Békés Megyei Népújság, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

BÉKÉS MEGYEI it Ära SO fillér * Világ proletárjai, egyesüljetek! 1961. AUGUSZTUS 1., KEDD AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 119. SZÁM Baráti egyetértésben Termelőszövetkezeti és nemzetiségi nap Eleken Szombatra zászlódíszbe öltöztek az eleki utcák. A község magyar, román, német és szlovák ajkú la­kossága a már hagyományossá vált termelőszövetkezeti és nem­zetiségi nap idei ünnepségeire, színes kulturális programjára ké­szülődött. Az embereket estefelé még a sötét, gomolygó felhők, majd a mindjobban permetező eső sem tudta otthon marasztal­ni. Alkonyattájt egyre többen és többen érkeztek a Hunyadi János művelődési házba a műsoros nemzetiségi, barátsági estre. Nyolc óra után már valamennyi széket elfoglaltak a nézőtéren. Az ünnepségen megjelent Vaszi- lij Limarjev szovjet tiszt, dr. Wild Frigyes, a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetségének főtitkára, Szilágyi Péter, a román szövetség főtit­kára, Bielik György, a szlovák szövetség főtitkára, Bielik Károly, a megyei pártbizottság munkatár­sa, valamint a megyei, járási ta­nács és népfront-bizottság több dolgozója, munkatársa. A Him­nusz után Janecskó János álta­lános iskolai igazgató, a községi népfront-bizottság titkára nyitotta meg a felszabadulás óta immár a községben rendezett nyolcadik termelőszövetkezeti és nemzetisé­gi napot. A nemzetiségi barátsági esten Hankó György országgyűlési kép­viselő, a megyei tanács művelő­dési osztályának nemzetiségi elő­adója mondott beszédet. Elemez­te a nemzetiségi dolgozók felsza­badulás előtti és utáni életkörül­ményeit. Amint elmondotta: az or­szág haladó erői sokszor tettek kísérletet a nemzetiségi megkü­lönböztetés, elnyomatás megszün­tetésére. Mindezek azonban nem jártak sok sikerrel, a nemzetiségiek csak a fel- szabadulás után lettek az ország egyenjogú tagjai. Ma már baráti egyetértésben él­nek hazánk minden táján, így megyénkben is. A párt és a kormány biztosítja művelődésükhöz, anyanyelvi ok­tatásukhoz a lehetőségeket, sza­badon ápolhatják liagyományai- kat. Ennek egyik iskolapéldája Elek község, ahol egyetértésben, barátságban dolgoznak, élnek, szórakoznak a nemzetiségiek. Az előadás után Vaszilij Limar­jev szovjet tiszt is felszólalt. El­mondotta, hogy a Szovjetunióban végérvényesen megoldották a nemzetiségi kérdést. Hazájában ma már nem aszerint ítélik meg az embereket, hogy mi­lyen nemzetiségűek, hanem aszerint, hogyan dolgoznak, miként veszik ki részüket a kommunizmus építéséből. Mindezt egy igen szemléltető pél­dával bizonyította. Elmondotta, hogy a cári Oroszország idején Grúzia az ország egyik legelmara­dottabb része volt. Ma pedig or­vosellátottságban a világon az első helyen áll. Az ezer lakosra jutó diákok számában Grúzia há­romszorosan felülmúlja az Ame­rikai Egyesült Államokat, Fran­ciaországot, nyolcszorosán Török­országot és tizennyolcszorosán Iránt. Nemsokára ezután ismét az énekkar tagjai foglalták el a szín­padot, és német, szlovák népda­lokkal szórakoztatták a közönsé­get. Igen nagy sikert aratott a művelődési ház nemzetiségi tánc- együttese magyar és román tán­caival. Mindegyik szám után fel­csattant a nézők elismerő taps­orkánja. A táncosokhoz és az énekkarhoz hasonlóan nagy si­kert aratott Ottlakén Flóra ro­mán népdalénekes és Geiswinkler Éva, a Magyarországi Német Dol­gozók Demokratikus Szövetségé­nek szólistája román, illetve né­met népdalaival. Amikor vége lett az éjszakába nyúló nemzetiségi barátsági est­nek, valamennyi résztvevő elége­detten tért nyugovóra, hogy kipi­henten ébredve másnap jelen le­gyen a termelőszövetkezeti és nemzetiségi napon. Vasárnap reggel zenés ébresz­tővel köszöntötték a zászlódíszbe öltözött község lakosságát. Dél­előtt a Hunyadi János művelődési házban a 8000 holdas Lenin Ter­melőszövetkezet életét, eredmé­nyeit, valamint az egy éve tevé­kenykedő helyi képzőművészeti kör munkáját, a bélyeggyűjtő szakkört bemutató, továbbá me­zőgazdasági szak- és szépirodal­mat szemléltető kiállítások nyíl­tak. Az eső elmosta ugyan az ifjú­ság tervezett felvonulását. Most azonban szívesen „elnézték” ezt az időjárásnak. Régen nem fogad­ták ilyen örömmel a „rossz időt”. Mint Tóth Mihály elvtárs, a köz­ségi tanács v. b. elnöke megje­gyezte és a község többi vezetői vélték, számításuk szerint másfélmillió forintot mentett meg a falunak a kiadós eső­zés, a 2300 holdnyinál több kukorica mintegy öt mázsá- nyival, a 450 holdnyi cukor­répa 10—15 mázsányival több termést ad holdanként a köz­ség határában a csapadék ha­tására, mintha a szárazság to­vább tartott volna. Délután azonban, mintha ked­vezni akart volna, megcsendese­dett, s meg is szűnt az eső, bár gyakran a ,,levegőben lógott a lá­ba”. Mégis sikerült a ligetben megtartani a nagygyűlést, nagy­számú közönség jelenlétében. „A békéért, nemzetiségi összefo­gással a szocializmusért!” feliratú díszemelvényen az elnökség sorá­ban ott ültek a megyei, a járási és a községi párt-, tanácsi és tömeg­szervezeti vezetők, képviselők, ott voltak a nemzetiségi szövetségek vezetői: dr. Wild Frigyes a né­met, Szilágyi Péter a román és Bielik György a szlovák demok­ratikus szövetség főtitkára, meg­jelent Szabó Sándor, az MSZMP Békés megyei bizottságának titká­ra, a Hazafias Népfront megyei bizottságának elnöke is. Janecskó János, a községi nép­front-bizottság titkára nyitotta meg a nagygyűlést, majd Harmati Sándor elvtárs, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára mondott ünnepi be­szédet. Beszédében felelevenítette a múltat, összehasonlítva a mind­inkább szépülő, gazdagodó jelen­nel. Ma már nincs többé értelme a régi nemzetiségi gyűlölködés­nek. Egyetlen célja van és lehet nálunk minden embernek, a szocializmus építése, a virágzó jólét megteremtése, falun a termelőszövetkezetek gazdálkodá­sának fejlesztése, hogy annak nyomán boldog legyen az élet minden dolgozó számára. A szo­cialista társadalomban igazi testvérként, egymást be­csülve dolgozunk együtt a szép eredményekért, a még többet ígérő holnapért — mondotta többek között Har­mati elvtárs. A nagygyűlés közönsége lelkes tapsokkal jutalmazta a szabadté­ri színpadon szereplő kulturális csoportok színes, hangulatos pará­déját. Fiatalok és idősebbek találkozó­jával, a magyarok és a román, német, szlovák nemzetiségű dol­gozók testvéri barátságának to­vábbi mélyülésével telt el a ha­gyományos termelőszövetkezeti és nemzetiségi nap. Ennek kedves jelképe volt a Magyarorszagi Ro­mánok Demokratikus Szövetségé­nek helyiségében vasárnap dél­ben Gyulán tartott eszmecsere is, ahol Harmati Sándor elvtárssal és a nemzetiségi szövetségek ve­zetőivel a megyei pártbizottság, a megyei népfront-bizottság és a város vezetői szívélyesen elbeszél­gettek. A békéscsabai tsz-ek is csatlakozlak a szabolcsiak felhívásához Szombaton délelőtt Békéscsabán a városi tanács épületében a ter­melőszövetkezetek vezetői ver­senyszerződést írtak alá. Ebben kifejezésre juttatják, hogy csatla­koznak a csengeri és tiszalöki já­rás termelőszövetkezeteinek fel­hívásához, a nyári betakarítási munkák mihamarabbi befejezésé­re. Vállalták, hogy a város 8 közös gazdaságában augusztus 16-ig be« fejezik a cséplést. Augusztus 1-ig a kalászos terület 50 százalékait fcihántják, augusztusban pedig a kalászos-termő terület másik felét mélyszántják. Az évi istállótrá- gyázási tervet augusztus 31-ig 40 százalékra, a gabonaér tőkésítési szerződést pedig 215 százalékra teljesítik. Jó ütemben halad a hordás, meggyorsult a talaj művelés Az aratás befejezése után me- I hogy ezeken a területeiken a tarló. gyénk közös gazdaságaiban meg­gyorsult a hordás. Szombatig mint­egy 81 ezer hold gabona került a szérűskertekbe. A hordással egy időben most már a cséplás üteme is kielégítő. Eddig 62 800 holdról csépelték el a termést. Jó ütem­ben halad a szalmalehúzás is. A ga­bonatáblák szélén legtöbb helyen mezei szalmakazlakat készítettek, hántást és a mélyszántást elkezd* hessék. Idáig 11 ezer hold gabo- natariot hántoltak le és 32 ezer holdat szántottak fel mélyen. Az istállótrágyázás üteme még nem kielégítő. Ez ideig mintegy 3,5 ezer holdra került ki szervestrágya. A múlt hét folyamán elkezdődött a kender aratása is. Fiatal szakemberek országos körútja A KISZ Békés megyei Bizottsá­ga mellett működő fiatal mező- gazdasági szakemberek tanácsa hétfőn délután útba indította azt az autóbuszt, amelyen 44 fiatal mezőgazdasági szakember orszá­gos körútra indult. A négynapos utazás során megtekintik a Ker­tészeti Főiskola budapesti kert­jét, ahol a korszerű nagyüzemi zöldségtermesztést tanulmányoz­zák. Ezután az Agrártudományi Egyetem gödöllői tangazdaságába látogatnak. Gödöllői tartózkodá­suk alatt megtekintik a Kisállat- tenyésztő Kutatóintézetet is. Ez­után a Balaton partján Keszt­helyre utaznak az Akadémia tan­gazdaságába, majd hazafelé jövet Sztálinvárosban töltenek hosszabb időt. A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség megyei bizottsága és a me­gyei tanács a 44 fiatal mezőgaz­dasági szakember ország járó kör­útját 9 ezer forinttal segíti. A kommunizmus nem hanem példaadással diadalmaskodik Az SZKP programtervezetének világvisszhangjáról (MTI) Az SZKP Moszkvában vasár­nap nyilvánosságra hozott prog­ramtervezete világszerte az érdek, lődés középpontjába került. A hírügynökségek, a rádió- és tele­vízióállomások híranyagában első helyen szerepéi ez a történelmi dokumentum és minden számot­tevő újság kivonatokban ismerte­ti, sok lap pedig kommentárt is fűz hozzá. London „A béke és a bőség gigászi ter­ve”, „Oroszország megrendíti a világot” — ilyen címekkel, első oldalán közli a Daily Worker, az angol dolgozók lapja az SZKP programtervezetét — jelenti a TASZSZ. A nagy formátumú új­ság egész második oldalét betölti a pragramtervezetről készült rész­letes kivonat. Más londoni lapok is hasábokat szentelnek az ok­mánynak. A Times erről szóló hír­anyaga több mint fél újságoldalra terjed. A Daily Worker vezércikkében egyebek között a következőket emeli ki: „A kommunizmus nem hábo­rúval, hanem példaadással diadalmaskodik... a prog­ramtervezet világos bizonyí­téka ennek. Angliában senki sem lehet biztos a jövőről, de legkevésbé a kon­zervatív kormányférfiainfc — foly­tatja a lap. A Szovjetunióban vi­szont a nép tudja, hogy 1980-ban a termelés már meghatszorozódik, az egy lakosra számított termelés pedig a legnagyobb lesz a világon. A szovjet emberek saját tapaszta­lataikból tudják, hogy ez a prog­ram valósággá válik.” Még a legreakciósabb londoni lapok is elismerik a program- tervezet rendkívüli jelentőségét. A Daily Herald így ír: Az SZKP 20 éves terve kihívás. Most, ami­kor az angol kormány csak taka­rékosságot, korlátozásokat és óva­tosságot javasolhat, a szovjet prog­ramtervezet bátorságot és lanka­datlan fejlődést indítványoz. A vi­lág elmaradt országai felfigyelnek erre az ellentétre. A Daily Express szintén aggodalmát fejezi ki afö­lött, hogy a programtervezet mil­liókat befolyásolhat Afrikában és Ázsiában, akikre az óriási szovjet műszaki eredmények máris nagy hatást gyakorolnak. Párizs A TASZSZ rámutat, hogy a programtervezetet hatalmas ér- érdeklődéssel fogadták Francia- országban és a legkülönbözőbb irányzatú újságok is felhívták ol­vasóik figyelmét a világraszóló okmányra, még jóval annak köz­zététele előtt. A l’Humanité Di- manche hangsúlyozza, hogy a programtervezet megnyitja az em­beriség történelmének egyik leg­nagyszerűbb fejezetét. Kiemeli^ hogy a Szovjetunió továbbra is a békés együttélés politikáját foly­tatja. Róma Az olasz sajtó részletesen kom­mentálja az SZKP új program­jának tervezetét. A gazdasági fej­lődés új terve — állapítja meg hírmagyarázatában a Messaggero — szavatolja a szovjet emberek álmainak valóra váltását, azt, hogy utolérik a legfejlettebb kapitalista államokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom