Békés Megyei Népújság, 1963. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1963-08-31 / 204. szám

1963. augusztus 31. 3 Szombat Az almatermés 60 százalékát exportra szállítja a Mezőhegyesi Állami Gazdaság A Mezőhegyesi Állami Gazda­ság 289 holdas gyümölcsösében a szilvaszedés után eiőrelátha tói ag szeptember közelién megkezdik az almaszüretet is. A Hungaroirugt útján á termés 60 százalékát ex­portra szállítják, többek között Lengyelországba, Csehszlovákiába, Svájcba és a Német Demokrati­kus Köztársaságba. A gazdaság­ban 110 holdon terem akna, s az idei bő termés igen nagy jövedel­met hoz a gazdaságnak, összesen 36 vagon betakarítását tervezték, de előreláthatólag mintegy 50—60 vagonra számíthatnak az idén. Nyugdíj előkészítő bizottság — Üdülési és szociális ügyek Aktívák segítik a MEDOSZ békéscsabai szervezetét A MEDOSZ békéscsabai szerve­zetét kerestük fel, hogy megtud­juk milyen problémákkal jönnek szakszervezetükhöz a mezőgazda- sági dolgozók. Betkó Pál titkár statisztikával kezdte tájékoztató­ját. ' — Jelenleg 1420 szakszervezeti tagunk van Békéscsabán. A ter­melőszövetkezeteikből 521-en irat­koztak be, s nagy részük rendsze­resen fizeti a tagdíjat is. Sok a nyugdíjasunk és ezenkívül a kü­lönböző mezőgazdasági vállalatok dolgozói is tagjai szakszerveze­tünknek. Többek között a mester­séges megtermékenyítő állomás, a HERBARIA, a vetőmagfelügye­lőség és más vállalatok dolgozói. Ezért igen változatosak a problé­mák is, melyekkel felkeresnek bennünket. A lakásügytől a külön­böző bérezési problémákig és csa­ládi ügyeikig mindennel foglal­koznak aktíváink. Betkó elvtárs különösen a nyug. díjelőkészítő bizottság munkájá­ról mondott jó véleményt. A bi­zottság 3 éve alakult és igen aktí­van tevékenykedik Feladata, hogy figyelemmel kísérje azokat, akik rövidesen nyugdíjba mennek és segítse problémáik megoldását. A mezőgazdasági dolgozóknál külö­nösen sok nehézséget okoz az, hogy a munkában eltöltött éveket nem mindig tudják igazolni. A legtöbbször természetesen nem a saját hibájukból történik ez. Hra. bovszki György például több évet nem tudott igazolni azért, mert a munkaadója nem jelentette be a társadalombiztosítónak. A bizott­ság aktívád eljártak a különböző hivataloknál, s munkájuk eredmé­nye lett az, hogy Hrabovszíki György megkapja a neki járó nyugdíjat Az elmúlt évek alatt a bizott­ság mintegy 100—120 idős ember­nek adott ilyen segítséget. Igen jó a kapcsolatuk az SZTK-val, mély­nek dolgozói is készségesen áll­nak rendelkezésükre, amikor egy- egy üggyel foglalkoznak. A MEDOSZ békéscsabai szerve­zetében nőbizottság is működik, ezenkívül a 63 bizalmin kívül be­teglátogatók segítik a munkát. Felkutatják a beteg szakszervezeti tagokat, meglátogatják őket és ajándékot is visznek, ahol pedig szükséges, ott segítenek. JÓL mű­ködik az oktatási bizottság is, melynek tagjai a szakszervezeten belül tanfolyamét szerveznek, va­lamint elbeszélgetnek a tagokkal, hogy akinek nincs meg az általá­nos iskolai végzettsége, jelentkez­zen a dolgozók iskolájába. Az üdülési bizottság aktívái pe­dig beutalót adnak azoknak, akik jó munkájuk révén megérdemlik, hogy az ország legszebb tájain, üdiüőkfben tölthessék szabadságu­kat. Az év első felében összesen 63 felnőtt mezőgazdasági dolgozó és 12 gyermek részesült üdülésiben a MEDOSZ békéscsabai tagjai kö­zül. K. J. igazolni ezt, hanem még tovább is menni: kijelenteni ennek az együttélésnek az elkerülhetet­lenségét. — Mit tehetünk, sir — sóhaj­totta Runshell tábornok. — Olyan időket élünk, amikor az együttélés válóban elkerülhe­tetlen. Blőbb-utóbb be keR ezt ismernünk. És jobb, ha ezt ma­gunktól tesszük, semmint, ha a tőlünk független körülmények hatására vagyunk kénytelenek megtenni. — De hisz a jelenlegi körül­mények között sem éppen saját magunktól ismerjük be elkerül­hetetlenségét — mosolyodott el keserűen a kormányfő helyette­se. Runsheil tábornok soha nem tartotta mr. Caswellt sem túl okosnak, sem elég műveltnek, de tisztelte egyenességéért és őszin­teségéért. Tetszett neki keserű beismerése. Mr. Caswell hallgatott egy sort, aztán mintegy felocsúdva* folytatta: — Mondja csak, tábornok úr, miért csapnák ilyen nagy lármát az önök hírszerzői miatt? Való­ban nagyszabású diverzióval küldték őket Oroszországba? — Valóban, sir. — És ez megnehezítheti az oroszokkal való tárgyalásainkat? — Minden kétséget kizáróan. — Hát akkor hívják vissza őket. — Egy részüket már visszahív, fák, de maradt még egy, a leg­erőteljesebb, akivel sehogyan sem sikerül felvenni a kapcsola­tot. ■— Mivel magyarázza ezt? — Fogalmam sincs, sir — tárta szét karját Runshell. — De a leg­fontosabb, hogy bármi történjék is vele, a kellemetlenségeket ak­kor sem tudjuk elkerülni. — Nem értem, mit akar ezzel mondani? Runshell tábornok a masszív hamutartóra tette félig szívott szivarjóit és magyarázatba fo­gott: — Ha felrobbant odaát vala­mit, az oroszoknak aligha fog az tetszeni, mert nem lesz nehéz rá­jönniük, hogy ezt csakis a mi ügynökeink követhették el. Ha elfogják, még mielőtt megvalósí­taná tervét, az sem válik a hasz­nunkra. Abban az esetben, ha önként jelentkezik az állambiz­tonsági szerveknél, még nagyob­bak lesznek a kellemetlensége­ink. — Tehát mindenáron vissza kell hívni! — fejezte be mr. Cas_ well. — Ki a hadügyminisztéri­um titkos ügynökeinek a főnö­ke? Azt hiszem, Howst? — Igen, Howst, sir. — Nos, majd én személyesen beszélek róla a miniszterükkel. Mr. Caswell másnap beszélt a hadügyminiszterrel, de az semmi vigasztalót nem tudott mondani neki, mert Howstnak még min­dig nem volt semmi híre Davis- ről._ (Folytatjuk) ÖNTÖZŐBERENDEZÉS VÍZ NÉLKÜL? A gerlai Magvető Termelőszö­vetkezetben már régen gondoltak arra, hogy hasznosítani kellene a Körös vizét. Kísérletképpen öntöz­tek is 28 holdat. Egy régi csator­nából vezették fel a vizet. Egysze­rű töltögető ekével húzták az ár­kot a kukorica közé, s ezzel a módszerrel várakozáson felüli eredményt értek eL Tavaly átla­gosan 47 mázsás csöves termést adott holdanként a kukorica. De volt olyan tábla is, melyről 67 má­zsás kukoricát takarítottak be. Ez az eredmény felvillanyozta a tsz vezetőit, s nekivágtak egy nagyarányú csatornahálózat ki­építésének. Segítséget is kaptak az államtól. A Budapesti Vízmű­építő Vállalat békési üzemegysége piedig megkezdte a munkát. Össze­sen 214 holdon készült el a csator­na, amelyre 974 ezer forintot for­dított a szövetkezet Csatorna van, csak hasznát nem veszik A tsz sokat várt ettől. Már ki is számították, hogyha az öntöző­telepet üzemeltetik, mennyivel várható nagyobb termés és meny­nyi idő alatt térül meg a befekte­tett összeg. Tavaly ősszel el is ké­szült a csatornarendszer s az idén hasznosították volna, ám ekkor érte őket a meglepetés. A motorokat bekapcsolták, üte­mesen dobogtak, ömlött az éltető víz a csatornákba, melyek hivatva voltak eljuttatni azt a kukoricára, paprikára és más terményre. Rövidesen azonban azt vették észre, hogy a csatornákból eltűnt a víz, a földön pedig itt is, ott is kisebb nagyobb foltok jelezték út­ját. Az történt ugyanis, hogy a víz „megszökött” — ahogyan ezt mondani szokták — vagyis elszi­várgóit a csatornákból. Így ment Központi rendelő, orvosi lakás épöl Dobozon Százhatvanezer forintos egész, ségügyi létesítmény munkálatai folynak július óta Dobozon A községi tanács építőbrigádja a ta­nács által megvásárolt házban egy — két körzeti, valamint egy fogászati rendelésnek helyet adó — központi rendelőt és háromszo- bás orvosi lakást épít. A rendelő még ez esztendőben megnyílik, az orvosi lakás átadására a jövő év­ben kerül sorj tönkre a nyáron hat hold papriká- I juk, mert a tócsákban összegyü- lemlett víz az erős napsütés kö­vetkeztében felmelegedett, s a paprika a szó szoros értelmében „kifőtt”. A kár nagy, ráadásul a konzervgyárnak vállalt kötelezett­ségüknek így nem tudtak eleget tenni, nem tudták leszállítani a leszerződött termést. Ki a felelős? A tsz vezetősége természetesen jelentette a tapasztalatait, s rek­lamált az építőknél, hiszen így csaknem egymillió forint fekszik olyan beruházásban, amelynek egyelőre, — legalábbis az idén már, — semmi hasznát nem ve­szi. Azóta egyik bizottság jön a másik után. Kivizsgálást kivizs­gálás követ, s mindegyik bizott­ság megállapította, hogy baj van a csatornahálózattal-, melynek nagy részén kiszivárog a víz. De hogy ki a felelős mindezért, a terve­zők-e vagy az építők, vagy pedig a talaj szerkezetében van a hiba, azt eddig még nem sikerült kide­ríteni. A szövetkezet gondja A tsz vezetői az 1963-as év tervét már úgy készítették, hogy az ön­tözéstől várható nagyobb termés- eredményre is számítottak. Így tervezték be a munkaegység érté­Augusztus 26-án kezdték meg a medgyesegyházi Béke Termelő- szövetkezetben a cukorrépa sze­dését. összesen 220 holdon ter­meltek cukorrépát és az ez évi számítások szerint átlagosan 170— 180 mázsát takaríthatnak be hd­Az utóbbi időben igen ered­ményes gazdálkodást folytat a szántóföldi növénytermesztésben a pusztaíöldivári Dózsa Termelő- szövetkezet. Az idén 30 holdon termeltek burgonyát, amelyből a vártnál sokkal jobb termésre és körülbe­lül 60 ezer forint többletjövede­lemre számítanak. Hasonlóan jó két is, s most főhet a fejük, hogy mit tehetnek, hogyan hozzák be az ebből származó tervkiesést. Az öntözésről azért nem mond­tak le. és az árasztásos módszer mellett 315 holdon alkalmazták az esőztető-berendezést. Ez kitűnően bevált, s különösen a kertészetben és a silókukoricánál hozott kiváló eredményt. Így némileg Eltolni tucíák a kiesést, de, hogy a csa­tornarendszert nem tudták alkal­mazni, s ráadásul még kárt is okozott, ez nagyon is érzékenyen érintette a szövetkezetei. Nincs könnyű dolguk a tsz vezetőinek, amikor azon fáradoznak, hogy az 1963-as évi tervüket teljesítsék. A íelelősségrevonás természete­sen nem marad el. De ez a jelen­legi gondokon már mit sem eny­hít. S ha nagyobb körültekintés­sel és előrelátó gondossággal fog­nak a munkához, a csatornaháló­zat kiépítésénél, mindezt elkerül­hették volna. A közel egymillió forintos beruházás nem állna ott kihasználatlanul a földeken, és nem kellene a különböző bizottsá­goknak heteken keresztül azon fá­radozni, hogy a felelősséget meg­állapítsák, a hibát helyrehozas­sák azzal, aki elkövette. Sajnos, nem először fordult elő ehhez ha­sonló eset, amikor a gondos, elő­relátó munka hiánya óriási káro­kat okoz népgazdaságunknak. Kasnyik Judit dánként. A medgyesegyiháziak Mezőhegyesre szállítják termésü­ket és augusztus 27-től naponta nyolc vagonnal juttatnak el a gyárba. Jelenleg hatvanan szedik a cukorrépát a szövetkezetben, jórészt asszonyok. eredményt értek el a cukorrépa- termesztésben is. A tervezett hol­danként! 160 mázsa helyett 180 mázsa termést várnak, amely csaknem 150 ezer forint többlet- bevételt hoz majd a termelőszö­vetkezetnek. Közületek munkaerőigénye Boltkezelőt alkalmaz kétsopronyl ve­gyesboltjába a Békéscsabai Földmű­vesszövetkezet, Szabadság tér 23. Er­kölcsi bizonyítvány, szakképzettség szükséges. Lakást biztosítunk. 72595 A M. £. k. időelemző normást keres azonnali belépésre. Jelentkezni lehet Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 44. szám alatt, a tervosztályon. 81814 Magasnyomású kazánhoz vizsgázott fűtőket keresünk tótkomlósi munka­hellyel. Fizetés kollektív szerint. Je­lentkezni M. E. K. Békéscsaba, Ta­nácsköztársaság útja 44. alatt. 81813 Halaspusztai AG traktorosokat keres felvételre. Jelentkezés a gazdaság köz­pontjában. (Cím: Halaspusztai AG, Szeghalom). 441 Szakképzett juhászt keresünk felvé­telre anyajuhok gondozására. Fizetés munkaegységre. Lakást biztosítunk. Magyar—Vietnami Barátság Termelő- szövetkezet, Körösladány. x A 8. sz. AKÖV (Békéscsaba) felvé­telre keres gyakorlattal rendelkező épületgépész-technikust. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés: Békés­csaba, Tanácsköztársaság útja 77. Sze­mélyzeti osztály. 81815 Naponta 8 vagon cukorrépát szállít a mezőhegyesi üzemnek a medgyesegyházi Béke Tsz Jó eredmények a szántóföldi növénytermesztésben Pusztaföldváron

Next

/
Oldalképek
Tartalom