Békés Megyei Népújság, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

2 NÉPŰJSÁG 1961. augusztus 1., kedd „A kommunizmus történelmi küldetése: megsemmisíteni a háborút” Közzétették a Szovjetunió Kommunista Pártjának programtervezetét „A szovjet emberek mai nemzedéke már a kommunizmusban fog élni” Brazília üdvözli Jurij Gagarint Moszkva, július 30. Vasárnap tették közzé Moszk­vában a Szovjetunió Kommunista Pártjának a Központi Bizottság júniusi ülésén jóváhagyott prog­ramtervezetét. Több lap pirosbe­tűs címmel ismerteti a programot, a Pravda és az Izvesztyija 9 olda­lon a teljes szöveget közli. A moszkvai rádió vasárnap és hét­főn ötórás adásban felolvassa ..a programtervezet szövegét A nagy jelentőségű okmány el­ső olvasói a Pravda nyomdájának dolgozói voltak. A kora hajnali órákban röpgyűlésen vitatták meg a program legfontosabb pontjait Különös figyelemmel latolgatták a szovjet nép életszínvonalának to­vábbi emelkedéséről, a kommu­nizmus gyors felépítéséről szóló részleteket Már a mi nemzedékünk a kommunizmusban fog élni! — talán ez a gondolat a legmeg- ragadóbb a szovjet olvasók szá­mára. A moszkvai utcán, az új­ságárusok kioszkjainál ezzel, a jel­szónak is beillő rövid mondattal üdvözlik egymást az ismerősök, s ezt tartják a program legfonto­sabb mondanivalójának. A vasárnap közzétett okmány tulajdonképpen már a harmadik programja a szovjet kommunis­táknak: az elsőt a Bolsevik Párt II. kongresszusa hagyta jóvá 1903- ban. Ez a program a cárizmus megdöntését, a szocialista forra­dalmat tűzte ki célul, s ez 1917- ben meg is valósult. A második programot 1919-ben a VIII. kong­resszus fogadta el. Ez a szocialista társadalom felépítését tette a párt feladatává, s mint az egész világ tudja, ez a cél is valósággá vált. Az új, harmadik pártprogram a kommunizmus felépítését tűzi ki a párt legfőbb felada­tául. Felvázolja a háborúktól, nélkülö­zésektől, elnyomástól és kizsák­mányolástól mentes jövendő ké­pét. A nagy fontosságú okmány első része elemzi a mai kapitaliz­mus helyzetét, a tőkés világrend- szer általános válságát és megál­mokráciáról is: „Kialakult a tár­sadalom politikai szervezetének egy új formája: a népi demokrá­cia, a proletárdiktatúra egyik vál­faja. A népi demokráciában tük­röződik a szocialista forradalom­nak az imperializmus meggyen­gülése közben az erőviszonyoknak a szocializmus javára történt elto­lódásakor beállott fejlődése, e fej­lődés sajátos volta.” A szocialista országokban kiala­kult egység, az új típusú nemzet­közi munkamegosztás és együtt­működés ismertetése után a prog­ramtervezet megállapítja, hogy a jelenlegi világhelyzetben az imperializmus az alkony és a pusztulás szakaszába lépett. Az Egyesült Államok monopolista burzsoáziája a nemzetközi reakció legfőbb támasza. A nemzetközi munkásmozgalom a marxista— leninista pártok vezetésével szíve­sebben venné át békés úton a ha­talmat a burzsoáziától, de ha a ki­zsákmányoló osztályok erőszakhoz folyamodnak, számolni kell a szo­cializmusba való átmenet nem bé­kés módszereivel is. A munkásosz­tály harcának sikere azon múlik, hogy mennyire sajátítja el a békés és nem békés, a parlamenti és a parlamenten kívüli harc minden formáját, minden módszerét. A programtervezet ezután a gyarmati rendszer felbom­lásával, a nemzeti felszabadí­tó mozgalom nagy sikereivel foglalkozik. „A békés együttélés, az általá­nos békéért vívott küzdelem” cí­mű fejezetben a programtervezet megállapítja, hogy a legfontosabb feladat elhárí­tani, megelőzni a termonuk­leáris háborút. A kommunizmus történelmi külde­tése: megsemmisíteni a háborút és örök békét teremteni a földön. Erre az általános, ellenőrzött le­szerelés a legjobb módszer. Ha azonban az imperialisták mégis új háborút merészelnének kirobban­tani, a népek nem fogják tovább tűrni azt a rendszert, amely pusz­tító háborúkba taszítja őket, ha­nem elsöprik és eltemetik az im­teni fogja a kommunizmus anyagi, műszaki alapját, felülmúlja az egy személyre eső termelésben az Egyesült Államokat, nagymérték­ben emelkedni fog a szovjet nép életszínvonala, minden kolhoz és szovhoz magas jövedelmű, nagy termelékenységű gazdasággá fej­lődik, csaknem teljesen kielégítik a szovjet emberek lakásigényeit. Megszűnik a nehéz fizikai munka, a Szovjetunióban lesz a világon a legrövidebb munkaidő. 2. 1971—80-ig létrejön a kom­munizmus anyagi műszaki alapja, az egész lakosság számára bizto­sítják az anyagi és szellemi javak bőségét, fokozatos fejlődés indul az egységes össznépi tulajdon felé, tehát a Szovjetunióban lényegé­ben felépül a kommunista társa­dalom. Az ezután következő idő­szakban fejeződik be a kommunis­ta társadalom teljes felépítése. A program ezután részletesen ismerteti a párt feladatait az ipar, a mezőgazdaság, a falusi társadal­mi viszonyok fejlesztésében. Az életszínvonalról szóló fejezetben célul tűzi ki, hogy a dolgozók reáljövedelme 10—15 év alatt megkétszereződjék, húsz esz­tendő alatt a háromszorosára, esetleg a három és félszeresé­re emelkedjék. 10 év múlva általános lesz a hatórás mun­kanap vagy a két szabadnapos 34—36 órás munkahét. A következőkben szó esik a nemzetiségek közötti viszony fej­lesztéséről, a kommunista erkölcs­kódex kialakulásáról, az oktatási rendszer tökéletesedéséről. A két záró fejezet a szocialista országok fokozódó együttműködéséről és a párt belső fejlesztéséről szól. A programtervezet befejező sza­vai így hangzanak: „A szovjet nép a párt vezetésé­vel, a marxizmus—lemnizmus zászlaja alatt fel fogja építeni a kommunista társadalmat. A párt ünnepélyesen meghirdeti: a szov­jet emberek mai nemzedéke már a kommunizmusban fog élni!” Sugár András Rio de Janeiro (TASZSZ) Az II—18-as repülőgép, amely Jurij Gagarint szállítja a nyugati féltekén tett körutazásán, szom­baton délután ért földet Brazília városban. Quadros miniszterelnök megbízásából Arinos külügymi­niszter és Tinoko művelődésügyi miniszter fogadta a szovjet űrha­jóst. Gagarin mindössze egy órát töltött az új brazil fővárosbein, majd továbbutazott Rio de Janei­ro felé. Bár a szovjet űrpilóta igen késői órában, zuhogó esőben érkezett mag a Rio de Janeiro melletti ka­tonai repülőtérre, itt is igen me­Vientiane (MTI) Az AFP jelentése szerint a Boun Oum—Nosavan-klikk befo­lyása alatt álló laoszi nemzeti kongresszus — „az ország legfőbb törvényhozó testületé” — vasár­nap „alkotmánymódosítást” sza­vazott meg, amely lehetővé teszi a királynak, hogy „válságos idők­ben maga vegye át a miniszterel­nöki tisztséget, illetve kijelölje az új miniszterelnököt”. Hanoi A Paitet Lao harci egységek rá­diója kommentárjában rámutatott, a jobboldali lázadó klikk az „al- kotmánymódosítás”-sal próbálja Peking (TASZSZ) A Renmin Ribao szemleírója Kennedy amerikai elnök július 25-i beszédét kommentálva azt írja, hogy az amerikai politikusok két hónap óta az úgynevezett „berlini válsággal” igyekeznek indokolni a fegyverkezési ver- ;eny fokozásának és a háború elő­készítésének szükségességét. A szemleíró megállapítja, hogy a Kennedy-kormány kettős célt akar elérni a katonai előirányza­tok ismételt növelésével: meg leg fogadtatásban volt része. Ami­kor gépkocsija kifordult a repülő­térről, azonnal körülfogták a lel­kes brazilok. Sokan táblákat és transzparenseket hoztak maguk­kal, melyekre ilyen feliratokat festettek: „Isten hozott Gagarin!” „Rio lakói üdvözölnek”. Gagarin és a kíséretében lévő személyek Rio de Janeirótól 30 kilométernyire egy villában száll­tak meg. A vasárnapi brazil lapok első oldalaikon nagy címbetűkkel ad­nak hírt a szovjet űrhajós érke­zéséről és közük Gagarin fényké­peit. (MTI) útját állná a három herceg zü­richi megállapodása megvalósulá­sának. Az alkotmányba ütközik és a laoszi nép akaratával ellentétes a lázadó klikknek az a mesterke­dése, hogy az úgynevezett nem­zeti kongresszus törvénytelen ösz- szehívása révén kívánja az alkot­mány módosítását elérni. A lao­szi nép határozottan szembehe­lyezkedik ezzel a sötét sakkhúzás. saL Követeli, hogy a Boun Oum- klikk jóhiszeműen folytassa a Na Mon-i tárgyalásokat és segítse elő a koalíciós kormány megalakítá­sát, amint ezt a három herceg zü­richi megállapodása megszabja. akarja gyorsítani a fegyverkezési versenyhez fűződő terveinek meg­valósításai és a fegyverkezés fo­kozása útján akarja megoldani az Egyesült Államok gazdasági prob­lémáit. Kennedy legutóbbi felszólalásá­ból — írja befejezésül a szemle­író — levonható a következtetés: Nyugat-Berlin kérdésében az amerikai kormány politikája nem egyéb, mint újabb kiadása a há­borús szakadék szélén való tán­colás dullesi politikájának. (MTI) A laoszi nép semmisnek tekinti a Boun Oum-kiikk nyomására keresztülerőszakolt „alkotmánymódosítást1’ A Renmin Ribao az Egyesült Államok politikájáról lapítja, hogy ez a rendszer telje­sen megérett a proletárforrada­lomra. A forradalmak sorát meg­nyitó oroszországi Nagy Október döntő lépésének elemzése után a tervezet ismerteti a Szovjetunió szocialista fejlődésének legfonto­sabb állomásait, a második világ­háború után kialakult szocialista világrendszer főbb vonásait. Töb­bek között itt esik szó a népi de­perializmust — állapítja meg tervezet. A program második része a kommunista társadalom építését, az SZKP belső, hazai feladatait I tárgyalja. A kommunizmus, mint j társadalmi forrnia teljes és világos ! meghatározása után a következő \ konkrét szakaszokra osztja a Szov­jetunió jövendő fejlődését. 1. 1961—70-ig a Szovjetunió épí­\* t ’ Csaknem hatszáz nyeremény a lottó jutalomsorsolásán Kollárik János: „ ^AKCIÓBA-LÉP-'-* ‘S'NMU Á Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság augusztus 4-én rendezi az esedékes havi tárgynyeremény- húzást, amelyen a 28. játékhét szel­vényei vesznek részt. Ezek között A Nagyszénási Földművesszövetkezet szakképzett belső ellenőrt keres felvételre. Jelentkezés személyesen vagy írásban az fmsz központjában. Működési és erkölcsi bizonyítvány izükséges 8580 csaknem 600 értékes nyeremény- tárgyat sorsolnak ki. Ezúttal hat főnyeremény jut a legszerencsé­sebb játékosoknak: három 2 szo­ba, hallos öröklakás a XIII. kerü­let, Kárpát utca 2. számú lottóház­ban, egy kétszobás kertes lakás a XI. kerületi lottó lakótelep Ho- monna utcai 12. számú kis társas­házában, egy bárhol felépíthető kétszobás családi ház és egy Moszkvics személygépkocsi. Ezen­kívül többek között nyolc szoba­bútort, huszonhét motorkerékpárt, negyvenöt televíziót, ötvennyolc rádiót, 20 fényképezőgépet, hu­szonhat porszívót, harminc mosó- I gépet és huszonhét hűtőszekrényt ' sorsolnak ki. (MTl) (15) — Te... kis huncut — hallja az anyja hangját — egy százast el­szórtál valahol. Hallja, hogy az anyja bemegy a szobába. A szek­rényajtó átszűrődő nyikorgása — mint egy rettenetes várnpir recse­I gő hangja — jut el Sanyi dobhár- " tyájához. Hol mászkáltál véle? Nem találom sehol. Hova tetted a pénzt? — Hát ott van nájad. Tivetted a tezemből — vitatkozik tovább a csöppség. — De egy hiányzik belőle. Azt hova tetted? — Én csat tihoztam. — Gyere csak gyorsan, keresd meg, te haszontalan ;.. Sanyinak az agyát verdesik az öcsikéhez intézett anyai szavak. Homlokán verítékcseppek jelen­nek meg. A kicsi síró hangjára hirtelen felugrik... de nem mer átmenni a másik szobába. Az öcsi pedig kikap miatta. Az ártatlan áldozat sírása, mint az önvád mar­cangoló hangja ér át hozzá. Nem tud nyugodtan ülni. Járkál fel s alá, mint egy ketrecbe zárt orosz­lán. Sími szeretne, vagy még in­kább ordítani. Gyűlöli ... rettene­tesen gyűlöli Totyakot és a többie­ket meg... meg saját magát is. Most mozdulatlanul áll, mint egy szobor. Csak az apja nyugodt hangja ébreszti fel dermedt álla­potából. — Hagyd már azt a gyerme­ket ... nem ette az meg ... majd később megkeressük. Fektesd le ... Sanyi te kész vagy már a leckével? — szól be a szobába. — Most... most fejeztem be ... — hallatszik a fiú halk hangja. — Menj, nézd meg azt a pénzt valahol. Az anya lefekteti a síró öcsikéit, Sanyi átmegy a másik szobába. Áll és nézi a nyitott szekrényaj­tót, majd lehajol. Benéz az ágy alá, utána a szekrény alatt koto­rász. Még a szőnyegeket is felemel, geti. Mászik. Négykézláb, má­szik ... végig a szobáin, egyik sa­roktól a másikig. Szive olyan ne­héz, hogy a támaszkodó kezei reszketnek a súlya alatt. Újra vé­gigmászik a szobán, mint a csiga, másodszor, harmadszor, sőt ne­gyedszer is. Szeméből a sokszoro­san átszenvedett fájdalom sűrű könnyei hullanak. Jut belőle min­den sarokba. Amikor az anyja — a „síró bűnöst” lefektetve a szo­bába lép, Sanyi még mindig • ott térdelt a padlón. — Nem találtad meg fiam? — kérdezi. — Nem. — Hagyd. Menj feküdni te is, majd csak meglelem holnap. A csoda tudja, hova tehette ilyen hirtelen ez a cudar kölyök. Mert mindig dugdosási mániája van. A múltkor apád öngyújtóját dugta bele az ágyba, de az istenért nem mondta meg. hogy hova tette, le­het, hogy ez is ott lesz valahol.

Next

/
Oldalképek
Tartalom