Békés Megyei Népújság, 1970. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-01 / 27. szám

További tettekkel Kádár János nyilatkozata Kádár János a megérkezés után a pályaudvaron nyilatko­zott az újságíróknak az NDK- ban tett látogatásáról: — Látogatásunk eredményeit a nyilvánosságra hozott közös közlemény összegezi. A Berlin­ben folytatott eszmecsere része a szocialista országok között az utóbbi években kialakult gya­korlatnak. Mind a belső építő­munka, mind a nemzetközi helyzet azt igényli, hogy a szo­cialista országok képviselői — kétoldalú és sokoldalú tanács­kozások keretében — rendszere­sen cseréljék véleményüket, hogy módjuk legyen a legidő­szerűbb politikai kérdések meg. tárgyalására, a szocialista épít­kezésben szerzett tapasztalatok kicserélésére, azok kölcsönös hasznosítására. Ezek a találko­zók jó alkalmat nyújtanak arra is, hogy demonstráljuk politikai egységünket, egyetértésünket — mondotta bevezetőben Kádár elvtára, majd az NDK-beli út­járól adott tájékoztató után ki­jelentette: — Meg akarom még említeni, hogy formális szerződéseket, megállapodásokat nem írtuhk alá, nem is ez volt a cél. Arra törekedtünk, hogy áttekintsük és megállapodásra jussunk azok­ban a kérdésekben és feladatok, ban, amelyek a két párt és kor- vdäxiy napirendjén szerepelnek. — Mind a hazai, mind a kül­földi sajtó Összefüggésbe hozta látogatásunkat kontinensünk egyik nagyon időszerű problé­májával, az európai biztonság ügyével, és. a két német állam kapcsolatával. — Mély meggyőződéssel han­goztattuk : megalapozottnak, jo­gosnak tartjuk azt az igényt, íiogy iL az európai biztonság érdeké­ben a Német Szövetségi Köz­társaság vezetői vegyék tudo­másul a realitásokat, mert csak ezen az úton-mődon tudnak hozzájárulni — ha szán­dékukban van — az európai né­pek biztonságához, a kontinens országainak békés egymás mel­lett éléséhez, kapcsolataik fej­lesztéséhez, ideértve az NDK és az NSZK közötti viszonyt is. — Támogatjuk az NDK-nak azt a jogos igényét, hogy a Né­met Demokratikus Köztársasá­got teljes mértékben, nemzet­közileg hatályosan ismerjék el. Ami a nyugatnémet kormány magatartását illeti, a magunk részéről szeretnénk hinni, hogy az általa hangoztatott ígéretes szavak valóban a helyzet meg­javítására irányuló őszinte tö­rekvést takarnak. A probléma megoldásában azonban más ki­indulópont és megoldás nem le­hetséges, csak a két német ál­lam teljesen egyenjogú és nem­zetközi érvényű kapcsolatainak a kiépítése. — A Német Demokratikus Köztársaság léte, ereje és fej­lődése nagy jelentőségű a magyar nép harca, szocialista céljai és biztonsága, sőt ezen túlmenően Európa valameny- nyi népe szempontjából. Most is érvényes és a jövőben még inkább bizonyossá válik: Európa minden népe számára fontos és kedvező tény, hogy a Német Demokratikus Köztár­saság megalakulásával létrejött az első német munkás-paraszt állam, német földön valósággá' válik a szocialista eszme, s béke­szerető, erős, szocialista állam épül. — Azt hiszem, minden gondol­kodó ember megérti, belátja, mi­lyen rendkívül nehéz feladatot j kellett megoldaniuk a Német ; Demokratikus Köztársaságban : dolgozó kommunistáknak, a szó- 5 cialista rendszer híveinek. I Nemcsak barátaink ismerik el, az ellenség is kénytelen megál­lapítani, hogy nagyon nehéz körülmények között, nagy nehézségek le­küzdése árán, hatalmas mun­kával teremtették meg a Né­met Demokratikus Köztársa­ságban mindazt, amit létre­hoztak. A helyzet azt mutatja, hogy a következő esztendők is az NDK további fejlődésének évei lesz­nek — meggyőződésünk szerint Európa népeinek hasznára és ja­vára Nyilatkozatának befejező ré­szében Kádár János arra utal­va, hogy a közvélemény növek­vő érdeklődéssel kíséri a nem­zetközi élet eseményeit és élén­ken érdeklődik a különböző de­legációk utazásai iránt, kijelen­tette: a bővülő nemzetközi kap­csolatok építése, ápolása, immár elengedhetetlen része a párt és a kormány munkájának, gazdasá- ! gi és tömegszervezeteink tevé­kenységének. — Munkám, sorsom úgy ala­kult, hogy elég gyakran képvi­selem hazánkat, dolgozó népün­ket, a magyar kommunistákat nemzetközi síkon. Természete­sen. hogy ilyen alkalmakkor is ugyanazt képviselem, amit itt­hon vallók, hiszen álláspontunk — bárhol vagyunk is — ugyan­az. A Magyar Szocialista Mun' káspárt és a Magyar Népköz- társaság az utóbbi időszakban bizonyos szerepet tölt be a nem­zetközi kommunista mozgalom­ban, a nemzetközi életben. Hogy a jövőben milyen súlyú tényezői leszünk a nemzetközi életnek, az továbbra is attól függ, miként állunk helyt, ho­gyan dolgozunk idehaza és a nemzetközi politika porond­ján. Remélem, az idei évben, amely sok szempontból jelentős és ki­emelkedő esztendőnek ígérke­zik — hiszen erre az évre esik felszabadulásunk 25. évforduló­ja, a Lenin-centenárium és más jelentős esemény — további tet­tekkel gyarapítjuk azt az erköl­csi tőkét, amelyet az ilyen nem­zetközi találkozók jelentenek számunkra. —. Amit a látogatásból hasz­nosítani lehet, a gyakorlati munkában fogjuk gyümödcsöz- tetni — fejezte be nyilatkozatát Kádár János. A CSKP KB gazdasági határozata Levél a BT-hez az agresszorok Kambodzsa elleni támadásáról Nett York j Huot Sambatih Kambodzsa állandó ENSZ-képviselője, kormánya megbízásából levelet intézett a Biztonsági Tanács el­nökéhez. A levélben arról szá- nml..b«k. hó?y,,3,969. .november •27-től „1970. január 6-ig áme- ' rikai fegyverek* erők és saigbni ’1 csatlósaik 26' alkalommal '""tá­madtak Kambodzsa területét. A támadásoknak halálos áldozatai voltak és tetemes anyagi kár keletkezett Kambodzsa kormánya — hangsúlyozza a levél — felhá­borodással tiltakozik az ame­rikai—délvietnami csapátok ag­ressziód cselekményei ellen, s követeli, hogy az Egyesült Ál­lamok kormánya haladéktala- hiii’ ‘ÍÓgánátösítson 1 intézkedése­ket az okozott kár megtérítésé­re és . a semleges, békeszerető ország elleni agresszíós tettek megszüntetésére. Huot Sambath kérte a levél­nek a Biztonsági Tanács doku­mentumaként való terjesztését. Prága A párt 1970-re szóló gazdaság. politikája azt célozza, hogy tel­jesítsék az évi terv előirányza­tait, kidolgozzák az 1971—1975 ötéves népgazdasági tervet, fel­számolják a gazdaságirányítás­ban a jobboldal bomlasztó tevé­kenységének következményeit, s előkészítsék az ötéves terv követelményeinek megfelelő ha­tékony irányítási rendszert — hangsúlyozza a CSKP KB ülésen elfogadott és szombaton nyilvá. nosságra hozott határozat a párt gazdaságpolitikájának fő kérdé­seiről. Zavargások Manilában Manila Ellenzéki érzelmű manllai diákok pénteken este parázs tüntetést rendeztek az elnöki palota előtt. *A tüntetés előz­ménye, hogy hétfőn, amikor a törvényhozás megnyílt, az el­lenzéki lakosság kövekkel do­bálta meg Ferdinand Marcos elnök gépkocsiját, mire a rend­őrség olyan brutálisan avatko­zott be, hogy sok tüntetőt kór­házba kellett szállítani. Az incidens miatt pénteken először békés felvonulás volt Manilában, de ez elmérgese­dett. A végén 400 egyetemi hallgató valóságos uitcai harcot vívott az elnöki palotát védel­mező rendőrséggel, miután az első sorokban állók benyomták a palota, a Malacanang főka­puját. A rendőrök tüzet nyi­tottak. Négy em^er a helyszí-, nen meghalt, és körülbelül 2001 sebesültet a kórházakba szállí­tottak. A rend reggelre állt helyre. Hírügynökségi jelentések szerint több mint 100 embert letartóztattak. (MTI) A határozat tárgyilagosan elemzi a január előtti pártveze­tésnek a gazdasági élet terüle­tén elkövetett súlyos hibáit, s megállapítja, hogy a program és az elméleti felkészülés hiá­nya, valamint a politikai követ­kezetlenség tág teret biztosított a jobboldalnak, amely a gazda­ság reformjának végrehajtására irányuló erőfeszítéseket kihasz­nálta a reform tartalmának szó. cialistaellenes értelemben törté­nő megváltoztatására. Mindezek következtében az 1969. áprilisi plénumán a párt élére került új Központi Bizott­ság rendkívül súlyos örökséget vett át. Több stabilizációs és szabályozó intézkedésével azon­ban már 1969 második felében sikerült gátat vetnie a gazdaság további ösztönös alakulásának. A határozat részletesen fog­lalkozik az 1970-es népgazdasá­gi terv biztosításának tényezői­vel. A Központi Bizottság nagy súlyt helyez a szocialista társa­dalom sikeres konszolidációja es továbbfejlesztése szempontjából kivételes fontosságú ötéves nép- gazdasági terv megfelelő és szakszerű előkészítésére. Mint a határozat megállapítja, a szo­cialista áru- és pénzviszonyok rendszerét arra kell felhasznál­ni, hogy a tervvel összhangban az üzemek és vállalatok kezde­ményezését a társadalmi szük­ségletek kielégítésére irányítsák, S ebben fel kell használni a szocialista testvérországok ta_ pasztalatait is. Péter János ktilügyminiszter meghívására Aldo Moro olasz külügyministzer február 9-én, hivatalos látogatásra Magyar- országra érkezik. (MTI) A Hanoiba érkezés után a hir­telen halmozódó benyomások nem csupán rácsodálkozásra kényszerítettek, —' ami egyéb­ként minden tá vedről érkezőt el­ér ebben a különös, szép ország­ban—, hanem némileg eltöltött az aggodalom is. Vajon annyi útirajz, beszámoló után hogyan lehet új oldalról, más módon megközelíteni a Vietnammal való találkozást? Az első órák élményéi közül például a Vörös-rfolyón átívelő híd — lassan már konvencioná­lis kép, jelkép — így aztán ki­marad az útiélményem leírásá­ból. Hasonlóképpen mit is mondhatnék a Ba Dinh téri pa­norámáról, ahol a nagyszabású gyűléseket rendezik, s ahol Ho Si Minh élvtársat búcsúztatták nemrég a zokogó tömegek? A Visszaadott Kard Tava. s a fő­város sok más szép, zölddel öve­zett kisebb-nagyobb víztükre éppúgy csak számomra jelentett felfedezést, mint ahogy a XI. századi „egylábú pagoda” külön­leges építménye is. Maradnak tehát a hétköznapi benyomások. A Thong Nhat szállodában ab­ban az időszakban nagy volt a nemzetközi forgalom. Ezt néme­lyek azzal hozták összefüggés­be, hogy az időjárási viszonyok ekkortájt a 1 egei vi sei hetőbbek az európai ember számára. Hogy mit jelent ez, csupán néhány apró, jellemző mozzanatot hadd említsek. A hőmérő hlganyszála huszonöt—huszonnyolc Celsius fok körül mozgott. Ehhez meg­érkezésem napján — azzal fo­gadtak, remek '.dő van — het­venöt százalék páratartalom já­rult. A trópus tehát igénybe ve­szi a szervezetet, de a január— Üzenet Vietnamból I. Őr a toronyban februári hűvös—párás időszak­ról ott is úgy beszélnek, hogy akkor „csúnya az idő”. A pára­dús, meleg levegő már megérke­zésem napján kikezdte villany- borotvám fémes részeit —, kény­telen voltam a hagyományos el­járáshoz visszatérni. Ettől füg­getlenül nem nehéz a klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodni: három—négy nap múltán már el is feledkeztem a szokatlan éghajlatról. A nagy forgalomban a Thong Nhat-ban egyaránt találkoztam és összeismerkedtem szovjet or­vossal, román műfordítóval, len­gyel matrózzal és másokkal. A szállodától pár háznyira es­téről estére nagy tömeg hullám­zik: a vietnami emberek is vágy­nak a szórakozásra, kikapcsoló­dásra, s ez a filmszínház soha nem panaszkodhat a „közönség érdektelenségéről”. Noha a cím­feliratokat nem tudtam lefordí­tani, sok filmre a hatalmas pla­kátkép alapján is rá lehet is­merni. így a többi közt éppen abban az időben vetítették az Ernst Thalmannról szóló élet­rajzi filmet. Sok szórakozási le­hetőség egyébként nincs a fővá­rosban, ami. — ha a mai viet­nami helyzetet is értjük —. könnyen megmagyarázható: nem az a legfőbb gond, mivel töltsék szabad idejüket a dolgozók. A munka utáni pihenést, ki- kapcsolódást jelenti például az esti aéta, kettesben, a Hoan-kiem tó partján. Itt az egykor gyak­ran használt betonóvóhelyek mellett most a pádhoz támaszt­ják a kerékpárt, s csak a tó vi­zében tükröződő utcai fények rajzolják ki az öszehajló párok sziluettjeit. A város központjá­ban szabadtéri kiállítás látható, ahol a többi között felnagyított fényképek, fegyverek, roncsda- rabók s más szemléletes doku­mentumok idézik emlékezetünk­be Hanoi védelmének nem csu­pán az idegek feszi tettségével, hanem a hősi helytállás példái­val is teli időszakát. Ehhez a kiállításhoz közvetle­nül kapcsolódott a hadsereg mú­zeumában kapott tájékoztatás — a Dien Bien Phu-i csata hatal­mas terepasztal felvillanó fé­nyei által válik igazán szemléle­tessé —, s az a dokumentum- film-vetítés, amelyre perui és algériai kollégámmal együtt hív­tak meg. A kulturális kapcsola­tok bizottsága épületében a ve­títőteremben, az elmaradhatat­lan keserű, erős tea és a mar­káns cigaretta mellett kezdett orosz nyelvű magyarázatba To Tuong elvtárs, aki egyébként mindvégig szívélyesen, odaadóan segített tervezett útiprogramom megvalósításában. Néhány perc elteltével azonban már csak a legszük­ségesebb kommentálásra szorít­kozott, hiszen „A Ben Hal part­ján”, a „Me sziget” és a „Hanoi egy napja” című kisftlmek ön­magukért beszélteik. Ez utóbbi különösen nagy hatással volt ránk, vendégekre. Érthetően: hiszen az épületből kilépve, a gyalogosok és kerékpárosok nyüzsgő rengetegét látva —még mindig kísértett bennünket a szirénák hangja, a repülők sü- vítése a vietnami főváros fe­lett... A kerékpár — az országban mindenfelé ezt tapasztalja az ember — a légközkeletűbb jár­mű. A rendszámmal ellátott ke­rékpár csomagtartójára mozgás közben ugranak fel a fehér blú- zos, selymes-fekete, hosszú nad­rágot viselő lányok, legtöbbjük a jellegzetesen csúcsos, minden szélrezzenésre mozduló, könnyű kalapban. Ugyanazzal a kecses könyedséggel ugranak le, lépnek hátra — mosolyogva ■—, ha már közvetlen közelből rájuk dudál egy-egy gépkocsi. A közeli utcasarkon heves dá­ma-csata folyik — a kíbicek nagy karéjában. Esti szieszta a kapualjban: a család kis széke­ken, gyérfényű lámpa mellett teát szürcsölget. Odébb néhány gyerek a járdán térdelve-guggol- va egy faldarabbal „rajzver­senyt” rendez. Hanoi békés estéje ez. Az szál­lodai szoba erkélyén levegőzök. Ám, mint azután is minden nap, minden este, a közeli bank to­ronyforma tetején ott látom az őrszemet: a főváros nyugalmát vigyázza. A Vietnami Demokra­tikus Köztársaság nyugalmára sok-sok szempár vigyáz minden­felé; hisá robot kémrepülőgépek nem egyszer érkeznek még ma is az ország légi terébe: az ör­dög és a Pentagon nem alszik. (Következik: Kő és antracit). Jenkei János

Next

/
Oldalképek
Tartalom