Békés Megyei Népújság, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-28 / 229. szám

BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG 1958. szeptember 28., vasárnap Bz Elnöki Tanács határozata az országgyűlési választásokra vonatkozó jogszabályok hivatalos összeállításának kiadásáról Mint jelentettük, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa szómba ion ülést tartott és azon határozatot hozott az országgyűlési választá­súkra vonatkozó jogszabályok hivatalos összeállításáról. A választási jogszabályok a Miagyar Közlöny 1958. szeptem­ber 21-1 számábanjelentek meg. Első fejezetében általános rendelkezéseket tartalmaz a választópolgárok jogairól, a megválasztott képviselő köte­lességeiről. Az országgyűlést «égy évi időtartamra választ­ják. A megválasztott képvise­lők kötelesek választóiknak mű­ködésükről beszámolni. A vá­lasztópolgárok a megválasztott országgyűlési képviselőket visz- szahív hatják. Választójoga van minden nagykorú magyar ál­lampolgárnak, kivéve, ha el­tiltó ítélet hatálya alatt áll, rendőri őrizet, vagy felügyelet alatt van, vagy elmebeteg. Az országgyűlési képviselő­ket a választókerületsk lajstro­mai alapján kell megválasztani. Minden szavazókerület szavazó­körökre oszlik. A választásokra vonatkozó jogszabályok II. fejezete közli a választók névjegyzékének összeállítására vonatkozó intéz­kedéseket. Eszerint a választók ideiglenes névjegyzékét leg­alább három napra közszemlé­re kell tenni, hogy aa esetleg kihagyott személy törvényelle­nes kihagyás miatt, a törvény- ellenes felvétel miatt pedig bár­ki kifogással élhessen. Az a választójogostul sze­mély, aki a választás napján ál­landó lakhelyétől távol van, az előirt igazolás és a személyi i- gazolvány alapján kérheti az ideiglenes lakása szerint illeté­kes községi, vagy városi tanácsi választókerület névjegyzékébe való felvételét. A választási jogszabályok III. fejezete a választási elnökségek és a szavazatszedő bizottságok megalakításáról intézkedik. A fővárosi, a megyei, a megyei jogú városi, a járási, járási jo­gú városi, a városi kerületi és a községi választási elnökségek tagjait a Hazafias Népfront megfelelő helyi szerve jelöli ki. A tagok kijelölését az ille­tékes tanács végrehajtó bizott­sága erősíti meg. A jogszabályok IV. fejezete az országgyűlési képviselők je­lölésével kapcsolatos tudnivaló­kat közti, mig az V. fejezet a választás tisztaságának és za­vartalanságának biztosítására vonatkozó szabályokat tartal­mazza, így intézkedik többek között arról, hogy a választás napját megelőző nap 12 órájától a választást követő nap 12 órá­jáig szeszesitalt árusítani, vagy forgalomba hozni tilos. A VI. fejezet a választás ki­tűzésével és a szavalással kap­csolatos rendelkezéseket tar­talmazza, eszerint az ország- gyűlési választásokat az ország- gyűlés feloszlatásától számított három hónapon belüli idő­pontra, munkaszüneti napra tűzi ki az Elnöki Tanács. A vá­lasztás kitűzését falragaszokon közhírré kell tenni. Továbbiak­ban a szavazás technikai lebo­FI GYE LEM! Felhívjuk olvasóink fi­gyelmét, hogy október 1-én rÍDorlsorozatot indít lapunk Ködös napok címmel, mely az 1956 ok­tóberi ellenforradalom Bé­kés megyei eseményeiről szól. nyalítására vonatkozó tudniva­lókat sorolja fel. így intézkedik a fülkék felállításáról, továbbá közti, hogy mindenki személye­se« szavaz. A szavazás a hiva­talosan előírt és borítékba zá­randó szavazólapon történik,— nem egyes jelöltekre, hanem lajstromra. A választók érkezé­sük sorrendjében szavaznak, személyazonosságuk és válasz­tójogosultságuk megállapítása után, A szavazás ideje alatt a szavazón kívül a fülkében, sen­ki sem tartózkodhat. Meghatá­rozza a jogszabályok hivatalos összeállítása, hogy a szavazat­szedő bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozata és intézkedése, valamint a szava­zás eredményének megállapítá­sával kapcsolatos határozata el­len a községi (járási jogú váro­si, városi kerületi) választási elnökséghez kifogással lehet élni. A szavazásra meghatáro­zott idő elteltével a szavazat­szedő bizottság elnöke a szava­zóhelyiséget bezárja, s ha eb­ben az Időpontban még a he­lyiségben tartózkodók is lesza­vaztak, utána a szavazást is lezártnak nyilvánítja. Ezután kezdetét veszi a sza­vazatok összeszámláiása. Az erre vonatkozó tudnivalókat a jogszabályok VII. fejezete tar­talmazza, Intézkedik az urnák felnyitásával, az összeszámlálás technikájával kapcsolatos te­endőkről. A szavazatok összer V® n . számlálása és a jegyzőkönyv egy példányát azonnal elküldi az illetékes községi választási elnökségnek, a jegyzőkönyv másik példányát a felhasznált és felhasználatlan szavazólapokkal névjegyzékkel és más választá­si iratokkal együtt, megőrzés vé­gett, lepecsételt csomagban az illetékes községi tanács végre­hajtó bizottságához kell meg­küldenie. A VIII. fejezet a választás e- redsn én ye nek megállapítására és kihirdetésére vonatkozó sza­bályokat sorolja fel. A IX. fe­jezet tartalmazza, az intézke­dést, hogyha valamely ország­gyűlési választókerületben a választójogosultaknak fele, vagy annál több nem szavazott le, pótválasztást kell tartani. TJ- gyancsak pót választást kell tar­tani az olyan választókerület- bein is, amelyben a lajstrom az érvényes szavazatok felét, vagy érnél kevesebb érvényes szava­zatot kapott. A X. fejezet a vá­lasztójogosultság és a választá­sok büntetőjogi védelmére ho­zott határozatokat sorolja fel, míg a XI. fejezetben foglalt vegyes rendelkezések felsorolja, milyen esetekben szűnik meg a képviselő megbízatása, intéz­kedik arra vonatkozólag, hogy a választási elnökségek és sza­vazatszedő bizottságok működé­sük tartama a'att hivatalos sze­mélyeknek minősülnek és az ezeket megillető büntetőjogi vé­delem,ben részesülnek. Előírja, hogy az illetékes tanács végre­hajtó bizottsága tartozik gon­doskodni arról, hogy a válasz­táshoz szükséges helyiségek, felszerelések, nyomtatványok, szavazólapok rendelkezésre áll­janak! A választással kapcso­latos minden dologi és személyi kiadás az államot terheli. Az országgyü'ési választásokra ér­vényes törvények ' végrehajtá­sáról a minisztertanács gondos­kodik. Két alkotmány Algériában és Franciaország több más, tengerentúli területén már folyik a szavazás, magában Franciaországban vasárnap dön­tenek az állampolgárok az új al­kotmányról. A távol-keleti feszült­ség mellett ez a szavazás áll ma a nemzetközi érdeklődés középpont­jában. Túlzás nélkül mondható, hogy Franciaország további sor­sát nem kis mértékben befolyásol­ja majd e szavazás végeredménye és a végeredményen túl az ur­nába dobott „igen‘‘-ek és„nem”- ek aránya. A nagy döntés előestéjén érde­mes a 92 cikkelyből álló új al­kotmány néhány fontosabb előírá­sát felidézni. E cikkelyek önma­gukban is beszédesek. Viláigos bennük a szándék: a Francia pol­gári demokrácia elsorvasztása, egy majdnem monarchikus jellegű ál­lam megteremtése. És, ami ebből következik: kedvező talaj bármely fasiszta próbálkozás, vagy fasisz­ta törvényhozás számára. A De Gaulle-kormány új alkotmánytervezete a je­lenleg érvényes alkot­mánnyal szemben háttér­be szorítja a választott nemzetgyűlést és csaknem diktátori hatalommal ru­házza fel a köztársasági el­nököt. Az elnököt eddig kizárólag a parlament választotta. Az új ter­vezet szerint a döntés egy külön­leges választói kollégium kezébe kerül. E kollégium tagjai a me­gyei és a városi tanácsok kivá­lasztott képviselői, a tengerentúli parlamentek és á franciaországi parlament tagjai, vagyis, e körül­belül hetvenötezer főnyi testület­nek csupán egy töredéke nemze- gyűlési képviselő. A jelenlegi alkotmány szerint a köztársasági elnök által megbízott miniszterelnöknek ahhoz, hogy valóban miniszterelnök legyen, meg kellett kapnia a nemzetgyű­lés abszolút többségének a jóváha­gyását. De Gauile-ék tervezetében a köztársasági elnök egyszerűen kinevezi a neki megfelelő sze­mélyt. A nemzetgyűlést eddig csák bi­zonyos körülmények között oszlat­hatta fel a kormány, a nemzet- gyűlés elnökével folytatott előze­tes tanácskozás után. Az algériai puccsból született alkotmány-ter­vezet a döntő szót itt is a köz- társasági elnöknek juttatja. A kormány eltávolítása eddig megfelelt az általános polgári de­mokratikus gyakorlatnak. A va­sárnapi szavazás elé kerülő cikke­lyek ebben a tekintetben, is meg­szorítást tartalmaznak. Amennyi­ben a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt lesza­--------------C-------------­H Német Kommunista Párt Politikai Bizottságának nyilatkozata A Német Kommunista Párt Politikai Bizottsága a titkos né­met szabadság rádió útján fel­hívással fordult a nyugatnémet szociáldemokrata párthoz és szakszervezeti tagokhoz, hogy a munkásosztály egységes felié­rt ésével, a Német Demokratikus Köztársasággal közösen zárják el a fasizmus útját Nyugat-Né- metországban, A felhívás tö­meges tiltakozásra szólít fel a nyugat-németországi letartóz­tatások ellen. vázák az indítvány benyújtói ab­ban a parlamenti szakaszban nem terjeszthetnek elő még egyszer ilyen javaslatot. És hogy a nép akarata, a- mely már a parlament két házában is csak megszűrve fejeződhetik ki, még ke­vésbé befolyásolhassa *» „szilárd kormányzást”, a köztársasági elnök „szük­ségállapot esetén” rendkí­vüli hatalmat ruháztathat önmagára. Az összehasonlítást még foly­tatni lehetne. A francia népre és a francia birodalomhoz tartozó többi népre várakozó veszély nagysága azonban e pár cikkely­ből is világosan kirajzolódik. Nem véletlen, hogy a Man­chester Guardian című angol pol­gári napilap is azzal a gondolattal zárja pénteki vezércikkét: Fran­ciaországban a köztársasági intéz­mények fennmaradása attól függ, hogyan alakul a „nem” szavazatok aránya. Távol-keleti kaland Az izzó nap fénylő sugarai elé ezen a nyáron komor fellegeket kergetett az imperialisták közép­keleti provokációja. Az emberiség arca elborult. Alig egynéhány hét pergett le az idő homokóráján és az imperialisták újabb provoká- cióinak lettünk tanúi. Az emberi­ség a tajvani térségben zajló ame­rikai provokáció jegyében fordult át az őszbe. Ezekben a napokban a tajvani szorosban a népi Kína partvidéke kőzetében provokáto­rok mesterkednek. Tajvan, az ősi kínai sziget déli kikötőiben egyre újabb és újabb amerikai csapat­egységek szállnak partra. Csang- kajsekisták lőtték Santou partr vidéki települést, lövedékeik az amojd egyetem nagyterme és könyvtára mellett robbantak. Az agresszorok természetesen igye­keznek mentegetni, vagy legalább is magyarázni bűnös játékukat a veszélyes tűzzel. Ezen nincs mit csodálkozni: h'szen még a házi tol­vaj is próbál felhozni valamit mentségére, amikor lehúzzák az idegen ház ablakából. Micsoda „nemes” szándékkal lehet magya­rázni, hogy amerikai : fegyveres erők állomásoznak több ezermér- földnyire saját hazájuktól. Co­lumbus vitorlás hajói még meg sem közelítették az amerikai par­tokat, még nem is létezett a vilá­gon a csillag-sávos amerikai zász­ló, amikor a Tajvan kínai szige­ten már kínaiak voltak. Annak a ! nagy népnek az ősei, amely elide­geníthetetlen joga alapján sorsá­nak ura lett. flz ENSZ-közgyülés pénteki vitáfa Az ENSZ-közgyűlés pénteki ülésén Hasim DzsavafJ. jl'ékii.^Üi* dőt-t után Luns holland külügyminiszter emelkedett szólásra és az­zal vádolta Indonéziát, hogy az elmúlt évben,olyan intézkedéseket tett,amelyek „lehetetlenné” tették honfitársai számára, hogy ott éljenek és dolgozzanak. Momulu Dukuly libériái külügyminiszter beszédében azt java­solta, hogy a közgyűlés napirendjének mindazokat a kérdéseit, a- melyek „súlyosabb feszültségeket kelthetnek”, ideiglenesen ve­gyék le a napirendről. Javasolta, hozzák létre az ENSZ külön bi­zottságát, amely „Kelet és Nyugat egyenlőszámú képviselőiből áll jón, a nagyhatalmak kizárásával.1’. Ez a bizottság terveket készíte­ne, amelyeket a közgyűlés elé terjesztenének és amelyeknek meg­vitatása és megvalósítása révén Kelet és Nyugat közelebb kerül­hetne egymáshoz. ;>MMWWtMW>tWtWWVMMMMWWWWUWVWWUWMWMM Nem volt puskánk, csak igazságunkat ; | A malom udvara harcmezőhöz ;! hasonlított, melyen most ké- \ I szülnek rohamra a katonák; !! Kisebb-nagyobb csoportokban !; fenyegető, borús arccal álltak a ! j munkások szerteszét. Lógó, lisz- 1; tes ruhájuk magán viselte mes- ;! térségük címerét, elszántságuk j! a készülő harc izgalmát. Még !> bennük égett az elmúlt évek ! í egységet rejtő ereje, még bíztak, !; hogy jóra fordul minden. Te- ■; kintetük az iroda ablakára me- j! redt s némán figyelte a belül ; I álló két alakot. I Bent Ceitler Nándor nagysá­gos úr, a malom tulajdonosa gesztikulált, hol rábeszélő, hol fenyegető taglejtésekkel egy Í vastagtörzsű, szép szál ember, Sülé József előtt. Sülé emelt fő­vel hallgatta a másikat. A ma­lomtulajdonos azon mesterke­dett, hogy a nemrég vérbefoj- $ tott proletárdiktatúra által szer­I * zétt jogokat, a sok kedvezményt, a magas munkakört hogyan ve­gye vissza ezektől az amúgy is megtépázott emberektől. A sztrájk szervezőjét azért hívat­ta az irodába, hogy „okosan” próbálja elérni a célt. 1 — Nézze, József — kezdte mézes-mázos szavakkal. — Mi tovább nem fizethetjük ezt a bért, ne kardoskodjon a többiek mellett, ezzel csak árthat magá­nak. !•'■■? —* Szakszervezeti bizalmijuk vagyok — felelt. Sülé. — Nem engedjük csökkenteni a bért, megvonni a juttatásokát. Jo­gunk van ehhez... —- Nézze József, .a jog-, azé, akié a hatalom, akinek puska van a kezében. — Nekünk igazságunk van! — Erről ne beszéljünk. Nincs proletárdiktatúra... Nézze, Jó­zsef, legyen okos, ne vezesse maga az embereket és akkor vezető molnár lehet. Megkapja az 1100 koronát; Hát érről van szó; ezért hivat, ta az irodába ez a pókhasú!? Sülé elkeseredettén fakadt ki: — Idefigyeljen Ceitler úr. Én nemrégen nősültem, és van már egy fiam. De inkább velük együtt elpusztulok, minthogy eláruljam a társaimat Ez a ma­guk erkölcse, Ceitler úr! Azzal sarkonfordult, otthagy­ta az elképedt malomtulajdo­nost. Már azt sem hallotta, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom