Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-14 / 264. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1969. NOVEMBER 14., PÉNTEK Ara 80 fillér XXIV. ÉVFOLYAM, 264. SZÁM Megőrizzük testvéri kapcsolatainkat a szovjet néppel Ünnepi ülést tartott az MSZBT megyei elnöksége A Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság megyei elnöksége novem­ber 13-án kibővített ülést tartott Békéscsabán. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Juhász Gyula, az MSZBT Országos Köz­pontjának főelőadója. A baráti társaság megyei elnöke, Boros Gergely megnyitó szavai után Petrovszki István, a megyei párt- bizottság osztályvezetője méltat­ta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 52. és megyénk fel- szabadulásának 25. évfordulójá­nak jelentőségét. Az előadó bevezetőjében vá­zolta a Nagy Október szülötte Szovjetunió baráti segítségét. Hangsúlyozta, hogy a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom felmérhetetlen jelentősége, hogy a munkásosztálynak gyakorlati tapasztalatokat nyújtott. Megmu­tatta a kapitalizmus legyőzésé­nek, az elnyomottak felszabadí­tásának útját. Emberkéz terem­tette „égitestjei” szférákon túl hirdetik az ember, s ami ennél is több, a szocialista ember diada­lát — mondotta. — A Téli Pa­lota megrohamozóinak fiai most, 52 esztendő múltán a világűrt rohamozzák meg. A marxi-lenini bői süt rétest a nyugat-német gondolat következetes megváló- j háziasszony és nem ünnep a ka- sítása, a száguldó iramú anyagi : rácsony Angliában, ha nincs az erővé vált győztes eszme így | asztalon a magyar Alföldön ne­emelte a csillagokig az embert, j veit pulyka. Ennek ellenére Tisztelettel és hálával adózunk az egyre erősödő baráti szovjet népnek, a Szovjetuniónak — mondotta többek között, mely­nek léte, ereje és következetes lenini politikája őrzi, vigyázza békénket, dolgos mindennapjain­kat. Amit soha sem lehet elfelejteni — hangsúlyozta a továbbiakban —, hogy 1945-ben a Nagy Októ­ber szülötte a fél évszázad vi­haraiban edződött szovjet hadse­reg hozta el népünk számára a hőn óhajtott szabadságot. A ma­gyar nép negyedszázados szocia­lista fejlődésével a kapitalista világban is megnőtt hazánk nem­zetközi tekintélye. Ma a. magyar munkáskéz hírét az Argentíná­ban száguldó vonataink, a Ku­bától Indiáig mindenütt megta­lálható IKARUS autóbuszaink és teherautóink hirdetik. Csepelről vásárol szerszámgépet a nyugat­német KRUP-cég, magyar liszt­A SZOT-üdülőhálózat dolgozóinak helyzetével foglalkozott a KPVDSZ elnöksége A Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szak- szervezetének elnöksége a közel­múltban értékelte a SZOT-üdü- lőhálózat mintegy 5000 dolgozó­jának helyzetét. A vizsgálat alapján a szakszer­vezet elnöksége felkérte a SZOT üdülési főigazgatóságát a hiá­nyosságok megszüntetésére. mindazt, amit tettünk és teszünk, nem a világ nagy kirakatába csi­náljuk, hanem elsősorban önma­gunknak. Befejezésül a következőket mondotta: — A Magyar—Szov­jet Baráti Társaság, annak Bé­kés megyei vezetői és aktivistái eddig is rendkívül sokat tettek annak érdekében, hogy megyénk lakossága érzelmileg is még kö­zelebb kerüljön a Szovjetunió népeihez, hogy megismerje a so­kat szenvedett és mégis dicső utat bejárt ország lenyűgöző po­litikai, gazdasági és kulturális eredményeit. A jubileumi évfordulók ünnep­napjain is arra kérjük önöket, hogy a jövőben is az eddigiek­hez hasonló szenvedéllyel óvják és ápolják, erősítsék és fejlesz- szék tovább a magyar és szovjet emberek közötti kapcsolatokat az élet minden területén. Áldozatos és nemes ügyet szolgáló munká­jukhoz a megyei pártbizottság vezetői nevében sok sikert, jó egészséget kívánok önöknek. Ezt követően Vichnál Pál, az MSZBT megyei titkára ismertet­te a felnőttek körében végzett orosz nyelvoktatás eddigi tapasz­talatait. A vita során olyan ja­vaslat hongzott el, hogy me­gyénk székhelyén hozzanak létre orosz nyelvű klubot. A javasla­tot elfogadták. Az ülés Boros Gergely elnök zárszavával ért véget. r. Ma indul az Apollo—12 Kennedy-fok űrrepülőterének technikusai, magyar idő szerint csütörtökön hajnalban kicserélték az Apollo—12 űrhajó folyékony hidrogént tartalmazó, szivárgó tartályát. A NASA, az amerikai űrkutatás irányítószerve még ezt megelőzően úgy döntött, hogy mivel a hiba elméletileg kijavít­ható a kilövés tervezett időpont­jáig — az Apollo—12-t eredeti menetrend szerint indítják útjára. Ez a menetrend a Földtől való elszakadás pillanatát pénteken 17.22 órában határozza meg. Lapunk tgrtalmábóh Ember a csőben (3. oldal) Mit ér a bábművészet? (4» oldal) * ** Ez féríimunka volt (ő. oldal) ••• közérdekű jogszabály (6. oldal) 0z eső hatására szépen sorolnak az őszi vetések Utolsó szakaszába lépett a kapások betakarítása — A fsz-ekben minden erőt a jövő évi alapozásra összpontosítanak szépen Régen volt olyan szép, napfé­nyes ősz megyénkben, mint az idei. A kedvező időjárást jól hasznosították termelőszövetkeze­teinkben. A vetéselőkészítésekkel és az őszi gabonák vetésével jól előre haladtak. A naptári évszak­nak megfelelően, optimális idő­ben került földbe a búza vető­magja. Bár a mostani esőzés előtt 6—8 talajmunka volt szüksé­ges ahhoz, hogy jó vetőágyet ké­szítsenek a tsz-ekben, mégis majdnem befejezték az őszi búza vetését. Jelenleg 1000—1200 hold­ra tehető a még vetetlen terület. Ez azonban a 180 ezer holdas előirányzatból csak elenyésző rész. Az elmúlt héten kiadósnak ugyan nem nevezhető, de 15—18 milliméter csapadéknak megfele­lő, szemerkélő, jó áztató eső esett. WWWWWV%<NA/WWVWWWWVWWWVWWO«WA Ennek hatására nagyon sorolnak az őszi vetések. A múlt heti néhány napos eső miatti pihenő után mintha meg­gyorsult volna az ősziek betaka­rítása. A tsz-ek nagy többsége már góréba rakta a kukoricát, itt-ott azonban még akad néhány száz hold törni való. A kukorica­szár betakarítása is jól halad, a cukorrépát ezen a héten beszál­lítják. A tsz-ekben most már nrinden erőt a jövő évi alapozási­ra összpontosítanak. A traktoros brigádokat nyújtott és kétműsza- kos szántási feladattal bízták meg, hogy a téli nedvességből minél többet tartalékolhassanak jövő tavaszra és nyárra. Öt év alatt 60 millió forintot fordítanak A szervezett üdültetés két év­tizede alatt a hálózat munkája, színvonala sokat fejlődött. Az el­látás javítása érdekében több he­lyen, például a Dél-Balatoni Üdülési Igazgatóságnál kisegítő üzemeket — sertéshizlalót, zöldségtermelő részleget, kerté­szetet stb. — hoztak létre, má­sutt megszervezték a kereskedel­mi, vendéglátóipari tevékenysé­get Az üdülők üzletei évi 17— 18 millió forintos forgalmat bo­nyolítanak le, s az összeg egy részét az üdültetés színvonalá­nak további javítására fordítják. Az üdülőhálózat dolgozóinak helyzete is sokat javult, élet- és munkakörülményeik azonban sok helyen nem megfelelők. Az országosan jelentkező mun­kaerőhiány az üdülőhálózatban is fennáll. Szakácsot, cukrászt például szinte lehetetlen pótolni, kevés a felszolgáló, a konyhai se­gédmunkás, a takarító, a szak­iparos. Gyakori és nagymértékű a túlórázás, ezért viszont csak sima órabért kapnak a dolgozók. Az üdülők dolgozóinak alapfizetése körülbelül a kereskedelmi ven­déglátás szintjén mozog, összke- resetük azonban alacsonyabb, mert nem kapnak jutalékot. Karácsonyra átadják Békéscsabán, a Tanácsköztársaság útján befejezéshez közeledik az élelmiszer kiskereskedelmi vállalat új ABC-áruházának építése. A reprezentatív, nagyvárosi színvonalú üzlethelyiséget most a belső berendezők vették birtokukba és minden remény megvan arra, hogy a környék lakóinak jobb ellátását biztos.t> ABC-áruházat karácsonyra megnyissák. Fotó: Demény a B0V békéscsabai gyárának fejlesztésére A BOV békéscsabai gyárát az elmúlt 10 évben nem fejlesztették jelentősebben. Csupán tojásfel- dc lgozó és libakopasztó üzemrész létesült és egyes berendezéseket, gépeket korszerűsítettek. Űj szo­ciális létesítmény is épült. A ba­romfitenyésztés fejlődésével és a baromfi iránti növekvő kereslet­tel azonban az iparnak még job­ban lépésit kell tartania, ezért tervjavaslat készült a gyár olyan fejlesztésére, hogy évente mint­egy 2500 vagon élő baromfi feldol­gozása váljék lehetővé. A tervjavaslatot a Baromfiipa­ri Országos Vállalat elfogadta. A beruházás legfontosabb részét képezi majd az új hűtőgépház, továbbá a soványbaromfi-feldoi- gozó a kiszolgáló üzemrészekkel. Ez utóbbi alkalmas lesz csirke, tyúk, gyöngyös és pulyka feldol­gozására. Bővítik a meglevő hű­tőházat is, amely már 1970-ben mintegy 25 vagon hűtőtémöveke- dést jelent. A későbbiekben a hű­tőház korszerűsítését tervezik. A fejlesztés 1975-ben fejeződik be és a ráfordított költség eléri a 60 millió forintot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom