Békés Megyei Népújság, 1966. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

A MEGYEI PÁRT BIZOTTSÁG tS A MEGYEI TANÁCS LAPJA1 Világ proletárjai, egyesüljetek I. NÉPÚJSÁG 1966. ÁPRILIS 1., PÉNTEK Ara 60 fillér XXL ÉVFOLYAM, 71. SZÁM Tanácskozik az SZKP XXIII. kongresszusa Fellőtték a Lima—10-et Moszkva A hold további kutatása programjának megfelelően 1966. már­cius 31-én, moszkvai idő szerint 13.47 órakor a Szovjetunióban a hold irányába kozmikus rakétát lőttek feL A rakétán található a Luna—10 automatikus űrállomás. Az állomás fő feladata olyan rendszerek kidolgozása, amelyek a hold mesterséges holdjának létrehozását biztosítják a hold körüli kozmikus térség kutatása céljából, valamint az állomáson elhelye­zett rendszerek kidolgozása az űrállomásnak szelenocentrikus (hold körüli) pályára juttatása céljából. A Luna—10 űrállomáson elhelyezett valamennyi készülék sza­bályszerűen működik.’ A koordinációs számítóközpontban folyik a beérkező információk feldolgozása. (MTI) A jövő a szakközépiskoláké — Megyei' aktívaülés a közoktatás időszerű kérdéseiről — Moszkva Az SZKP XXIII. kongresz- szusa csütörtökön délelőtt, ma­gyar idő szerint nyolc óra­kor folytatta tanácskozásait a Kreml kongresszusi palotájában A küldöttek a Központi Bizottság beszámolója feletti vitában elem­zik a szovjet bal- és külpolitikát, a népgazdaságfejlesztés soron le­vő feladatait, a nép jólét, a kul­túra és tudomány, a pértépítés és az ideológiai munka kérdéseit. A kongresszust a lenini szel­lem, a realizmus, a mértéktartás és a meggondoltság jellemzi. A küldöttek tudatában vannak an­nak, hogy kongresszusuk nagy jelentőségű évforduló küszöbén tanácskozik: a Szovjetunió jövőre ünnepli fennállásának 50. évét, majd pedig 1970-ben Vlagyimir Hjics Lenin, a szovjetállam meg­alapítója születésének 100. évfor­dulóját. Tanácskozásukat áthatja az a törekvés, hogy az SZKP és a szovjet nép méltó módon fogad­ja e történelmi évfordulókat. A délelőtt^ ülésen elsőnek An­ton Kocsinjan, az örmény Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának titkára szólalt fél. Elmon­dotta, hogy Szovjet-örményor- szágban további több ezer olyan örmény tért vissza, akit annak idején a sors a haza történelmi határain túlra vetett. Ők most a Szovjetunió teljes jőgú állampol­gárai, s tevékenyen részt vesz­nek az új Örményország építésé­ben. A köztársaság valamennyi dol­gozójával együtt Szovjet-örmény- szág eredményeire méltán büsz­kék az örmény népnek a világ kü­lönböző kontinensein élő fiai. E büszkeségre minden alap megvan;! a hétéves terv időszakában (1959 —1965) a köztársaság nemzeti jö­vedelme 86 százalékkal, a terme­lés volumene 90 százalékkal emel­kedett. A továbbiakban részletezte a köztársaság gazdasági és kultu­rális téren elért eredményeit. Nyikolaj Podgornij, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagja kijelentette, hogy a Szov­jetunió Kommunista Pártja a jö­vőben is békeszerető külpolitikát folytat, visszaveri az agresszorok támadásait, minden lehetőséget felhasznál arra, hogy előbbre vi­gye a szocializmus ügyét. Podgornij elítélte az amerikai imperializmusnak a Vietnami De­mokratikus Köztársaság és Kuba ellen elkövetett agresszióját és emlékeztetett arra, hogy a Szov­jetunió gazdasági segítséget nyújt a. vietnami népnek és fegyverek­kel is segíti. A Szovjetunió poli­tikai tekintetben is támogatást nyűit Vietnamnak, helyesli a VDK kormányának és a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Frontnak azokat a javaslatait, amelyeket a vietnami probléma rendezésére vonatkozóan előterjesztettek. Ezután rámutatott, hogy a gyar­matosítók igyekeznek visszasze­rezni elvesztett pozícióikat, és hangsúlyozta, hogy nem lehet le- oecsülni azt a veszélyt, ami en- íek következtében a békét fenye­Podgornij kijelentette, hogy a nemzetközi kommunista mozga­lom egysége és összefogása állan­dóan az SZKP Központi Bizott­sága figyelmének középpontjában álL A Szovjetunióban következete­sen valóra váltják az SZKP XX. és XXII. kongresszusának határo­zatait, teljesítik a párt program­ját. Az SZKP a lenini úton, a kommunista társadalom felépíté­sének útján vezeti a szovjet népet és ezzel internacionalista köteles­ségének tesz eleget. A Szovjetunióban végrehajtott nagy szociális átalakulások folya­matát nem lehet megmásítani. A szónok ezzel kapcsolatban nevet­ségesnek minősítette az SZKP ellenségeinek azt az állítását, hogy a szocialista gazdasági élet a kapitalizmus irányába fajul éL Ilyen délibábokkal csupán önma­gukat áltatják — hangoztatta Podgornij. Az SZKP Központi Bizottsága az 1964 októberében tartott plé- numon feltárta azokat a hiányos­ságokat, amelyek több fontos kér­dés szubjektivista kezelési mód­jából fakadtak. A párt jelentős munkát végzett e hiányosságok megszüntetésére — hangoztatta Podgornij. A kommunizmus építése elvá­laszthatatlan a demokrácia fej­lesztésétől. Az SZKP nagy munkát végzett a szocialista jogrend megszilárdí­tására, a személyi kultusz káros lerakódásainak felszámolására, a szovjet törvényhozás tökéletesíté­sére — mondotta. „Bízunk abban, hogy a szovjet és a kínai nép, a két testvérpárt barátsága, összefogása és egysége fel télien ül felülkerekedik majd" — jelentette ki Vaszilij Csernisev, a Primőrje határterület párt- bizottságának első titkára. Szovjet-Tá volke! et minden dolgozója szívből támogatja az SZKP Központi Bizottságának a Kínai Kommunista Párttal való kapcsolatokban követett politikai irányvonalát és a Központi Bizott­ságnak a nemzetközi kommunista mozgalom nehézségeinek leküzdé­sére tett gyakorlati lépéseit. A délelőtti ülésen Antonin No­votny, a Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára üdvözölte a kongresszust. Beszédében felhí­vást tett a nemzetközi kommunis­ta mozgalom tömörítésére, amely a *béke és a haladás összes erőinek alapját képezi. A szocialistk államok egysége, a Varsói Szerződés szervezetének további erősítése, az összes forra­dalmi erők tömörítése és közös akciói képesek lennének megállí­tani a világreakció támadását La- tin-Amerikában, Ázsiában, Afri­kában és Európában — mondotta Novotny. Hangsúlyozta, hogy „az imperializmus agresszív erői a nemzetközi kommunista mozga­lomban levő nézeteltéréseket és a szocialista országok egységének hiányát saját ellenforradalmi és agresszív terveik megvalósítására használják ki”. Ebben a helyzetben — folytatta Novotny — nem állják ki a kri­tikát azon kísérletek, amelyek „a nemzetközi kommunista mozga­lommal fenntartott kapcsolatok megszüntetését”, valamint „az im­perializmus ellen a többi párttal és országgal való közös fellépés elutasítását”, az „egyik-másik politikai, vagy elméleti kérdésben fennálló nézeteltérésekkel indo­kolják, még ha azok a legkomo­lyabbak is”. Az FKP főtitkára közölte, hogy a francia nép elismeréssel adózik a Szovjetuniónak, amiért „olyan nagy támogatásban részesíti az ázsiai, afrikai, és latin-amerikai népek nemzeti felszabadító moz­galmát, s kiváltképpen a hős vi­etnami népet. Az FKP főtitkára kijelentette, hogy a francia kommunisták tel­jes szolidaritást vállalnak a Viet­nami Dolgozók Pártjával és a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadí­tási Fronttal. A Szovjetunió „rendkívül nagymértékben hozzá­járulnak a szocialista világrend- szer gazdasági, politikai, katonai erejének növeléséhez, jelentősen elősegítik a szocializmus, a világ­haladó erői befolyásának növekedését”, jelentette ki fel­szólalásában Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt fő­titkára. Ezután Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára üdvö­zölte az SZKP XXIII. kongresz- szusát Hazánk felszabadulásának 21. évfordulója alkalmából a Ma*?var Népköztársaság Elnöki Tanácsa Békés megye több dolgozóját ma­gas kitünteáésben részesítette. A kitüntetések átadására tegnap, március 31-én, a délutáni óráikban Békéscsabán, a megyei tanács vb- 1 érmében került sor. Az ünnep­ségen megjelent Klaukó Mátyás, az MSZMP Békés megyei Bizott­ságának első titkára, Csatári Bé­la, a megyei tanács vb megbízott elnöke. A kitüntetetteket Csatári Béla köszöntötte, majd felolvasta az Elnöki Tanács rendeletét, melynek értelmében a Munka Érdemrend arany fokozatát ifi Eozó Józsefnek, az újkígyós! Aranykalász Tsz főagronómusá- nak, Csernus Ferencnek, a Felső­nyomási Állami Gazdaság trakto­ros-gépészének és Timiké Bélá­nak, a Szabadkígyós! Mezőgazda- sági Technikum igazgatójának; a Munka Érdemrend ezüst fokoza­tát dr. Szakmáry Gyulának, a Bé­késcsabai Rózsa Ferenc Gimná­zium tanárának, Báli Istvánnak, a medgyesbodzási Egyetértés Tsz 1 nőkének, dr. Kovács Gábornak, a mezőgazdasági tudományok dok­torának, a Szarvasi ÖRKI igazga­Tegnap délelőtt Békéscsabán, a Jókai Színházban A közoktatás időszerű kérdéseiről nagyaktíva- ülést tartottak a megyei pártbi­zottság és a megyei tanács végre­hajtó bizottsága szervezésében. Erre a megye valamennyi általá­nos és középiskolai igazgatója, szakfelügyelője, a városi és járási pártbizottságok és a művelődési osztályok képviselői meghívást kaptak. Az elnökségben Zalai részéről Nagy Ferenc elvtárs, a művelődésügyi osztály vezetője foglalt helyet. Zalai elvtárs meg­nyitó szavai után dr. Kertész Márton elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese tartotta meg be­számolóját a közoktatás időszerű kérdéseiről. Előadja első részében hangsú­lyozta, hogy a nagyaktíva-értekez- let összehívásának időpontja nem véletlen: egy éve annak, hogy előterjesztették az iskolareform irányelveit. Ezek az irányelvek tójának, Balogh Sándoménak, a vésztői Béke Tsz dolgozójának és Boros Mihályinak, a Dévaványai Gépjavító Állomás igazgatójának; a Munka Érdemrend bronz foko­zatát Nun Mihálynak, a mezőbe- rényi Petőfi Tsi főagronómusá- nak, Jenei Mihálynak, a zsadá- nyi Dózsa Tsz elnökének, Veres Lajosnak, a gyomai Dózsa Tszel- nökének, Geczó Jánosnak, a csa- nádapácai Haladás Tsz tagjának. Gajdács Györgynek, a Gyomai Járási Tanács V. B. Mezőgazda- sági Osztály vezetőjének. Vita- szék Lászlónénak, a megyei tanács vb tervosztály dolgozójának, Vá­zát- Györgynek, a Békési Járási Tanács V. B. Mezőgazdasági Osz­tály vezetőjének, Ferencz Rezső­nek, a Békés megyei Tanács Ter­vező Irodája főmérnökének. Nagy Pálnak, a Felsőnyomási Állami Gazdaság szerelőjének. Szalontai Jánosnak, a Bánkút! Állami Gaz­daság igazgatójának és Apró At­tilának, a Kétegyházi Mezőeazdr- sági Szakiskola igazgatójának adományozta. A kitünte-éssk átadása után dr. Szakmáry Gyula mondott köszö­netét három feladatot jelölnek meg, hogy az iskolareform maradékta­lanul megvalósulhasson: az isko­lai oktatás és az élet szoros kap­csolatát, a korszerű műveltség nyújtását, az ifjúság kommunista szellemű nevelését. A hármas cél megvalósításában döntő szerepe van az új általános és középisko­lai tanterv és utasításnak. A továbbiakban szólt arról, mennyire fontos az általános isko­lák egységes feltételeinek megte­remtése; a tanyai iskolák meg­szüntetése, a körzetesítés, az osz­tott oktatás általánossá tétele, a szaktanárhiány felszámolása. El kell tűnnie a falusi és a városi iskolák közötti színvonalbeli kü­lönbségeknek. A beiskolázásokkal kapcsolato­san hangsúlyozta, hogy a jövő a szakközépiskoláké: művelt szak­emberekre van szüksége szocializ­must építő hazánknak. Csak így érhető el, hogy megszűnjék a kü­lönbség a szellemi és a fizikai munka között. Az iskolák igazga­tói és a nagyobb üzemek segítsége is szükséges ahhoz, hogy újabb és újabb szakközépiskolákat hozza­nak létre Békés megyében. Szakítani kell azzal a felfogás­sal, hogy csak az a fiatal tehet­séges, aki valamely szellemi te­rület iránt fogékony, az a fizikai munkás is tehetséges, aki kiválóan érti a szakmáját, s emberileg, munkamoráljában példamutató. Az iskolareform megvalósításá­ban nevelési feladatokat is meg­jelölt. A munkára és a közösségi életre való nevelésnek kell a kö­zéppontba kerülnie; e nélkül nem valósulhatnak meg az irányelvek. Olyan emberekre van szüksége társadalmunknak, akik vallják, hogy a munka és a közösség sze- retete alapja szocialista rendsze­rünknek. A neveléshez igen fon­tos, hogy a nevelők is szilárd marxi-lenini világnézet talaján álljanak. A . nevelőmunkának tervszerűnek, dinamikusnak, lel­kesnek kell lennie. Beszéde befejeztével köszönetét mondott azoknak a nevelőknek, akik az elmúlt évben sikeresen oktatták, nevelték az ifjúságot A hozzászólók hangoztatták: az iskolareformot az élet követelte, s ennek megvalósítása a nevelők elsőrendű feladata. £9 eredményei György élvtáxs, a megyei pártbi­zottság titkára, a megyei tanács Áfadiák az Elnöki Tanács kitüntetéseit

Next

/
Oldalképek
Tartalom