Békés Megyei Népújság, 1967. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 1967. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK Ara 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Szeptember elsején Szeptember elseje újból el­érkezett Egy esztendő telt el a tavalyi ünnepélyes tanév­nyitók óta, s közben a félénk elsőosztályosokból magabiztos kisdiákok lettek, sok ezren el­végezték az általános iskolát, vagy átélték a diákélet legszebb élményét, a középiskolád balla­gást. Az eltelt év sok haszon­nal és sok tapasztalattal járt, melyekre most, a következő első óráiban felidéző emlékezéssel, gondol a pedagógus, a tanuló és a szülő is. Júliusban, a Pedagógusok Szakszervezetének VIII. kong­resszusán jó alkalom kínálko­zott arra, hogy a beszámolóban és a küldöttek a vitában nagy körültekintéssel foglalkozzanak az iskolareform eredményeivel, melyeikről jogosan állapították meg, hogy nem lebecsülhető részei az egész szocialista fej­lődésnek. Értékét még inkább növeli, hogy a reform sikeré­ben a társadalom támogatása, a közoktatás irányítóinak oda­adó tevékenysége és sok tíz­ezer pedagógus hagyományos ügybuzgalma is benne van. Jó alapról és kitűnő előjelekkel indul tehát az új tanítási év, melynek ünnepélyes megnyitóit ma tartják a megye valameny- nyi iskolájában. Elhangzanak az üdvözlő szavak, az igazgatók szólnak az új tanév feladatai­ról, felmérik saját iskolájuk el­múlt évi munkáját, bevezetik a kis elsőosztályosokat tanterme­ikbe; némi meghatottság is fá­tyolozza ilyenkor a peda­gógusok és a szülők hangját... Másnap pedig kezdődik a munka, a nevelő számára a ta­nítás, a gyermekek számára a tanulás. Számtalan új tenni­való, előbbre lépés a tudomá­nyok és a művészetek, a kör­nyező világ megismeréséből, iskolai nyelvre fordítva; a tan­tervek következetes végrehaj­tása, melyhez alkotó légkört és megfelelő feltételeket teremteni a vezetés kötelessége. Nem kétséges, hogy sok mú­lik az iskolai élet demokra­tizmusán, azon, ha ez nemcsak szóban, kijelentésekben, hanem a valóságban is megvan. Lé­nyeges feltétel az iskolatanácsok helyes működése, mely akkor nyerhet ilyen értékelést, ha a hatáskörét mindig betartva, nem az állami és társadalmi vezetés helyett, nem a szakszer­vezet helyett akar dolgozni, hanem ezek segítése a legfőbb cél. Az sem elhanyagolható momentum, hogy féllendiül-e végre az idén a pedagógusok érdemben szervezett, és a kor­szerű oktatási-nevelési metó­dusok terjesztését, megvitatá­sát szolgáló tapasztalatcsere­mozgalma, mely eddig — saj­nos — kevés tartalmi ered­ményt hozott. Végül, nem is utolsónak említve feltétel a ne­velők politikai és szakmai to­vábbképzése, melyet sokkal vonzóbbá, figyelmet keltőbbé és sokkal színvonalasabbá emelni sürgős feladatnak látszik. Alkotó, harmonikus munka­légkör csak ott alakul ki, ahol a tantestület energiái jól hasz­nálódnak fel és nem fecsére- lődnek intrikákra,- felesleges személyi és nem személyi huza­vonákra, haszontalan dolgokra; mert az igazsághoz tartozik, hogy ilyen tantestületünk is van még, nem egy, de több. A párt- és állami vezetés jó­tékony hatása azonban segíthet a bajokon, és ha segít, a köz javára segít. Nemcsak az új tanév, de min­den kezdet, az élet egy-egy új szakasza együtt jár nemes el­határozásokkal, szép elszáná- sokkal, buzgó munkakedwel. Mit őrzőnk meg ebből az elkö­vetkező tíz hónapra: ezen mú­lik az Új tanév eredményessége, az iskolareform hatásának erő­södése, az élet és az iskola kapcsolatának hovatovább tar­tamivá és kevésbé formálissá változása. A bízonygatásokra és melldöngető fogadkozásokra semmi szükség. A szó elszáll, mondják, és csak a tett ma­rad meg. Nos, ne szálljon el a szó, feleslegesen és Unos untalan semmit ne ismételges­sünk a mai tanévnyitó ünnep­ségeken sem, de legyen majd mögöttünk az igazi aranyfede­zet: az elért eredmény. A ne­velési terv és a tantervek kö­vetkezetes megvalósítása, a hi­vatástudat és a szakismeret mélyülése, olyan emberi-nevelői maga tart is, melytől távol áll a felszínes ügyeskedés, a nagy­dobra vert látszat-sikerekre tö­rekvés, hiszen az ilyen sikerek biztosan és gyorsan dőlnek ösz- sze, foszlanak semmivé. Elhangzanak az üdvözlő sza­vak, a jókívánságok, kibomla- nak az iskolazászlók: nagy nap ez a mai, kétségtelenül. Sugá­rozzon annyi erőt, hogy egész esztendőn át intő legyen, hogy az új tanév végén gazdag ter­mést vehessen majd számba a pedagógus és a tanítvány is. . Sass Ervin Augusztus 23-án írtunk lapunk­ban a békéscsabai általános is­kolák helyzetéről, s akkor még kétséges volt, hogy egyik-másik iskolában egyáltalán megkezdőd- het-e a tanítás szeptember 2-án. Tegnap a városi tanács és a kivitelező -részleg vezetőivel vil­lámlátogatást tettünk a legsúlyo­sabb körülmények között levő iskolákban. Az eltelt egy hét alatt több Megkezdődhet a tanítás a békéscsabai iskolákban Villámlátogatás a város vezetőivel intézkedés született, melyek nyo­mán változások tapasztalhatók. Bár ennyi idő alatt nem lehet­tek teljesen készen, a munkák átcsoportosításával lehetővé vált, hogy a tantermek tisztán, rendbe hozva várják a tanuló­kat. A vezetők és dolgozók át- érezték a munka fontosságát és sokan vállalták a túlórát is. A 2-es számú általános iskolában a kőművesek teljesítették vál­Dolüimentációs kiállítások, tárlatok, múzeumi hónap az új évad őszi hónapjaiban A jövő év júliusában megrendezik az 1. Nemzetközi Bábfesztivált A művészeti, világnézeti neve­lés, a szakmai ismeretek bővítése, a tömegkulturális szórakozás biz­tosítása érdekében változatos rendezvényprogramot valósít meg megyei tanács művelődés- ügyi osztálya. Október 15-én nyit­ják meg Békéscsabán „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom Képekben” című kiállítást, no­vember 5-én pedig Pór Bertalan tárlatát. A megye községeiben is rendeznek dokumentációs kiállí­tásokat melyek a Szovjetunió életét mutatják be, majd novem­ber 25-én a „Kulich Gyula” fotó- kiállítás nyitja meg kapuit. A képzőművészeti élet eseményének ígérkezik a megyei festők októ­beri grafikai tárlata, majd a Mú­zeumi Hónap október elsején kez­dődő rendezvénysorozata számít fokozott érdeklődésre. Már most megkezdték az őszi megyei könyv­hetek, és az 1968 februárjában megrendezésre kerülő Mezőgazda- sági Könyvhónap előkészítését, s bizonyára sok kezdődő megyei szolfézs-verse­nyen is. A népművelési évad jövő tava­szi programjából kiemelkedik a XI. Alföldi Tárlat, az irodalmi színpadok megyei bemutatója, a nemzetiségi kulturális napok, a költészet napja, a területi társas­tánc-bemutató és a forradalmi if­júság hete eseménysorozata. A népművelési évad végén június­ban—júliusban bonyolítják le a megyei kórustalálkozót Mezöbe- rényben, az I. Nemzetközi ,Báb- fesztivált és a tanyai fiatalok nap­ját Békéscsabán. lalásukat, a festők és mázolok még a szombat és vasárnapi sza­badnapjukat is feláldozták, a ta­karítók pedig éjjel-nappal dol­goztak, hogy rendbe tehessék a tantermeket és szeptember 2-án a tanulók elfoglalhassák helyü­ket. Bár a munka —■ ajtók, ab­lakok mázolása és a külső fes­tés — a tanítás alatt is folyta­tódik, megnyugodva tapasztal­tuk, hogy nem lesz „szabadtéri oktatás” ebben az iskolában. A 3-as iskolában két tanterem teljesen készen áll, s a peda­góguslakások felújítása miatt szükséglakásként elfoglalt másik két terem hiányát váltott tanítás­sal oldják meg. A 4-esben már befejezték a tantermek festését, takarítását, csupán az ajtók és ablakok mázolása tart még, amit egy-két napon belül befejeznek. A folyosók lábazatfestése, illetve burkolása viszont még hátra van, ezt azonban a tanítás ide­je alatt el tudják végezni. Dicséretre méltó, hogy a mun­kások segítségére siettek az is­kolások is. A Békéscsabai Kon­zervgyárral a 2-es, a Lenin Tsz­szel a 4-es iskola megállapodott abban, hogy a tíznapos gyakor­latot a felső tagozatosok most vég­zik el. így több száz tanulóval kevesebben lesznek ezekben a napokban az iskolákban, s a munkások zavartalanabbá, gyor­sabban dolgozhatnak. Szorosabb kapcsolat a képviselők és választóik között A mezőkovácsházi népfrontbizottság ülése A Hazafias Népfront mezőko- fiatal részt vész I vácsházi járási bizottsága szerdán majd a szintén 1968 februárjában I ülést tartott. Megvitatták a ta­Jegorov Budapesten nács államhatalmi és tömegszer­vezeti tevékenységét és az új ta­nácstagok munkájának segítését a népfrontmozgalom által — Batto- nya község területén. Az ülés elő­adója Engi Illés, a népfront batto- nyai községi szervezetének elnöke volt. A rendkívül élénk vitában fel­szólalt Keszthelyi Zoltán ország- gyűlési képviselő is; méltatta a községi tanácsok és a népfront­bizottságok kapcsolatát, hangsú­lyozta, milyen fontos, hogy a képviselők együttműködjenek a Hazafias Népfront helyi szervei­vel A jövőben mind közvetle­nebbé kell tenni az országgyűlési képviselők kapcsolatát a válasz­tópolgárokkal, rendszeres ta­nácskozásokat szükséges tartani a körzetükben levő járási és Köz­ségi tanácstagokkal. A KISZ megyei bizottsága ülésén Tegnap délelőtt tartotta ülé­sét a KISZ Békés megyei Bi­zottsága. Megvitatták a KISZ VII. kongresszusának határoza­taiból adódó feladatokat, ame­lyeket ifjúkommunistáinknak meg kell oldani, s meghatároz­ták a megyei bizottság második félévi munkatervét, amelyet Mihalik György terjesztett elő. Az ülésen megjelent és felszó­lalt dr. Szabó Sándor, az MSZMP Békés megyei Bizott­ságának titkára, Szovjet kormányküldöttség érkezett Budapestre Vlagyimir Kirillin, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhelyettesének ve­zetésével, a Szovjet Tudomány és Technika 50 éve című jubi­leumi kiállítás megnyitójára, A kormányküldöttség tagja Bo­risz Jegorov űrhajós-orvos, a Szovjetunió Hőse is. Képünkön Rusznyák István akadémikus és B. Jegorov. MTI fotó: Milrwk Edit felvétele A Battonyai Községi Tanács V. B. elnöke, Borka Sándor hoz­zászólásában beszámolt a község vízellátásának javuló körülmé­nyeiről, hangsúlyozta annak a mozgalmi erőnek a jelentőségét, melyet a népfrontbizottság a köz­ség társadalmi, politikai és kultu­rális életének fejlesztésében moz­gósítani képes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom