Békés Megyei Népújság, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA NÉPÚJSÁG Demokrácia és felelőssé! a tsz-ekben A termelőszövetkezetek első or­szágos kongresszusán többen is beszéltek arról, hogy miképpen lehetne még következetesebben érvényesíteni a demokráciát a termelőszövetkezetekben, hogy egyidejűleg erősödjék a szerve­zettség, a fegyelem és a tagok fe­lelősségérzete is a közös gazdaság fejlesztéséért. Teljes volt az egyetértés abban, hogy demokra­tizmus nélkül el sem képzelhető egészséges szövetkezeti élet, de a gyakorlati módszereket illetően már sokszínűek voltak az elkép­zelések. Egyik-másik felszólalás­ból olyan fenntartás és aggoda­lom csendült ki, amelyekkel szá­mos szövetkezetben találkozha­tunk: nagyon nehéz, s talán nem is lehet az egyre növekvő szakmai követelményeket és a nagyüzemi fegyelmet összeegyeztetni a ter­melőszövetkezeti demokráciával. Kár volna szó nélkül hagyni az ilyen nézeteket vagy azzal elin­tézni, hogy tévesek, helytelenek. közös gazdaságban adódó munkák biztonságos elvégzéséhez járul hozzá, hanem azt is elősegíti, hogy a tagok részesedése, jövedel­me biztonságos legyen. Agrármérnökök és más szak­emberek szóvá teszik, hogy az utasítást nem lehet kiküszöbölni a termelőszövetkezeti gazdálko­dásból. Mondják azt is, hogy mi­nél korszerűbb, minél fejlettebb lesz a termelés, annál szigorúb­ban kell venni a munkaszerve­zést, a fegyelmet. Márpedig ki más tudná megmondani — olykor szinte óránként Változó körülmé­nyek között —, hogy mit máikor és hogyan kell elvégezni, ha nem a hozzáértő szakember. Elképzelhe­tetlen tehát, hogy az agronómus, az állattenyésztő, a brigádvezető vagy a többi szakember intézke­déseit, utasításait vitatgatni kezd­jék munka előtt vagy közben. Visszájára fordulna a legjobb szándék is, ha a demokráciát bár­hol is ilyen kezdetleges módon Száz és száz termelőszövetkezet fognák fel. Ügy van rendjén, ha a példája inkább arra serkent, közgyűlés megbízza a vezetőséget : hogy vázoljuk, hogyan tudták ép- pontosan dolgozza ki minden pen a legjobb tsz-ekben össze- szakember, Irányító beosztású tag egyeztetni a demokráciát a sze- vagy alkalmazott munkakörét. A A békehónap keretében: Magyar—kubai barátsági nap Medgyesbodzáson, Békésen — Június 2-án vietnami nap Sarkadon mélyes felelősséggel. Akiknek sikerült ezt elérniük, azok abból indultak ki, hogy a tagok a szö­szakemberek teljes joggal intéz­kedhetnek, utasításokat adhatnak saját hatáskörükben és termé­vetkezet gazdái, tehát tulajdonosi felelősséggel is tartoz­jogdk illetik rr.eg őket. Ök, és csak nají azórt amit tesznek, elrendel- ők rendelkezhetnek a szövetkezet vagyonával, ki kell tehát kérni a véleményüket a tsz-t érintő min­den lényeges kérdésről. A tagok joggal követelik meg, hogy a ve­zetőség rendszeresen tájékoztassa őket a szövetkezet helyzetéről és felelősséggel adjon számot nekik minden intézkedéséről, tevékeny­ségéről. A tsz-ekre vonatkozó minden eddigi jogszabály és alapszabály hangsúlyozta: a tsz-tagoknak nek. Az a helyes, ha az úgyneve­zett operatív vezetési feladatok, a gazdasági irányítás a szakembe­rekhez tartozik. Ez természetesen nem mond ellent annak, hogy a termelőszövetkezet minden tiszt­ségviselője a tagságtól, a közgyű­léstől, vagy a vezetőségtől kapta megbízatását, tehát annak is fe­lel. Gyakran hangoztatják azt az igazságot, hogy a termelőszövet­A Hazafias Népfront megyei bi­zottságának meghívására kubai diplomaták kétnapos látogatásra érkeznek megyénkbe. A kedves vendégeket Rafael- Farinas, a bu­dapesti kubai nagykövetség ideig­lenes ügyvivőjét és Vatrga Jánost, a nagykövetség titkárát ma, jú­nius 1-én 10 órakor fogadják a megyei pártbizottság, a Hazafias Népfront megyei bizottsága, a me­gyei tanács és a társadalmi szer­vek képviselői Békéscsabán a nép­front titkárságán. A kölcsönös ismerkedés után a délelőtti órákban Medgyesbodzás- ra gépkocsismaik, ahol a községi és járási párt-, állami és társadal­mi szervek vezetőinek kíséreté­ben ismerkednek a község min­dennapi életévéi, intézményeivel, gazdaságaival. Ez alkalommal megtekintik az Egyetértés Terme­lőszövetkezet .iizemegyáéaeit. 19 óra 30 perckor barátsági esten ta­lálkoznak a község lakosaival a művelődési házban, ahol felszó­lalnak a vendégek is. Másnap, június 2-án útjuk me­gyénk legnagyobb községéibe Bé­késre vezet, ahol a vendégek ha­sonló program szerint töltik ed a napot. A községi pártbizottságon történő fogadást követően megte­kintik az Október 6 Termelőszö­vetkezetet és este 7 órakor a köz­ségi kultúrházban barátsági estén vesznek részt. Mindkét helyen, Medgyesbodzá­son és Békésen az est keretében kultúrműsort, valamint Kuba éle­téről szóló filmet mutatnak be, és kiállítást rendeznek Kuba fej­lődéséről. Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy június 2-án a Hazafias Nép­front megyei bizottsága vietnami napot rendez Sarkad községben. Erre a napra vietnamá vendégek érkezését várják. Békéscsabán tartja kétnapos ülését Magyar Közgazdasági Társaság területi statisztikai szekciójának vezetősége nemcsak jogaik vannak, hanem kezet nemcsak gazdálkodási egy- kötelezettségeik is. Jogokra csak az tarthat igényt és olyan mér­tékben, aki, s amilyen mértékben teljesíti kötelezettségeit. Ezek a kötelezettségek elsősorban a rend­szeres munkavégzésre vonatkoz­nak, arra, hogy minden tag ere­jéhez mérten vegye ki részét a közös munkából. Az együttes el­határozásokból adódó feladatok lelkiismeretes ellátása mellett azonban kiterjed a kötelezettség, a felelősség a közös vagyon védel­mére, és a szövetkezet egész mű­ködéséért viselt felelősségre is. Azok a tagok, akik elhanyagol­ják feladataikat, kárt okoznak a ség, hanem társadalmi közösség is. Olyan közösség, amelynek van ereje és lehetősége arra, hogy ér­vényesítse a munkában és a ma­gatartásban joggal megkövetel­hető erkölcsi normákat. Nemcsak a hatáskörök szabályozásával, fe­gyelmi döntésekkel, s más ha­sonló módon, hanem elsősorban egészséges közszellem kialakítá­sával. Azzal, hogy lehetetlenné teszik mindazoknak a boldogulá­sát, érvényesülését, akik nem be­csületes munkával, nem lelkiis­meretes kötelességteljesítéssel igyekeznek jövedelemre szert ten­ni, hanem felelőtlen követelődzé­Kedves vendégek érkeztek szerdán Békéscsabára. A Magyar Közgazdasági Társaság területi statisztikai szekciójának vezető­sége, Barabás Miklós elnök és Horváth Tibor titkár részvételé­vel, ugyanis Békéscsabán tartja soron következő kétnapos ülését. A tanácskozáson — a területi statisztikai szekció vezetőségi tagjain kívül — részt vesz dr. Lengyel László, a Magyar Köz- gazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának titkára is. A Békéscsabára érkezett kedves vendégeket tegnap a Központi Statisztikai Hivatal Békés megyei Igazgatóságán fogadta dr. Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára, a területi statisztikai szekció vezetőségi tagja, Gyula­vári Pál, a megyei pártbizottság ipari és közlekedési osztályának vezetője és Porkoláb Károly, a KSH Békés megyei Igazgatósá­gának vezetője. Délután az ifjúsági táborban oooooooooooooooooooouooouoouuuuooooouoouoooooooooo Ezt mi készítettük termelőszövetkezetnek, s külön- sekkel, mások munkájából szeret- külön minden olyan tagtársuknak nének előnyökhöz jutni. Nincs az is, aki emberül helytáll. Több tér- országban egyetlen olyan terme- melőszövetkezetben meghonosí- lőszövetkezet sem, ahol a tagság tották már, hogy a minden taggal részletesen megál­lapodik, milyen munkaterületen, mit vállalt a tsz-tag, s ha telje­síti, amit vállalt, akkor milyen részesedés illeti meg. Ez a mód­szer azért jó, mert nemcsak a vezetőség túlnyomó többsége ne támogatna minden olyan törekvést, amely azt az elvet igyekszik a gyakor­latban valóra váltani, hogy min­denki a végzett munkája szerint bodoguljon. Gulyás Pál — mondja nem kis büszkeséggel Kora György, a gyulai ipari- tanuló-intézet másodéves gépszerelő tanulója Kiss G. György, szegedi gimnáziumi tanulónak a kiállításon. Az EDÜ-n igen nagy sikert arattak azok a modellek, amelyeket az intézet ta­nulói konstruáltak; nem utolsósorban azért, mert a belőlük rendezett kiállítást is ízlésesen rendezték meg a fiatalok. megkezdődött a kétnapos vezető­ségi ülés. Először öt előadó be­számolója hangzott el a szekció munkacsoportjainak megalakulá­sáról és eddigi tevékenységéről, valamint munkaprogramjáról. A munkacsoportok működéséről Ba­rabás Miklós, a szekció elnöke tájékoztatta a megjelenteket. Ma | folytatódik a vezetőségi ülés. A | területi statisztika tárgya és fel­adatai című tanulmány vitáját Barabás Miklós, a szekció elnöke ■ vezeti. Ezután a vezetőségi ülésen kidolgozzák a szekció 1967—1968 évi munkatervét, majd a részve­vők más közérdekű kérdések tár­gyalásával fejezik be kétnapos tanácskozásukat. Vasárnap rendezik az építők napját Békéscsabán Szombaton az SZMT székházában megemlékezés, kitüntetések és jutalmak átadása Június 4-én, vasarnap rende­zik meg Békéscsabán, a Lencsé- si úti KISZ-parkban az idei épí­tők napját. Az építő- és építő- anyagipari dolgozók egész napos ünnepségét, szórakozását dél­előtt 10 órakor a zászlófelvo­nással nyitják meg. Az eddigi hagyományoknak megfelelően az idén is kulturá­lis és sportműsor, szórakoztató, tréfás játékok teszik emelékeze- tessé az építők napját. A kul­túrműsor keretében többek kö­zött fellépnek az Építők Mun­kácsy Mihály Művelődési Ottho­na Irodalmi Színpadának tagjai. A vasárnapi egész napos prog­ramot megelőzően, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel tart­ják meg az SZMT-székházban az építők napi ünnepséget. Eb­ből az alkalomból Nagy István, az SZMT vezető titkára mond ünnepi megemlékezést, majd több építő- és építőanyagipari dolgozónak kitüntetést, Illetve jutalmat adnak át. 1967. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ára 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom