88, éves ember kérdé­sére azt mondta, hogy ő 80 esztendőre visszaemlékszik, de ilyen belvizes év még nem volt. Az Egyetértés Tsz 12 ezer holdjából 9 ezret öntött el a belvíz. A víz magassága 30 centimétertől 2 méterig válto­zott, voltak helyek, a holt med­rekben, ahol ennél is nagyobb volt. Most már éppen ötödik hete, hogy a határt víz borítja. A szövetkezet tagsága elkesere­dett. Meg lehet őket érteni, hi­szen az idei termés biztos jö­vedelmük volt. A múlt hét szombatján párttaggyűlést tar. tottak. A rendkívüli helyzet­tel kapcsolatos szövetkezeti Ügyeket tárgyalták. A párttag­ságot arról tájékoztatták, hogy 22—24 millió forint terméski­esés várható. De arról is szó volt — és ezt a párttagság szor­galmazta —, hogy ahol nem tett kárt a víz, minden erővel foly­tassák a növényápolási mun­káit. Azokon a területeken, ahonnan először vonul le a bel­víz készüljenek fel másodnö­vények vetésére, mert az állat- állománynak kell a szálas ta­karmány. S, ha ez az év első felében elúszott, teremjen meg a másodikban. Kocsor István járadékossal, a Kettős-Körös jobb oldali tölté­sén akkor találkoztam, amikor a veteményesből hazafelé igye­kezett. — Nem lesz abból az idén már semmi — mutatott a há­ta mögött levő tocsogó vízben hervadozó burgonyára. — Nem is tudom, hogy mi lesz ve­lünk. Ha itt egyénileg gazdál­kodtunk volna, a mostani víz még az élet szikráját is ki­öli belőlünk. Azt hallottam, hogy azért kenyér nélkül nem maradunk, meg a jövedelmün­ket is, állítólag kiegészítik. Kormányrendeletre ■hivatkoztak. Én először nem hittem el, hogy ilyen van, de hát ha mondják, akkor biztosan igaz. SÍÍ557 amit az öreg l{|“í) Kocsor mondott. Nem marad magára az Egyet­értés Tsz tagsága. A társada­lom segít rajtuk, így lesz ke­nyerük, s jut majd pénz olyas­mire is, amit a tsz-ből szárma­zó jövedelemből vettek volna. A Kettős-Körös Békésen las­san visszahúzódik medrébe. A hullámtéren már csak itt-ott látni nagyobb, összefüggő vizet. A jobb parthoz tartozó nagy- táblákról is tűnőben a belvíz. Csak a nyoma látszik A meg­sárgult vetés és a megvörösö- dött saláta mutatja, hogy na­Drezdai úttörők Békéscsabán A békéscsabai városi tanács és a városi úttörőszövetség el­nökségének szervezésében Drezdából 30 német úttörő és úttörővezető látogat Békéscsa­bára. A vendégek július 5-től 15-ig tartózkodnak városunk­ban és többek között két napot dolgoznak a drezdai gyerekek a békéscsabai Lenin és Szabad­ság Termelőszövetkezetben. Programjukban szerepel ezen­kívül a konzervgyár megtekin­tése és találkozások a magyar úttörőkkel, sport- és kulturális rendezvényeken. A német úttörőket a békés­csabai KISZ-táborban helye­ink el. A kölcsönös csereüdül­tetés kapcsán jövőre Békéscsa­báról látoigat 30 úttörővezető és jól dolgozó úttörő Drezdába. pókkal ezelőtt itt baj volt. A Vargahossza II. szivattyú- telep mellett Adamik Benjá­min, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság gyomai öntöző- üzemének egyik vezetője irá­nyítja a hordozható szivattyúk csöveinek kitoldását Hetekkel ezelőtt három CSK-típusú 800- as gépet szereltek össze és ezekkel az árvédekezés idősza­kában a töltésen át nyomták a vizet a Kettős-Körösbe. Mun-, ka társai: Nagy Endre, Fülöp László, Marosi Béla, Zöld Zol­tán és Szerető Lajos, meg a gyomai Dózsa Tsz-ből Kurilla Ferenc és Keresztesi Lajos hétfőn délelőtt a 600 milliméter átmérőjű csöveik kitoldásán fá­radoztak. Ezeket a szivattyú- telep külső, kiömlő aknájába szerelték, hogy a víz a töltés belső oldalát ne mossa el. A három géppel másodpercenként másfél köbméter vízátemeléssel segítik a vargahosszai II. telep kétszer ilyen teljesítményre ké­pes gépsorát. A víztől egyre nagyobb terület szabadul meg a Vargahossza környékén. Ada­mik Benjámin brigádjának eb­ben nagy része van. A gyomai öntözői™ dolgozói most nemcsak a vízzel viaskodnak, hanem a nap mele­gétől áttüzesedett fekete vascsö­vekkel is. Marosi Béla villamos, gépész hatvan—hetven fok­ra becsülte a vascső hőmérsékletét. Tartósan nem lehet hozzáérni, még tenyérrel sem, mert jobban éget, mint a húszéves menyecske. így nagy rudakkal és kesztyűkkel tolták egymás mellé, illesztették ösz- sze, hogy hétfőn délutánra új ra üzembe helyezhessék mind a három gépet. Adamik Benjáminnal kissé arrébb húzódunk, hogy leg­alább egymás hangját halljuk a zakatoló motoroktól. A kö­vetkezőt mondta: — Május 22-től naponta 12— 16 órát dolgozunk. Ezt azt je­lenti, hogy állandóan talpon vagyunk. Egyikőnlknek-mási- kunknak azóta bizony mégve­tett ágy is alig jutott. Szorítot­ta a víz a megyét és nekünk állandóan készenlétben kellett lennünk. Az utóbbi napokban 12 helyre települtünk. Szivaty- tyú'kat, motorokat helyeztünk üzembe hogy leszivattyúzzuk a vizet a művelt területekről. Azután egy hevenyészett számítást csinálunk, hogy va­jon óránként a gyomai öntöző­üzem gépei hány kiló gázola­ifjúság! taláBkozót rendez a BOY A Baromfiipari Országos Vál­lalat július 11-én és 12-én Bé­késcsabán ifjúsági találkozót rendez, melyen tíz gyár és két központi üzem fataljai —mint­egy hetvenen — vesznék részt. Megjelenik Láng György, az or­szágos vállalat vezérigazgatója is, aki vitaindító előadást tart a baromfiiparban dolgozó ifjúság helyzetéről és feladatairól. A részvevők itt-tartózkodásük alatt megismerkednek a békés­csabai gyárral, ellátogatnak Gyu­lára és Szarvasra is. AZ OROSHÁZI KAZÁNJAVÍTÖ ÉS ÁLTALÁNOS SZERELŐ KTSZy Orosháza, Töhötöm u. 31. szám alatti RESZELŐ VÁGÓ RÉSZLEGE vállalja használt reszelöh újravágását, salupofák reeéié- sét, marákorongok felújítását 2 hetes határidővel, a készáru-raktári készlet függvényében. Telefon: 483. 103014 jat zabáinak? A munkavezető említette, hogy a hosszúfoki szivattyútelep mellett húsz TO- típusú gépcsoportot állítottak fél. Itt óránként 140 kiló üzem­anyag fogy. Békésen, a Varga­hosszánál és a híd lábánál, a gyulai 2-es szivattyútelepen, a peresi részen, Nagy-zugban, Görög-zugban, Boldisháton és a békéscsabai Május 1 Tsz te­rületén üzemeltetnek még nagy teljesítményű szivattyúkat. Eze­ken a helyeken óránként ösz- szesen 340 kiló gázolajat hasz­nálnak él. És ez így megy már hetek óta. Egy tehergépkocsi mást sem csinál, csak hordja az üzemanyagot. lágy érieket mentenek ezek a szi­vattyúk. Ha a békési Egyetér­tés Tsz nagy tábláiról nem szippantották volna le a vizet, akkor itt talán 35—40 millió forint értékű kár is keletkezett volna. A tönkrement termés helyén a védekezés jó szer­vezése folytán másodnövénye­ket vethetnek. És vetnek is. Csökkenteni akarják vesztesé­geiket, segíteni akarnak önma- gukon, hogy a társadalom anyagi támogatása részükre és mások részére hatékonyabb le­hessen. Dupsi Károly Á lakás­szövetkezetek is követelhetnek kötbért Többször előfordul, hogy a szövetkezeti házakon átadásuk után hibákat találnak, a beru­házó vállalat azonban többnyire nem követelt kötbért a kivite­lezőtől. Különféle jogszabályok­ra utalva, gyakran arra hivat­koznak a beruházók, hogy az épület átadásával teljesítették feladatukat, az utólagosan fel­tárt hibák ügyeinek intézése már nem az ő dolguk. A lakásszövet­kezeteknek ilyenkor csak sok utánjárással sikerül érvényesí­teni jogaikat, sőt a kellő tapasz­talatok hiányában a szövetkeze­teket nemegyszer károsodás is érte. A Központi Gazdasági Döntő­bizottság most állást foglalt e követelések kérdésében, s meg­állapította, hogy a lakásszövet­kezet hibák esetén közvetlenül is követelheti a kivitelezőtől a kötbért, illetve a hibák kijaví­tását. A lakásszövetkezeteket ugyanis szövetkezeteknek, tehát jogi személyeiének kell tekinte­ni, ezért jogokat gyakorolhatnak éis kötelezettségek is terhelik. Jogaik gyakorlásához az is hoz­zátartozik, hogy az épületeikkel kapcsolatos különféle igényeket érvényesíthessék. Ha tehát az épületek átadása után hibákat ta­pasztalnak, bejelenthetik kötbér­igényeiket és azokat indokolt esetben a gazdasági döntőbizott­ság meg fe ítéli. (MTI) Hétfőn nyit a KlSZ-vexetőképxő tábor Az árvízhelyzet miatt ebben az évben később kezdődik meg megyénkben a KISZ-oktatás. A mezőberényi úttörőházból már áttelepítették a sátrakat a Lenosésl útra, ahol július 6-án, hétfőn nyitja1 meg kapuit a KISZ Békés megyei bizottságá­nak vezetőképző tálbora. A sátrak már állnak az ifjú- gárdisták szorgalmas munkájá­nak eredményeként. Első alka­lommal a KISZ-alapszervezetek 100 agitációs és propaganda­felelősét fogadja a sátorváros. Ezután, hetenként váltva egy­mást, összesen nyolc turnusban részesítik a KISZ-fiatalokat ok­tatásban. A mezőkovácsházi fiatalok is részt vettek az „Akiknek történelem“ című vetélkedőn Az ünnepi könyvhét egyik zá­róeseményeként került sorra a budapesti Irodalmi Színpadon a Szövetkezeti Könyvterjesztő Vállalat és a Rádió közös rende­zésében az Akiknek történelem című ifjúsági vetélkedő döntő­je. A vetélkedő első fordulójá­ban a fiataloknak öt kijelölt könyv közül kellett megvásárol, niuk egyet valamelyik szövetke­zeti könyvesboltban, illetve bi­zományosnál, s a könyvhöz mel­lékelt, annak tartalmára vonat­kozó három kérdés megválaszo­lásával kellett igazolniuk, hogy a könyvet el is olvasták. A meg­válaszolt kérdéseket tartalmazó pályázati szelvényeket a szövet­kezeti könyvesboltok gyűjtötték össze, s továbbították a verseny szervezőjéhez, a SZÖVKÖNYV- höz. Az öt könyv a következő volt: Bokor Péter: Száradunk képei; Csohány Gabriella: A szemtanú, Gyurkó László: Le­nin, Október; Poljanovszkij: A felderítőlány, és a Minerva zseb- könyvek sorozat két, a legújabb- kori történelemmel foglalkozó kötete. Az a 12 szövetkezeti könyves, bolt, amelyik a legtöbb, illetve a legtöbb helyesen megválaszolt "Mvázati szelvényt gvűitötte ösz- sze. egy-egy háromtagú csapa­tot indíthatott a budapesti dön­tőre. A döntőn a csapatok pont­verseny álapján vetélkedtek, a nem könnyű kérdések a máso­dik világháborúval, hazánk fel- szabadulásával, az eltelt 25 esztendő gazdasági, kulturális és politikai eredményeivel, illetve Lenin életével és munkásságával voltak kapcsolatosak. A verseny­zők nagy felkészültségről tettek tanúságot, a verseny csak hosz- szú, több mint háromórás küz­delem után dőlt el­Első lett, és szovjetunióbeli diáktáborozást nyert a Debreceni Szövetkezeti Könyvszolgálat csa­pata: a püspökladányi gimná­zium három tanulója, Palkonyai László, Szabó Béla és Nyilas Mi­hály. A döntőn részt vett a me­zőkovácsházi csapat is és a 10. helyen végzett. A csapat értékes könyvajándékot kapott. A vetélkedőn, az első forduló­ban több mint nyolcezer diák vett részt, mindannyian megye­székhelynél alacsonyabb rendű települések lakói. A döntőbe ke­rült fiatalok arról vallottak, hogy ismerik a történelmet, al­kalmasak arra, hogy ismeretei­ket hasznosítsák a politikai és közéleti tevékenységben s nem kevésbé a közművelődésben. A vetélkedő bebizonyította: a könyvterjesztést, mint kereske­delmi tevékenységet, össze lehet kapcsolni tartalmas nevelőtevé­kenységgel. M. J. 1970. JÚLIUS 1. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom