Békés Megyei Népújság, 1967. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

1W7. szeptember 1. Péntek Huszonnyolc éves tanulság Huszonnyolc esztendővel ez­előtt, 1939. szeptember elsején támadt a náci hadigépezet Len­gyelországra. Hiába volt a nyu­gati hatalmak békítgetése és en­gedékenysége, a Csehszlovákia feldarabolását eredményező müncheni egyezmény nem elé­gítette ki Hitlert, inkább vérsze­met kapott a további büntetlen hódításokra. És azon a huszon­nyolc évvel ezelőtti hajnalon, 1 óra 45 perckor az állig felfegy­verzett Wehrmacht ledöntötte a lengyel határsorompókat, a Luftwaffe még a földön meg­semmisítette a lengyel légierőt — s Hitler serege akadály nél­kül törhetett előre. A Lengyel-' ország határait „garantáló” an­gol és francia hadseregek lábhoz tett fegyverekkel várakoztak, s miközben a nácik Varsót és Lod- zot bombázták, az angol légierő gépei hatmillió röpcédulát dob­tak a német városokra. Ezzel az agresszióval vette kezdetét a második világháború, amelynek során a német fasiz­mus csaknem egész Európát le­igázta. Két esztendővel később a Wehrmacht betört szovjet földre, de ez megpecsételte a hitlerizmus sorsát. A fasizmus és támogatóinak, csatlósainak legfőbb célja az októberi forra­dalom országának megsemmisí­tése volt, kísérlet arra, hogy feltartóztassák azt a történelmi folyamatot, amely a kapitalista rendszer pusztulásához vezet. A második világháború azonban antifasiszta felszabadító háború­vá változott azok számára, akik Európában Németország, Olasz­ország s ezek csatlósai, illetve Ázsiában Japán ellen harcoltak. Közel hat esztendőn át mint­egy negyvenmillió ember pusz­tult el, városok százai, falvak tízezrei dőltek romba. A fasiz­mus azonban nem tört át! A há­ború fő terheit viselő Szovjet­unió hadserege Berlinig kerget­te vissza és barlangjában mért halálos csapást a fasiszta fene­vadra. S ugyanígy a Szovjetunió belépése a Japán elleni hadjá­ratba, siettette azt a fegyverle­tételt, amelyet huszonkét évvel ezelőtt, 1945. szeptember 2-án a Missouri csatahajó fedélzetén a japán megbízottak aláírtak. Azóta is a Szovjetunió és a szocialista országok küzdöttek a legkövetkezetesebben egy újabb világégés ellen, igyekeztek min­den módon megakadályozni a fasizmus és a nyugatnémet mi- litarizmus újjáéledését. A békés egymás mellett élésért, az euró­pai biztonságért és áz általános leszerelésért, áz atomfegyverek eltiltásáért és áz általános lesze­relésért folyó küzdelem mindezt szolgálja. Az agresszív tervek elől nem békítgetéssel, hanem erőink megszilárdításával, az agresszor leleplezésével és elszi­getelésével kell küzdeni — ta­nítja a mai világ számára is a huszonnyolc esztendővel ezelőtti hajnali orvtámadás leokéje. S. T. Két nap alatt 61 négert tartóztattak le a faiüldözők Milwaukee A Wisconsin állambeli Milwau- kee-ban, ahol 85 000 fekete él, a rendőrség szerdán este megtáma­dott egy néger gyűlésit. Mint már jelentettük, a mil- waukee-i négerek kedden lakás­ügyi egyenjogúságot követelve vo­nultak fel a város hivatali negye­dében és eközben a fehérek fel­gyújtották központjukat, a „sza­badságházat”. Szerdán mintegy 200 néger tartott gyűlést a sza­badságház romjai között. A rend­őrség gumibottal és puskával tá­madt rájuk és mintegy 50 sze­A keddi tüntetésre rátámadó fehérek és a szerdai gyűlést „fel­oszlató” ' rendőrök összesen 24 négert sébesítették meg, amikor a tüntetők vezetője, az egyébként fehér bőrű James Groppi atya til­takozni próbált a gyűlés megtá­madása miatt a rendőrök közöl­ték vele, hogy Henry Maier polgármester 30 napos ostromálla­potot rendelt el a városban és ezzel betiltott minden felvonulást „Milwaukee rendőrállam és Maier polgármester az ő diktátora” — jelentette ki Groppi atya, hozzá­téve, hogy mindaz, ami a város­A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hi­vatála közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A mezőgazdasági és élelmezésügyi és az igazságügy­miniszter előterjesztette a mező- gazdasági termelőszövetkezetek­ről, valamint a földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló törvények tervezetét. Eze­ket a kormány június 22-i ülé­sén már megtárgyalta, majd az országgyűlés állandó bizottságai­nak javaslatait és észrevételeit fi­gyelembe véve, az előterjesztők több vonatkozásban módosították. A kormány a két törvény terveze­tét megvitatta, elfogadta, s úgy határozott, hogy az országgyűlés' elé terjeszti. A pénzügyminiszter benyújtot­ta a gazdasági és pénzügyi ellen­őrzés rendjének szabályozásáról szóló törvényerejű rendelet-terve- zetét. A Minisztertanács úgy ha­tározott, hogy a tervezetet a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. Az Országos Tervhivatal elnö­kének előterjesztése alapján a kormány megvitatta és elfogadta az 1968. évi népgazdasági terv kidolgozásának alapjául szolgáló főbb célkitűzéseket és irányelve­ket. A pénzügyminiszter és a me­zőgazdasági és élelmezésügyi mi­niszter javaslatai alapján a kor­mány határozatot és rendeletet hozott a mezőgazdasági üzemek jövedelemszabályozási rendszeré­ről, továbbá a földadóról, vala­mint a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek jövedelemadójáról. A mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter jelentést tett a nyári mezőgazdasági munkák végrehajtásáról és az őszi mun­kákra való felkészülésről. A kor­mány a jelentést tudomásul vette. Elismerését és köszönetét fejezte ki a mezőgazdasági üzemek, a fel­vásárló vállalatok dolgozóinak és mindazoknak, akik odaadó mun­kájukkal elérték, illetve előmoz­dították, hogy a búza holdankénti átlagtermése meghaladta a 14 mázsát, s bár a vetésterület a fel- szabadulás előttihez képest kere­ken 1 millió holddal kevesebb, ez a termés újig fedezi a lakosság teljes ellátását. A kormány köte­lezte az illetékes minisztereket és az országos hatáskörű szervek ve­zetőit, hogy az őszi munkák sike­res elvégzéséhez szükséges intéz­kedéseket tegyék meg. Felkéri a mezőgazdaság és valamennyi érintett vállalat, intézmény és szervezet dolgozóit: tegyenek meg mindent a kapásnövények, a sző­lő és a gyümölcs eredményes be­takarításáért és feldolgozásáért, s az őszi munkák gondos elvégzésé­vel biztosítsák a jövő évi megfe­lelő termés feltételeit. A Minisztertanács az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság el­nökének előterjesztése alapján módosította a bizottság szerveze­téről és működéséről szóló, 1962- ben kiadott hátározatát, A kormány ezután egyéb ügye­ket tárgyalt. mélyt letartóztatott. Ezzel 61-re ban történik a szólásszabadság emelkedett a két nap alatt letar- és a gyülekezési szabadság taga- tóztatottak száma. I dása. Segélyegyezmények Szófia Szófiában szerdán közleményt adtak ki a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság gazdasági kül­döttségének bulgáriai látogatásá­ról. A közlemény szerint egyez­mény jött létre a bolgár gazda­sági és katonai segítségről, va­lamint bolgár felszerelések áruk vásárlására szolgáló ka­matmentes hosszú lejáratú hi­telről. Kairó Az Egyesült Arab Köztársaság és az Egyesült Nemzetek Szerve­zete Élelmezési és Mezőgazdasá­gi Szervezete megállapodást kő-" j tött az Egyiptom földközi-tengeri ! területének északnyugati részén a_ élő beduinok segélyezéséről. A I megállapodás értelmében a FAO | 5 720 800 dollár értékben nyújt segélyt. BÉKÉSCSABAI HÜTÖHÁZ SEGÉDMUNKÁRA niií munkaerőt keres AZONNALI FELVÉTELRE. JELENTKEZÉS: REGGEL 8 ÓRAKOR. 82268 Tibb fontos megállapodás született a kiiartoumi csúcsértekezleten ::íí:ü: ::::::::::: Khartoum A MENA hírügynökség jelen­ti, hogy az arab csúcsértekezlet péntek reggel tartandó nyilvá­nos ülése véget ért. Az'arab csúcsértekezlet szerda délelőtt zárt üléséről a MENA hírügynökség részletesebb be­számolót közölt. Az ülésen Nasszer elnök ele­mezte az arab világ helyzetét, beszámolt az izraeli agresszió folytán elszenvedett vesztesé­gekről és beszélt arról a nyo­másról, amelyet a nyugati hatal­mak gyakoroltak az EAK-ra. Kiemelte az arab országok gaz­dasági megerősödésének fontos­ságát, hogy az erőpozícióból ki­indulva számolhassák fel az agresszió maradványait. Nasszer elnök hetvenperces beszéde után Husszein jordániai király nyíltan feltárta az érte­kezlet résztvevői előtt a veszte­ségeket, amelyeket országa el­szenvedett. — Becsléseink sze­rint — mondotta — Jordánia embervesztesége mintegy hat­ezer fő volt, a költségvetési de­ficit 50 millió dinár körül mo­zog. Meg kell vonnunk tetteink mérlegét és becsületesen szem­be kell néznünk az elkövetett hibákkal — mondotta. Közölte, hogy Jeruzsálem polgármesteré­től üzenetet kapott, amely sze­rint a Jordán folyó megszállt nyugati részének arab lakossága a csúcsértekezlet döntéseibe he­lyezi reményét. Aref iraki elnök az áldozatvál­lalások szükségességét emelte ki. Benhima marokkói miniszterel­nök bejelentette, hogy Marokkó teljes mértékben csatlakozik a csúcsértekezlet határozataihoz. Helou libanoni elnök az egysé­ges arab front szükségességét húzta alá. A szudáni tájékoztatásügyi miniszter, az arab csúcsértekez­let szóvivője a szerda esti újabb zárt tanácskozás után kijelentet­te, hogy az ülésen „pozitív intéz­kedéseket hoztak az izraeli ag­resszió következményednek fel­számolására”. A szerda esti ülésen Bahi Ladgham, Tunézia állammi­nisztere hangsúlyozta: Tunéziá­nak vannak elgondolásai, ame­lyeket egyes arab országok nem néznek jó szemmel, de országa kész elfogadni a csúcsértekezlet határozatait. Hasszán líbiai trónörökös megerősítette, hogy országa szolidáris az arab erő­feszítésekkel. Szalal jemeni el­nök fontosnak minősítette,'hetey fátyolt borítsanak a múlt né­zeteltéréseire, Kuwait emírje hangsúlyozta, országa kész hoz­zájárulni mindenhez, amit a. közös arab ügy megkövetel. Sukeiri, a palesztínai felszába- dítási szervezet vezetője átfo­gó tervet sürgetett a megszállt területeken élő palesztínai ara­bok ellenállásának támogatá­sára. * * * A csúcsértekezlet felszólalá­saihoz fűzött kommentárjában az AFP kiemeli: a megfigyelők szerint Nasszer elnök igen reá­lisan vázolta az arab világ belső és nemzetközi helyzetét. » * « Szerda este a csúcstalálkozó zárt ülése után igen jelentős megbeszélésre került sor Nasz- szer. az EAK elnöke és Fejszal Szaúd-Arábia uralkodója kö­zött. A két és fél órás tanács­kozás Mahgub szudáni minisz­terelnök rezidenciáján a minisz­terelnök részvételével folyt le. A tanácskozáson az EAK és Szaúd-Arábia között megállapo­dás jött létre az öt éve tartó jemeni polgárháború befejezése érdekében. A megállapodás ér­telmében Irak, Marokkó és Szu­dán képviselőiből bizottság lé­tesül. Az egyezmény szerint az EAK kivonja Jemenből a köztársasági erők támogatására ott állomáso­zó mintegy 40 ezer főnyi katonai erejét. Szaúd-Arábia viszont be­szünteti a jemeni királypártiak támogatósát. A hármas bizottság őrködni fog, hogy Jemen a nép óhajának megfelelően visszanyerje stabi­litását, megőrizze szuverenitását és függetlenségét. A bizottság kikéri az EAK és Szaúd-Arábia véleményét a tevékenysége so­rán felmerülő minden kérdés­ben. (MTI) Sikeres rajtaütés egy helikopteren szállított egységen Saigon A saigoni amerikai főhadiszál­lás szóvivője szerint a fővárostól 22 kilométernyire északra szerdán az amerikai 25. hadosztály heli­kopteren szállított egységei ellen a szabadságharcosok rajtaütéssze­rű támadást intéztek, amelynek során nyolc amerikai katona meghalt és 34 megsebesült. Csü­törtökre virradó éjjel a felsza­badító hadsereg aknával lőtte a Saigontól 160 kilométernyire ke­letre fekvő Phan Tiehiet tarto­mányi székhelyet. Az amerikai légierő szerdán Hoa Lac repülőterét, az észak-vi­etnami három MIG-támaszpont egyikét támadta. Hanoi közlés szerint a VDK felett szerdán a polgárőrség lelőtt egy amerikai repülőgépet. Szocialista elnökielölt is indul az 1968-as amerikai választásokon New York Az Amerikai Szocialista Mun káspárt országos , bizottsága szer dán bejelentette, hogy indul fl jugoszláv külügyminiszter Washingtonban Washington Marko Nikezics jugoszláv kül­ügyminiszter szerdán Washing­tonba érkezett. Johnson elnök szerda este fogadta Tito jugoszláv elnök különmegbízottjá't, aki át­adta a Fehér Házban a jugo­szláv köztársasági elnök szemé­lyes üzenetét. A Johnson;—Nikezics megbeszé­lés több mint egy órán át tar­tott, közleményt nem adtak ki. 1968-as elnökválasztásokon. A párt Fred Halstead-et jelöli el­nöknek és Paul Boutelle-t alel- az nőknek. A programjuk két lénye­ges pontra korlátozódik: a Viet­namban állomásozó amerikai csa­patok azonnali hazarendelése és az, hogy az egyesült államokbeli néger közösségeket a négerek tart­sák ellenőrzésük alatt. Halstead 40 éves, húsz éve tag­ja a szocialista munkáspártnak. Szervezője volt az április 15-i nagy New York-i tüntetésnek a vietnami háború ellen. Boutelle 35 éves néger, a Fekete Hatalom elnevezésű mozgalom egyik támo­gatója. Mindketten támadják Ro­bert Kennedy szenátort, akiről az a véleményük, hogy megpróbálja leszerelni a négereket. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom