Békés Megyei Népújság, 1963. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1963-08-31 / 204. szám

A diplomata menekül | Öntözőberendezés víz nélkül? | Egymásra talál-e a Család? | Sport | Többfelé eső 1963. AUGUSZTUS 31., SZOMBAT Világ proletárjai, egyesüljetekI NÉPÚJSÁG Ara 50 fillér XVIIL ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Hz UMOV rakodógépeinek 80 százalékát Irányították a cukorrépa-termés betakarítására — Legalább 12 érára kell emelni a gépjárművek napi fuvarozási idejét Szállítási gondokról az AKÖY igazgatójával Tájékoztatást kértünk a 8-as számú’ Autóközlekedési Vállalat igazgatójától, Kazamér Károly elvtárstól arról, hogyan készültek fel az őszi nagy szállításokra, mi­lyen problémák várhatók a külön­böző termékek célhozjuttatásában. — Vállalatunk gépkocsiparkja képes arra, hogy a megyénkben várható fuvarozási feladatokat el­lássa — mondotta bevezetőül az igazgató, majd beszólt a feltéte­lekről is Mint mondotta, a leg­fontosabb az, hogy a fuvaroztatók megnyújtsák a fuvarozási időt. Tegnap délelőtt tartotta ülését a békéscsabai tanács végrehajtó bi­zottsága, ahol első napirendi pont­ban Dombóvári György, az igaz­gatási osztály vezetője számolt be a város lakáshelyzetéről és a lakásügyi hatóság feladatairól A beszámoló foglalkozott a korábbi években kialakult helyzettel és szólt arról is, hogy Békéscsabán a lakásállomány elöregedett és korszerűtlen. Majd részletesen foglalkozott a jelenlegi lakás­igénnyel. Békéscsabán több mint kétezer lakásigényt tartanak nyil­ván és legsúlyosabb helyzetben az az ötvenkét család van, amelynek lakása romos, illetve életveszé­A KPM dolgozóinak egy csoportja látogatott Gyulára Nemcsak megyénkből látogat­nak el sokan hazánk más tájaira, hanem ide is érkeznek az ország minden részéből. A szarvasi Ar- borétum> a gyopárosi-tó és strand, a mezőhegyesi és a többi vadre­zervátum, a csabai, gyulai, oros­házi látnivalók, mind megannyi vonzerő. Nemrég kérelem érkezett a Bé­kés megyei Idegenforgalmi Hiva­talhoz. Egy 50 főnyi csoport, mely a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium különböző szakterüle­teiről való szakemberekből áll, és a megyeszékhelyen végzett több irányú munkát, kérte a hivatalt, szervezze meg részükre Gyula vá­ros megtekintését. Augusztus 29- én már el is látogattak oda és sor­ra ismerkedtek a helyi kulturális és más érdekességekkel, neveze­tességekkel. Nem elég a gépkocsikat csak 8—10 óráig foglalkoztatni, hanem leg­alább napi 12 óra fölé kell azt emelni. A másik fontos feltétel az, hogy a szállíttatok szombaton és vasárnap is fogadják az árut. — Ennek érdekében milyen in­tézkedést tettek? — A legnagyobb „megrendelő­inkkel” — mint a Hódmezővásár­helyi Közúti Üzemi Vállalat, a MÉK, az építőipari vállalat, a konzervgyár, a malom és ter­ményforgalmi vállalat, a FŰSZERT, a kenyérgyárak, stb. lyes. Az 1962/63. évben az állami erőből épült lakásokból, valamint egyéb meglévő tanácsi- rendelke­zésű lakásokból körülbelül 310 család lakásigényét tudja az igaz­gatási osztály kielégíteni Egyre nagyobb szerepet kap Békéscsa­bán is a szövetkezeti lakásépítési akció. Az 1962/63. évben eddig már 78 család költözött be az álta­la megvásárolt szövetkezeti lakás­ba és még további 78 család várja, hogy a lakóház felépülte után — még ebben az évben — beköltöz­hessen. Évről évre növekvőbb számot mutat a magánerőből tör­ténő családiház-építés is. Ebben az évben 315 család kért — és kapott építési engedélyt. A végrehajtó bizottság elfo­gadta az igazgatási osztálynak azt a javaslatát, hogy társadalmi bi­zottságot hív létre a lakáskiutalá­sok véleményezésére. A végrehajtó bizottság ezután megtárgyalta a Petőfi Termelő- szövetkezet 1963. évi munkájáról szóló jelentést, majd meghallgatta Az újkígyósi Aranykalász Ter­melőszövetkezet az idén 1650 hol­don termelt kukoricát. A korai, Martonvásári—10-es fajta törését már augusztus közepén megkezd­ték, s eddig összesen 250 holdról takarították be a termést. A ku­koricatörésben részt vevő termelő­szövetkezeti tagok prémiumot is kapnak munkájukért, melynek át­adása folyamatosan történik. Tö­réskor a helyszínen lemérik a ta- | goknak járó 12,5 százalék prémi- j — megállapodtunk, hogy minimá­lisan 12 órát foglalkoztatják a gépkocsikat. Egyébként a gazdasá. gi bizottság a gépkocsivezetők régebbi havi 300 munkaóráját is felemelte 320-ra. — Mi a helyzet a mezőgazdasá­gi termékek beszállításával? — Jelenleg 92 gépkocsink szál­lítja a mezőgazdasági termékeket, de most kezdődik a cukorrépa, a kender, valamint a kukorica be­takarítása is, amely elsősorban ránk vár. Majd elmondotta Kazamér elv­társ, hogy a felkészülés során megegyeztek megyénk két cukor­gyárával abban, hogy a nap min­den órájában, éjjel is, fogadják a cukorrépaszállítmányokat. A ke­vés rakodómunkásra való tekin­tettel a vállalat rakodógépeinek 80 százalékát irányítják a cukor­répaszállításokhoz. Elmondotta azt is az igazgató, hogy a rakodó­gépekre még egyszer akkora kana­lakat készíttettek, ami feltétlenül gyorsítja majd a munkát és ezt a gép teljesítőképessége is megen­gedi. Az is helyes intézkedés volt, hogy a cukorgyárak vállalták a répa köves út melletti prizmázását, hogy ne kelljen a gépkocsiknak a földekre és földes utakra behajta­ni, ami lassítja és esős időben meg is akadályozza a fuvarozást. Azzal kapcsolatosan, hogy más áruszállításoktól élvonnak-e gép­járműveket a betakarítás idején, tájékoztatott bennünket Kazamér elvtárs, hogy az elvont gépjármű­vek felszabadulnak akkor már, például a konzervgyárnál is, a MÉK-nél is, a malom és terrriény- forgalmi vállalatnál is. így másutt sem lesznek szállítási gondok Végül kitérve a műszaki felté­telekre megtudtuk, hogy 15 fővel növelték a műszaki állományt, va­lamint műhelykocsi-szolgálatot szerveztek, hogy minél gyorsab­ban kerüljenek javítás alá az esetleg elromlott gépjárművek. V. T. um-kukoricát és elszállítják. A ko­rai érésű kukoricából átlagosan 28—30 mázsát takarítottak be hol­danként, de a többi fajtából 36— 38 mázsás termést várnak. A föl­deken jelenleg 350—100 termelő­szövetkezeti tag töri a kukoricát. A nagy munkát a jövő héten kez­dik meg, amikor is 450 holdról ta­karítják be a termést a tsz tag­jai. A kukorica törésével egyidő- ben négy Orkán silózó és egy siló­kombájn vágja a szárat A lakáshiányt csak lakásépítéssel lehet csökkenteni Ülést tartott a békéscsabai városi tanács végrehajtó bizottsága a vb-titkár élőterjesztéseit. Tűrik a kukoricát as újkígyósi Aranykaláss Tss-ben Hruscsov folytatta szlovéniai látogatását Belgrád (MTI) Nyikita Szergejevics Hruscsov, aki kéthetes jugoszláviai magán­látogatása során csütörtökön Szlo­véniába érkezett, pénteken Tito elnök kíséretében Velenjén nagy­gyűlésen vett részt. Nyikita Hruscsov beszédet mon­dott a tömeggyűlésen, s mint volt bányászt, a város díszpolgárává és tiszteletbeli bányásszá válasz­tották. A szovjet párt- és kormányfő fe­lesége, családjának tagjai és a kíséretében lévő személyek, pén­teken reggel a Kranj melletti Brdorói gépkocsikon Szmlednik- be és Ihanba indultak, ahol né­hány órát a mezőgazdasági kom­binát megtekintésével töltöttek. Ezután a gépkocsioszlop Celején át Velenjébe folytatta útját. Velenjén délután egy órakor bányász-nagygyűlés kezdődött, amelyen Nyikita Hruscsov és Tito elnök beszédet mondott A belgrádi lapok továbbra is első oldalon foglalkoznak Hrus­csov látogatásával. A Borba a többi között kiemeli, hogy a „szovjet vezetőt és kíséretét Szlo­véniában is őszinte szeretettel és szívélyességgel fogadták”. Ez a fogadtatás és forró ünneplés — — írja a lap — a barátság újabb nagyszerű megnyilvánulása volt. — A szocialista Jugoszlávia — hangoztatja a Komuniszt — ez alkalommal is megmutatja, mily nagyra értékeli Hruscsov elvtár­sat, a béke és a szocializmus ügyé­ért kifejtett tevékenységét és a szovjet—jugoszláv együttműkö­dés fejlesztésében szerzett érde­meit „Népeink — írja a Rad, a szak- szervezetek lapja — mély, baráti érzéseket táplálnak a szovjet nép és személy szerint Nyikita Szer­gejevics, mint a béke és a szoci­alizmus kiemelkedő harcosa iránt. Ezt a tényt fényesen igazolták Hruscsov elvtárs látogatásának és fogadtatásának eddigi esemé­nyei.” Megérkezett Jugoszláviába a magyar kormány segélyének első szállítmánya Belgrad A Magyar Népköztársaság kor­mánya — mint ismeretes — tíz­millió forintos összeget szavazott meg a szkopljei földrengés áldoza­tainak megsegítésére. A segély el­ső szállítmányaként 6 vagon sátor megérkezett Jugoszláviába. A következő szállítmányt, amely kórházi felszereléseket és fürdő­autókat tartalmaz, egy-két nap múlva várják. (MTI) 300000000000000000000000000000000000000000000009 Szeged vendégei voltunk — Ez aztán a macska!... — kacag a két lány, a füzesgyarmati Vörös Csillag Tsz kirándulói, Furkó Rozália és Szécsi Julianna, a Csongrád hajó óriás vasmacskája láttán, a tiszai hajőkirándulá. son. Bizony ezzel a „jószággal” nem lehet cicázni... (Képes riport a 6. oldalon.) (Fotó: Kocziszky László) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom