Békés Megyei Népújság, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-17 / 141. szám

185*. Június 17., kedd BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 5 A lényeggel egyetértünk •**> Abban tökéletesen egyetér­tek a levélíróval, hogy a betegek laboratóriumi kivizsgálásának a menetét meg kell javítani, írja „A kórházi laboratórium jól dolgozik, de..." című cikkünkkel kapcsolat­ban a békéscsabai kórház labora­tóriumát vezető főorvos, dr. Son­koly Kálmán. A lényegben tehát mindkét részről egyetértünk s ha semmi másért, már ezért ér­demes volt a panaszokat közzé­tenni. A főorvos elvtárs nyomban tanácsot is ad: vagy felemelik a szakrendelés óraszámát, vagy le- , csökkentik a szakrendelésre irá­nyuló betegek számát. A mondat második része megdöbbenti az ol­vasót. — Hogyan? A betegek egy fásáét elzavarni? Persze erről szó sincs. Sőt, mint dr. Sonkoly elv­társ közli, javaslata járható út, Guruló fogászati rendelő indult útjára héttőn Békés megyében Hétfőn délelőtt tíz órakor egy autóbuszban berendezett fogászati rendelőt avattak ünnepélyesen Me- nőkovácsházán a Békés megyei, a járási tanács és pártbizottságok képviselői és a megyei főorvos. A gumid fogászati rendelővel egy fogszakorvos keresi fel asszisz­tensével a közlekedési útvonalak­tól távolabbi falvakat, tanyavilá- got, s azokat a helyeket, ahol nin­csen fogszakorvos Békés megyé­ben. A fogászati busz a mezőko­vácsházi járásban Indult el elő­ször útjára hétfőn. [mert a hozzájuk beküldött bete­gek 50 százalékánál nem találnak semmi laboratóriumi elváltozást. Ez azt jelenti, hogy a munka 50 százaléka hiábavaló, az orvosi erő­feszítés értelmetlen pocsékolása csupán. Hogy miért? Mert például a Szovjetunióban járt orvosaink is megállapítják, hogy az ottani­akhoz hasonlítva, a mi betegeink fegyelmezetlenek. Sokain, minden színre-szóra igétnybeveszik a szak- rendelést. Nem egy vidéki a csa­bai piacra jőve, vagy egyéb ügyes bajos dolgát intézendő, az SZTK terhére utazgat s emiatt beugrik egy kis laboratóriumi-vizsgálatra. Olyan nőbeteg is akadt, aki rá­förmedt az orvosra és az asszisz­tensekre, hogy siessenek, mert fodrászhoz is akar menni, a haját daue-roztaitni. Az ilyen dolgok bizony érthetően elkeserítik a laboratórium dolgozóit Ráadásul — mint azt dr. Son­koly elvtárs közli — hiányzik a laboratóriumiból a vegyész, mert szülési szabadságon van, a köz­egészségügyi és járványügyi állo­más a-lorvosnője, aki szakvizsgázik és a kórház alorvosnője, mert be­teg. Mindannyiuk munkáját egye­dül ő látja el önzetlenül, minden­féle felü'ldíjazás nélkül. Ez nem kevesebbet jelent, mint: az SZTK laboratóriumi szakrendelés:, kór­házi laboratóriumi munka orvosi részét, Békés megye egész terüle­tének járványügyi — bakterioló­giai vizsgálatait, a megye összes üzemének üzemegészségügyi labo­ratóriumi vizsgálatait, az összes kutak laboratóriumi értékelését. A panaszosok által kifogásolt laboratóriumi üzemnapon a ren­-#£­A ubékekaravcmnctlc'1 megtiltották, l.ojy Svájcban nyilvánosan tüntessen az atomfegyverkezés ellen ^ A „békekaraván”, amely főképpen angol nőkből áll és már több nyugati országban tüntetett az atomfegyverkezés el­len, a hét végén Baselben nem kapott enegdélyt arra, hogy a nyilvánosság előtt fellépjen. A svájciak állítása szerint ugyanis fennforog az a gyanú, hogy a „békekaravánt” a kommunis­ták távolról irányítják. Amikor az angol nők Baselben svájci nőkkel menetbe akartak felzárkózni, amelynek élén Albert Scweitzer képét vitték, beavatkozott a rendőrség. E közbelépésre szétoszlottak a tüntetők. (MTI) delőim-íézet vezetője bejelentette, hogy aznap 15 rokkant vidéki fe­lülvizsgálati beteget kell labora­tóriumi szakvizsgálatban részesí­teni, ha törik, ha szakad. Ezen a napon 40 beteg ellátása, összesen 80 laboratóriumi vizsgálat történt A szakrendelésben a munkaidőre egy óránál többet lehetetlen volt „rádolgozni“, mert a balc.eriológiai osztályon — a szakvizsgázó elv­társnő helyett — át kellett néznia megyéből beérkezett vizsgá'ati a- nyagokat. Ugyanis az egyik köz­ségben vérhasjárvány van és an­nak elszigetelése nem közömbös a megye dolgozóinak: egészségére nézve. Száz vizsgálatról volt szó, hát ezért nem tudták ellátni a há­rom panaszost. Voltak olyan na­pok is, hogy a papíron 10 órakor befejeződött: rendelés csak 13.30- kor fejeződött be. Dr. Sonkoly elvtárs érvei is alá­támasztják az újsákcikk monda­nivalójának lényegét, ami miatt tulajdonképpen a cikk íródott, hogy a betegek, illetve betegsé­gük laboratóriumi kivizSglásának menetét meg kell javítani. Olyan körülmények és munka-feltételek között, mint aminőket felsorol, le­hetetlen jó, alapos munkát végez­ni. Tehát először is meg kell ta­lálni a módját annak, hogy az 50 százalékot kitévő képzelt, vagy ál­betegek inváziója megszűnjék. A betegeket fegyelemre nevelő fel­adatból a sajtó örömmel veszi ki részét, ha egészségügyi oldalról a szükséges tájékoztatást megkapja. Egyébként — a kihágás területét érintő ..piaci SZTK-soktól” és ház­soroktól eltekintve — a betegek többsége képtelen eldönteni, hogy panasza veszélyes, vagy veszély­telen-e, ezért, kér vizsgálatot. Leg­feljebb jobban rá kellene közvet­lenül.-szoktatni a betegeket a „lép­csőfokok” betartására, azaz — ha nem súlyos az eset —, csak a kör­zeti kezelőorvos javaslata alapján induljanak kórházi vizsgálatra. El kell ismerni, hogy négy he­lyett egyetlen orvosi erő napokig, sőt hetekig képtelen ellátni az egész megyét felölelő m-unkát. Er­ről azonban nem a három pana­szos és nem az újság tehet, ha­nem a kórháztól kezdve a megyei tanács egészségügyi osztályáig mindazok a szervek és személyek, melyeknek, illetve akiknek, ilyen vagy olyan mértékben módjukban áll, sőt egyenesen kötelességük változtatni a békéscsabai kórház laboratóriumában uralkodó nehéz munkakörülményeken. Huszár Rezső------------*« □ ►-----------­Nő tanáesok életéből A Békéscsabai Városi Nőta­nács június 13-án ülést tartott, ahol az első félévi munkáit, va­lamint a második félév munka- tervét beszélték meg.-o­t Dezséry László a serdülőkorú gyermekek neveléséről, lelkivilá­gáról tart előadást június 18-án délután, a Békéscsabai Városi Kőtanács és a TTIT rendezésé­ben, az Iparosok Székhazában. -o­Űjjászervezték a gyomai nőt v nács vezetőségét. Az új vezetőség már az első ülés alkalmával programot dolgozott ki, ahol fi­gyelembe vették az asszonyok ja­vaslatát is. A közeljövőben elő­adást tartanak a helyes baromfi­nevelésről. Ezt követik a jogi és gyermeknevelési előadások is.-o­A nyolcadik osztályból kima­radt jiatal lányok nyári foglal­koztatására a Békéscsabai Városi Kőtanács egy szabó-varró ianfo- lyamot indít be. A tanfolyam jú­lius 1-én kezdődik. I szekunda nem jó barát Vers érkezett az Ifjúsági rovathoz a következő kísérőszö­veggel: Tisztelt Szer­kesztőség! Szeret­ném, ha az alábbi vers megjelenne a Népújságban. De ha önök nem tartják al­kalmasnak erre, ír­ják meg véleményü­ket. Eddig a bevezető, majd következik a vers címe: Dicséret — rovó, Dógi Lajos verse. Kedves ifjú levél­írónk, ott Békésen! örömmel vettük kéz­be leveledet, főként költeményed tárgya miatt. Így kell, ilyen lelkesen karcolni a rossz tanulás ellen és a jelesekért, miként soraidból kicsendül. Való igaz, hogy nincs nagyobb öröm annál, ha a diák a jó felelé­sért dicséretet kap. A gyenge tanuló eseté­ben pedig valóban nem az a segítség, hogy sajnálgatjátok, hanem vele tanultok. Bizonyára minden diáktársad egyetért azzal, mit nyolc sza­kaszos versed utolsó szakaszában írtál: A szekunda nem jó ba­rát. Ettől reszket minden diák. Szekun- dázás, zsebpuskázás kitudódik, ha faggat­ják. Ügy is van. Nem a puskázás a rossz osz­tályzat ellenszere, ha­nem a szorgalom, Nemsokára megkap­játok a bizonyítványt és akkor kiderül, ki hogyan igyekezett eb­ben a tanévben. A gyengébbek saját ká­rukon tanulják meg, hogy a jelesekkel ér­demes jó barátság­ban lenni. Köszönjük Dógi La­jos barátunk levele­det. Reméljük, nyá­ron sem feledkezel meg az ifjúsági ro­vatról és közlőd: merre, hogyan élsz, miként nyaralsz. A verseléshez tehetsé­ged és érzéked van, de még az ábécéjé­nél tartasz csupán. Olvasd Petőfit, A- ranyi, József Attilát és közben barátkozz meg az ő verselésük­kel, hogy felnőve is méltóan verseld meg életünket. H. R. ÚJ KOREA Fényképet nézünk. Amit áb­rázol. valamikor város lehetett. A képen néhány üszkös fal, té­pett huzalú távírópóznák és vég­telen törmeléktenger látható. A város neve: Ilamkin. Pusztulá­sának ideje: az 1950 es évek e’e- je. Oka: az amerikai imperialis­ták féktelen leígázó vágya. Nem elégedtek meg Dél-Korea bi­torlásával, hanem az északi or­szágrészt is szerették volna meg­kaparintani. Rablóháborújukat, melyet Li-Szin-man és klikkje készséggel támogatott, szégyen­telenül az ENSZ lobogója alatt indították el. A hős koreai nép a testvéri kínai önkéntesekkel együtt a szocialista országok és a világ haladó közvéleményének a mély rokon szén vétől kísérve kiverte Észak-Koreából az ag- resszort és folytatta békés épí­tőmunkáját. A romos kép mellett ott egy második és egy harmadik. F.zek is Hamkint ábrázolják, de már az újat Frissen épült emeletes házak sorát látni. Emelődaruk magasodnak. Az aláírás szövegében ott olvas­hatók a szocialista országok test­vériségére olyannyira jellemző szavak: „A város tervezése és építése a Német Demokratikus Köztársaság dolgozóinak anyagi és szellemi támogatásával tör­tént.” Talán nincs is Észak-Ko- reának olyan háború-ütötte se­be, melyre a szovjet, a magyar, a bolgár, a csehszolvák, a len­gyel, a román és a német nép ne adott volna gyógyírt. Jól tud-’ juk, ha gyorsabban gyógyulnak tAffi * rmvírsiVHoeít q miHsrevo í a sebek, hainarosabhan áll talp­ra az ember. Ez történt a népi Koreával is. A békeszerető északkoreai nép, a Koreai Mun­ka Párt vezetésével az ipar, a mezőgazdaság, a tudományok és a kultúra terén messze maga- mögött hagyta a belső reakció és az imperialisták közös elnyo­mása alatt nyögő Dél-Koreát. A szocialista országokra jel­lemző a mélységes gyermeksze­retet és ami ezzel jár, a gyer­mekvédelem egyre tökéletesedő rendszere. Észak-Koreában is ez a helyzet. Végtelenül szeretik a gyermekeket és értük mindent megtesznek. Érthető. A koreai apróságok a háború zivatarában sokat szenvedtek. Míg azonban délen még most is nélkülözés­nek vannak kitéve, északon tel­tek, pirospozsgásak, életvidá­mak. Az amerikai agresszorok azon­ban ismét nyugtalanságot kelte­nek. Dél-Koreát is, mint máir annyi más országgal cseleked­tek, atom bázisnak akarják meg­tenni annak ellenére, hogy az ENSZ által is szentesített fegy­verszüneti megállapodás idevo­natkozó szakasza ezt kifejezetten tiltja. A béke erői azonban, — élükön a Szovjetunióval — nem engedik, hogy Korea, vagy a világ bármely része az őrült atom kalandorok halálos játéká­nak színtere legyen. Ennek a gyönyörű ázsiai félszigetnek dol­gos népére is felvirrad a békés egyesítésnek és a teljes felvirág­zásnak^ ragyogó napja! Születés — házasság — halálozás Battonyai anyakönyvi hírek: Születés: Kinyó Mátyás és Bun­da Mária fia Tibor Mihály, dr. Lehócziki Pál és Bors Etelka fia Attila Géza, Metál György és Kolasovszki Magdolna fia György, Bozóki István és Dusik Hona le­ánya Ilona Mária, Bakó Mihály és Szakáll Erzsébet fia Mihály, Maimuzsics Zemo és Ván julianna leánya Júlia, Rakazov Péter és Nenadov Jécá fia Milos, Behe- rovsaki Péter és Mézes Mária fia Péter, Fekete József és Nagy Idá­nak halvaszületett fiú, Juhász Jó­zsef és Grestyák Margit leánya Margit, Gazsi László és Miklós Ilona leánya Edit, Berki Károly és Szűcs Margit leánya Ágnes, Hurguly Mátyás és Takács Erzsé­bet fi,a József, Magyar Lajos és Rácz Eszter fia István, Komlódi András és Kiss Erzsébet fia And­rás. Házasságkötés: Mezei László és Kristóf Katalin. Ivanov István és Szelezsán Anna, Romák György és Szóvics Krisztián, Vizi Imre és Virág Terézia, Dohány Imre és Tóth Anna, Peity Dragomir és Gazsó Katalin, Tóth József és Sza­bó Ilona. Halálozás: Sztanojev Lázár 81 éves, Balogh Sándor 78 éves. Plavkity János 81 éves, Ikládi Lu­kács 78 éves, Papp Mihályné sz. Szabó Rozália 68 éves, Pleskó Jó­zsef 78 éves, Zsurzs Péter 4 hó­napos, Szaniszló Imre 22 éves, Horváth József 38 éves, Feczkó András 32 éves, Kresta Áron né sz. Kollár Szmilyéna 67 évess Bo- rornbos Péter 52 éves, Sándor Já~ nosné sz. Benczúr Mária 64 éves, Krizsán Ágnes Katalin 2 hónapos, Sztanojev Jezdimimé sz. Jenovácz Jagoda 75 éves korában. * Dévaványai anyakönyvi hírek: Születés: Vasas János és Csatári Julianna fia Tibor, Bereczki Imre és Kiss Mária leánya Mária Mag­dolna, Vigh István és Fekete Mar­git leánya Magdolna, Somogyi Fe­renc és Váradi Margit leánya Erzsébet, Tímár Boldizsár és Kukli Julianna fia Boldizsár, Rá­bai András és Szabó Julianna le­ánya Julianna, Juhász István és Cser Terézia fia Attila. Házasságkötés: Nem volt. Halálozás: Nagy Istvánné sz. Ftota Zsófia 67 éves, Papp Mi­hály 78 éves. otkaiya tudni a legfrissebb híreket és mi történt a megyében ? Olvassa a Népújságod

Next

/
Oldalképek
Tartalom