Békés Megyei Népújság, 1960. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-22 / 250. szám

8 NÉP ÚJ SÄG I960, október 22., szombat HÍREK Jó volt a termés az óttörők földjén Városi művelődési otthonaink terveiről Mint már erről hírt adtunk, a Kondoros! I. számú Általános Iskola Zrínyi Hona és Petőfi Sándor úttörő-csapata befejezte a Lenin Termelőszövetkezet­től kapott földön három hold kukorica törését. Nyolcvan pajtás dolgozott a kukoricatürésuél. A jövedelmet táborozásra fordítják. Képünkön a pajtások a Lenin Tsz tehergépkocsijával az iskolaudvarra hordják a termést.----------------------*----------------------­— EGÉSZSÉGÜGYI előadást szervez a TBC-ről Orosházáin ok­tóber 28-án a háziasszonyok klub­ja. A előadást a Petőfi művelő­dési otthonban tartják s utána az „És újra mosolyognak” című fil­met vetítik. — A JÁRÁSI NŐT AN ÁCS csa­ládvédelmi és jogi bizottsága ala­kuló ülését tartják október 22-én, ma délelőtt Mezőkovácsházán. A bizottság különböző családi és jogi problémákban ad tanácsot és se­gítséget az érdeklődőknek. — NAGY TÉTELBEN vásárol magyar lkarusz-55 autóbuszokat a Szovjetunió. A mintapéldányt kü­lön bizottság — magyar szakembe­rek részvételével — próbálja ki. A próbára 15 000 kilométeres útvo­nalat jelöltek ki, — AZ AUTOMATIZÁLT gyár­tás szerszámairól műszaki elő­adást tart október 26-án Békés­csabán a GTE és a TIT Műszaki Szakosztálya. Előadó: Dr. Kazin­czy László, a műszaki tudomá­nyok kandidátusa. B. M. Békés megyei Rendöríökapitányság felhívása Tekintettel az őszi esős. sáros időre, a korai sötétedésre és az ebből eredő közlekedési balesetekre, felhívjuk.^ a lakosság figyelmét az 1/1953, BM (XII, 4.) sz. rendelet; (KRESZ) 64. paragrafus (1) bek. d) pontja, illetőleg a 67. parag­rafus (1) bek. d) pontja alapján, hogy a kerékpárokat és a fogatolt járműve­ket lámpával úgy szereljék fel, hogy az a nappali órákban is szükséges tar­tozéka legyen a járműveknek. Lámpa­felszerelés hiánya esetén — akkor is. ha nincs lnvilágílási kötelezettség —, a jövőben a rendőrök szabálysértési feljelentésit eszközölnek. Az I. fokú rendőri szabálysértési hatóság, ha a ki- világítási kötelezettség még nem állott fenn. a KRESZ 141. paragrafusa alap­ján 100 forintig terjedhető pénzbírság­gal és kivilágítási kötelezettség fenn­állása esetén pedig a KRESZ 142. pa­ragrafusa alapján 500 forintig terjed­hető pénzbírsággal sújthatja a szabáüy- , sértőt. Békéscsaba, i960, október hó 19. BM Békés megyei Rendőri ő- kapitányság, Békéscsaba BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő: Cserei Pál Szerkesztőség: Békéscsaba. József A. u. 4., L em. Telefon: 32—96. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat. Békéscsaba, Szt. István tér 3. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály: Telefon: 10—21 Békés megyei Nyomdaipari Vállalat. Békéscsaba: Felelős nyomdavezető: Kendra György Terjeszti a Magyar Posta: Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hóra U-.— Ft A LOTTO NYERŐSZÁMAI 1, 3, 35, 42, 72 _ TEADÉLUTÁNT rendez ok­tóber 23-án, vasárnap délután'Bé­késcsabán a városi nőtanács helyi­ségeiben a Békéscsabai Háziasszo­nyok Klubja. — NAGY SIKERREL lép fel Olaszországban a Lenimgrádi Szim­fonikusok zenekara. A zenekar elsőnek a milánói Sealaban lépett fél, ahol Csajkovszkij V. szimfó­niáját és Sosztakovios V. szimfó­niáját adta elő. Az előadásnak oly sikere volt, hogy kétszer kel­lett megismételni. Borult idő Túlnyomóan borult idő, sok helyen eső, néhány helyen zivatar. Mérsékelt, időnként élénkebb délkeleti, déli, ké­sőbb nyugatira forduló szél. Legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 7—10, leg­magasabb nappali hőmérséklet hol­nap 1—14 fok között. TERMI LÖSZÖVETKEZETEK! Lucernamag és egyéb aprőmagvaik tisztítását, fémzá/rolását megegyezés szerint vállaljuk, ÖRKI Gazdaság, Szarvas, Telefon: W, 16 A népművelési évad, hasonlóan a színházihoz, valójában ősszel kezdődik. Művelődési otthona­inkban már a nyáron elkezdték az elmúlt esztendők tapasztalata­it számba venni, s ezek alapján elkészítették terveiket az 1960/61- es évadra. A művelődési otthonok terveit ez évben már áthatja az, hogy az elmúlt őszön és tavaszon megyénkben óriási változások tör­téntek íalvainkban, egyre több termelőszövetkezet alakult és me­gyénk mezőgazdasága szocialista mezőgazdaság lett. Dicséretes, hogy művelődési otthonaink ezt nem hagyták figyelmen kivül, s akár falusi, akár városi művelő­dési otthonaink terveit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ez a változás tervekben is tükröződik. Nem kí­vánunk itt minden művelődési otthon programjával foglalkozni, csupán három legnagyobb váro­sunknak terveit vizsgáltuk meg. Jól szervezik a kétműszakos traktorok munkáját Mezőkovácsházán A gépállomások megyei igazga­tósága ellenőrzést tartott a mező­kovácsházi gépállomás körzetében, hogy megállapítsa: a kedvezőre fordult időjárást hogyan haszno­sítják a gépek kétműszakos üze­meltetésével. A nagybánhegyesi Előre traktoros-brigádnál az ered­mény igen jónak mondható. Tíz kétműszakos traktorukból kilen­cet a szántóföldön találtak. Két fiatal traktoros Belorusszal dol­gozott, s ezen az éjszakán húsz hold földet szántottak fel négy­vasú lengyel ekékkel. A Magyar- bánhegyes határában dolgozó traktoros-brigádnál a két műszakra állított traktorokból a dolgozó megbetegedése folytán mindössze egy nem üzemelt A kaszaperi Lenin Tsz-ben lévő hat traktorból az éjszakai órákban hármat üze­meltettek. A vizsgálat megállapí­totta: egy traktor műszaki hibá­ból, kettő pedig brigádvezető ha­nyagságából állt, Békéscsaba, Orosháza és Gyula művelődési otthonai igyekeztek ebben az évben tervekben előre­lépni és programjukat már az igényesség is áthatja. Művelődési otthonaink irányító szerepe Mindhárom városi művelődési otthonra nemcsak olyan szerep vár, hogy saját feladatait oldja meg, hanem az is, hogy segítse a járások és a községek művelődé­si otthonait. Vajon hogy tudnak ennek ele­get tenni? Itt elsősorban Orosháza példá­jára kell hivatkozni. Orosházán már az elmúlt esztendőben kísér­letet tettek arra, hogy a művelő­dési otthon az egész város kultu­rális életének gazdája és központ­ja legyen. Több-kevesebb ered­ménnyel ezt sikerült is elérniük. Az 1960/61 évi munkatervükben szerepel az üzemi kultúrfelelősök tanfolyama. Ez a tanfolyam bi­zonyára hasznos segítséget nyújt az üzemi kultúrfelelősök részére. Itt a hallgatók a művelődéspoliti­ka aktuális kérdéseiről, a kollek­tív művelődés fontosságáról, mű­vészeti munkáról, olvasómozga­lomról, a világnézeti nevelésről, közönségszervezési feladatokról, a családi ünnepek szervezéséről hallanak előadásokat. Ez a tan­folyam nemcsak azzal a haszon­nal jár, hogy az üzemi kultúrfe­lelősök jobban megismerik fela­datukat, hanem jobb kapcsolat lesz az üzemi kultúrmunkások és a művelődési ház között is. Az orosházi járás községeit az­zal segítik, hogy a művelődési ott­hon öntevékeny együttesének mű­sorát eljuttatják a falusiakhoz, és ugyanakkor szívesen látják a já­rás községeinek jó öntevékeny csoportjait is Orosházán. Tanács­adással segítenek a falusi műve­lődési otthonoknak, s ezzel mun­kájuk ugyan bővül, de területé­ben megnövekedve, hatásában is nagyobb lesz. Ha minden városi művelődési otthon ennek az elv­nek alapján fog hozzá az ez évi munkatervek megvalósításához, akkor a községi művelődési ottho­nok nem lesznek annyira maguk­ra hagyatva, könnyebben megva­lósíthatják feladataikat. Kár vol­na azt mondani, hogy egy-egy vá­rosi művelődési otthon nem hat a járás területére. Senkinek sem közömbös azonban, hogy ez a ha­tás milyen. Éppen ezért a műve­lődést irányító szerveknek jobban kell ellenőrizniük egy-egy városi művelődési otthon ilyen tevé­kenységét, nehogy előforduljon az, hogy a városi művelődési ott­hon csak bevételi forrásnak te­kintse a községi művelődési ottho­nokat. Az ismeretterjesztés feladatai Városi művelődési otthonainkra az volt a jellemző az elmúlt évek­ben, hogy néhány ismeretterjesz­tő előadást tartottak ugyan, de ezeket nem tudták rendszeressé tenni, mert erejüket inkább az öntevékeny művészeti csoportok­ra fordították. Most vizsgálgatva a három művelődési otthon mun­katervét, azt látjuk, hogy minde­gyikben komoly szerep jut az is­meretterjesztés feladatainak. Itt talán egyedül a békéscsabai Ba­lassi művelődési ház munkaterve hagy kívánni valót. A Balassi mű­velődési házban csak azt írták be a programba, hogy a művelődési ház látogatóinak, a tanfolyamok növendékeinek és a művészeti csoportok tagjainak részére, ér­deklődési körüknek megfelelő po­litikai, szakmai előadásokat tar­tanak. Gyulán a városi KISZ- szervezettel közösen ifjúsági aka­démiát szerveznek, amely egyút­tal már redszeressé teszi az isme­retterjesztő előadásokat. Oroshá­zán nemcsak arra gondoltak, hogy a művelődési otthonban tartják meg az előadásokat, hanem a vá­ros három legnagyobb termelőszö­vetkezetében tíz előadásból álló sorozatot szeretnének indítani. A városi művelődési ház biztosít­ja egy sor vállalatnál az ismeret­terjesztő előadások megtartását is. Az ismeretterjesztésnek felada­ta, hogy segítsen a kulturális szín­vonal emelésében, segítsen az új, szocialista gondolkodású embe­rek kialakításában. Ha művelődé­si otthonaink ebben a szellemben foglalkoznak az ismeretterjesztés feladataival, akkor még most az évad elején a meglévő hibákat könnyen ki tudják javítani, és eredményessé tudják tenni ilyen­irányú munkájukat. Szakkörök és művészeti csoportok Mindhárom művelődési ottho­nunk több szakkört és öntevé­keny művészeti csoportot mond­hat magáénak. Több művészeti csoport nemcsak megyei, de or­szágos hírt is szerzett már. így a békéscsabai Balassi együttes, az orosházi filharmonikus zenekar, a gyulai Erkel-kórus és még so­rolhatnánk a szép eredményeket elért csoportokat. Mindhárom művelődési otthon programja részletesen felsorolja szakköreinek és művészeti cso­portjainak tervét. S ez évben már az sem fordul elő, hogy egy-egy művészeti csoport életrehívása azért történjék meg, hogy az akár színházasdit, vagy akár mást kí­vánjon megvalósítani. Az önálló művészeti csoportok is egyre in­kább szakkör jelleggel működnek, és mint ilyenek, segítenek a kul­turális szinvonal emelésében. A színjátszó szakkörök résztvevői nyilván a színházi előadások el­sődleges résztvevői. A művészeti csoportok és szak körök programját kár lenne rész­letesen felsorolni. Csupán egy gondolatot kívánok ismételten hangsúlyozni. A szakkörök veze­tői és a művészeti csoportok veze­tői soha ne feledkezzenek el ar­ról, hogy elsődleges feladatuk mindenkor a művészeti ágakon, a szakkörökön belül a világnézeti nevelés. Sokkal eredményesebben tud akár művészeti, akár szakkö­ri munkát végezni, ha a szakkö­rök és művészeti csoportok tagjai részt kérnek ebből és segítik vi­lágnézeti fejlődésüket. Nem szorosan tartozik a művé­szeti csoportokhoz, a szakkörök­höz az ifjúság kérdése. De olyan sokat problémázunk a mai ifjú­ság viselkedéséről, erkölcséről, hogy nem árt ha a művelődési otthonok vezetői, szakkörvezetői és művészeti csoportok vezetői nemcsak hívják a fiatalokat a művelődési otthonba, hanem se­gítenek nekik fejlődésükben is. Ezt akár a szakkörön belül, akár a művészeti csoporton belül, de a társas foglalkozásokon is megte­hetik. Sokat lehetne még a művelődé­si otthonaink tervéről beszélni. Az eddig látott program biztató, de majd csak a megvalósulás közben láthatjuk valójában, hogy mennyit ér. Művelődési otthonainknak eb­ben az évben tovább kell lépni­ük, munkájukkal segíteniük kell a szocialista építés feladatait. (D. IJ Férfiszabókat, szabóse­gédeket bedolgozónak azonnali felvételre keres a Szőrme és Kézműipari Vállalat. Jelentkezés a központban, Békéscsaba, Berényi út 27. alatt. 43 Értesítjük vevőinket, hogy november 1-töl 5-ig az árukiadás leltározás miatt szünetel. Délma­gyarországi Papír- és Irodaszerértékesítö Vál­lalat békéscsabai leraka­tó. ______________________21 A Gyulai Tangazdaság legalább 3 éves gyakor­lattal rendelkező kőmű­ves szakmunkást keres azonnali belépésre. Fize­tés megegyezés szerint. Gyula. Farkasbalom 14. 1100-as Opel Kadett el­adó, Békéscsaba;. II., Wlassies u. 1 sz. 1634S 4 tonnás gumikocsi és 2 db Verpon tárcsa eladó. Elek, Semmelweiss 7. Tátra 57B családi okok­ból eladó, Békéscsaba, Jókai 15. • 16333 Menyasszonyi diófa szí­nű festett hálószobabú­tor eladó, Békéscsaba, Deák l'L 16347 8 m. góré eladó, Békés­csaba il., Trefort 7. sz. Luxusrekamié, belga toa- lettükör, kereszthúros rövid zongora és új női bőrkabát eladó. Simor, Sarkad, Gárdonyi 11. Üj kombinált szobabútor eladó. Békéscsaba, Tu­lipán 2. fSZ. 3. 16340 250-es Csepel motorke­rékpár príma állapotban eladó. Baranyai József Pusztaföldvár, Tanya 263. 2 darab alighasznált ágy- bétét . eladó, Békéscsaba, III., Rákóczi 21. 150434 Azonnal beköltözhető 2 szobás utcai házrész el­adó. II., Gyón! Géza 10. Alighasznált sötét háló­szobabútor eladó. Békés­csaba, III.; Rákóczi út 21. 150435 Állami Gazdaság felvé­telre keres mélyépítés­ben és vízépítésben töké­letes jártassággal rendel­kező mélyépítés vezetőt és mélyépítési techni­kust. Lehetőleg férfi munkaerők jelentkezését kérjük „Állami Gazda­ság” jeligére a kiadóhi­vatalba. Fizetés besoro­lás szerint; 614 Gyalupad, 150 kg-os mér­leg, üstház üsttel eladó. Békéscsaba, Degré u. 20. Sodronyos vaságyak matracokkal. ponyva, majolika kandalló eladó. Békéscsaba, Sztálin u. 85. 1886 Termelőszövetkezetek! Gazdaságok! Határjáró hajtőkocsik javítása, fé­nyezése, használt kocsi­kat raktáron tart. Zle- hovszky, Békéscsaba, Bartók u. 42. 1684 Hálószobabútor, politú­rozott, eladó. Békéscsa­ba, Németh L. u. 2. Hő­sök temetője. 1862 Murony, Földvári u. 8. számú ház eladó, min­den elfogadható árért. Harmincéves gyárimun­kás hűséges, házias há­zastársat keres. Levelet ,,Legényember 25526” jel­igére Orosházi Hirde­tőbe. 25526 Békéscsaba, Madách u. 40. számú ház eladó, fe­lerészben is. 1890 Egy katasztrális hold föld haszonbérbe kiadó Csabaszabadiban. Érdek­lődni Békéscsata, Lázár U. 21: 1892

Next

/
Oldalképek
Tartalom