Békés Megyei Népújság, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

NÉPÚJSÁG Világ proletárjai, egyesüljetek! MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG í S A MEGYEI TAN 1967. AUGUSZTUS 1., KEDD Ara 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 179. SZÄM Épül a békési duzzasztómű Október 1-én kezdik tevékenységüket a Békés megyei termelőszövetkezeti szövetségek A Kettős-Körösön épülő duz­zasztómű munkálatait jó ütem­ben végzik a Kelet-magyarországi Vízügyi Építő Vállalat dolgozói. Eredeti medréből már elterelték a folyót és rövidesen elkészítik a védőgátakat. Hét szkréperrel, három dózer­rel és egy kotrógéppel összesen 120 ezer köbméter földet mozgat­nak meg. A duzzasztómű területéről már elszivattyúzták a vizet s így a na­pokban Elkezdik a 86 méter hosz- szú, 12 méter mély zárófal építé­sét, amihez 7 ezer köbméter be­tont használnak fed. A tervek szerint a békési duz­zasztóműt 1969-ben adják át ren­deltetésének, ezáltal a környék termelőszövetkezeteiben több ezer hold válik öntözhetővé. A Békés megyei Termelőszövet­kezeti Tanács július 29-re Gyu­lára hívta össze értekezletre a megye termelőszövetkezeti jogá­szait. A városi tanácsháza díszter­mében a szombat délelőtti konfe­rencián dr. Papp Gábor megyei bírósági bíró a termelőszövetke­zeteket érintő lényegesebb fuvar­jogi és szállítási rendelkezések­ről tartott előadást, utána dr. Molnár Mátyás és dr. Drágán Iván szövetkezeti jogtanácsosok, valamint dr. Valentinyi Károly ügyvéd számoltak be sok irányú termelőszövetkezeti jogvédői munkájukról. A konferencia további részén dr. Szabó Lajos jogügyi titkár a termelőszövetkezeti szövetsé­gek alakulásáról tájékoztatta a megjelenteket. A megyében két szövetség alakul, az északi és a déli, mindkettő Békéscsaba szék­hellyel, a jelenleg pártiskola célját szolgáló kétemeletes épü­letben. A következő hónapban az egyes tsz-ek közgyűléseken dönte­nek a csatlakozásról és választ­ják meg a küldötteket. Amennyi­ben a szövetkezetek 75 százaléka belép a szövetségbe, a két me- ■ gyei szövetség október 1-ével el- | kezdi tevékenységét. Elmondotta azt is a jogügyi titkár, hogy a szövetségek az idén még állami költségvetésből, a jövő évtől kezdve pedig már a tsz-ek hozzá­járulásaiból tartják fenn magu­kat. Az első évben csupán 9—10- es létszámú lesz a vezetőség, kö­zöttük egy jogi végzettségű. Az állásokat pályázat útján töltik be. Tájékoztatója további részé­ben a szövetkezeti jogászok mint szakemberek kérdésével és vár­ható szerepével foglalkozott dr. Szabó Lajos. Hangsúlyozta, hogy Már a „Bánk bán” előadásai . alatt megvásárolták a „Huncut kí­sértet” jegyeit a Gyulai Várszín­ház mind a hat előadására. Így sokszor szinte megoldhatatlan fel­adatot jelentett egy-egy nem várt vendég, színházvezető, színész, miniszteriális dolgozó elhelyezé­se a nézőtéren. A vasárnapi búcsúelőadásra háromszáznegy­ven jegyet vásároltak elővételben az Orosházi Üveggyár dolgozói, az örménykúti, a nagy bánhegy esi, a jog a gazdasági eredményesség eszköze kell, hogy legyen. A szö­vetkezetek belső önigazgatásában nő a jogász szerepe, az a kíván­ság, hogy mindegyik tsz-nek le­gyen jogásza. Több hozzászólás és az ezekre adott válaszok után a kora dél­utáni órákban ért véget a tsz- jogászok első megyei tanácskozá­sa. A résztvevők a délutánt a Várfürdőben töltötték, este pe­dig a családtagokkal együtt cso­portosan megtekintették a vár­színház előadását. Dr. R. K. a mezőmegyeri, a mező herényi, a csabacsűdi, a nagykamarási és a kondorosi termelőszövetkezetek. A Szegedi Postaigazgatóság har- I mine dolgozója is ott ült a néző- ; téren. A vendégeket hét nagy ! autóbusz szállította és bonyodal­mat okozott, hogy többen jöttek, mint ahány jegyet előre megvásá­roltak az egyes tsz-ek. Ünnepi hangulatban, hosszas ünnepléssel, a legteljesebb siker jegyében fe­jeződött be az utolsó idei várszín­házi előadás is. Várakozáson felüli érdeklődés a szonifegkiállifáson A csabaiak nyolc díjat, a békésszentandrásiak három díjat kaptak Kihunytak a fények a várszínházban Zsúfolt nézőtér tapsolt a vasárnapi idei utolsó előadáson is Békéscsaba, Gyula, Baja, Mező­túr, Csongrád és Nyíregyháza, Bé- késszentandrás, Szarvas és Jász- árokszállás szőnyegszövőinek munkája kapott helyet egymás mellett a gyulai várban, megren­dezett országos szőnyegkiállitá- son. összesen tizenhét háziipari szövetkezet 22 tervezőjének és sok-sok dolgozójának munkája került bemutatásra. A zsűri 106 szőnyegből válogatta ki a legszeb­bekét, amelyek kiállításra kerül­tek és díjazta a különösen kiemel­kedő- alkotásokat. A megnyitón — melyeit vasár­Tanácskozás a propaganda és az agitáció második félévi feladatairól Az MSZMP megyei bizottságá­nak propaganda- és művelődési osztálya tegnap, hétfőn délelőtt tanácskozást tartott a megye tö­megszervezeti vezetőinek és a járási, városi pártbizottságok agi- tációs és propaganda főelőadói­nak. Petrovszkd István, a megyei pártbizottság propaganda- és mű­velődési osztályának vezetője tájékoztatójában ismertette az új gazdaságirányítási rendszerrel kapcsolatos eddigi propagandát és agitációt, majd a második félévi feladatokról szólt. Többek között elmondotta, hogy a következő idő­szakban e munka homlokterébe már a konkrét döntéseket állítják, s a különböző módszereket ismer­tetik a helyes gyakorlat kialakí­tása céljából. Azt is tervezik, hogy a megye néhány jelentősebb üze­mében az MTESZ és a Magyar Közgazdasági Társaság közremű­ködésével közgazdasági konferen­ciákat szerveznek, ahol az illeté- kM üzem 25—30 vezető beosztású dolgozója kötetlen vitában mond­ja el tapasztalatait az új gazdasá­gi mechanizmusról, valamint is­merteti javaslatait Dr. Pirityi Károiyné, a propa- I ganda- és művelődési osztály mun­katársa az információ szerepéről és jelentőségéről, valamint az au­gusztus 20-i ünnepségek program­járól tájékoztatta a résztvevőket. Az alkotmány napja alkalmából munkás-para,szt találkozókat, aratási ünnepségeket, népünnepé­lyeket rendeznek megyeszerte. Ekkor tartják meg Gyomán a szövetkezeti napot. Kovács Fe- rencné, a propaganda- és művelő­dési osztály helyettes vezetője a párt oktatás előkészületeit és ta­pasztalatait ismertette. Elmondot­ta, hogy az előkészítés jól halad, üteme kielégítő, az elveket álta­lában mindenütt helyesen értel­mezik. A tanácskozáson többen felszó­laltak, majd az értekezlet Pet­ro vszki elvtárs összefoglalójával ért véget. nap délelőtt tartottak — várako­záson felül jelentek meg az érdeklődők. Dr. Pillis Pálné, a HISZÖV elnöke nyitotta meg a kiállítást. Többek között beszélt a szőnyegszövés fejlődéséről, elter- j jedéséről hazánkban és arról. I hogy a készítés régi technikája hogyan került összhangba a mo-. dern — a mai kor emberének otthonába illő — mintákkal. A kiállításon három kategóriá­ban láthattuk a bemutatott sző­nyegeket. A hagyományos perzsa- és a modern mintás csomózott, valamint a torontáli szőnyegek legszebb darabjait. Érdekesség volt az Altáj elnevezésű szőnyeg, mely egy — az ásatások alkalmá­val feltárt — műkincs reproduk­ciója és eredeti színekben, nyolc­van állatfigurát ábrázol. A zsűri, melynek tagja volt többek között dr. Pillis Pálné és Domanovszky György országos hírű szőnyegszakértő, a legszebb alkotásokat díjazta. A Békéscsa­bai Szőnyeg- és Takácsáru Házi­ipari Szövetkezet munkái nyolc díjat, a békésszentandrásiak pedig három díjat kaptak. Németh Éva iparművész — a békéscsabai szö­vetkezet tervezője — Falusi va­sárnap című csomózott modern mintás szőnyege, és Figurák kék­ben elnevezésű torontáli munkája kapott első díjat. Ezenkívül Pipa Ildikó Olasz város című, rend­kívül szép alkotása is első -díjat nyert. A kiállított darabok közül tizennégy kapott első, második, illetve harmadik díjat. K. J. KÖRÜSLAUANYI NYÁR. Fotó: Malmos

Next

/
Oldalképek
Tartalom