Békés Megyei Népújság, 1967. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

1967. FEBRUÁR 1., SZERDA Ára: 60 fillér XXIL ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Katonai pompával temették el a szerencsétlenül járt amerikai ürhajésokat Zöldutat a belvíznek! Sikerrel járt a jégrobbantás T/í# »« «*1 00 a Korosokon A Körösvidéki Vízügyi Igazga­tóság szakemberei nagy körülte­kintéssel készültek fél az ár- és belvízvédelemre. A talaj telített­sége, a közelmúltban lehullott sok-sok csapadék és a hóolvadás — elsősorban a mély fekvésű te­rületeken — ismét jelentős belvi­zet okozhat. Ezért már most gon­doskodnak arról, hogy „zöldutat” biztosítsanak az esetleges belvíz számára. A megye területén — kisebb foltokban — mintegy 1800 holdat borít belvíz. Hinnék elvezetésen kívül a másodfokú bélvízlevezető csatornák víztelenítésén fáradoz­nak az illetékesek. Tizenhat be­épített szivattyúberendezés és 11 hordozható szivattyú működik éj­jel-nappal, másodpercölként 35,6 köbméter vizet emelnek át az Élő­víz-csatornába, illetve a Körösök­be. Ügy tervezik, hogy a csator­nákból kiszívják a vizet s így bár­milyen hirtelen jönne az olvadás, szabad utat biztosíthatnak a fe­lesleges víz elvezetéséhez. Egyébként a Körösökön siker­rel járt a jégrobbantás. A jégtor­laszok szépen megindultak s újabb robbantásra egyelőre nincs szükség. A korábban elrendelt el­sőfokú árvízvédelmi ‘készültséget is megszüntette a vízügyi igazga­tóság;- a Körösök vize lassú apa­dást mutat, ami igen megnyugtató a környék lakossága számára. i Kevesebb a gyámügyi probléma Csökkent a fiatalkorú bűnügyekben a terheltek száma Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Washington, Kedden délelőtt katonai tisz­teletadással temették el a pénteki tragikus űrhajós szerencsétlenség három áldozatát, Virgil Grisso- rnot, Edward White-ot és Roger Chaffeet. Grissom és Ohaffe te­metésére a Washington melletti katonai temetőben, Arlingtonban került sor. A két gyászszertar­táson megjelent Johnsor) elnök is. White koporsóját az Egyesült Államok katonai akadémiájának temetőjében, West Pointban he­lyezték örök nyugalomra. Itt Humphrey alelnök és Johnson elnök felesége volt jelen. A New York Times kedden feltűnést keltő híradásban azt jelenti, hogy 12 perc telt el akö­zött, hogy az űrhajósok először észlelték a kabinban a tüzet és A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója al­kalmaiból a Békés megyei tanács művelődésügyi osztálya, a múze­umok igazgatósága és a megyei Népművelési Tanács Helytörténeti Bizottsága négy témakörben hely- történeti pályázatot hirdetett. Az első témakörben a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban jelen­tős szerepet játszó internaciona­listák életének, veteránok vissza­emlékezéseinek megírását, tárgyi emlékek összegyűjtését javasolják. A második témakör javaslata: a pályázók dolgozzák fel egy üzem vagy termelőszövetkezet történe­tét; a harmadik témakör már át­fogóbb: egy község, esetleg járás, vagy a megye agrárszocialista mozgalmainak bemutatása a XIX—XX. században, illetve a harc egy-egy fejezetének részletes feldolgozása, ezenkívül a Ta­nácsköztársaság helyi eseményei­nek összegyűjtése, az 1945-ös Mwosztás vagy mai életünk va­leadták utolsó vészjelüket. A ka-' bin ajtajának kinyitásához azon­ban csaknem húsz percre lett volna szükség. Időközben a 15 főnyi vizsgáló bizottság folytatja a tragédia kö­rülményeinek felderítését A bizottság jelenleg egy 1964- ben készült szakértői jelentést ta­nulmányoz, amely az űrkabin oxigién-feltöltésének veszélyét tag­lalta. öt évvel ezelőt Philadelphiá­ban négy űrhajós-jelölt szenve­dett súlyos égési sebesüléseket egy oxigénnel töltött próbakam­rában. Könnyen lehet, hogy a bi­zottság olyan következtetésre jut, hogy oxigén helyett más össze­tételű gázzal kell feltölteni a jö­vőben az űrkabinokat. (MTI) lamely problémájának szociogra­fikus feldolgozása. A negyedik témakörben földrajzi nevek és az ezekhez kapcsolódó mondák, tör­ténetek összegyűjtését javasolják. Ebben a témakörben lehet feldol­gozni a földmunkás és iparos olvasókörök, dalárdák, színjátszó csoportok történetét vagy egy inai művelődési intézmény (iskola,' művelődési otthon stb.) történe­tét. A bíráló bizottság csak jegyze­tekkel, forrásokra való hivatko­zásokkal ellátott pályamunkákat fogad el a megadott témakörök­ben. A pályázat beküldési határ­ideje 1967. szeptember 1. Megfe­lelő művek beérkezése esetén 1 darab 1000 forintos első díjat, 2 darab 800—800 forintos máso­dik és három darab 300—300 fo­rintos harmadik díjat osztanak ki. A legjobb munkákat a békés­csabai Munkácsy Mihály Múzeum helytörténeti füzeteiben is meg­jelenteti!^ Tegnap délelőtt ülést tartotta megyei tanács végrehajtó bizott­sága. Az egyik napirendi pontban tárgyalt a gyermek- és ifjúság- védelmi munkaértekezlet tapasz­talatairól. A jelentés megállapít­ja, hogy o tanácsok, karöltve a különböző társadalmi szervekkel rendszeresen foglalkoznak a gyermek- és ifjúságvédelemmel. Tanácsüléseken, végrehajtó bi­zottsági üléseken tárgyalják köz­ségekben és városokban az ifjú­ság helyzetét. Hasznosnak tart­ja a jelentés az úgynevezett gyermek- és ifjúságvédelmi mun­kabizottságok létrehozását na­gyobb településeken és munka­helyeken. Azonban ezeknek a bizottságoknak a működése még nem teljes értékű. A veszélyeztetettséggel kapcso­latosan a jelentés tájékoztat ar­ról, hogy megyénkben az albi­zottságok mintegy 900—1000 eset­tel foglalkoztak. A yiegyei gyám­ügy 1064-ben 314, 196'5-ben 291, 1966-ban pedig 240 konkrét prob­lémában hozott döntést. Ez a csökkenés bizonyos fokig jelzi az Áktívaértekezlet Békéscsabán Az MSZMP békéscsabai vá­rosi bizottsága január 31-én értekezletet tartott, melyen a választást irányító társadalmi és tömegszervezeti aktivisták vettek részt. Such János, a városi pártbizottság első titká­ra ismertette a választási elő­készítő munkák tapasztalatait, a Hazafias Népfront városi el­nökségének eddigi tevékeny­ségét, a jelölőgyűlésekkel kap­csolatos főbb feladatokat. Tá­jékoztatást adott arról, bogy a városban két országgyűlési és kilenc megyei választókerület van. A választási nagygyűlé­sek február 22-én kezdődnek. ifjúságvédelem társadalmi támo­gatásának erősödését. Az állami gondozással kapcso­latosan hangsúlyozza a beszámo­ló, hogy a gondozásba vett gyer­mekek számának növekedése nem jelentős. Jelenleg az 1600 gyer­mek közül mintegy 800 an inté­zetben vannak, valamivel 600-nál többen nevelőszülőknél. Az állami gondozásba vétel okait vizsgálva nem megnyugta­tó a helyzet. Anyagi okokból 20, egészségügyi okokból ugyancsak 20, erkölcsi okokból viszont 60 százalékot mutat a statisztika. Az erkölcsi okok magas százaléka* figyelmeztet arra, hogy munka­helyeken több figyelmet fordít­sanak erre a területre. A fiatalkorúak bűnözését vizs­gálva olyan tapasztalatot szűr le a jelentés, hogy azoknak oka el­sősorban a rossz családi életben, a rossz baráiti környezetben, az alkoholizmusban és bizonyos fo­kig a nyugati propaganda határ- sában kereshető. A múlt évben 99 bűncselekmény rossz családi élet miatt, 122 a rossz baráti kpmyezet miatt, 24 az alkoholfo­gyasztás miatt történt. Mindennek ellenére 1965-höz vi­szonyítva csökken a fiatalkorú terheltek száma. Ehhez hozzájá­rult az, hogy rendőri szerveink 1966-ban 75 ifjúságvédelmi elő­adást tartottak és mind a KISZ- szervezettel, mind a különböző társadalmi szervekkel javult a rendőrség kapcsolata e tekintet­ben is. •A végrehajtó bizottság ezután, a Magyar Testnevelési és Sport­szövetség megyei tanácsának je- * leütése alapján tájékozódott a sportmozgalom megyei tapaszta­latairól. Január 23-án — mint arról mar lapunkban beszámoltunk — avatták fel Kétegyházán a község új művelődési otthonát, mely 2 millió 200 ezer forintba került. Képünk a művelő­dési otthon impozáns bejáratát mulatja be. Fotó: (s. e.) Helytörténeti pályázat aNagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából A legjobb pályamunkákat a békéscsabai múzeum helytörténeti füzeteiben is megjelentetik , í

Next

/
Oldalképek
Tartalom