Békés Megyei Népújság, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-01 / 202. szám

Vietnam finnepe 1945. szeptember 2-án, a rész­leges, majd később teljes fran­cia gyarmatosítás több mint egy évszázada után jutott el nemzeti felszabadító harcának első nagy győzelméhez a vietnami népj ezen a napon kiáltották ki Ha­noiban a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Ma, idestova negyed század táv­latából is az ünnepi megemléke­zés legelső szavait annak a tény­nek kell szentelni, hogy a vietna. mi nép kommunista pártja veze­tésével az első volt az ázsiai kon­tinensen, amely távol a világ el­ső szocialista országától és még távolabb az akkor még amúgy is csak éppenhogy kibontakozó szo­cialista közösségtől, nemcsak nemzeti függetlenségét vívta ki, hanem ezzel egyidejűleg azon­nal a társadalmi forradalom kö­vetkezetes megvalósítását is cé­lul tűzte maga elé. Ha a demokratikus köztársa­ság kikiáltását nem követhette azonnal az új ország építése — mint ahogy alig néhány hónapja a függetlenség visszaszerzése után ez következett be —, ak­kor ennek magyarázatát is ab­ban kell keresnünk, hogy Viet­nam földrajzi és politikai helyze­te túlságosan távoli, és túlságo­san bonyolult volt. A Távol-Kele­ten a második világháború után a nemzetközi imperializmus, a gyarmatosító hatalmak átmeneti­leg még megpróbálkozhattak ha­talmuk visszaállításával. Még nehéz harcokat kellett megvívni ahhoz, hogy a világnak azon a részén is változni kezdjenek az erőviszonyok. A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltását követő kilenc teljes éven át a világ csak arról kapott híreket, hogy a francia gyarmatosítók véres ter­rorral akarják konzerválni ural­mukat egész Indokína fölött. És jöttek a hírek arról is, hogy az ázsiai hegemóniára törő Amerika mind nagyobb és nagyobb segít­séget nyújt Franciaországnak. Dél-Vietnam népe további harc­ra kényszerült. És mennél nyil­vánvalóbbá vált, hogy a népi há­borúban vereségre vannak kár­hoztatva Washington saigoni báb­jai, annál nagyobb arányokban avatkozott be közvetlenül az amerikai hadsereg. Idestova an­nak is egy évtizede már, hogy előbb tízezrével, később már százezrével lepték el Dél-Vietna­mot az amerikai katonák. A Vietnami Demokratikus Köz­társaság természetesen kezdettől fogva vállalta a déli front hát­országának szerepét. Az Egye­sült Államok viszont 1965 óta hadüzenet nélküli háborút vív a szuverén VDK ellen. De ezt a háborút a világ legnagyobb im- perialisa hatalma már el is vesz­tette. Feltételek nélkül abba kel­lett hagynia Észak-Vietnam bombázását és ez a vereségük — semmi kétség — előreveti teljes vietnami vereségük árnyékát. Ebben a küzdelemben a VDK már az egész szociálisa közösség mindenre kiterjedő segítségét él­vezi. Az imperialisták többé In­dokínában sem csupán egy kis országgal állnak szemben, hanem a szocialista világrendszerrel. A köztársaság kikiáltásának évfor­dulóján is — üdvözletként — azt az ígéretünket küldjük Vietnam népének, hogy teljes és cselek­vő szolidaritással állunk mellette a harcban és a békés építőmun kában egyaránt. H. J. Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1969. SZEPTEMBER 2., KEDD Ára: 1,— forint XXIV. ÉVFOLYAM, 202. SZÁM Tanévnyitó ünnepségek — Orosházán jubileumi évforduló — Egészségügyi és földmérő szak a csabai új gimnáziumban Tegnap a megyeszerte tartott ünnepélyes tanévnyitó ünnepsé­gekkel elkezdődött az új tanév. A megye valamennyi általános és középiskolájában köszöntötték a legifjabbakat, az elsős kislányokat és kisfiúkat, vagy éppen az utol­só osztályba lépőket, akik számára ugyancsak nagy jelentőségű ez az esztendő. Orosházán, a Táncsics Mihály Gimnáziumban rövid jubileumi ünnepségen emlékeztek meg arról a 25 évvel ezelőtti dátumról, ami­kor 1944. április 15-én az iskola megkapta a nyilvánossági jogot. A gimnázium legifjabb tanulóival együtt a hajdani diákok és taná­rok is részt vettek a délután fél ötkor kezdődött tanévnyitó ün­nepségen, amelyet Keller József igazgató nyitott meg. Gyulán, a román nyelvű gimná­ziumban Budai János és Szántó Katálin igazgatóhelyettes üdvözlő beszéde után az iskola hallgatói osztályszülői értekezleten vettek részt. Az osztályfőnökök a szülők- diákok jelenlétében ismertették az új tanév feladatait, többek között a honvédelmi ismeretek című új tantárgyat, amely ezentúl az elsős és másodikos gimnazistáknak is tananyaga lesz. Dobozon a 650 fős gyereksereget Bálint János igazgató köszöntötte, majd átadta a napközis otthon újonnan létesült tv-játéktermét. A békéscsabai iskolákban is le­zajlottak a megnyitó ünnepségek, így a 11-es számú általános iskolá­ban is, ahol Varga O. János igaz­gató köszöntötte az elsőosztályoso­kat és a jelenlevő szülőket, sok si­kert kívánva az iskola mintegy hatszáz tanulójának. A békéscsabai Üj Gimnázium­ban Kálmán Gyula igazgató mon­dott megnyitó beszédet, utalva ar­ra a változásra, amely szerint eb­ben a tanévben, a gimnázium-re­form értelmében, az új gimnázium teljes egészében szakközépiskolá­vá válik. Szeptember 2-től ugyanis a korábbi géplakatos osztályok mellett egészségügyi és földmérő­szakok is indulnak. Tegnap, szeptember 1-én tartot­ták meg a tanévnyitó ünnepséget a Békéscsabai 611-es számú Ku- lich Gyula Ipari Szakmunkáskép­ző-Intézetben is, melyen megjelent dr. Dankó János, a megyei tanács vb ipari osztályának vezetője, Tóth Pál, az intézet igazgatója üdvözölte a megjelenteket és el­mondta többek között, hogy a most kezdődő tanévben csaknem 1900 fiatal tanul majd az intézet­ben. Ismertette a feladatokat és tájékoztatást adott arról, hogy az idén tovább növekszik az emelt szintű osztályok száma. A tante­rem egyelőre kevés, ami zsúfoltsá­got okoz. Az új iskola és diákott­hon jövőre készül el. Igaz Ferenc, az intézet KISZ- bizottságának titkára külön is üd­vözölte az elsőéveseket, majd is­mertette a KISZ-re váró feladató, kát. Az ünnepség után kialakítot­ták az osztályokat, tanulócsopor­tokat. A tanítás ma, szeptember 2-án kezdődik. Lapunk tartalmábóls Baleseti krónika (6. oldal) Bukfenc (5. oldal) Gyorslista a lottó tárgynyeremény­sorsolásáról (6. oldal) A vasárnap sporteseményei (7—8—9. oldal) Furcsa történet (10. oldal) Jól sikerült a kenyércsomagolás premierje Fiatal pedagógusok ünnepélyes eskütétele Békéscsabán Békés megye középfokú tan­intézeteiben huszonhat fiatal pedagógus kezdte meg az ok­tatómunkát szeptember 1-én. A pályakezdő nevelők eskütételé­re szombaton került sor Békés­csabán. Az ünnepélyes esküté­tel után Nagy János, a megyei tanács vb. elnökhelyettese kö­szöntötte a sarkadi, gyulai, battonyai és békéscsabai gim­náziumokban és szakközépis­kolákban, valamint* a diákott­honokban elhelyezkedett fiatal tanerőket. Szeptember 1-én lépett életbe az a rendelet, mely szerint a ke­nyeret úgy kell csomagolni, hogy a csomagolóanyag a kenyér tel­jes felületét fedje. A kenyérfor­galmazást „forradalmasító” ren­delet végrehajtásának békéscsabai premierje jól sikerült. A vásárlók többsége már az elmúlt hét vé­gén érdeklődött az üzletekberr és a kereskedelem is időben felké­szült. Az élelmiszer kiskereskedelmi vállalat 129-es számú Szabadság téri üzletében Fax János boltve­zető-helyettes elmondotta, hogy a vásárlók nagy örömmel fogadták az eddigi „fecni” helyett a na­gyobb papírt. Gondot okoz vi­szont, hogy kicsi a csomagolótér és a kényelmesebb munka biztosí­tásához belső rendezést kell vég­csomagolásban kapták meg a ke­nyeret. Krasznói Károlyné, a Gyulai úti 45-ös számú bolt vezetője dél­előtt még nem tudott a konkrét tapasztalatokról beszámolni, ök a kenyeret ugyanis csak 11 óra után kapják és a szombati, bi­zony már szikkadt áru, még cso­magolva se nagyon fogy. Tapasztalataink jók és feltehető­en csúcsforgalmi időben sem tá­vozik majd egyetlen békéscsabai vásárló úgy az üzletből, hogy ke­nyere csak tenyérnyi papírba lesz becsomagolva. Ez persze a vevő­kön is múlik, hiszen már az el­ső napon nem egy sietős háziasz- szonytól hallottuk: nincs időm várakozni, ne csomagolja be! B. I A Dombegyházi Állami Gazdaság húszéves fennállásának ju­bileumi ünnepségén 102 dolgozó 72 ezer forint jutalomban ré­szesült. Közülük többen Kiváló Dolgozó jelvényt és oklevelet kaptak. Képünkön: Bicski Katalin növénytermesztőnek Kovács Ferenc igazgató átadja a pénzjutalmat. rehajtani. Szépséghibája a csoma­golási akciónak, hogy sok vekni „durcás” és ezeken a helyeken kiszakad a papír. Fax János egyébként — németországi tapasz­talatai alapján — újítást adott be a vállalathoz a kenyércsoma­golás további korszerűsítésére és meggyorsítására. (A papírt ra­gasztószalaggal kellene összefog­ni.) Így azonos idő alatt több ve­vőt tudnának kiszolgálni és szá­mítása szerint — a kisebb papír­igény miatt — évente 300—400 ezer forintot takaríthatna meg a vállalat. A 105-ös számú Szent István téri csemegeboltban, két-három hónapra elegendő csomagolókész­let van raktáron. Belanka György üzletvezető-helyettes tájékoztatója szerint a csúcsforgalmi időben megerősített eladói gárda dolgozik majd a kenyérfronton. Növelték az eladók számát a Kulich Gyula lakótelepi ABC-bolt kenyérosztá­lyán is. A csúcsidőben hárman csomagolnak majd. Beraczka Ká­rolyné boltvezető-helyettesnek az a véleménye, hogy a lakótelepiek i különösebben nem lepődtek meg, j amikor hétfőn reggel az eddigi- * né! korszerűbb, higiénikusabb Rizsaratási előkészületek Ezekben a napokban valameny- nyi rizstermesztő állami gazda­ságban és termelőszövetkezetben elkezdték az aratási előkészülete­ket. Több helyen hozzáláttak a rizstelepek lecsapolásához. Ezt a munkaműveletet azzal könnyíti a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, hogy a békési duzzasztómű zsilip­jét teljesen leeresztette, a békés- szentandrási duzzasztott vízszin­tet pedig eddig 40, most pedig újab 40 centiméterrel süllyeszti. A belvíz-lecsapoló csatornákból kiszivattyúzta a vizet, így a le­folyás útjába nem áll semmilyen akadály. A rizs általában jól fejlődött, bár a nyári időszakban több héten át a hideg megsanyargatta, értékes növényünket. Mégis a több évi át_ lagnak megfelelő termésre számí­tanak. Egyes táblák, melyeken a növényt megkülönböztetett módon kezelték, a körülményekhez ké­pest jóval az átlag fölötti hozamot mutatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom