Békés Megyei Népújság, 1967. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÍS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1967. MÁRCIUS 1, SZERDA Ara: 60 fillér xxn. Évfolyam, 51. szám Politikánk forrása mindannak, ami szebbé teszi az emberek életét Frank Ferenc mondott beszédet a körösladányi választási gyűlésen Világ proletárjai, egyesüljetek! Vagy ötszázan gyűltek egybe este a körösladányi mű- ház; nagytermében. Vá- gyűlés volt, melyen Frank ______elvtárs, a párt megyei bi­zottságának első titkára, ország- gyűlési képviselőjelölt tartott be­s zámolót. A gyűlésen megjelent Láda András elvtárs, a párt szeghalmi járási bizottságának első titkára, valamint a járás, s Körösladány politikai, gazdasági és kulturális életének ‘sok más képviselője. \ Minden tisztességes ember élvezheti társadalmunk előnyeit munkája együttes hatásaként erősödtek a szövetkezetek, növe­kedett termelésük. Ezt mutatja: amíg 1960-ban 9,9 mázsa búzát takarítottak le holdanként a me­gyében a szövetkezeti gazdák, ad­dig 1966-ban 12,9 mázsát. Kuko­ricából pedig 1960-ban 14,6 má­zsát, 1966-ban 20,7 mázsát. A közös vagyonuk volt 1960-ban 1,6 milliárd, 1965-ben pedig 4 milliárdnál több. Bevezetőben Frank Ferenc elv- aárs utalt arra, minden bizony­nyal a választópolgárok tudni akarják, hogy országgyűlési kép­viselőjelöltjük milyen program­mal lép fel. — A választópolgárok bizalma azt jelenti, hogy mindenütt kép­ző emberek életkörülményei. Hangsúlyozta: A Magyar Szocia­lista Munkáspárt politikája volt és marad minden eredményünk forrása. Ebből fakad, hogy meg­erősödött a szocialista nemzeti egység, melynek alapja a szocia­lista építés igenlése. Ez a társa­Frank Ferenc elytárs, a párt megyei bizottságának első titkára, országgyűlési képviselőjelölt választási beszédét mondja. viseljem a dolgozó népet — mon­dotta többek között, majd kül­politikai kérdéseket taglalva rá­mutatott: Rendszerünk lényegé­ből fakad, hogy pártunk, kormá­nyunk a béke megőrzéséért küzd. Ezért támogatja minden erővel, a többi szocialista országgal együtt, a vietnami nép harcát az Egye­sült Államok agressziójával szem­ben. S minden egyes ember, aki a párt IX. kongresszusa határo­zatainak megvalósításán fárado­zik, a vietnami népet támogatja. Ezután a különböző társadalmi Vendszerű országokkal való békés egymás mellett élés politikájáról szólt, az európai biztonság kérdé­séről, majd kifejtette, hogy or­szágunk erejéhez képest támogat­ja a gyarmati iga alól felszaba­dult országok harcát, melyet de­mokratikus átalakulásukért foly­tainak. Belpolitikai vonatkozásban rá­mutatott: Eddigi eredményeink és jövő terveink biztosítják, hogy tovább javuljanak a dolgo­dalmi, gazdasági változások folyamán valósulhatott meg. S ma már az emberek megítélésé­nek a mércéje: a szocializmus javára végzett munka. S nv'nden tisztességes ember élvezheti tár­sadalmunk előnyeit. A továbbiakban Békés megye iparának fejlődését ismertette, amely többek közt azt is eredmé­nyezte, hogy a második ötéves tervben 8 ezerrel nőtt a munka­helyek száma. Á mezőgazdaság­gal kapcsolatban elmondta, hogy a második ötéves terv során töb­bet ruháztunk be a megyében, mint 1958-ban az országban. Eb­ből kapott a mezőgazdaság 2860 traktort, 630 kombájnt, 1470 traktoros ekét, 840 vetőgépet és sok más munkagépet. Ez alatt az idő alatt megjavítottak 71 ezer katasztrális hold földet, 100 ezer katasztrális holdon pedig vegy­szerrel irtották a gyomot. A nagymérvű gépesítés, valamint a szövetkezeti gazdák szorgalmas A tanulás népmozgalommá vált A gazdasági kérdések taglalása után a kulturális és egészség- ügyi ellátottságról beszélt. Mint mondta: a tanulás népmozgalom­má vált nálunk, minden ötödik ember tanul, aminek a feltételeit is állandóan javítjuk. Többek közt 87 általános és középiskolai tantermet létesítettünk, hat új művelődési otthont építettünk. Az egészségügyi ellátottság javulását érzékelteti többek közt, hogy a kórházi ágyak számát 500-al nö­veltük, Orosházán pedig új 400 ágyas kórházat építettünk. Ma már 10 ezer lakosra 12 orvos jut. Ez a szám akkor kapja meg a kellő jelentőségét, ha megemlít­jük, hogy Törökországban 10 ezer lakosra csak három orvos jut Ezt követően az életkörülmé­nyek javulásától szólt Az ipar­ban a munkások havi átlagkere­sete tovább növekedett, 6,5 száza­lékkal magasabb, mint 1964-ben. Majd a választókörzetébe tartozó szövetkezeti tagok jövedelemala­kulását ismertette, ezután pedig rámutatott, hogy a kereskedelmi forgalom, a lakosság vásárlásai is az életkörülmények javulását igazolják. Porszívóból nyolcszor annyit vásároltak a második öt­éves terv időszaka alatt, mint Ifjú választók a hallgatóság között. korábban, mosógépből, kályhából kétszer annyit. A kommunális el­látottság ismertetése után a IX. pártkongresszus határozatainak megfelelő agrárintézkedésekről beszélt, majd a harmadik ötéves terv fő célkitűzéseiről tájékoztat­ta a gyűlés hallgatóságát. Egye­bek közt megemlítette, hogy 19— 21 százalékkal növekedik a nem­zeti jövedelem s ennek megfelelően 18—20 %-kal a fogyasztói alap. Beruházásra a harmadik ötéves tervben 250—260 milliárdot for­dítunk. Az ipari termelés 32—36 százalékkal, a mező­gazdasági 13—15 százalékkal nő. A szövetkezeti gazdaságok ter­melés- és jövedelemnövekedését szolgálják a IX. kongresszus ha­tározata alapján hozott agrárpo­litikai intézkedések. Többek közt a hitelrendezés, a szövetkezetek területi szövetségei, a garantált díjazás bevezetése, a tsz-nyugdíj- rendszer. Céljaink megvalósulásához fegyelmezett munkára van szükség Frank Ferenc elvtárs a harma­dik ötéves terv célkitűzéseinek ismertetése után rámutatott, hogy ezek megvalósulásához fegyelme­zett munkára van szükség. Szoci­alista társadalomban élünk s el­osztani csak azt lehet, amit.meg­termelünk. Ezután pedig ecsetel­te, milyen volt a régi, a tőkés társadalmi rendszerben a válasz­tás. Kik voltak akkoriban a kép­viselők? Tőkések, földbirtokosok, bankárok. Mit képviseltek? Sa­ját érdekeiket. Ezért egyik olda­lon volt a fényűzés, a másik olda­lon meg a munkanélküliség, a szegénység. Ez a népelnyomó po­litikából fakadt. Ma pedig? Pár­tunk politikáját, a népfront prog­ramját vallják mindazok, akiket a választópolgárok jelöltek or­szággyűlési képviselőknek, me­gyei, járási és községi tanácsta­goknak. A jelölőgyűléseken a fel­szólalók egyetértettek ezzel a po­litikával, amely forrása mindan­nak, ami jobbá, szebbé teszi az emberek életét. Ezek alapján kérjük a választópolgárokat, hogy március 19-én szavazzanak erre a politikára, válasszák meg jelölt­jeiket — fejezte be Frank Ferenc elvtárs, majd a népfrontbizotteág helyi képviselője a választói gyű­lést berekesztette. Akik a régi választásukra is emlékeznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom