Békés Megyei Népújság, 1963. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A M£G^.EP TANÁCS .LAPJA | 1963. MÁRCIUS 1., PÉNTEK Ara 60 fillér XVín. ÉVFOLYAM, 50. SZÄM Világ proletárjai, egyesüljetek I NÉPÚJSÁGb Segíteni az embereken | Növekvő milliók | Fizikaóra Btharugrán | A jövő heti rádió- és tv-müsor | Hideg idő Megbízatást A következő hónapokban gyű­léseken, közös megbeszéléseken, s a sajtó hasábjain is sok szó lesz még a február 24-i tanácsválasz­tások jelentőségéről, tanulságai­ról, s nem utolsósorban azokról a sokrétű feladatokról, melyek az előkészítés folyamán tárultak fel. Szinte magától értetődő, hogy a választások sikeréért dolgozó párt- és tömegszervezetek mind­egyike munkatervébe illeszti ezekben a napokban az új teen­dőket, hogy semmi se sikkadjon el abból, amit a választók széles rétege észrevételezett. Itt elsősor­ban a tengernyi hasznos javaslat­ra gondolunk a kommunális építkezések területén, amelyek megvalósítását gyorsíthatja majd a társadalmi összefogás. De gon­dolunk azokra a bírálatokra is, amelyek a tanácsi munka minő­ségi megjavítását célozták. Vannak azonban olyan teen­dők, amelyeket nem mondott ki senki, mégis a választások előké­szítésének és sikerének tanulsá­gaiból adódnak. Ezeket a tanul­ságokat leszűrni, s munkatervbe állítani éppen olyan fontos fel­adat, mint a konkrét javasatok sorrendi megvalósítása. Miről van szó, mi az egyik és talán leg­fontosabb ilyen tanulság? Az, hogy a választási kampány előtt szép számmal akadtak köz­ségek, amelyekben arról panasz­kodtak a vezetők: mindig ugyan­az a 30—40 ember csinál min­dent és azok vesznek részt a tár­sadalmi munkában. A választási előkészületek azonban megmutat­ták azt a hatalmas erőt és tarta­lékot, amely a tömegek mozgásá­ban szunnyad. Nem egy helyen, mint Kondoroson Szenteczki And- rásné, olyanok keresték fel a vá­lasztási bizottságokat vagy más szerveket, akik eddig távol tar­tották magukat a társadalmi mun­kától és részt kértek február 24 előkészítéséből. Az 1958-as évihez képest a mostani választások si­keréért tízezerrel több aktivista tevékenykedett. Fontos feladat, hogy ezeknek a lelkes embereknek segítő szándékát továbbra is igénybe vegyék társadalmi szer­veink, ne hagyják teljesen visz- szaesni az elmúlt hetek élénk po­litikai és szervező tevékenységét. A helyi tanácsok, a népfront­bizottságok csak úgy, mint az ifjúsági szervezetek vagy a nőta­nácsok és nem utolsósorban a fa­lusi pártszervezetek éppen a vá­lasztási előkészületekből adódó tennivalók most már konkrét vég­rehajtására, annak szervezésére adjanak további megbízatást az aktivistáknak. Az ő segítségükkel szükséges megjavítani a falvak­ban korábban létrehozott külön­böző akcióbizottságok munkáját is. Általuk és ilyen módon erő­södhet, alakulhat szélesebbé a tanácsok demokratizmusa, kapcso­lódhat minél több dolgozó állami, párt és társadalmi életünk egyre frissebben és teljesebben működő vérkeringésébe. V. D. Mindent tegyünk meg a téli termelési kiesések pótlására Az SZMT kibővített megyei tanácsülése Az SZMT kibővített megyei ta­nácsülése a közgazdasági bizott­ság jelentése alapján csütörtökön délelőtt Békéscsabán megvitatta a megye szocialista munkaverse­nyének múlt évi tapasztalatait, a szocialista munkabrigád, műhely ás üzem cím elnyeréséért indult mozgalom helyzetét. Mindezekből következően pedig az 1963-as évi munkaverseny kibontakoztatásá­nak feladatait. A tanácsülésen részt ve‘t Vas- Witteg Miklós elvtárs, a SZOT al- elnöke, aki felszólalásával segí­tette a megbeszélés elvi munká­ját. Többek között hangsúlyozta a mun ka verseny növekvő szere­pét a szocializmus teljes felépí­tésének szakaszában, amikor mindinkább előtérbe kerül a dol­gozóik öntudata, az a meggyőző­dés, hogy az emelkedő életszín­vonal alapja nem lehet más, csak az egyre jobb munka. A verseny- vállalások szervezését, azok tel­jesítésének rendszeres értékelését a szakszervezeteknek kell ellátni, s ebben megnőtt az ő szerepük is. A varsói szerződés tagállamai honvédelmi minisztereinek értekezlete Varsóban 1963. február 28-án, a varsói szerződés tagállamainak honvédelmi miniszterei értekezle­tet tartottak. Az értekezlet megvizsgálta a agállamok hadseregeinek helyze­tével és az 1963. évi harckiképzé- si tervekkel kapcsolatos időszerű kérdéseket A tárgyalások a teljes egyetér­tés szellemében folytak. (MTI) (7/ üzletszabályz kiadására készül a posta javasolt új üzletszabályzat, amely például egységesíti a küldemé­nyek alakját, nagyságát. Bizonyos küldeményeket, amelyek a gépesí­tésre nem alkalmasak, meg is akar szüntetni a posta. Az egysége­sítéshez tartoznak a díjszabási ja­vaslatok, amelyek a posta egysze­rűbb szolgáltatásainak a díját alapvetően nem érintenek, illetve kedvezően alakítanák. Szóba került például, hogy a baráti országokba szóló leve­leket és csomagokat belföldi díjjal szállítsák, ami a díj csökkenését jelentené. A különleges postai szolgáltatások egyszerűsítése viszont némely esetben a díjak felemelésével jár­na. A Postások Szakszervezetének egyik múlt évi központi vezetősé­gi ülése javasolta a posta üzlet- szabályzatának felülvizsgálását, a megváltozott életkörülmények­nek, követelményeknek megfelelő korszerűsítését. A posta szak­mai vezetői helyeselték a szakszervezet észrevételét. Mi lett azóta a javaslattal? Búza Mártonná dr. postavezérigazgató- helyettes válaszolt az MTI mun­katársának kérdésére. A posta egyetért a szakszerve­zet javaslatával, hiszen az 1933- ban kiadott, s tíz éve alig vala­mit változott, ma is érvényes üz­letszabályzat rengeteg felesleges, a posta gyors munkáját zavaró, a közönséget is bosszantó, szükség­telen rendelkezést tartalmaz. A szabályzatnak a közönséget leg­jobban érintő részei például arra épültek, hogy a lakosság otthon ‘artózkodik. Ma már azonban a legtöbb he­lyen az egész család dolgozik, s így a különféle küldemények kézbesítése körülményes, nemegyszer a címzett szabad ide­jének nagy részét rabolja el, amíg hozzájuthat leveléhez. A posta javasolja, hogy az aján­lott levelet, hivatalos leveleket, idézéseket, nyomtatványokat a nostás a levélszekrénybe is be- lobhassa vagy a szomszédnál hagyhassa. Ez az egyszerűsítés egyébként havonta mintegy másfél mil­lió embert érintene. Az 500 forinton felüli pénzkülde­ményt is csak a címzett veheti át. Az új üzletszabályzatnak ide vo­natkozó rendelkezése javasolja en- lek az összeghatárnak a feleme­lését. A postai munka feltételeit is figyelemben tartja a A kibővített tanácsülésen tizen­egyen szólal'ak fel, s a megbeszé­lés közös állásfoglalásaként a következő fő tennivalókat hatá­rozták meg. Közvetlen teendő, hogy rövidesen összeüljenek va­lamennyi szakma megyei bizott­ságai, majd alsóbb szervei a gaz­dasági vezetőkkel és megállapít­sák, hogyan tudják pótolni a hosszú és kemény tél által okozott termelési kieséseket. A szakszer­vezeti bizottságok feladata, hogy a versenyvállalásokat e cél meg­valósításának irányába befolyá­solják. Hassanak oda, hogy a kooperáló üzemek, vállalatok a téli elmaradás pótlásáért jobban segítsék egymást. Az építőipar az építőanyagiparral, a vasút a szál­líttató vállalatokkal, az élelmi­szeripar a vele szerződésben álló mezőgazdasági üzemekkel működ­jön jobban össze, hogy közös erő­feszítéssel teljesíteni tudják az első negyedévi tervüket Rendkívül fontos — állapította meg a megyei tanácsülés , hogy az üzemi bizottságok nagyobb gonddal segítsék felélénkíteni a munkaverseny külöhbőzS formá­it. Ennek egyik módja, hogy rendszeresen értékeljék á teljesí­téseket és népszerűsítsék a kiváló dolgozókat. A múlt évben sok brigád tfiz‘e maga elé, hogy elnyeri a szoci­alista címet. Ahol erre megvan­nak a feltételek, segítsék elő az új brigádok megalakulását, a meglé­vőket pedig támogassák hatéko­nyabban a műszaki vezetők, ter­melési vállalásaik teljesítésében. Befejeződött a KGST kőolaj- és gázipari állandó bizottságának moszkvai tanácskozása Moszkva (TASZSZ) A Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsának (KGST) kőolaj- és gázipari állandó bizottságában részt vevő tagállamok képviselői Moszkvában tanácskozást tartot­tak. A most befejeződött tanács­kozáson Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Német Demokratikus Köztársa­ság, Románia és a Szovjetunió képviselői voltak jelen, s megvi­tatták a kőolajfinomítás folyama­tának további tökéletes! ésével összefüggő kérdéseket. Síkra- szálltak olyan értekezletek rend­szeres összehívása mellett, ame­lyeken a kőolajfinomító ipar új műszaki eljárásainak kidolgozásá­val foglalkoznak. A tanácskozás javasolta az ál­landó bizottság valmennyi részt­vevőjének, hogy az olaj-hidrogé- nezés eljárásának elméleti és táv­lati tudományos kutatásait bővít­se ki, részletesen tanulmányozza a reakció mechanikai és kémiád lényegét. (MTI) Megtezd’k a Ryogafi főcsatorna építéséi Még az idén megkezdik a Nyu­gati főcsatorna építését. Tisza vas­várinál a hajózsilip fölött ágazik lei a mintegy 50 kilométer hosszú Nyugati főcsatorna, s Tiszagyula- háza, Űjtitkos, Polgár, Görbeháza, Üjszentmargita térségébe viszi el a Tisza vizét. Az idén 17 millió forintot költenek a Nyugati fő­csatorna építésére. (MTI) Siker a Jókai Színházban Jelenleg 17-féle légipostái nót­ái j at ismernek, amelyet a jövőben földrészenként, egységes díjtétel­ben állapítanának meg, így szá­muk hatra csökkenne. Sok bos­szúságot okozott a közönségnek az, hogy az üdvözlő képeslapokat esetenként megportózta a posta. Erre a jelenlegi szabályzat félre­értésre módot nyújtó rendelkezé­sei adtak lehetőségeit. A javaslat az üdvözlő lapok­nál a szövegbeli megkötöttsé­get eltörli, vagyis a képeslap, akár tele is írják, üdvözlő lap­nak számít, s így kedvezmé­nyesen, 20 filléres bélyeggel szállítja azt a posta. Ezeken kívül természetesen felül­vizsgálják a régi szabályzat vala­mennyi pontját, s igyekeznek azokat egyszerűsíteni. A javaslatokat még sók helyein kell elfogad’atni. Várhatóan azonban jövőre megjelenik a kö­vetelményeknek m ■''ő. egy­szerű, érthető postai üzielszwbúly- zat. (MTI) : í Stefanlfc Irén és Győry Emil V. Hugo: Marion de Lormc című ; romantikus drámájában. (Képriport a 8. oldalon.) Fotó: Medveczky László. ! ...........................................................................................................

Next

/
Oldalképek
Tartalom