Békés Megyei Népújság, 1967. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-23 / 46. szám

1967. február 23. 4 Csütörtök Van Csabának egy híressége.. Váratlan bizalom A csabai kolbászról van »zu. A monda szerint a zsugoriság vezette első készítőit. Vagyis azért tettek bele annyi csípős paprikát a korai elődök, hogy minél kevesebbet egyenek be­lőle a gyerekek... Így volt-e vagy másként, nem lényeges. A csabai kolbász most is utánozhatatlanul ízletes és csipös. hírneve nem csökkent, hanem növekedett az utóbbi időben. Nemcsak a házilag ké­szülte, hanem azé is, amit nagyban kezdett gyártani ko­rábban a megyei húsipari válla­lat s azóta kísérletképpen a vállalattól átvett vágóhídon a Békéscsaba és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet. Nemré­giben nyugatnémet cégek kép­viselői jártak az fmsz vágóhíd­ién az általuk megrendelt konyhakész szarvas- és őzhús tel dolgozásának, csomagolásá­nak megtekintése végett. A földművesszövetkezet vezetői ez alkalommal megkínálták őket az ott készült csabai kolbászból. Annyira ízlett nekik, hogy mindjárt nagyobb mennyiséget rendeltek belőle. Igen ám, de Békéscsabán sen­ki, így az fmsz sem kapott ed­dig engedélyt nagy mennyiségű csabai kolbász gyártására. Az engedély kiadására illetékeseket minden bizonnyal az a meggyő­ződés tölti el, hogy gazdaságo­sabb a csabai kolbász gyártása a jól felszerelt gyulai húsüzem­ben. Csakhogy a belföldiek is és a külföldiek is furcsállják, amikor azt olvassák a ráagga- tolt vignettáról, hogy „Csabai kolbász, Gyula”. Bármennyire igyekeznek is ízletesen elkészí­teni, utánzási utóízét érzik en­nek. Nem nyerte meg a „Gyulai kolbász, Szeged” címkéjű sem a nagyközönség tetszését, inkább megmosolyogták. Minden bi­zonnyal megmosolyognák azt is, ha a tokaji bort Csongrádon vagy Badacsonyban palackoz­nák ottani címkével. Törvényeink szigorúan üldö­zik az újítások, találmányok, de az irodalmi és zenemüvek pla- gizálását is. Ügy látszik, hogy ez alól kivétel a kolbász. Az „eszed, nem eszed, nem kapsz mást” elv semmibe veheti az egyes tájak termékeinek már­káját, hírnevét. Ha nem így len­ne, akkor már kapott volna gyártási engedélyt a csabai kol­bász Békéscsabán, amit nem­csak a környék, de az ország más vidékén lakók is szívesen fogyasztanának. Mi több, a nyugatnémet cégek is nagy mennyiséget rendelnének belőle dollárért és más kemény valu­táért. Véleményünk szerint éppen ideje, hogy ne csak híre legyen a csabai kolbásznak határain­kon belül és kívül, hanem kap­ják is meg. ráadásul hamisítat­lanul Békéscsabáról, akik ked­velik. Régi ismerője a falunak Len- hardt Zoltánná. Születésétől kezdve itt nevelkedett, és fel­nőtt korában is hű maradt Bi- harugrához. A községi tanács gazdálkodási előadója közel nyolc éve. Ismeri az embereket is. Vagy mégsem...? — Váratlanul ért a bizalom, álmodni sem mertem volna ar­ról, hogy éppen engem jelölnék megyei tanácstagnak — mondja visszaemlékezve a jelölőgyűlés­re és annak hangulatára —, és ugyanakkor nagyon jól is esik, hogy az emberek, a falubeliek rámgondoltak. Lenhardt Zoltánná munkájá­val, szorgalmával, pontos ügy­intézésével már sokszor kiérde­melte felettesei elismerését. A község lakói is ismerik a becsü­letes, szorgalmas asszonyt Férje a Békéscsabai Konzerv­gyár körzetfelelőse, keveset tar­tózkodik otthon. S így a napi munka mellett a háztartás gondja, kislányánál-: nevelése is nagyrészt a fiatalasszony vállá­ra nehezedik. Emellett nem ha­nyagolja el saját képzését sem. Jelenleg negyedéves techniku­mi hallgató. Nem könnyű a dol­vállal, azt becsülettel végigvi­szi. Talán ezért jelölték...? Lehet­séges... — Két község, Biharugra és Körösnagyharsány jelölt megyei tanácstagnak — folytatja sze­rény mosollyal. — Biharugra múltját és jelenét jól ismerem — elgondolkodik, majd szinte szenvedéllyel beszél tovább. — Jövőjének szépítésében szeret­nék sokat segíteni. A további fejlődéshez sok minden kellene még. Igen fontos például egy törpevízmű építése. Van ugyan hat bő vizű kút, de ez már nem elég Az igényelt nagyobbak: a lakásokba is sokan szeretnék bevezetni a vizet. Az óvoda megérdemelne egy új helyet, korszerű konyhával. Jelenleg egy régi épületben van, mely nem felel meg az egészségügyi követelmények­nek... Az asszonyoknak gondot okoz, hogy nincs bölcsőde... Az iskolának pedig már kellene az emeletráépítés. Még 1959-ben úgy épült, hogy később majd emeletet húznak fel, s így a jelenlegi régi iskola felszaba­dul. Itt kapna helyet a művelő­dés, mert egyelőre kultúrottho- nuk sincs. Csupán egy mozi­helyiségben szoronganak az em­berek, pedig a kulturális igény nagy. Az iskola pedagógusai már kibocsátották egy mező- gazdasági technikus gárdát. Felnőttek tanultak itt levelező tagozaton. Most pedig kihelye­zett gimnáziumi osztály műkö­dik. Az előadások, filmvetítések, irodalmi estek, a TIT, a nőta­nács és más szervek rendezvé­nyei — helyiség híján — szin­tén az iskolában zajlanak le. Biharugráról — ha megvá­lasztanak — ezeket szeretném majd tolmácsolni a megyei ta­nácsüléseken. Természetesen mindezt egyszerre nem lehet, más községeknek is vannak igé­nyei. Körösnagyharsány gond­jait viszont még nem ismerem, de szeretném tudni azokat is, hogy méltón képviselhessem őket is a választások után. Ezért jelölték.» Az emberek tudják, kiben bízhatnak... Kasnyik Judit Mezőgazdasági üzemeink i termelési versenye mind nagyobb erkölcsi és anyagi eredményeket szül A megyék járási és városi ményt elérők megjutalmazásá- KlSZ-bizottságaí, az előző évek­hez hasonlóan, idén is megrende­zik a parasztfiatalság helyi ta­nácskozásait. Békés megyében eb- ] bed az esztendőben elsőként! Orosházán került erre sor. A vá­rosi KISZ-bizottság épületében február I8-án, szombaton délután mintegy félszáz parasztfiatal ült a tanácskozóasztalhoz, 250 egye­lni és 133 brigádon belüli verseny- j Eő képviseletében. Tekintélyes ezám ez, ha figyelembe vesszük, hogy 1965 óta — kevés híján — kétszázan kapcsolódtak be ebbe az egyénre és közre egy­aránt hasznos vetélkedésbe. A város 11 mezőgazdasági üzeme közül 10 vett benne részt, felis­merve nagy termelési és munka- erkölcsi jelentőségét. A KISZ megyei bizottsága az Pkciót mindenben támogatja. Másfél ezer forinttal járult a versenyben példamutató ered­hoz. Varázslatnak tűnhetne, ha nem ismernénk az okát, hogy eb­ből az összegből jutalmazáskor,' 13 650 forint lett. Az történt ugyanis, hogy a KISZ orosházi városi bizottsága a párt és a ta­nács helyi vezetőivel egyetértés­ben arra kérte all mezőgazdasá­gi üzemet, hogy katasztrális hol­danként 50 fillérrel járuljanak az 1500 forintos megyebizottsági ju­talmazási összeghez, melyet aztán e városi KISZ-VB a benevezett versenyzők között a helyezési sorrend alapján kioszt. így is tör­tént A tervezett 16 ezer forint helyett azért gyűlt össze azonban kevesebb, mert az Orosházi Felső­fokú Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságára eső rész még be­fizetésre vár, a Vörös Csillag Tsz pedig nem tette lehetővé fiatal­jainak a versenyben való részvé­telt. Miként ez már értekezleteken, sajtóban és most ez alkalommal is megfogalmazódott, a mezőgaz­dasági fiatalok helyi munkaverse­nye az ifjúsági munkaversenyek kialakulásának, fejlődésének egészséges, életrevaló eredménye. Egyik nagy előnye, hogy a benne részt vevők energiáját az üzem legfontosabb feladatainak az el­végzésére összpontosítja. A haj­tómotorja pedig az, hogy a dol­gozó fiatal anyagi érdekeltsége találkozik, egybefonódik a KISZ- fiatalok többségét jellemző öntu­dattal, munkájuk iránt érzett fe­lelősséggel. És hogy e kettő együttesen mire képesíthet leik« fiatalo­kat, annak számszerű bizonysága, hogy az orosházi mezőgazdasági üzemek 383 versenyző fiatalja a versenyidőszak alatt nem keve­sebb, mint 1 millió forint értéket állított elő terven felül! A befizetett julalomösszegből a legjobb eredményt elértek közül négy fiatalnak külföldi, huszon­ötnek ötnapos belföldi utazás jutott, tizenöten pedig tárgyjuta­lomban részesültek. íme néhány név: Boros Sándor (gépjavító állomás), a ■ kombájnosverseny győztese, a növénytermesztésben jeleskedők közt szerepel ifjú Bu­bik János, a kertészetiek sorában Tóth Vera, az ifjú fejők versenyé­ben Tóth B. Sándor, a libate­nyésztőkében Urbán Józsefné és így tovább a többi sok. Az Orosházi KISZ V. B. titkára, Mó­ricz József elvtárs záróbeszédében méltán mondhatta: — Ez a nagy­szerű ifjúsági erőpróba nem volt hiábavaló, és méltó arra, hogy újabb százak és ezrek álljanak csatasorba szerte a megyében... Reméljük, hogy a további ta­nácskozásokon és versenyered­mény-hirdetések alkalmával má­sutt, máshonnan is hasonló biztató sikerekről számolhatunk be a megye közvéleményének. H. R. Á sarkadkeresztúri Egyetértés Hg Tsz főmezőgazdászi, valamint üzemgazdászi állás betöltésére Seres megfeaelő végzettségű és ssaicmw’ gyakorlattal rendelkező személyeket. FELTÉTELEK: főagronó-mur, esetében agráregyetemi végzettség és legalább 5 év szakmai gyakorlat; üzemgazdász esetében: felsőfokú technikumi végzettség vagy mérlegképes könyvelőd oklevél, 3 év szakmai gyakorlat. BÉREZÉS: a 16/1964. FM-rendelet alapján. Jelentkezés a tSE központi irodájánál. Cím: Sarkadkeresztúr, Egyetértés Mg Tsz, Rákóczi u. S. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. 131288 Tojásdrazsé, csokim/nszi, banán, narancs — Készülődés húsvétra A Szolnok—Békés megyei Élel­miszer- és Vegyiáru Nagykeres­kedelmi Vállalatnál érdeklődtünk a napokban: tekintettel a közele­dő húsvétra, mikor és milyen áruk kerülnek a boltokba? — Ma, húszadikán kezdtük meg a boltok ellátását tojásdrazséval, melyből negyven, míg a Csibi drazséból szintén negyven mázsát szállítottunk a részükre. Az üre­ges csokinyuszik és más húsvéti figurák egy része megérkezett, előreláthatólag március első nap­jaiban jeleímek meg a boltokban. Ötvennyolc mázsa esokifigura szerepel a tervünkben, de termé­szetesen, ha szükség lesz rá, szál­líthatunk többet is. A húsvéti újdonságok közé le­het számítani a napokban forga­lomba hozott Tv-linzer nevű tea- süteményt, amely fél kilogram­mos, ízléses dobozban kerül a vásárlókhoz. Kedden tíz mázsa banán érkezését várjuk, de ugyan­csak hamarosan számítunk egy vagon narancsra. Albániából 2 va­gon paradicsompüré, Bulgáriából 5 fajta befőtt érkezett a napokban. Az időjárás hatására hatalma­san megnövekedett a citrom- és csipkeszörpíogyasztás. de egyelő­re bőven el tudjuk látni a bolto­kat ebből a két — orvosságnak is számítható áruból. Javult az ellátás az üzemi gyermekintézményekben A szakszervezet nemreg vizs­gálta megyénkben az üzemi böl­csődék és napközi otthonok hely­zetét. Az üzemi gyermekintézmé­nyekben a szakszerű vezetés, a személyi feltételek és a kicsinyek ellátása javult. Megyénkben 9 vállalatnál működik 244 szemé­lyes bölcsőde. Az óvodás napközi otthonokban 401 gyermek van el­helyezve. Iskolás napközi otthon Szövetkezetünk alkalmazni kíván GÉPÉSZMÉRNÖKÖT. Jelentkezés: Gyulai Vas-, Fém- és Gépipari Ktsz, Gyula, Thesarovits u. 1—5. Telefon: 248. 108 | egy vállalatnál tevékenykedik 40 férőhellyel. Sajnos, az elmúlt években sem újabb bölcsőde, sem óvoda nem létesült. Ez gondokat okoz a gyer­mekes anyáknak. Épült ugyan 7 területi óvoda 350 és 5 területi bölcsőde 150 gyermek részére, a magnövekedett szükségleteket azonban így sem tudják kielégí­teni. FELVESZÜNK VASÖNTŐ SZAKMUNKÁSOKAT. Jelentkezés: Gyulai Vas-, Fém- és Gépipari Ktsz, Gyula, Thesarovits u. 1—5. 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom