Békés Megyei Népújság, 1970. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

A MEGYEI PART BIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1970. JÚLIUS 1., SZERDA Ara: 80 fillér XXV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM A megyei tanács vb üléséről jelentjük Jól dolgozik a KÖJÁL — Nincsen járvány — 2433 ár- és belvizes épület a megyében hivatalosan, de egy kicsit Kö- JÁL-orvos is lenne. Végű] a vb elismerését fejezte ki dr. Taby László megyei főorvosnak, dr. Maurer József KÖJÁL igazgató főorvosnak a* árvíz során kifej­tett munkájukért, preventív in­tézkedésükért. A tanács statisztikai helyzeté­nek értékeléséről Porkoláb Ká­roly, a KSH Békés megyei Igaz­gatóságának vezetője adott írásbeli tájékoztatást. A tanácskozás bejelentésekkel zárult ma: Vendégeink voltak (4. oldal) •** Ilyen még nem volt (3. oldal) Békekölcsön­sorsolás (5. oldal) •«* Fékezzen egy percre (4. oldal) Forgalmas a gyulai határátkelő — Népszerűek a hétvégi utazások Ülést tartott a Békéscsabai Városi Pártbizottság Tegnap, kedden Bankó Mihály titkár elnökletével kibővített ülést tartott a Békéscsabai Vá­rosi Pártbizottság. Első napirendi pontként a KISZ városi bizottságával együttesen megvitatták az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18—19-i ülésének a párt ifjúságpolitikájának né­hány kérdéséről hozott határo­zatával összefüggő városi intéz­kedési tervet, amelyhez dr. Pan- kotai István, a városi pártbizott­ság osztályvezetője fűzött szó­beli kiegészítést. Az ülésen megjelent és a vitában felszó­lalt Mihalik György, a KISZ megyei bizottságának első tit­kára is. Második napirendi pontként az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18—19-i ülésének a nők helyzetéről és a nömozgalomról hozott határo­zata végrehajtásáról szóló vá­rosi intézkedési tervet tárgyal­ták meg, amnelyhez Fekete Já­nosaié, a városi pártbizottság osztályvezetője adott szóbeli ki­egészítést. Az ülésen ezután — több meghívott részvételével — Fe­kete Jánosné osztályvezető szó­beli tájékoztatása alapján meg­vitatták a megyeszékhely értel­miségi dolgozóinak helyzetéről készített jelentést. Végül a pártbizottság jóváhagyólag tu­domásul vette a vállalati bére­zési gyakorlat tapasztalatairól, a munka szerinti elosztás érvé­nyesítésének politikai és gazda­sági hatásáról szóló tájékoztató jelentést. Felkészülés az áj tanévre A napokban megkezdte az elő. szállítást több mint 11 000 üzlet­be a PIÉRT, s így akár már most, hetekkel a csúcsforgalom előtt megvehetők az 1970—71-es tanévre szükséges iskolaszerek. A következő tanévben valami­lyen formában a lakosság mint­egy 20 százaléka tanul, s az eh­hez szükséges iskolaszerek nagy része már a nagykereskedelem­nél ég az üzletekben van. A megyei tanács végrehajtó bizottsága június . 30-án ülést tartott- Békéscsabán, Klaukó Má­tyás elnökletével. Ezúttal a jú­nius 16-ra összehívott és a saj­nálatos árvíz miatt elhalasztott vb anyagát is ma tárgyalták, összesen 7 napirendi pontban. A megyei tanács vb Építés- Közlekedés és Vízügyi Osztály munkájáról dr. Takács János osztályvezető számolt be. A végrehajtó bizottság az osztály munkáját jónak, rugalmasnak ítélte. Jó kezdeményezésként említették a megyei építőiparra] való színvonalas koordinációját. Erre különösen nagy szükség van jelenleg, mivel megyénkben az ár- és belvíz miatt 2433 épület rongálódott meg. Száz ház összedőlt. Az eddigi felmérések szerint 408 lakóépületet kell újjáépíteni, illetve helyreállítani. Többletmunka pedig még a vál­lalt fehérgyarmati építkezés időarányos teljesítése. Ennek szervezése az egész osztály munkája. Tevékenységéért a vb úgy a három főhatóságnak, mint az osztálynak elismerését fejez­te ki. Az ipari termelőerők területi elhelyezkedése és a továbbfej­lesztés lehetőségeiről szóló je­lentést dr. Romvári László osz­tályvezető terjesztette az ülés élé. (Erre lapunk későbbi szá­mában visszatérünk). A testne­velés és sportmozgalom helyze­te Békés megyében, különös te­kintettel a7 iskolai, munkahelyi testnevelésre és a tömegjsport- életre címmel Krivik András, az MTS megyei Tanácsának el­nöke adott tájékoztatót Békés megye közegészségügyi, járványügyi helyzetéről dr. Maurer József, a KÖJÁL igaz­gató főorvosa adott írásbeli be­számolót. Megelégedéssel nyug­tázta, a Vb, hogy Békés megye járványügyi helyzete a preventív intézke­dések hatására, fokozatosan javul. A nehezen lokalizálható vérhas- járvány csak 1962-ben Békés­csabán és 1969-ben Gyulán je­lentkezett A szokásos fertőző gyermekbetegségek előfordulása, illetve kimenetele a nagy tö­megben alkalmazott hathatós védőoltás hatására járványsze- rűen nem jelentkezett. Így meg­állapítható, hogy megyénkben járvány az árvíz után sincs. Megállapították azt is, hogy a megyében levő egészségügyi in­tézmények — az orosházi kór­ház kivételével — korszerűtle­nek, zsúfoltak, korántsem bizto­sítják a modem kórház hygie- nális feltételeit. A jelenleg ki­alakult járványügyi helyzet ja­vítására az egészségügyi felvi­lágosító tevékenység útján is le­hetőség nyílik. Ám a jelentős problémák megoldása csak ak­kor válhat lehetségessé, ha a felügyelőség elhelyezési, szemé­lyi, műszeres ellátottsága javul. Tűrhetertlennek nyilvánította a vb, hogy csak a KÖJÁL fog­lalkozik a betegség, a járvány megelőzésével. Sok esetben a körzeti, vagy kórházi orvosok szó nélkül mennek el a piszkos vasúti várótermek mellett, vagy az undorítóan piszkos vendég- látóipairi egységek WC-irői sem tesznek megjegyzést. Az lenne a helyes, ha minden orvos nem A június 1-én megnyílt gyulai közúti határátkelő állomást egy­re többen ismerik meg és veszik igénybe. Erről tanúskodik az el­múlt négy hét alatt tapasztalt forgalom, amely rohamosan emelkedik. Szilágyi István, az IBUSZ me. gyei vezetője tájékoztatásul el­mondotta, hogy éppen e nagy forgalom miatt szükséges az át­utazók jobb informálása, mivel sokan félreértik a határátkelő jellegét és csak a kishatárforga- lomra vonatkoztatják. Ebből már több apró kellemetlenség is ér­te a kirándulókat, csoportokat. Az igazság az, hogy mindenfajta utazási okmánnyal — útlevél, kishatárforgalmi igazolvány — át lehet kelni a gyulai határál­lomáson. A járművekre sincs külön korlátozás, mint ahogy azt sokan gondolják. Bármilyen közúti járművel át lehet menni Romániába. Ugyanígy a külföl­diek szintén átkelhetnek e ha­tárállomáson. Az IBUSZ külön kirendelteéget tart nyitva, ahol pénzbeváltás, vízum-kiadás, em­léktárgyak árusítása folyik. A nyugati országok állampolgárai például itt kaphatják meg a ví­zumot a továbbutazáshoz. A ha­tárállomáson egyébként éjjel­nappal szolgálat van. Az elmúlt hetekben az egyéni kirándulókon kívül mór szinte valamennyi szocialista országból utaztak át csoportok, látogatták meg orszá­gunkat. A hazai turistáknak, külföldre utazni szándékozó csoportoknak pedig különösen kedvezőek e le­hetőségek a határátkelő megnyi­tása óta. Varsandon át jó úton közelíthető meg például Arad, Temesvár, Herkules-fürdő, Or­sóvá, Tumu-Severin s Ghiughiu, valamint a bolgár határátkelő is. Szintén jól elérhető Vajdahu- nyad, Nagyszeben és Brassón ke­resztül Románia fővárosa, Buka­rest is. Észak felé haladva, pedig Cisenau-Cris-cen át Nagyvárad, Szatmár, Kolozsvár. Az IBUSZ tágyalésokat folytat az ONT Carpa utazási irodával egy-két_ napos hétvégi kirándulások köl­csönös szervezésére. Egyébként a hétvég utazások igen népszerűekké váltak, kü- lönößen az idén jelentkeztek az IBUSZ által tervezett bel- és külföldi hétvégi víkendekre. Mie_ gyénkben a legtöbb ilyen ki­rándulást Gyulára szervezik, s ez összefügg a Várszínház elő­adásaival is. Ezenkívül július­ban Szarvasra és Szegedre, va­lamint Miskolc, Ege,;, Duna­kanyar és Pécsül ecsek vidéké­re indulnak külön autóbuszok, kisebb-nagyobb csoportok hét­végi kirándulásokra. Többek kö­zött a vendéglátóipari vállalat, a MÉK, az élelmiszer kiskereske­delmi vállalat, a végegyházi Szabadság Tsz, a kunágotai Bér. csényi Tsz és más munkahelyek vezetői, szakszervezeti bizottsá­gai kapcsolódtak be ilyen cso­portok szervezésébe. Júliusban több mint 1500-an vesznek részt belföldi hétvégi kiránduláson. A külföldi utazások közül Nagyvárad és Arad lesz a leg­látogatottabb hely a megyeiek, részéről. Összesen 220-an vesz­nek részt ezeken a kiránduláso­kon júliusban. K. J. Kitüntetés Sárkány Pálnak, a vésztői községi tanács vb-elnökhelyet- tesénék nyugalomba vonulása alkalmából tegnap, kedden Bé­késcsabán Klaukó Mátyás, a megyei tanács vb-élnöke az El­nöki Tanács megbízásából át­adta a Munka Érdemrend ki­tüntetés bronz fokozatát. Már szinte hagyománnyá vált, hogy az Állami Biztosító Kecs­keméti Járási Fiókja és a Békés megyei IBUSZ minden évben kecskemétiek, kiskunfélegyhá- ziak és városföldiek részére kü. lönvonatot szervez Gyulára, a Várszínház előadásaira. Az idén július 25—26-án látogat Gyulára a Kecskemétről induló különvo- nattal egy 500 főnyi csoport. A Gyulai Várszínház egyik teljes előadását vették meg. A kétna­pos kirándulás alkalmával meg­tekintik Gyula nevezetességeit és ellátogatnak Békéscsabára is. Beérett a „Csabagyöngye ” Egerben, a Szőlészeti Kutató Intézet üvegházá­ban beértek a legkorábbi fajták, a „Csabagyön­gye” és a „Gárdonyi Géza” fürtjei. Az utóbbi a nagyközönség előtt még kevésbé ismert fajta, sötétkék színű. A „Csabagyöngye” és a „Medoc noir” kereszteződéséből állították elő. Az inté­zetben a fotóriporter megörökítette azt a mozza­natot, amikor a beérett fürtről letépett szem nedvéből refraktométer segítségével állapítják meg a cukorfokot. (MTI-fotó — Kunkovács László felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom