Békés Megyei Népújság, 1967. július (22. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TAN 1967. JÚLIUS 1., SZOMBAT Ára 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ► Nemzetközi Szövetkezeti Nap Negyvenöt esztendeje annak, hogy a Szövetkezetek Nemzet­közi Szövetsége ünneppé nyil­vánította július első szombat­ját. Azóta esztendőről eszten­dőre a világ minden részén — Európában, Ázsiában, Ameri­kában, Ausztráliában és Afriká­ban — a szövetkezők milliói ünnepük a Nemzetközi Szövet­kezeti Napot. Az öt világrészt átfogó moz­galom nagy ünnepe történelmet idéz. Emlékeztet mindenek­előtt arra a 28 rochdalei szövő­munkásra, akik felkarolták és elindították a szövetkezés ügyét — 123 évvel ezelőtt. Felidézi a Nagy Októberi Szocialista For­radalom győzelmét, amely lehe­tővé tette, hogy a lenini tanítá­sok nyomán a világ egyhatodán létrejöjjön a szocialista szövet­kezeti mozgalom. Külön öröm számunkra, hogy a fejlődő afro-ázsiai országok­ban is erőre kap ez a kisembe­rek erejét megsokszorozó moz­galom. Saját munkánk gyümöl­csét is látjuk, amikor ezekben az országokban a magyar szö­vetkezők tapasztalatai is segítik a mezőgazdasági és kisipari ter­melés, az áruforgalom és hitel­élet szövetkezeti szektorának kibontakozását, az évszázado­kon át kizsákmányolt nép gaz­dasági és kulturális felemelke­dését. A magyar szövetkezetek — híven a mozgalom eszméjéhez — teljesítik a nemzetközi szö­vetkezeti szolidaritásból eredő kötelességeiket: több mint 50 ország 100 szövetkezeti szerve­zetével tartanak sokoldalú tár­sadalmi és gazdasági kapcsola­tot. Kedvező lehetőség nyílt nemzetközi tekintélyünk továb­bi növelésére az elmúlt év­ben, amikor ismét elfoglaltuk megillető helyünket a Szövet­kezetek Nemzetközi Szövetségé­ben. Hazánkban 4 millió embert köszöntünk a szövetkezők nem­zetközi ünnepén. Termelőszö­vetkezeti parasztot és földmű­vesszövetkezeti tagot, szövetke­zeti boltost, és ktsz-munkást, alapító tagot és fiatalt; akiknek becsületes munkája évről évre szebb, gazdagabb, gyümölcsö­zőbb. A mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek első országos kong­resszusa megállapította, hogy a parasztság jól választott, ami­kor követte a párt és a kor­mány útmutatásait és a szoci­alista gazdálkodás útjára lépett. Az utóbbi öt évben a tagság kö­zös vagyona megkétszereződött, 34 százalékkal gyarapodott a családok jövedelme, bővült a tsz-tagokról való szociális gon­doskodás. A fogyasztási szövetkezetek áruforgalma öt év alatt 45 szá­zalékkal növekedett, a felvásár­ló kereskedelem 1966-ban 63 százalékkal több árut juttatott el a városi fogyasztókhoz, mint öt évvel ezelőtt. Jelentősen fej­lődött a takarékszövetkezeti mozgalom, a szakszövetkezetek gazdasága, fokozódott a szövet­kezetek részvétele a társadal­mi és kulturális életben. A kis­ipari szövetkezetek termelése a második ötéves tervben 43 szá­zalékkal nőtt, az elmúlt évben további 12 százalékos növeke­dést értek el a termelő tevé­kenységben. Jelentősen fejlő­dött a lakosság igényeit kielégí­tő szolgáltatás és a szövetkezeti építőipar. Az ünnepi számvetés felada­tokról is szól. Azokról a leg­fontosabb tennivalókról, ame­lyeket egyértelműen meghatáro­zott tavaly az OKISZ, az idén pedig a SZÖVOSZ és a termelő- szövetkezetek országos kong­resszusa. B. D. Szombattól hét vállalatnál csökkentett munkaidőben dolgoznak a szénbányászok Július 1-től a várpalotai, a nóg­rádi, a közép-dunántúli, az orosz­lányi, az Özd vidéki és a tatabá­nyai szénbányáknál minden má­sodik szombaton, munkaszünetet tartanak, tehát két hétre 88, egy hétre 44 munkaóra jut. Ezzel szemben a borsodiak az úgyneve­zett szezonális megoldást válasz­tották: április 1 és október 1 kö­zött, a hat nyári hónapban ötna­pos, a hat téli hónapban pedig hatnapos munkahetet rendszere­sítenek. Így a heti munkaidő nyáron 40, télen 48, évi átlagban tehát szintén 44 óra lesz. Az oroszlányi szénbányák ösz- szes üzeme most egyszerre tér át az új munkarendre, a tatabányai és a borsodi szénbányáknak vi­szont egyelőre csak 3—3, a többi­eknek meg egy-egy üzeme dol­gozik szombattól csökkentett munkaidővel. A július 1-én életbelépő mun­együttvéve körülbelül 30000 dol­gozót érint A munkaidőcsökkentés egyik esetben sem megy a fogyasztód igények kielégítésének, illetve az érintett dolgozók jövedelmének rovására. (MTI) A KISZ VII. kongresszusának második napja Pénteken folytatta munkáját a' Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség VII. kongresszusa. Készt vett a tanácskozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Biszku Béla, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Szirmai Ist­ván, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, továbbá Czinege I.ajos honvédelmi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja. Az elnöklő Molnár György, a KISZ Központi Bizottságának titkára bejelentette, hogy a gyá­rak, üzemek, iskolák, intézmé­nyek, termelőszövetkezetek fia­taljai eddig csaknem 300 távirat­ban köszöntötték az ifjúkommu­nisták küldötteinek tanácskozá­sát. A tanácskozás emlékezetes per­cei következtek ezután: a legifjab­bak, az úttörők követei köszön­tötték az idősebb testvért, a KISZ-t. Vörös nyakkendőé harso- nósok díszjelére — nemzetiszínű és kiváló eredményekért elnyert vörös lobogókkal az élen — egyenruhás kisdobosok és úttö­rők léptek a terembe — a küldöt­tek zúgó, ütemes tapsa közben. „Szószólóik” egymillió kétszáz­ezer társuk nevében fordultak az ifjúkommunisták vezetőihez, kül- i dötteihez. Elmondták: az úttörők I büszkén néznek fel a kiszistákra, s a tőlük kapott zászlók alatt ké­szülnek az életre, hivatásukra. Kérték, legyenek velük gyakrab­ban a munkában és a játékban, segítsenek, hogy még több legyen az úttörőtábor, a játszótér, az őket érdeklő könyv, film és dal. „A dolgozó népért, a hazáért! Előre rendületlenül!” — búcsúz­tak a tanácskozás résztvevőinek fergeteges tapsa, meleg ünnep­lése közben a gyerekek, majd szünet következett. Szünet után az elnöklő Perger Lajos, a Győr megyei KISZ-bi- zottság első titkára bejelentette, hogy a következő felszólaló Ká­dár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára. Kádár János, aki hosszan tartó, nagy taps közepette lépett a mik­rofonhoz, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak üdvözletét tolmácsolta a KISZ VII. kongresszusának. A beszámoló feletti vitában fel­szólalt a nagyszénási Lenin Tsz küldötte, Apáti Nagy Gábor, a I KISZ KB tagjai is. Bevezetőben hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a KISZ egyik legnehezebb munkaterülete a fa­lusi, illetve a termelőszövetkezeti fiatalság nevelése volt. Sokat se­gített a KISZ KB által 1965 de­cemberében elfogadott irányelv, amely tudományos igényességgel elemezte a falun élő ifjúság ré­tegeinek és korosztályainak hely­zetet. Azonban a problémák a je­lentős eredmények ellenére sem oldódtak meg. Majd a továbbiak­ban így folytatta: — A falun élő ifjúság nem azo­nos a termelőszövetkezetekben, illetve a mezőgazdaságban dolgo­zó fiatalokkal. Ha vizsgáljuk a statisztikát, akkor azt látjuk, hogy a falu 700 ezer fiatalja kö­zül mintegy 300 ezer dolgozik a mezőgazdaságban. Békés megyé­ben a termelőszövetkezetekben 22 ezer fiatal dolgozik, ebből azonban csak nyolcezer a tsz-tag. A számok megyénk sajátos mező- gazdasági jellegét mutatják, de azt is, hogy nem kielégítő az ér­deklődés a fiatalok között a me­zőgazdasági szakmák iránt. A tsz- ben levő fiatalok többsége csak ideiglenes jelleggel dolgozik, nem kötik le magukat, hogy onnan bármely pillanatban elmehesse­nek. A munkahelyhez való laza kö­töttség, bizonyos mértékben kö­zömbösséget eredményez a munkaerkölcsben, a felelősség- érzetben. — A kongresszusi beszámoló megállapítja, hogy a termelőszö­vetkezetekben dolgozó fiataljaink többsége becsületesen dolgozik. Ez valóban így is van, de ha részleteiben vizsgáljuk, akkor az elmondottak alapján találkozunk negatív jelenséggel. Mégpedig: nem tartják be mindenkor a ter­melési, szervezési, technológiai fegyelmet Ha összehasonlítjuk a mezőgazdaságot az iparral, akkor A zrenjanini ifjúmunkások 26 tagú küldöttsége ma érkezik Békéscsabára A valutamentes csereüdültetési akció keretében megyénk mind több KISZ-alapszervezete veszi fel a kapcsolatot külföldi üzemek, gyárak fiataljaivá \ Békéscsa­bai Kötöttárugyár *, .z.».« '••••• meghívására a zrenjan^ vo Mihail Kor ! . n. :3 munkása ma érkezik J”™ székhelyre, öt napot t késben, öt napig pedig kaidőrövidítés a hét vállalatnál | nevezetességeive’ sated ' V; A kötöttárugyáriak július 14-én indulnak Békéscsaba testvérvá­rosába és ellátogatnak az Adriai­tenger partjára is. Ugyancsak e hónapban, illetve augusztusban janinba utazik a Békés me- ■ épipari Válla- . b - Konzervgyár Rózsa Ferenc ..viliim .4,0 nmunistáinak klrwaéulőcsopt láthatjuk, hogy a kettő között van különbség. Elmondotta még, hogy jelentős azoknak a fiataloknak a száma, akik húsz éven felüliek és a tsz- ben dolgoznak, de nem kérik fel­vételüket. Sok esetben azonban bebizonyosodik, hogy ezek a fia­talok tájékozatlanságuk miatt nem jelentkeztek a tsz-be és ez egyúttal mutatja a KISZ gyenge agitációs munkáját. A negatívu­mok ellenére a VI. kongresszus óta végzett tevékenység — ame­lyet a színvonalas KlSZ-alapszer- vezeti vezetőségválasztó taggyűlé­sek és küldöttértekezletek is mu­tattak —, a hétköznapok eredmé­nyes munkáját bizonyítják. — Megyénk ifjúságának gondol­kodása, politikai öntudata, a szo­cialista tulajdonhoz való viszo­nya egy osztállyal magasabbra lé­pett. Hogy ezt elérhettük, feltét­lenül szólni kell arról a segít­ségről, amelyet — a KISZ KB a falusi ifjúsággal foglalkozó állás- foglalásának közös párt- és KISZ- végrehaj tóbizottsági üléseken való megtárgyalása után —. a pártszervezetek adtak a KISZ-nek. Ez fordulópontot je­lentett a párt- és a KlSZ-alapszer- vezetek kapcsolatában. Több feladatot kapott a KISZ, számon kérték azt, foglalkoztak hétköznapi ügyes-bajos dolgai­val. Egyúttal ez a segítség tette lehe­tővé a KISZ és a gazdaságveze­tés eredményes, közös erőfeszí­téseit is. Politikai nevelőmun­kánkban jó módszernek tartjuk a forradalmi munkásmozgalom hagyományainak ápolását, a fia­talok és veteránok találkozóit Ilyen volt legutóbb négy megye viharsarki találkozója Gyopáro­son. Mindezek nagymértékben hozzájárulnak a Viharsarok for­radalmi eseményeinek a megis­meréséhez. — A termelőszövetkezetekben (Folytatás a 3. oldalon) Július 2-től augusztus 27-ig: Vasárnap és ünnepnap kiránduló autóbusz közlekedik Kondorosról és Békéscsabáról Gyulára A 8. sz. Autóközlekedési Válla­lat július 2-tól, vasárnaptól ki­ránduló autóbuszokkal bővíti já­ratait. Az egyik autóbusz reggel 7.50-kor indul Kondorosról és 8.56-kor érkezik Gyulára. A má­sik 8.30-kor indul Békéscsabáról és ugyancsak 8.56-kor érkezik meg Gyulára. A visszaindulás időpontja 17.06 mindkét autó- busznáL Újdonság, hogy az utasok für- I dőjegyet is kapnak az oda-vissza ! utazásra érvényes menetjegyhez, ! aminek természetesen az árát ! hozzászámítják a költségekhez. Azt is tervezik, hogy később, ha J a vendéglátóiparral sikerül meg- \ egyezésre jutni, ebédjegyet is j mellékelnek. 1 A kiránduló autóbuszok vasár­nap és ünnepnap közlekednek. Az utolsó járatot augusztus 27-én indítják. Az utas két — 4. életévét be nem töltött — gyermekért nem fizet menetdíjat, ha a gyer­mekek külön ülőhelyet nem fog­lalnak el. Érdemes megőrizni a kirándul ló járat menetjegyeit. Ugyanis M 8-as AKÖV azzal is kedveskedik az utazóközönségnek, hogy a( jegytulajdonosok között október­ben tetszés szerinti viszonylatra szóló, oda-vissza utazásra jogo­sító igazolványokat sorsol ki. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást, Békéscsabán, a Hunyadi téri au- i tóbusz-állomáson, Kondoroson | pedig a földművesszövetkezet 1 központi irodájában kaphatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom