Békés Megyei Népújság, 1961. december (16. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1961. DECEMBER 1., PÉNTEK XVI. ÉVFOLYAM, 283. SZÄM TVem mindegy. Előttünk a megyei tanács mező- gazdasági osztályának jelentése, mely a termelőszövetkezetek jövő évi tervkészítésének eddigi tapasz­talatait boncolgatja. Többek kö­zött azokat a ferdeségeket, melyek később sok termelőszövetkezetben kellemetlenséget okozhatnak. Mert jó terv nélkül nem lehet jól gaz­dálkodni. Vajon ezt vallja-e me­gyénk valamennyi termelőszövet­kezetének vezetője? Adjon erre választ e jelentés néhány részlete, melyekre a megyei tanács végre­hajtó bizottsága a napokban ke­reste a magyarázatot, s kutatta az okait azoknak a jelenségeknek, melyek árnyékot vetnek több ter­melőszövetkezet tervkészítésére. A járási tanácsok mezőgazda- sági osztályainak munkatársai időben szorgalmazták a jövő évi tervkészítést. Több helyen azon­ban nem talált meghallgatásra a jő szó. A mulasztásokat kölönböző mentegetésekkel próbálták „meg­magyarázni”. Az őszi munkákra hivatkozva, több termelőszövetke­zet vezetője a megadott határidő­re csak félig készen, sőt teljesen kitöltetlenül mutatták be a járási tanács mezőgazdasági osztályánál a tervnyomtatványokat. A köte- gyáni Vörös Csillag, a kunágotai Petőfi, és a magyarbánhegyesi Hunyadi Termelőszövetkezet veze­tői gondosan elkészített terv he­lyett, kevés felelősségérzettel, semmitmondó magyarázkodással állítottak be a járáshoz. Pedig az előző két szövetkezetnél dotáció­val kihelyezett szakemberek van­nak. A tervek tartalmát, perspekti- vikusságát tekintve is bőven akad tennivaló. Több termelőszövetke­zetben túlságosan óvatoskodtak a termésátlagok meghatározásánál. Több szövetkezetben pedig jó­val az adott lehetőségek alá ter­veztek. Megfeledkeztek, vagy ép­pen nem gondoltak arra, hogy az alacsonyra „szabott” termésátla­gok nem ösztönöznek. Ellenkező­leg, egy helyben topogásra kár­hoztatják az embereket. S ami eb­ből következik: a népgazdaság és a szövetkezet gazdái közvetlenül megérzik az ilyen tervezést. Sze­gényesebb lesz ezekben a termelő­szövetkezetekben a szövetkezetiek kamrája, soványabbak a zsebek. Ezzel függ össze egy másik gon­dolat is. Az egy munkaegységre ju­tó aránytalanul kevés pénzbeni részesedés tervezése. Néhol 5—6 forint, mert túlnyomó részben ter­mészetben akarják „dotálni” a tagságot. Veszélyesnek ígérkezik ez. Egyrészt, mert az ilyen utat választott szövetkezetek vezetői így nem törekednek olyan üzem­ágak fejlesztésére (öntözéses gaz­dálkodás, állattenyésztés stb.), me­lyek pénzjövedelmezőség tekinte­tében lényegesek. Másrészt a mun­kaegységekre jórészt természetbe­ni juttatást tervezett közös gazda­ságoktól vajmi kevés kenyér, és takarmánygabonát várhat az or­szág. Az így „tervezgető” szövet­kezeti gazdaságok vezetői szem elől tévesztették, hogy az ország kenyérrel, hússal, zsírral való el­látása ma már fő feladatuk. Ha a tervkészítésről, mint az J.PÖ2. évi termelés iránytűjéről be­szélünk, helytelen lenne elhallgat­ni a szerződéses növények körüli gondokat. A rizsre, a cukorrépá­ra, a különböző olajos növényféle­ségekre, a rostkenderre, a hüve­lyesekre, de különösképpen a zöld­ségféleségre gondolunk. Az itt em­lített, s a népgazdaságnak annyira lényeges szerződéses növényféle­ségekből, külön-külön 1000—1800 hold „kiesés” mutatkozik jelenleg. Vagyis az említett szerződéses nö­vényféleségekből a tervezett össz­területhez viszonyítva, eddig 8000 holdra egyáltalán nem kötöttek szerződést a megye termelőszövet­kezetei. S ez abból is fakad, hogy a termelőszövetkezetek vezetői a jövő évi tervükben eleve kevesebb szerződéses növényféleséget ter­veztek be, mint amennyit előzőleg vállaltak, vagy amennyit a járási tanácsok mezőgazdasági osztályai az adottságoknak megfelelően ja­vasoltak. Különösen a zöldségféleségnél mutatkozik a legnagyobb baj. Zöldségtermesztésre 2000 holddal kötöttek kevesebb területre szer­ződést, mint amennyit a megyei tanács mezőgazdasági osztálya elő­irányzott. Különösen aggasztó a helyzet a békési, az orosházi és a szeghalmi járásokban. Pedig — különösen a két előbbi járásban — minden lehetőség adva van a nagyobb arányú zöldségtermelés­re. Érthetetlen, ahogyan a különbö­ző szerződéses növényféleségektől sok termelőszövetkezet vezetője húzódozik. Ugyanakkor több he­lyen — jórészt éppen ezekben a közös gazdaságokban — panasz­kodnak a leggyakrabban, hogy nem tudnak elegendő munkát ad­ni a tagságnak. Mégis félredobják a munkaigényes és jó jövedelmet hozó lehetőségeket. Amikor pedig ezt teszik, figyelmen kívül hagy­ják, hogy az ország mezőgazdasági termelvónnyel való ellátása mind­inkább reájuk vár. Ilyen gondok vetnek árnyékot a többségükben jól és céltudatosan gazdálkodó termelőszövetkezetek­re jelenleg. S e fogyatékosságok sürgetően követelik: vizsgálják meg újra termelőszövetkezeteink a már elkészített terveiket és re­videálják a fogyatékosságokat. Mert nem mindegy, hogy milye­nek lesznek jövő évi termelési ter­veik. De különösen nem mindegy, hogy a tervek nyomán többet, vagy kevesebbet termelnek-e 1962- ben. Balkus Imre Készül a megye 12 tsz-ének gépesítési terve Hamarosan elkészül a megye 12 termelőszövetkezetének komplex gépesítési terve. Területileg már részben kijelölték azokat a közös gazdaságokat, melyeket 1962-ben a nagyüzemi gazdálkodásnak megfelelően teljesen gépesítenek. Előzetes értesülés szerint a 12 ter­melőszövetkezet között lesz a fü- zesgyatmati Vörös Csillag és Aranykalász, az újkígyósi Arany­kalász, az eleki Lenin s a nagy- bánhegyesi Zalka Máté Ter­melőszövetkezet. Az itt említett termelőszövetkezeteken kívül még hét termelőszövetkezet komplex gépesítésére kerül sor a tervek szerint 1962-ben. Ülésezett a KPVDSZ választmányé A KPVDSZ megyei választmá­nyi ülésén százhetvenen vitatták meg a szakszervezetek feladatai­ról szóló SZOT-határozatot, majd azokról az eredményekről beszél­tek, melyeket a megye területén az állami kereskedelem s a föld­művesszövetkezetek elértek. A Balassi Bálint művelődési ház foíoklub-páiyázatán dijat nyert kép. foto: Szitkovies Sándor, Békéscsaba A hozzászólók elemezték az öt­éves terv időszakában a kereske­delemre háruló tennivalókat. Hi­ányolták, hogy a beszámoló nem foglalkozott a felvásárlással. Sok szó esett ezen a tanácskozá­son a szocialista munkaverseny­ről, mely különösen a földműves- szövetkezeteknél bontakozott ki erőteljesen. Majd a munkafegye­lemben érezhető javulásról be­széltek többen. A választmányi ülésen részt vett és felszólalt dr. Sebők Éva, a KPVDSZ Központi Bizottsága osz­tályvezetője. Méltatta a Szovjet­unió Kommunista Pártja XXII. kongresszusának határozatát, majd az ötéves népgazdasági ter­vünkben a kereskedelmi dolgo­zókra háruló feladatokról beszélt. Back Gyula MÉSZÖV Sztrájkok Maszarszágbaa Róma (TASZSZ) A Római Büntető Törvényszék ítéletet hirdetett a november 9-i tüntetés résztvevői ügyében, akik a külvárosi villamos- és autóbusz- menetdíjak emelése ellen tiltakoz­tak. A törvényszék a 20 vádlott közül tizenegyet húsz naptól öt hónapig terjedő börtönbüntetéssel sújtott. Az ítélet nagy felháboro­dást keltett az olasz főváros de­mokratikus közvéleményében. Olaszország 120 600 cipőipari dolgozója folytatja kedden kezdett sztrájkját, tiltakozásul amiatt, hogy a vállalkozók nem voltak hajlandók a dolgozók anyagi hely­zetének megjavítását biztosító országos kollektív szerződést alá­írni. Szerdán béremelést követelve sztrájkba lépett Olaszországban 30 000 üveggyári munkás is. (MTI) Delhi Gagaritinak tapsol ' Üj-Delhi (TASZSZ) Az indiai főváros lakói szerdán tömeggyűlésen találkoztak J. A. Gagarinnal. A világűr első pilótája Nehru miniszterelnök oldalán érkezett a központi stadionba. Felzúgott a tapsvihar és Gagarint éltető ki­áltások töltötték be a teret. Az ifjúság sport, és táncbemu­tatója után a főváros lakossága ne­vében a polgármester üdvözölte Termálvízfutéses hajtatóház Tótkomlóson Gagarint. — Űj és hatalmas kor­szak úttörőjeként üdvözöljük önt, aryiak a hatalmas baráti ország­nak a képviselőjét, amely óriási sikereket ért el a tudomány terü­letén — mondotta. A tótkomlósi Viharsarok Ter­melőszövetkezet határában pa­lántanevelésre kívánják haszno­sítani a talajból feltört 86 fokos természetes melegvizet. Ezért két év alatt 12 millió forintos beruházással korszerű hajtató­ház épül hozzávaló gazdasági épületekkel. A nyolcezer négy­zetméternyi üvegfelület alatt a korai szabadföldi palánták mil­lióit nevelik elő s jó áron érté­kesíthetik a tavaszi paprikát, uborkát és egyéb zöldséget. Egyébként ebben a termelőszö­vetkezetben épül hazánkban a legnagyobb méretű hollandiház, amely kettőezer négyzetméter­nyi üvegfelületet ad palántane­velésre. A Viharsarok Tsz-ben elké­szültek az első épületek: szolgá­lati lakás és egyéb fontos épü­let, melyet a termelőszövetkezet saját építőbrigádja emelt tető alá. Az építkezést télen is foly­tatják. A modern hajtatóház nagymértékben hozzájárul ah­hoz, hogy a Viharsarok Tsz évente legalább 200 holdról ér­tékesít exportra és hazai fo­gyasztásra friss zöldséget. Delhi polgármestere ezután ajándékokat nyújtott át Gagarin- nak és feleségének. Válaszbeszédében Gagarin han­goztatta, hogy a szovjet űrhajók felbocsátása gazdagította a tudo­mány kincsestárát, kiterjesztette az emberi tudás határait és újból megmutatta az emberiség végte­len lehetőségeit a természet meg­hódításában, törvényeinek megis­merésében, legértékesebb titkai­nak feltárásában. Szerdán a szovjet űrrepülő és felesége Delhi televíziójában sze­repelt. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom