Békés Megyei Népújság, 1963. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1963-08-31 / 204. szám

1963. augusztus 31. 2 Szombat A diplomata menekül Újalfol» próSiálkozások Jemen ellen A dél-vietnami rémuralom, a fegyveres készültség, a zsúfolt börtönök nem tudják a Diem- rendszer uralmát megszilárdítani. A terrorintézkeőések most már a lakosság döntő többségét sújtják és a múlt héten meghirdetett ost­romállapot óta ezrével tartóztat­ták le a diákokat, a papokat, fel­dúlták az ősi pagodákat és ez ter­mészetszerűleg aláásta a hadsereg buddhista katonáinak fegyelmét is. A terror-rezsim egyik jellemző­je, bogy Diem úgyszólván az ösz- szes kulcspozíciókat a legközeleb­bi családtagjaival töltötte be. Ö maga elnök, miniszterelnök és hadügyminiszter. Az uralkodó párt egyik vezére az elnök öcs- cse. A legvéresebb uszítok élén pedig Diem sógornője áll. A ka­tonai főparancsnok! tisztet Diem egy másik testvére tölti be. A diplomáciai szolgálatban is Diem rokonai tevékenykednek nagykö­veti vagy követi minőségben. A süllyedő hajóról, azonban most már az uralkodó körökhöz ezer szállal odakapcsolt figurák közül is néhányan menekülni próbál­nak. így nemrég; lemondott Dél- -Vietnam washingtoni nagykövet­ségének egész személyzete és né­hány nappal később Tram Van Chuong, a nagykövet is. A hiva­talos kommünikében az állt, hogy tiltakoznak a buddhisták üldözése ellen. Felmerült azonban egy olyan változat is, hogy a nagykö­vet lemondása csak átmentési ak­ció, mert Washington is elégedet­len a Diem-k ormányzattal, hiszen hiába költötték óriási összegeket a diktátorra, Diám nem tudta a helyzetet stabilizálni. Az egysze­rű személycserék persze nem je­lentenek megoldást. A tényleges kibontakozást csak az hozhatja el, ha az Egyesült Államok alap­vetően megváltoztatja egész dél­kelet-ázsiai politikáját. Moszkva (TASZSZ) A Jemeni Köztársaság első nap­jai óta — írja a Szovjetszkaja Hosszt ja — az imperialisták min­dent elkövettek, hogy katonai erővel, elszigeteléssel, diplomáciai módszerekkel és belső összeeskü­vések segítségével fojtsák meg az országot. Most — mutat rá a lap — új háborút, fegyver és vér nélküli háborút indítottak Jemen ellen. Ezúttal a fiatal köztársaság gaz­daságát akarják aláásni és igye­keznek megingatni a nemrég ki­bocsátott ezüst rialba vetett hitet. Eközben olyan régi eszközökhöz folyamodnak, mint például a ha­mis pénzek forgalombahozatala. Ugyanezt a célt szolgálja az a va­lutaháború, amit Anglia és Sza- úd-Arábia az Egyesült Államok támogatásával folytat Jemen el­len. A legújabb tények azonban ar­ról tanúskodnak, hogy a Jemeni Köztársaság ellenségei ezt a há­borút is elvesztik. Jemen lépésről lépésre rendet teremt a pénzfor­galomban, a gazdasági élet e fontos ágában. Sagy az érdeküsiés a békéscsabai városi pártbizottság egyéves marxista-leninista esti bözépiskeiála iránt Szeptember második felében kezdődik a tanulás Évről évre gyarapodik azoknak a száma, akik kedvet kapnak po­litikai ismereteik gazdagítására, ideológiai felkészültségük csiszo­lására. Manapság már nem ritka­ság az, hogy idős, őszülő hajú em­berek veszik kezükbe a politikai gazdaságtan, a filozófia tanköny­vet és pótolják azt, amit eddig el­szalasztottak. Azt vallják, hogy tanulni jó, érdemes, mert a tudás elősegíti előrehaladásukat, a világ és a környezet eseményeinek jobb megértését. Ezt az egészséges ta­nulási kedvet minden pártbizott­ság támogatja és ha csak tudja, megteremti a szervezett tanulás feltételeit. Ez történik most Bé­késcsabán is. A városi pártbizott­ság amellett, hogy szorgalmazza az Időszerű kérdések tanfolyamá­nak beindítását az alapszerveze­tekben, azt határozta el, hogy marxista—leninista esti középis­kolát szervez és indít be szeptem­ber második felében. Az egyéves iskola iránt nagy az érdeklődés. A város alapszerveze­teiből eddig 154-en jelentkeztek. A városi kórház 27 orvosa és egész­ségügyi beosztottja, a város tíz körzeti orvosa, a Békési Nyomda 18 dolgozója, az AKÖV, az MHS, a DÁV, a ruhagyár több dolgozó­ja kérte felvételét. A jelentkezők foglalkozása ugyancsak megoszlik. Főkönyvelők, párttitkárok, taná­rok, tanítók, éppúgy találhatók, mint orvosok, gyári munkások vagy szakszervezeti vezetők. Kö­zülük sokan még semmilyen párt­iskolát nem végeztek, az idén kez­denek neki a tanulásnak. Az ünnepélyes megnyitó után minden héten egy alkalommal há­romórás foglalkozáson vesznek részt a hallgatók. Az előadásokat képzett, művelt propagandisták tartják. Figyelmet érdemel az egyéves iskola tematikája. A résztvevők megismerkednek a világnézeti alapkérdésekkel, a mai kapitaliz­mus és a szocializmus jellemző vonásaival, foglalkoznak többek között a materialista elmélettel, a dialektika alapkérdéseivel, a tör­ténelmi materializmussal, a kapi­talizmus általános válságával, az osztályharccal, a szocialista ter­melési módszerekkel, a kommu­nista erkölccsel, a szocializmus társadalmi és osztályviszonyai- vaL Az iskolában az első fél évben beszámoló jellegű vizsga lesz. Az év végén az egész anyagiból tesznek vizsgát a hallagtók, s ekkor kap­ják meg a bizonyítványt is. Azok, akik kiválóan végeznek, felvételi vizsgát a hallgatók, s ekkor kap- tanulmányaikat a megyei Marxiz­mus—Leninizmus Esti Egyetemen. P. R. 1963. augusztus 31. William Saroyan — 55 évvel ezelőtt, 1908. au­gusztus 31-én született William Saroyan (ejtsd: Szérűjén) őr. meny származású, divatos ame­rikai író. Csevegő hangú elbe­szélései és regényei (Emberi történetek) a szexuális kérdése­ket helyezik előtérbe, az idilli, könnyű életmód kihangsúlyo­zott ábrázolásával pedig az ame­rikai valóságot leplezi le. — 275 évvel ezelőtt, 1688-ban e napom hallt meg John Bunyan (ejtsd: Ban jen) angol író. A 17. századbeli angol próza kima­gasló alkotása a Zarándok útja című műve, mélyben leleplezi az arisztokrácia élősdiségét és a polgárság kalmár szellemét. * — 15 évvel ezelőtt, 1948. augusztus 31-én halt meg Andrej Zsdanov szovjet politikus. 1917-ben az uráli felkelés vezetője, majd a lendngrádd pártszervezet titkára, a második világhábo­rú alatt pedig Leningrad védője volt. * — 1962. augusztus 31-én nyerte el Trinidad és Tobago füg­getlenségét ^ • — A Maláji Államszövetség függetlenségét 1957. augusztus 31-én kiáltották ki. Cetin je: Nylna Hruscsova montenegrói népviseletbe öltözött táncosokkal kólót táncol. (MTI Külföldi Képszolgálat) N. Toman: Himlő elleni védőoltásban részesítik az önként jelentkezőket A Magyar Távirati Irodát ille­tékes heiyen felkérték az alábbiak közlésére: A budapesti Royal Szálloda egy alkalmazottján feketehimlő meg­betegedésre utaló tünetek jelent­keztek. Mivel fennforog nála e betegség alapos gyanúja, szüksé­gessé vált, az esetleges fertőzés továbbterjedésének megakadályo­zására megelőző jellegű járvány­ügyi óvintézkedések életbe lépte­tése. A beteget szigorúan elkülö­nítették, haladéktalanul védőol­tásba részesítették mindazokat, akikkel elkülönítése előtt érint­kezhetett, a szállodát pedig egész­ségügyi zárlat alá helyezték. További óvintézkedés, hogy vé­dőoltást kapnak a budapesti járó­beteg-rendelők dolgozói és a buda- .pesti közlekedési alkalmazottak. Védőoltásban részesülhetnek mindazok, akik önként jelentkez­nek oltásra valamelyik körzeti gyermekgyógyászati rendelőben. Magyar állampolgár Budapest­ről külföldre csak akkor utazhat, ha előzetesen védőoltásban része, sült és orvosi bizonyítvánnyal iga­zolja, hogy az oltás eredményes volt. Mindazok a vidéki személyek, akik külföldre utaznak, a védőol­tást a megye székhelyén működő közegészségügyi, járványügyi ál­lomáson kaphatják meg. Katasztrófa nem lesz, ha... Regény Fordította: Sárközi Gyula 2a. Mr. Caswell sürgősen magához rendeli Runshell tábornokot Míg nem is olyan rég főkép­pen a központi lapok írtak az asteorid közelgő lezuhanásáról, addig most már az egész ország sajtója erről cikkezett, eköz­ben a legellentmondőbb jósla­tokba bocsátkoztak. E lapok egyszerű olvasói előtt egy dolog kétségtelenné vált: komoly ve­szély fenyegette hazájukat, s ezt a veszélyt csakis a technikai szempontból leghatalmasabb ál­lamok közös erőfeszítésével le­het elhárítani; Most már azt is tudták, hogy a hívatlan űrvendéggel vívan­dó harc leghatásosabb fegyvere az interkontinentális balliszti­kus rakéta, amelynek a soro­zatgyártását az oroszok már megkezdték. Élet-halál kérdéssé vált a tengerentúli köztársaság számos lakosa számára a Szov­jetunióval való összefogás. Az csak bonyolította a helyze. tét, hogy nem tudták pontosan, hová fog zuhanni az asteroid. Senki sem érezte magát bizton­ságban Általános volt az izga­lom. Áz államférfiakat és a kongresszust elárasztották le­velekkel, kollektív felhívások­kal, sőt határozott követelések­kel. Most már nemcsak a köz­társaság összes baloldali pártjai követelték, hogy határozott in­tézkedéseket hozzanak és közös erőfeszítéssel védjék meg az or­szágot az égitest betörésétől, hanem a szakszervezetek nagy többsége,' sőt egyes nagyiparo­sok is. A mai esti lapok neves tudósok levelét közölték, amely­ben olyan érveket hoztak fél az együttes akció mellett, hogy azokat már nem lehetett fi­gyelmen kívül hagyni. Mr. Caswell ezekben a zak­latott napokban bizalmas beszél­getést folytatott a kormányfővel. Ennek eredménye az volt, hogy elhatározták, sürgősen berende­lik konzultációra Herbert Run­shell tábornokot, a hadügymi­niszter helyettesét. — Nem nagyon tetszik nekem ennek a tábornoknak túlságosan bátor gondolkodásmódja — je­gyezte meg Caswell az államfő­nek. — De azzal is számolnunk kell, hogy hadügyminisztériu­munk egyik legtehetségesebb tagja. Józan véleményét meg kell hallgatni. Amint a hadügyminiszter-he­lyettes megjelent Caswellnél, ez nyomban rátért a dolog lénye­gére. — Remélem, sejti tábornok úr, miért hívtam ide ily késő este? — kérdezte Runshell-től. — Sejtem — felelte Runshéli röviden és helyet foglalt a fel­kínált fotelben. — Nem fogom most megma­gyarázni a helyzetet, azt úgyis ismeri — folytatta mr. Caswell és szivarral kínálta a táborno­kot. — Csupán az ön vélemé­nyét szeretném hallani az oro­szokkal való együttműködé­sünkről. Elkerülhetetlen ez az együttműködés? Vagy talán mégis el tudunk bánni saját magunk is azzal az égi jöve­vénnyel? — Sajnos saját magunk nem tudunk elbánni vele — jelentet­te ki Runshell meggyőzően. — Az oroszok segítsége elkerülhe­tetlen. — Tudja-e, mibe fog ez ne­künk kerülni? — komorodott el mr. Caswell. — Gondolja meg, mi történik: az oroszok állandó­an azt bizonygatták, hogy lehet­séges, sőt szükséges a békés egy­más mellett élés. Mármost mi kénytelenek leszünk nemcsak

Next

/
Oldalképek
Tartalom