Békés Megyei Népújság, 1967. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek1 1987. OKTÓBER 1., VASÁRNAP Ara 80 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM J ogalkotásun k fontos mérföldköve Szeptember 29-én befejezte háromnapos történelmi jelentő­ségű tanácskozását az; ország- gyűlés. Az ülésszakon olyan nagy fontosságú törvényjavas­latokat vitatott és fogadott el a parlament, amelyek népünk életének és előrehaladásának fontos mérföldkövei. A felszó­laló miniszterek és országgyű­lési képviselők teljes egységben indokolták e törvények szüksé­gességét. Sürgetővé tette maga az élet, az, hogy a párt az el­múlt évben határozatot hozott a gazdaságirányítás reformjára. A reform eszközül szolgál ah­hoz, hogy a jelenlegi gazdasági mechanizmust összhangba hoz­zuk gazdálkodásunk megválto­zott feltételeivel és az előtérbe kerülő új feladatokkal. E kérdéscsoportba szervesen illeszkedik bele a bérből és fi­zetésből élő dolgozókat érintő Munka Törvénykönyve, ame­lyet most az országgyűlés meg­vitatott és elfogadott. Az új Munka Törvénykönyvének az országgyűlés elé való terjeszté­sét széles körű vita előzte meg. Mód nyílott arra, hogy a dolgo­zók nagy része véleményt nyil­vánítson és javaslataival vá­lasztott képviselői által segítse e fontos jogszabály alkotását. Így sok-sok ezer ember javas­latait figyelembe véve hagyhat­ta jóvá és tehette rá a pecsétet az országgyűlés. Ezért nagy a jelentőgége e törvénynek,* mert középpontban éppen a legfonto­sabbat, az embert, annak jobb megélhetését állította. E tör­vény a termelést és az ember kapcsolatait szabályozza. Ezzel magyarázható, hogy a vállala­tok egyik legfőbb feladata azt vizsgálni, hogy milyen módon lehet növelni a dolgozók jöve­delmét és ennek megalapozása­ként a vállalat gazdaságosságát. A gazdaságirányítás új rendsze­re igazságosabbá teszi egész elosztási rendszerünket. Jobban érvényre jut az az alapelv, hogy mindenki képessége szerint dol­gozzék és munkájának arányá­ban részesedjék a javakból. Az új gazdasági mechanizmus és annak egész szabályozó rend­szere — beleértve az új Munka Törvénykönyvet is — lehetővé teszi, hogy a meglevő termelő­erőket, az emberek tudását, ta­pasztalatait ott hasznosíthassák, a vállalatok, gazdaságok, ahol ezek a legrövidebb idő alatt a legnagyobb eredményt hozzák. Szocializmus-építésünk meg­gyorsítását szolgáló másik két fontos törtvényt is elfogadott az országgyűlés. Így egyhangú­lag törvényerejűvé emelte a mezőgazdasági termelőszövet­kezetekről és a földtulajdon, földhasználat továbbfejleszté­séről szóló törvényjavaslatot. Ezek a termelőszövetkezeti mózgalmunk továbbfejlődésé­nek iránytűi. Sok tsz-tanácsko- záson részt vevő tsz-paraszt igénye, kérése testesül meg benne. Jelzi egyben azt, hogy e törvényekkel újabb jelentős lépéseket teszünk a falu társa­dalmi viszonyainak fejlesztésé­ben is. A két törvénytervezet kidolgozása és életbe léptetése a munkás-paraszt szövetséget is érinti — mondotta Fehér La­jos, a Minisztertanács elnökhe­lyettese parlamenti felszólalá­sában. A szocialista földtulaj­don kialakításával, a szövetke­zeti gazdálkodás szocialista vo­násainak erősítésével a két tör­vény azt a célt szolgálja, hogy parasztságunk még közelebb kerül a munkásosztályhoz. Enélkül nincs előrehaladás sem az ipar és a mezőgazdaság ará­nyos fejlesztésében, sem pedig városon és falun az életszínvo­nal növelésében. A reform szellemének felel meg a törvénynek az a törek­vése, hogy segíti a termelőszö­vetkezetek egész működésében kialakítani a szövetkezeti de­mokrácia és a vállalatszerű gaz­dálkodás sajátos egységét. Ak­kor dolgozik jól egy-egy tsz vezetősége, Ha megérti és meg­érteti a tagsággal a reform so­rán az új intézkedéseket és ké­pes azokat az emberek érdeké­ben, a gazdaság érdekében haté­konyan, rugalmasan alkalmazni. Új elvként kerül jogorvos­lásra az a meghatározás, amely kimondja, hogy a munkadíjat a jövőben termelési költségként kell elszámolni. Tapasztalatból mondhatjuk, hogy igen sokat számít az, hogy gondoskodnak az emberről, jogos igényeinek eleget tesznek-e? Márpedig, ha jól gondoskodnak róla, az töb­bet ér minden adminisztratív ténykedésnél, önfejűsködésnél. E legújabb törvény megteremti a jogi lehetőségét annak is, hegy a termelőszövetkezeti ta­gok szövetkezetükön belül a jövőben önállóbban, intézzék saját ügyüket. Az országgyűlés munkáját egész dolgozó népünk nagy fi­gyelemmel kísérte, mert vala­mennyiünk életét átalakító tör­vényjavaslatot tárgyalt és foga­dott el. A törvények, amelyek most megszülettek, újabb fontos mérföldkövei jogalkotásunknak és jelentős állomásai a szocia­lizmus teljes felépítéséért folyó munkáknak. Rajtunk a sor, valamennyiünkön, hogyan jut­tassuk érvényre egész népünk eme akaratát. Rocskár János Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Csehszlovákiába Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság kormányának meghívására Kádár Já­nosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának vezetésével ok. tóber első felében magyar párt- és kormány, küldöttség utazik baráti látogatásra Csehszlo- vákiába. (MTI) 5 Lengyel vendégek a Fegyveres-Erők Napja alkalmából rendezett ünnepségen Ünnepélyesen levonlak a zászlót a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél Mint már arról beszámoltunk, a Hazafias Népfront megyei el­nökségének vendégeként szep­tember 28-án és 29-én megyénk­ben tett látogatást Mieczyslaw Mitkiewicz, a Lengyel Kultúra helyettes igazgatója és munkatár­sa. Pénteken este 6 órakor az MSZMP békéscsabai tI. kerületi alapszervezetének és h Hazafias Népfront I. kerületi bizottságának meghívására részt vettek a Fegy­veres Erők Napja alkalmából rendezett ünnepségen Békéscsa­bán, a párt I. kerületi székházá­ban. Az elnökségben a fegyve­res erők parancsnokai, a párt, a népfront, társadalmi és tömeg­szervezeti képviselők mellett he­lyet foglaltak a lengyel vendégek is. Berki Lászió, az MSZMP bé­késcsabai városi bizottságának tagja emlékezett meg e nap nagy jelentőségéről, méltatta a fegy­veres erők, a lakosság jó kapcso­latát. Mieczyslaw Mitkiewicz vi- szontüdvözlésben méltatta a len­Apró Antal Olan Bátorba utazott Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyettese, Magyarország KGST-beli képviselője elutazott Ulan Bator-ba, ahol részt vesz a KGST Végrehajtó Bizottságának most sorra kerülő 31. ülésén. A Ferihegyi repülőtéren a kor­mány nevében dr. Trautmann Re­zső építésügyi és városfejlesztési miniszter búcsúzott el Apró An­taltól. (MTI) gyei—magyar fegyverbarátságot, majd köszönetét mondott azért a meleg fogadtatásért, amelyben megyénkben tartózkodása idején részesítették. Az ünnepi aktus a Balassi Bá­lint Művelődési Otthon népművé­szeti együttesének műsorával ért véget. Szombaton — reggel — ünne­pélyesen. katonai tiszteletadás­sal kísérve, az Intemacionálé hangjaira levonták a fegyveres erők napja tiszteletére kitű­zött magyar nemzeti zászlót és a nemzetközi munkásosztály vörös zászlaiát a eellérthegvi felszabadulási emlékműnél. Theodorakisz szabadon bocsátását követeljük! Amióta a világ értesült arról, hogy Hellasz földjén, a demokrá­cia bölcsőjében a görög monar- chó-fasiszta rendszer kiszolgálói letartóztatták és börtönbe vetet­ték Mikisz Theodorakiszt, a ..vi­lághírű zeneszerzőt, a mártírha­lált halt Lambrakisz nevét vi­selő ifjúsági, szövetség vezetőjét — számos országban fiatalok és öregek, közéleti személyiségek követelik szabadon bocsátását. Féltik őt, az Elektra, a Phedra és a Zorba, a görög című film zene­szerzőjét. Megyénkben pénteken este a békéscsabai MÁV Nevelőintézet­ben tartották az első tiltakozó gyűlést, melyen többek között megjelent Fabulya Balázs, a KISZ megyei bizottságának osz­tályvezetője és Chavdalupas Mav- rodis görög diák, a Budapesti Or­vostudományi Egyetem hallgató­ja. A nevelőintézet lakói Kovács Gyula igazgató és Dalanics Vera intézeti titkár vezetésével irodal­mi műsort állítottak össze. Ver­sekkel, monológokkal elevenítet­ték fel a görög nép életét, törté­nelmét, állítottak emléket az el­lenállási mozgalom, a demokrácia hőseinek.-Chavdalupas Mavrodis hazájá­ról, az ott élő emberek harcáról beszélt, akik biztosak abban, hogy a jelenlegi rezsim nem örök életű, s küzdelmükben számíthatnak a világ haladó népeinek segítségére. ' Elmondta, hogy személyesen is­meri a világhírű zeneszerzőt és Magyarországon már kétszer ta­lálkoztak. A nevelőintézet tanárai és la­kói, valamint a megyeszékhely ifjúsága nevében ajándékot nyúj­tottak át Mavrodisnak, majd fel­olvasták annak a táviratnak a szövegét, - amelyet Görögország budapesti követségére küldenek: „Tiltakozunk Glezosz, Theodora­kisz és társaik letartóztatása el­len. Követeljük szabadon bocsá­tásukat! Szabadságot a görög nép­nek!” D. S. Csendélet a békési kikötőben. Fotó: Demény

Next

/
Oldalképek
Tartalom