Békés Megyei Népújság, 1963. október (18. évfolyam, 230-256. szám)

1963-10-17 / 244. szám

W63. október 17. 4 Csütörtök Az építésügyi miniszter megtekintette az épülő Orosházi Üveggyárat TVautmainn Rezső építésügyi mi­niszter, a minisztérium vezető munkatársainak kíséretében októ­ber 15-én látogatást tett az épülő Orosházi Üveggyárnál. A minisz­ter és kísérete megtekintette a különböző automatagépek szerelé­sének munkálatait, az 1-es keve- rőnek éppen aznap megtörtént műszaki átadását, a megkezdődött próbaüzemelést. Az üveggyár épí­tésén dolgozó vendéglátók meg­mutatták a programszerű felfű­tés alatt lévő kemencét, majd az építésügyi miniszter érdeklődött a további munka kilátásairól, a jelentkező problémákról, gondok­ról és eredményekről. Majd elis­merését fejezte ki . az üveggyár építésében közreműködő dolgozók­nak szorgalmukért, igyekezetükéit és azért, hogy — az először meg­határozott határidő előtt 13 hó­nappal — az üveggyártás megkez­dődhet. A vendéglátóipar helyzetéről tárgyalt az orosházi városi tanács vb Az Alföld-vendéglőben jövőre bevezetik az önkiszolgáló rendszert A III. és IV. kerületben presszó, illetve falatozó létesül kielégítő. Szikvízből a korábbi Október 11-én tárgyalta a váro­si tanács vb a Békés megyei Ven_ déglátóipari Vállalat orosházi te­lepének munkáját és azt, hogy milyen mérvben képes kielégíteni a lakosság igényeit. A beszámoló jelentésben Tóth János telepveze­tő tájékoztatta a végrehajtó bi­zottságot a vendéglátóipar fejlődé­séről, a forgalom növekedéséről és a megoldandó feladatokról. Orosházán 33 állandó jellegű egység bonyolítja le a forgalmat. Legnagyobb fejlődés az ételein, dósban tapasztalható, ami 1963 I. fél évében 1959 hasonló időszaká­hoz képest 200,7 százalékos emel­kedést matat. A készételek mel­lett különösen a gyulai kolbásznak és a sajtféleségeknek van nagy keletjük. Italárusításban a tervhez ké­pest lemaradás mutatkozik, ami­nek az a magyarázata, hogy sokan — a viszonylag könnyen elérhető — Szeged vidékéről szerzik be borszükségletüket. Ugyancsak le­maradás van a szállodai bevéte­leknél is. Igen nagy az előfizetéses étke­zők száma. Szükség lenne az Alföld konyhájának korszerűsíté­sére és bővítésére, ami azonban egyelőre hely hiánya miatt nem oldható meg. A közétkeztetés színvonalának javítása érdekében szeptemberben a Halászcsárda irányítása alatt működő üveggyá­ri étkezdét önelszámolású egy­séggé alakították át. Nagymérvű emelkedés mutatko­zik a cukrászipari készítmények forgalmában, amit jórészt a választék bővítésével és a minő­ség javításával ért el a telep. De szerepe van ebben annak, hogy az italboltokban, büfékben, sőt a kisker vállalat és a földszöv egyes boltjaiban is árusítanak cukrász- süteményt. A fagylalt és a presz- szókávé forgalmában is emelkedés tapasztalható. A bor-, sör- és szeszáruellátás évekhez képest javulás mutat­kozik. Kevés van azonban gyü­mölcsléből. Sokszor hiányzik az almuska és a meggylé, csak sárga­barack érkezik folyamatosan. A zöldségellátás az orosházi Szabadság Tsz-el kötött szerződés óta biztosított. A teli időszakban a vállalat 10 vagon mirelité áru vásárlására kötött szerződést, A vállalat vezetőségének az a terve, hogy a lakosság igényének megfelelően a város 111. és IV. ke. rületében presszót, illetve falato­zót létesít. Javasolja továbbá a vá­rosi tanács vb-nek, hogy a gyopá- rosi strandot és az éttermet von­ja közös területbe. Az Alföld­vendéglőben jövőre bevezetik az önkiszolgáló rendszert, hogy a dé_ li étkeztetés gyorsabban legyen lebonyolítható. A telep dolgozóinak a száma eb­ben az évben csaknem nyolc szá­zalékkal emelkedett. A szakem­ber-utánpótlás biztosítása érdeké, ben 40 ipari tanuló készül a kü­lönféle szakmák elsajátítására, a felnőttek pedig szaktanfolyamo­kon, vendéglátóipari és közgazda, sági technikumban képezik tovább magukat. A munkafegyelem terén ebben az évben kirívó hiányosság nem volt tapasztalható. A beszámoló időszakában az Alföld-étteremben és a Halászcsárdában mutatkozott nagyobb összegű leltárhiány, melynek kivizsgálása az ügyész­ség hatáskörébe tartozik. A városi tanács vb a határozati javaslat két pontját elfogadta. Az 1. pont: A strandfürdő és az ét­terem egy területbe vonása, hogy a vendégek gyors étkezése és hű­sítő itallal való ellátása zavartalan legyen. Az utcai vendégek fogadá­sára a két földszintes szálloda-sor közötti kertrészt rendezik be ét­teremnek. A 2. pont: A III. és a IV. kerületben az igényeknek megfelelően presszót, illetve fala­tozót kell létesíteni. (P) Túlteljesítik baromfi átadási tervüket a gyomai tsz-ek A gyomai Alkotmány Termelő­szövetkezet évi tervében 79 mázsa baromfi átadása szerepel. Augusz­tus 31-ig 89 mázsát szállítottak ie, s ez 112,6 százalékos tervteljesí­tésnek felel meg. Még ezen a hé­ten leszállítanak kétezer baromfit. A Zöld Mező Termelőszövetkezet pedig a betervezett 65 mázsa he­lyett eddig 77 mázsát adott át .a felvásárlóknak, így 118,4 száza­lékra teljesítette évi tervét. A szállítást még nem fejezték be eb­ben a tsz-ben sem, s év végéig még több mint kétezer baromfit adnak át. Csak egy kis emberség kell "Tjíz fcjvj' e a békéscsabai hanglemezboltban Árleszállítás — 60 forint helyett 25 forint — Még mindig a twist Sürgés, forgás. Az emberek vá­logatnak, meghallgatják a kívánt hanglemezt és legtöbb esetben megveszik. — Milyen az érdeklődés az utóbbi időben? — kérdezem Fejes Antalnétól. Óriási. Ez a rendkívül nagy for­galom elsősorban az árleszállítás­nak köszönhető. Sok lemezt 60 fo­rint helyett 25-ért lehet megkapni. Az új árak életbelépésének nap­ján szinte közelharcot vívtak a vevők a magyar nótákért. — Megfelelő volt a felkészülés, ki tudják elégíteni a vásárlók igé­nyeit? — Megvallom őszintén, hogy nem számítottunk ilyen nagy for­galomra, és így sok esetben nem tudjuk adni a keresett lemezt, mert már elfogyott. Alig győzöm megnyugtatni a vevőket, hogy lesz utánpótlás, és emellett sok új lemez érkezik. — Hány hanglemeznek csök­kent az ára? — Több száznak és a magyar nótákat már egy forintért is lehet kapni. — Mit vesznek leggyakrabban a vásárlók? — Még mindig a twist a legdi­vatosabb, de egyre többen kérnek komoly zenei számokat. — Ezeket is érinti az árleszál­lítás? j— Igen. Magyar nótára, tánc­zenére, jazz-ra, szimfonikus zené­re, tehát minden műfajra vonat­kozik a végleges árkedvezmény. V. Z. Nem akarok tanmesét írni az emberségről, csupán apellálni szeretnék rá ebben a néhány sor­ban. Azért fűzöm egymásba a szavakat, hogy elgondolkodásra késztessek néhány embert, akik mégfeledkeztek róla. Tegnap a szerkesztőségben fel­keresett Fodor Sándor, a Békés megyei Tatarozó és Építő Válla­lat gépkocsielőadója, aki Békés­csabán, a Bartók Béla utca 4. szám alatt lakik. KIK-lakásban. Idejöttem utoljára — mondta keserű szájízzel. Járt már máshol is, meghallgatták, méltányosnak tartották kérését, csak éppen nem tettek vagy nem tehettek semmit az érdekében. Fodor Sándor hosszú évek vá­rakozása után az idén, március 31-én kapta meg tanácsi kiuta­lással mostani lakását. Mindent együttvéve: egy szobában alsza­nak. mosnak, főznek, tanulnak feleségével. (Fodor Sándor a marxizmus—leninizmus esti egyetemének első éves hallgató­ja, emellett a vasöntödében ve­zeti a pártoktatást, amihez fel­készülés szükséges.) Ebben a szobában kénytelenek tárolni az élelmet is. A szűkösség miatt — nem csoda — a tüzelőnek, fának már nem jut hely. Ez év júliusában kérvénnyel fordultak a megyei tanácshoz, hogy segítsenek a szorult hely­zeten és egy kis konyhát, fás­kamrát építtessenek számukra A választ még ma is várják. Mivel közeledik a tél, besze­rezték téli tűzrevalójukat. Szep­tember közepén a Békéscsabai Ingatlankezelő Vállalattól meg­Az elmúlt napokban a kardos­kúti általános iskola tanulói is részt vettek az őszi betakarítási munkákban. Szita Béla és Lenti József pedagógusok vezetésével a Rákóczi Tsz-ben cukorrépát, bur- I gonyát, hagymát és paprikát szed­kapták 1964. április 15-ig használatra azoknak az új fás- kámráknak egyikét, melyeket már előre elkészítettek a ház nagyszabású javítása, átalakítá­sa előtt. Fellélegeztek: nem kell a szabad ég alatt tárolni a tüze­lőt. Az örömük azonban korai volt, mert az ingatlankezelő vál­lalat igazgatója, Mázán András október 14-én kelt levelében ar­ra kérte őket, hogy a fáskamrát a levél kézbesítésétől számított egy nap alatt ürítsék ki, mert ar­ra — a többi hárommal együtt — a városi tanács kivitelező rész­lege felvonulás céljából igényt tart. írta ezt anélkül, hogy meg­kérdezte volna az igazgató Fo- dorékat: el tudják-e rakni vala­hová a tüzelőjüket? A kérdés nem hangzott el, csak az utasítás, s ez kétség >e ejtette Fodorékat. Ugyanakkor látták azt, hogy a kivitelező részleg a másik három fáskamrába nád­pallókat, nyílászáró szerkezete­ket rakott be, amelyekre csak a jövő év tavaszán lesz szüksége az építőknek! Fodorékat bántja az eljárás ri­degsége. ök megértik azt, hogy nincsenek százezer forintjaink új konyha, kamra, fáskamra gyors építésére és türelmesen szoron­ganak egy szobájukban, de azt már nehezen értik meg, hogy fontosabb elfektetni ráérő nád­pallókat, jövőre szükséges épí­tési anyagokat, mint egy télre fe­dél alatt hagyni egy család tü­zelőjét Emberség is van a világon. Erről nem szabad megfeled­kezni. Pallag Róbert tek, s több holdon letörték a ku­koricát. Segítettek a burgonya- és a hagymaválogatásban is. Fegyelmezett, lelkiismeretes munkájukkal főleg a pusztaköz­ponti iskola úttörőlányai tűntek ki. O. E. Lelkesen dolgoztak a kardoskúti úttörők A MESTER Kis Tóth Imre bácsi ma het­venéves volna, ha élne. Saj­nos, nem érhette meg a hetedik X-et. Az elmúlt nyáron tüdő- gyulladást kapott és itthagyta az ámyékvilágot. Mikor utoljá­ra meglátogattam, tavasz volt. Kint ült háza előtti kis kertjé­ben, ingre vetkőzve sütkérezett és olvasott. Már messziről észrevettem &z öreget, hófehér sörénye szinte lángolt a délutáni sugárzásban. Nem akartam megzavarni, tud­tam gyöngéjét: hosszú időre szótlanná vált, ha olvasmányai­ból kizökkentették. Már azon voltam, visszafordulok, de sas­szeme elcsípte megtorpanáso­mat, s a készülő mozdulatot. Bütykös ujját könyvjelzőként illesztette be a lapok közé, s felállt. Restelkedve próbáltam magyarázkodni, ő azonban mo­tyogásomat meg sem hallgatva, hellyel kínált maga mellett a •kispadon. — Beszélj, mit csinálnak a fi­aim? Rég nem járt erre senki.. Lehet, hogy tévedtem. ám úgy tűnt nékem, mintha enyhe szemrehányás lett volna a hang­jában. Sorra kérdezett, vala­mennyi fiatalról. Járunk-3 még a körbe. Ki, mit írt közülünk? Vannak-e viták? így került is­mét szóba dédelgetett álma, a Nagy Mű, amely megírásra vár, s amely tízéves barátságunk forrása és csodálatos háttere volt. Évtizede ismerkedtünk meg. Asztaltársaságunk akkoriban szombat estéit a Flórián kocs­mában töltötte, ahol mint ifjú irodalmárok, világmegváltó tervekkel kacérkodtunk és szé- <i ügettük egymást. Mintha teg­nap történt volna, oly tisztán emlékszem első találkozásunk­ra. Bölcsész-hallgató szomszé­dom legfrissebb versét kritizál­tuk, amikor a megyeházi levél- tárnok asztalunkhoz hozta és* bemutatta. Mi akkor fel sem fi­gyeltünk rá. Megszoktuk, hogy társaságunk hétről hétre új ven­déggel gyarapodott, akinek leg­többje sznob vagy jobb esetben tiszta szándékú irodalombarát volt. Hazafelé menet, valaki meg­jegyezte: — Azt hiszem, az öregúr tit­kos drámaíró. Figyeljétek meg, legközelebb egy tucat nyolc- felvonásos drámával a hóna alatt fog beállítani. Egy hét múlva Kis Tóth Im­re valóban hozott valamit. Nem, nem drámákat, csupán egy pe- pdtakockás füzetet, s bentie megsárgult, szakadozott szélű újságot. — Fiatal karomban írtam egy­néhány történetet... Ez az egy véletlenül megmaradt. Olvassá­tok el... Én vettem át a rojtos újság­példányt. Valamelyik vidéki napilap egyik májusi számát. Felolvastam. A történet egy öreg kőfaragósegédről szólt, aki­re iszákos mestere rágyújtotta a házat, hogy a biztosítást meg­kaphassa. Az elbeszélés belső szerkezete kissé kuszáit volt, mondatai is csikorogtak. Ennek ellenére éreztük, hogy a tragi­kus sorsú kőfaragó históriája nem szokványos írásmű, hanem olyan, amely mögött hagyo- mánytalan s éppen ezért ritka erejű tehetség húzódik meg. Mondtuk is neki, de ő szeré­nyen elhárította az elismerést. Ettől az időtől kezdve, Kis Tóth Imrét számon tartottuk, s lassan-lassan központi alakja lett társaságunknak. Ha vala­mit felolvastunk, fél szemmel az ő arcát lestük, tetszik-e? Ítéle­tében sohasem csalódtunk. Egyetlen betűt nem láttunk tőle. Ehelyett régi-régi történe­teket mesélt ifjúságáról, apjáról és nagyapjáról, akik — mint ő is — mészégetők voltak. Derűs és nyomasztó históriákban val­lott viszontagságos férfikoráról, egyszóval, gazdag élete regényé­nek lapjait szórta szét köztünk tékozlóan és nagyvonalúan. Egyszer aztán elővettük az öreget. Kérleltük, írjon lapunk­ban. — Amit elmondtam eddig, az semmi. Nem érdemes megírni.. Talán egyet. Egyet. Az nagy történet lesz. Húsz éve hurco­lom magamban ... Lehet, hogy regényt csinálok belőle, ezerol­dalasnál is nagyobbat... De meglehet, hogy csak ösztövér novellát. Még nem tudom. Nem szabad elsietni... Többé szóba sem hoztuk a

Next

/
Oldalképek
Tartalom