Békés Megyei Népújság, 1969. december (24. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-01 / 279 szám

Á MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEIÉT AN ÁCS LAPJA 1969. DECEMBER 2., KEDD Ara: 1 forint XXIV. ÉVFOLYAM, 219. SZÁM Kommunista vasárnap a Gyulai Harisnyagyárban Húszéves évfordulóját ünnepelte a DAV A nemzeti összefogás mérföldköve Emlékezik Szeged — ott tartja ünnepi ülését a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa — s Sze­geddel együtt emlékezik és ünne­pel az ország és a nép. Emléke­zik a negyedszázad előtti törté­nelmi napokra, s ünnepi érzel­mekkel veszi számba annak a politikának az eredményeit, amelynek meghirdetésével leg­jobbjaink azokban a sorsdöntő napokban az ország színe elé lép­tek. Az országgyűlési képviselőnő a kötőgép mellett — Huszonötezer tucat harisnya egy műszak alatt békéscsabai üzletigazgatósága Az elmúlt vasárnap hazánk fel- szabadulásának negyedszázados évfordulója tiszteletére rendezett kommunista vasárnapot a Gyu­lai Harisnyagyár Kállai Éva KISZ-szervezete. Ehhez Mihucza József, az alap­szervezet csúcstitkára sok segít­séget kapott a vállalat gazdasági és pártvezetőitől. A 190 KISZ-tag mellett 40 ipari tanuló, akik most kérték felvételüket a KISZ-be, valamint 4 felnőtt szocialista bri­gád is részt vett a vasárnapi mű­szakban. Újhelyi Sándomé, Gyula or­szággyűlési képviselőnője és a gyár dolgozója az elsők között volt, aki az erkölcsi támogatás mellett a géphez állt. A KISZ- fiatalok lelkesedéssel, jókedvűen és kiváló eredménnyel dolgozták végig a kommunista műszakot. A munka eredményeként 25 ezer tu­cat harisnyát és 10 ezer harisnya- nadrágot készítettek. Számításuk szerint ezért 10—12 ezer forintot kapnak, amelyet országjárásra, külföldi kirándulásra és csónak­vásárlásra használnak. Derekasan kivették részüket a munkából a gyár TMK-sai, Szé­kely József főművezető irányítá­sával, de kitettek magukért a gyár fiatal adminisztrátorai is, akik ezen a napon árumozgató­ként dolgoztak. A műszak végén minden részt­vevőnek díszes emléklapokat osztottak ki, amelyen megköszön­ték a kommunista vasárnapon való közreműködést. B. O. Csaknem 12 millió forintot fordítanak az állategészségügy fejlesztésére megyénkben Már 1969 őszén hozzá kellett, tőségük a • jelenlegi koriilfcmyek volna kezdeni a Békés megyei között, ök is nehezen várják az Állategészségügyi Állomás új j új épületet, amelyhez a Mezőgaz- épületének alapozásához. Mi az1 dasági és Élelmezésügyi Minisz- oka, hogy ez nem történt meg, j térium Állategészségügyi Főosz- erre kértünk választ dr. Zalay; tálya csaknem ötmillió forintot Józseftől, a megyei állategészség­ügyi állomás igazgatójától. A kapott információ szerint az építkezés megkezdését a tervek elkészítésének eltolódása okozta. Az építési tervek azóta azonban már készen vannak, s ha minden jól alakul, úgy 1970 kora tava­szán Békéscsabán, az állatkórház Szerdahelyi utcai területén a Bé­kés megyei Tanács Építőipari Vállalata hozzáfog a négyszintes központi székház építéséhez. In­formátorunk azt is elmondta, hogy a tervek szerint a megépí­tendő állomáson kap majd helyet a modem laboratóriumi komp­lexum és az adminisztráció. A nagy beruházáshoz a Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Miniszté­rium hétmillió forintot ad. Eb­ben az összegben benne van az új állomás belső berendezésének költsége is. Elképzelés szerint a régen várt állategészségügyi állo­más 1971 első negyedévében nyit­ja meg kapuit. Az állategészségügyi állomás építésével egyidőben kezdik meg az állategészségügyi iptézet új épületének alapozását is. Erről a beruházásról dr. Prokopovics Ot­tó, az intézet igazgatója adott tá­jékoztatást. Elmondta, hogy az ugyancsak négyszintesre tervezett épület, ha elkészül, nagyban meg­könnyíti és teljesebbé teszi az in­tézet munkáját. A jelenlegi épü­letben az állategészségügyi mun­kát nem tudják a korszerű köve­telmények szerint megszervezni. Drága műszerek vannak a folyo­sókon, mivel a rendelkezésre ál­ló helyiségek kicsik. Arról is szólt, hogy a vírusdiagnosztika- a adott. Remélik, hogy a kivitelező — ugyancsak a Békés megyei Ta­nács Építőipari Vállalata — ezt a munkát is befejezd 1971 első ne­gyedévére. *vwvwwvwwvwwwwwwv> A Dél-Magyarországi Áram- | Az elmúlt húsz esztendő törté­szolgáltató Vállalat békéscsabai | netét Tréfli Károly üzletigazgató üzletigazgatósága szombaton dél­után ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját. A bensőséges ünnepséget együtt rendezték meg az áramszolgáltató vállalat 107 nyugdíjasának találkozójával. Pénteken rendezik a MTESZ küldöttértekezletét A Műszaki és Természettudo­mányi Egyesületek Szövetsége megyei szervezete december 5-én, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel tartja tisztújító kül­döttértekezletét Békéscsabán, a megyei tanács tanácstermében. Az értekezleten az elnökség és a számvizsgáló bizottság beszá­molója alapján megvitatják a MTESZ megyei szervezetének és tudományos tagegyesületei­nek elmúlt hatévi tevékenysé­gét, meghatározzák az elkövet­kező időszak feladatait, majd megválasztják a MTESZ me­gyei szervezetének új tisztika­rát. ismertette, ezután jutalmat adott át 51 olyan hűséges dolgozónak, akik húsz éve vagy ennél is ré­gebb óta teljesítenek szolgálatot a vállalat és előde kötelékében Ismertetőjében többek közt pél­dákkal érzékeltette a megye áramellátásának két évtizedes fej­lődését. Ez idő alatt az értékesí­tett villamos energia húszszorosá­ra, a fogyasztók száma három és félszeresére, a középfeszültségű hálózat több mint öt és félszere­sére, a kisfeszültségű hálózat hossza csaknem két és félszeresé­re, míg a közvilágítási lámpák száma hétszeresére növekedett. Ezután szeretettel emlékezett meg azokról, akik nagy odaadás­sal segítették ezt a hatalmas fej­lődést, s felidézte azoknak az em­lékét, akik a nagy küzdelemben munka közben életüket vesztet­ték. A nyugdíjasok közül is évről évre elragad valakit a halál. Eb­ben az évben halt meg Májét Ferenc, a vállalat első üzletigaz­gatója, 67 éves korában. Az idő­sek helyébe azonban fiatalok lép­nek. Az ünnepséget fehér asztal mel­lett, baráti beszélgetéssel és jó­kedvű szórakozással folytatták. Pataky László Élcffclíés Vietnamban mikrobiológiai és kémiai vizsgá­latokra, elemzésekre nincs lehe­Három amerikai katona egy vontatóautó kerekei mögött keres fedezéket a szabadságharcosok lövedékei elől az egyik támaszponton. (Telefotó — AP—MTI—KS) Huszonöt éve, december 2-án, Szegeden alakult meg a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, s december 3-án a Dél-Magyaror- szágban — amelynek szerkesztő bizottsága a kommunista Révai Józsefből, a parasztpárti Erdélyi Ferencből s a kisgazdapárti Ba­logh Istvánból állt — megjelent a program is, amely felvázolta Magyarország demokratikus új­jáépítésének és felemelkedésének útját. A frontban tömörült Ma­gyar Kommunista Párt, a Szo­ciáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Paraszt­párt, a Polgári Demokrata Párt és a Szegedi Szabad Szakszer­vezetek képviselői hittel hirdették: lesz magyar újjászületés! Szük­ség volt erre a hitre, erre az összefogásra, hisz valóban „Mo­hács óta nem volt ilyen súlyos helyzetben az ország”. Sokan azt hitték azokban az időkben, hogy a nemzet végleg sírba száll, ám a nemzeti összefogás programja megmutatta az egyetlen kivezető utat: „Ha a nemzet kíméletlenül leszámol az országvesztőkkel, ha minden becsületes magyar össze­fog a Magyar Nemzeti Függet­lenségi Frontban az új, életerős, demokratikus Magyarország fel­építésére, ha a nép veszi kezébe az ország vezetését, akkor Ma­gyarország nem volt, hanem lesz!” Ady forradalmi kíméletlensé­gét, Széchenyi reformokat sugal­ló..hí tét ötvözte össze ezekben a mondatokban a kommunisták tu­dományos előrelátása, börtönök és bitófák edzette harcvállalása. Mert ezt a programot, a fasiz­mus és a háború ellen vívott harc idején a kommunisták párt­ja dolgozta ki, hirdette meg. Annak a politikának a meghir­detésére emlékezünk, amelyről egy ízben Kádár János így be­szélt a fiataloknak, akik számá­ra mind ez már történelem: „...pártunk politikája a munkás- osztály vezette munkás—paraszt szövetségre, az értelmiséggel való szoros együttműködésre, a nép valamennyi haladó erejének tö­mörítésére épül. Más nyelven: a Hazafias Népfront eszméjére, a kommunisták és a pártonkívüli- ek szövetségére!’. Senki sem állítja, hogy ez a népfrontpolitika az elmúlt ne­gyedszázad során mindie töretlen volt. Sikerek és balsikerek egy­aránt szegélyezték a népfront­mozgalom útját is. Ám a sikerek­ből és balsikerekből egyaránt okultunk. Okult az országot cél­tudatosan vezető párt, s okult a történelmi tapasztalatokban sza­kadatlanul gyarapodó nép. Ami­kor azt mondjuk, hogy nagy ered­ményeink csak a párt vezetésé­vel jöhettek létre, ezt úgy is ért­jük, hogy azért, mert hatott és erősödött a munkás—paraszt szö­vetség, a kommunisták és a pártonkívüliek szövetsége. Kilábolni a mélyből, s ami en­nél is több: felemelkedni! Ez volt a huszonöt éve meghirdetett program. Megvalósítottuk, s en­nél, a mainál is többet, sokkal többet akarunk: új és új magas- iátokat meghódítani. S ehhez ma már nemzetnyi hírünk és aka­ratunk van, s a felemelkedés út­ját sem egyedül járjuk. A Szov­jetunió, amely felszabadított, nemcsak a halálos veszélyt túl­élt nemzeti létünk lábadozása idején támogatott bennünket, mellettünk van ma is, s mellet­tünk a testvéri, szocialista or­szágok sora. J. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom