Békés Megyei Népújság, 1960. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-22 / 250. szám

I960, október 22., szombat NÉPÚJ SÄG SPORT» SPORT« SPORT Szombat—vasárnapi sportműsor Milyen tanfolyamokat indít a nőtanáes as őssi — téli hónapokban? a vezetőségi és bizottsági tagok SZOMBAT Torna: Békéscsaba város úttörő ifjúsági és felilőtt tornászbajnok- sága 14 órától a gimnázium termé­ben. Kézilabda: Bcs. MÁV—Bcs. Pa­mut férfi I. o,, Pamutszövő, 16 ó. (Hrabovszki). Városi November 7 Kupa mér­kőzései a VTSK-pályán 14 órától. VASÁRNAP Labdarúgás: Békéscsabai Épí­tők—Szegedi Építők, Békéscsaba 14.30 ó. (Almási); MÁV-HMTE— Jászberényi Lehel, Hódmezővásár­hely 14.30 ó. (Boldizsár); M. Va­sas—Békéscsabai Agyagipar, Ma­kó 14.30 ó. (Nagy); MSE—Szarvasi SC, Martfű 14.30 ó. (Rozsnyai); Orosházi Kinizsi—Kecskeméti TE, Orosháza 14 ó. (Bokor); Gyulai MEDOSZ—Szolnoki MTE, Gyula 14.30 ó. (Tóth); Sz. Spartakusz— Csongrádi Petőfi, Szeged 11 ó. (Járási). Megyei I. osztály: Battonya— Végegyháza 14.30 ó. (Varga); Kun- ágota—Békéscsabai VTSK 14.30 ó. (Puskás); Mezőhegyesi MEDOSZ—• Bcs. MÁV 14.30 ó. (Szolnokról); Sarkadi MSE—Gyoma 14.30 ó. (Dudás); Békésszent.andrás—Csor- vás 14.30 ó. (Bognár); Medgyes­Áz elmúlt hónapban a Békés megyei Moziüzemi Vállalat dol­gozói tanulmányi látogatást tet­tek a Budapest Filmstúdióban. E látogatás során hasznos tapasz­talatcsere alakult ki a filmgyár­tás, valamint a filmforgalmazás t:§j-jjletén dolgozók között. Ezt a tapasztalatcserét barátságos lab­darúgó-mérkőzés követte az FTC Üllői úti sporttelepén, majd az FTC klubházában barátságos ösz- szejövetel zárta le a kirándulást. A mérkőzésen a tartalékosán fel­álló forgalmazásiak 10:l-es vere­Orosháza, Battonya, Mezőkovácsháza középiskolásai Mezőhegyesen A mezőhegyesi KISZ-fiatalok az állami gazdaság 3500 hold ku­koricájára védnökséget vállaltak. Ebből az ifjúsági munkacsapatok 700 holdat törtek le. Emellett a KISZ-bizottság Orosháza, Mezfi- kovácsháza, Battonya középisko­láiból megszervezte a tanárokkal karöltve, hogy az iskolások a kö­telező fizikai munkában való részvételüket Mezőhegyesen tölt­sék el. Ez a létszám, körülbelül ezer fiatalt jelent. Eddig a tanu­lók 400 hold kukoricát törtek le. Az ifjúsági munkacsapatok ugyanazokat a fizetéseket kapják, mint a felnőttek. A holdanként kifizetett munkabért pedig az is­kola kapja. Amiből televíziót és egyéb sportfelszerelést vásárol­nak. —e—ő. A MŰSZAKI ANYAG- ÉS GÉPKERESKEDELMI VÁLLALAT (Műszaki Bizományi) október 25-én, kedden Bé­késcsabán, a MÉH Válla­lat, Sallai utca 6. sz. alatti helyiségében becslést, illetve lebonyolítást végez. 16332 egyháza—Sarkadi Kinizsi 14.30 ó. (Bereczki); Kondoros—Mezőhe­gyesi Kinizsi 14.30 ó. Mezőbe- rényben (Fülöp); Mezókovácshá- za—Békés 14 ó. (Flóra). Járási I. osztály: Bcs. Építők II- —Füzesgyarmat 12.40 ó. (Acél); Körösladány—Gyulavári 14.30 6. (Hazai); Dévaványa—Doboz 14.30 ó. (Fülöp II.); Gyoma II.—Okány 14.30 ó. (D. Szabó); Orosházi Ki­nizsi II.—Csabacsüd 12.40 ó. (Si­pos); Békési Helyiipar—Gyulai Kinizsi II. 14.30 ó. (Csáki), Körös- tarcsa—Vésztő 14.30 ó. (Vozár). Kézilabda: NB II. Békéscsabai MÁV—Budapesti Építők férfi, Bé­késcsaba, Meteor-pálya 10 ó. (Szerdahelyi). Megyei bajnokság: Bcs. Kötött— Bcs. Ruhagyár női I. o., Ruha­gyár 8.30 ó. (Varga I.), Szarvas— Martfű női I. o. Szarvas 10 ó. (Balogh); Csorvás—Szeghalom női I. o., Csorvás 10 ó. (Eperjesi II.); Endrőd—Mezőberény női I. o., Endrőd 9 ó. (Kiszely); Mezőberény —Szarvas férfi I. o., Mezőberény 14 ó. (Giczei); Orosháza—Békés férfi I. o., Orosháza 10 ó. Atlétika: Békéscsabai Dózsa or­szágos jellegű versenye, békéscsa­bai stadion 14 ó. séget szenvedtek a Filmstúdió jó képességű csapatától. A Budapest Filmstúdió munka­társai ma, szombaton látogatnak el Békéscsabára és az itteni ta­pasztalatcserét is követni fogja a visszavágó jellegű barátságos lab­darúgó-mérkőzés. A mérkőzésre — amely délután 2 órai kezdettel a Kórház utcai pályán kerül megrendezésre — a Moziüzemi Vállalat a megye te­rületén lévő mozidolgozókból ál­lítja össze csapatát és így egyen­rangú ellenfélként veheti fel majd a küzdelmet a sportpályán is.. A minden bizonnyal érdekes­nek Ígérkező mérkőzés látogatói­nak a vállalat különböző filmpro­paganda anyagokkal kedveskedik, míg a mérkőzés félidejében pe­dig „Kérdezz — felelek“’ játék Ke­rül megrendezésre, amelynek nyertesei több előadásra szóló, in­gyenes mozijegyet kapnak. A mérkőzésre belépődíj nincs. A dolgozók esti iskoláinak 1959 —60-as évi eredményeiről, a mű­velődési otthonok előadásairól, a nőtamácsok oktatási formáinak ér­tékeléséiről szóló jelentések azt bi­zonyítják: sok-sok asszony hasz­nálja jól szabad idejét; tanul. Eb­ben az évben sokan győződtek meg arról, hogy érdemes az el­foglaltság mellett is újra könyvet fogni, iskolai padba ülni, előadá­sokat hallgatni. Az év tapasztalatai alapján több száz asszony vallja, hogy a telet újra szorgos tanulással tölti. Az új ismeretek megszerzésének gondjaival küszködő, de azoknak örömeit is élvező asszonyok pél­dáján egyre több dolgozó asszony azon töri a fejét, hol, mit, mikor tanuljon, hogy lépést tartson az élettel, férjével, felnövekvő gyer­mekeivel. A nőmozgalom feladata segít­séget adni az asszonyok ilyen irá­nyú gondjainak megoldásához, mások tanulási kedvének feléb­resztéséhez. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a nőmozgalom oktatási formái eddig is eredmé­nyesen járultak hozzá a nők tu­datának formálásához, a családon belüli nevelés pedagógiai módsze­rekkel történő elsajátításához, va­lamint a nőmozgalom tömegkap- csolatának szélesítéséhez. Az új oktatási évben még gaz­dagabb lehetőségek állnak rendel­kezésünkre ahhoz, hogy a nők politikai, szakmai képzése . és általános művelődése érdekében változatos, a legkülönbözőbb kép­zettségű és érdeklődésű asszonyo­kat kielégítő iskolákat, tanfolya­mokat szervezzünk. A Magyar Nők Országos Taná­csa által szervezett és tananyaggal ellátott oktatási formák közül a gazdasszonykörök a legnépszerűb­bek. Lesznek ismét szabás-varrás szakkörök, ahol elsajátíthatják az asszonyok a család ruhatárának ügyes kiegészítéséhez szükséges, hasznos tudnivalókat. Sok örömet ad a népihímző, sző­nyegszövő, csuhéfonó és más szakkör is. A gazdaságos, korsze­rű konyhaművészetet ismerhetik meg az asszonyok a főzőtanfolya­mokon. A hasznos és szép gyakor­lati munka mellett érdekes, érté­kes előadásokat, felolvasásokat hallgatnak a résztvevők. Az asszonyok művelődési körein városban és falun egyaránt részt vehetnek. E körök vezetői a nő- tanácsok legműveltebb aktívái. > Az asszonyok népszerű tudomá­nyos estjein a TIT-tel közösen ki­dolgozott előadássorozat lesz, amely a tea-mészettudomány, az iro­dalom és a modem háztartásveze­tés problémaköreiből van összeál­lítva. A termelőszövetkezeti asszo­nyok képzésére, illetve tájé­koztatására 11 előadásból álló, de két kisebb sorozatra bontható elő­adássorozatot szervezünk „Mező- gazdasági akadémia” címmel, amelyen a szövetkezeti gazdálko­dásról hallanak előadásokat. A békéscsabai városi nőtanács a „Háziasszonyok klubja” kereté­ben nyolc előadásból álló előadás- sorozatot szervez „Nők akadé­miája” címmel. A „Szülők isko­lája” hat témakört felölelő, film­vetítéssel egybekötött előadást tart. Orosházán és Gyulán hasonló előadássorozat lesz. A szülői munkaiközösségek pe­dagógiai előadásai, vitái, megbeszé­lései, ankétjai jó tanulási lehetősé­gek az édesanyáknak. A pedagó­giai propaganda fő területe az is­kola. A helyi nőtanácsok, az is­kolák igazgatói, a szülői munka- közösségek elnökei szívesen ad­nak tájékoztatót a szülőknek ar­ról, hogy mikor, hol, milyen elő­adásokat hallgathatnak a gyer­meknevelésről. Az asszonyok általános művelt­ségének növelését segiti elő a dol­gozók általános iskolája is. A me. SZOMBAT, 1960. OKTOBER 32. KOSSUTH RADIO: 8.10 Reggeli sze­renád. 8.40 Lányok-asszonyok. 9.00 Cherubini D-dur szimfónia. 9.30 Szabó­család. 10.00 Hirek. 10.10 Egyél libám, egyél már... 10.30 Fúvószene. 10.45 Rádióiskola. 11.45 Könnyű hangszer­szólók. 18.00 Tánczene. 19.02 Kamara­zene. 20.00 Sztravinszkii-hangverseny. 12.00 Hírek. 12.10 Ifj. Magyart Imre népi zenekara játszik. 12.50 Mit olvas­sunk? 13.05 Szív küldi. 13.45 Válaszo­lunk hallgatóinknak. 14.00 A Máday— ifj. Nagy-együttes játszik. 14.20 A ro­mantika. 14.40 Debussy: Szirének. 15.00 Hirek. 15.10 Elöszóval-inuzslkával. 18.00 Kedves prímásaink. 18.30 A képzőmű­vészeti gimnáziumban. 18.45 Berlioz: Római karnevál — nyitány. 19-05 A Szabó család1. 19.35 Tánczene. 19.50 Jó­éjszakát gyerekek. 20.00 Esti krónika. 20.30 Felnőtt játszótér. 21.40 Sporthír­adó. 22.00 Hirek. 22.15 Táncoljunk. PETŐFI RADIO: 8.00 Hirek. 14.15 A Londoni Rádió műsorából. 14.40 Autó­sok és motorosok ötperce. 14.45 Német zenei hét. 15.00 Operakalauz. 15.00 Hí­rek. 16.05 Dunántúli rapszódia. 17.12 A Magyar Rádió énekkara énekel. 17.35 Két vers. 17.40 Népi hangszerszólók. 18.00 Hírek. 18.05 Muszorgszkij-Ravei: zőgazdaságban, illetve a tsz-ben dolgozó, nyolc általánost végzett fiatalabb asszonyok, lányok a me­zőgazdasági technikumok leve­lező-tagozatára mehetnek. A nő­tanácsok segítenek a kihelyezett osztályok szervezésében. Tan­anyagról a Földművelésügyi Mi­nisztérium gondoskodik. Ezenkívül a termelőszövetkezeti asszonyok mezőgazdasági szak­munkásképzésben is részt vehet­nek, erre ad lehetőséget a három­éves ezüstkalászos tanfolyam (me­zőgazdasági szakmunkásképző tanfolyam), melyet a Hazafias Népfront és a megyei tanács szer­vez. Arra, hogy mit és hol lehet ta­nulni, nagyjából választ adtunk. Hogy mikor? S hogyan? Ez a kér­dés még nyitva maradt. A feleség­re, az édesanyára elháríthatatlan kötelességek várnak a tanuláson kívül is. Szeretnénk, ha az egész család, az anya, a feleség saját tanulását ugyanolyan elháríthatatlan fel­adatnak tartaná, mint a vacsora elkészítését, gyermekének nevelé­sét, a lakás rendben tartását. A mindennapi munka mellett már magasabb képzettséget megszer­zett asszonyok példája bizonyítja, érdemes, szükséges tanulni, ha az élettel lépést akarnak tartani, ha meg akarják érteni az új tudo­mányos felfedezéseket, ha még ésszerűbben akarunk dolgozni, ha nagyobb hozzáértéssel akarják ne­velni gyermekeiket. Egy kiállítás képei. 19.00 Hirek. 19.35 Falurádió. 19.55 Bayreuthi Ünnepi Já­tékok i960, Wagner: Lohengrin. TELEVÍZIÓ: 18.30 Üj falu (Mezőgaz­dasági műsor). 19.00 TV Híradó. 19.35 Szünet. 19.40 Eger (Magyar kisfilm). 20.00 Utazzunk Egerbe. BRIGÁD MOZI, Békéscsaba. Október 20—26: Az Siffel-torony árnyékában. K. h.: fél 6, fél 8, v.: fél 4, fél 6, fél 8. SZABADSÁG mozi, Békéscsabai Október 20—23: Elloptak egy villa­most. K. h.: 6. 8, v.: 4, 0, 8. A Szabadság és • Brigád moziban minden kedden és pénteken délelőtt II—1-ig elővételi pénztár. TERV MOZI, Békéscsaba. Október 20—23: Számíthatsz rám. K. h.: fél 6, fél 8, v.: fél 4, fél 6, fél 8. SZABADSÁG MOZI, Gyoma. Októ­ber 21—23: Fatima. Kezdés h.: 7, v.s 3, 5, 7. PARTIZÁN mozi, Orosháza. Októ­ber 21—23: Kocsubej. K. h.: fél 6, fél 8, v.: fél 4, fél 6, fél 8. BÉKE MOZI, Orosháza. Október 20— 25: Alázatosan jelentem. K. h.: 5, 7, v.: 3, 5, 7. PETŐFI MOZI, Gyula. Október, 20—25: Háború, és béke I—II. r. K. h.: 5, 7, v.: 3, 5, 7. ERKEL MOZI, Gyula. Október 21— 26: Háború és béke I—II. r. K; h.: fél 6, fél 8. v.: fél 4, fél 6, fél 8. VÖRÖS OKTOBER MOZI. Mezőko- vácsháza. Október 21—23: Rangon alul. K. h.: 7, v.: 3, 5, 7. BASTYA MOZI, Békés. Október 20— 23: Fapados szerelem. K. h.: 6; 8, V.: 4, 6, 8. PETŐFI MOZI, Sarkad. Október 21— 23: Mennyei pokol. K. h.: 8, v.s 4, 6, 8. TÁNCSICS MOZI, Szarvas. Október 20— 23: Mozart. K. h.: 6, 8, v.: 3, 5, 7: ADY MOZI, Szeghalom. Október 21— 23: Fiú, vagy lány? K .h.: 7, v.t 3, 5, 7j FIGYELEM! Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy a békéscsabai és orosházi telepünkön a vas átvétel f. hó 24-től november 25-ig, vas eladás akt. 31-től november 5-ig, járási átvevőhelyeken a vas átvétel akt. 24-től november 1-ig, vas eladás akt. 27-től november 1-ig leltározás miatt szünetel. CSONGRÁD—BÉKÉS MEGYEI MÉH VALL. Filmesek sporttalálkozója Békéscsabán Boros Gáborné a megyei nőtanács titkár»

Next

/
Oldalképek
Tartalom