Békés Megyei Népújság, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

■ MSZMP BÉKÉS MEGYft BIZOTTSÁGÁNAK IAPJA Ara 60 fillér BÉKÉS MEGYEI III. ÉVFOLYAM, 102. SZÄM ,58. .MÁJUS l., CSÜTÖRTÖK ▼Hí» *MÍMár.W *<y«»iUjek>k ¥ Éljen május 19 a nemzetközi proletariátus harci seregszemléje l ★ |Vincs szebb, felemelőbö. ma­" ” gasztosabb ünnepe a világ dolgozódnak, mint május 1. Ünne­pelnek a munkások, a dolgozó pa­rasztok, az értelmiségiek, a haladó erők — kéz a kézben haladva a közös cél felé. Ezen a napon a kapitalista ás gyarmati országok milliói még elszán tab ban kiáltják elnyomóik Jelé: elég volt az atomőrületből, a háborús propagandából! A népek békében akarnak élni és felveszik a harcot azokkal, akik bűnös ter­veik megvalósításáért újból láng­ra akarják lobbantam! a világot és mérhetetlen szenvedést akar­nak zúdítani az emberiségre. Ma, amikor a Szovjetunió kormánya fényes bizonyítékát mutatta a pé­kéért vívott küzdelemnek, minden becsületes dolgozó hálatelt szívvel tekint a szovjet népre és e nép ■vezetőire. A szocialista tábor or­szágai egységesen szállnak síkra a líéke magasztos ügye mellett. Mi nem akarunk háborút, nem aka­runk síró anyáikat, özvegyeket és árvákat látni. Nem akarjuk, hogy a munkások teremtő keze nyomán létrejött javaikat egy újabb hábo­rú szétrombolja és megsemmisítse mindazt, amiért érdemes élni és dolgozni. Ez a nemzetközi össze­fogás megsokszorozza valameny- nyi ország munkásosztályának e- rejét és győzelembe vetett hitét. A hatvanfcilencedik május el- sejét ünnepük ma a világ dolgozói. 1389-ben számos ország munkásainak küldöttsége határo­zatot hozott: legyen minden május 1-e a nemzetközi munkásosztály harci napja, seregszemléje. Meg­fogadták, hogy harcukat vállvet­ve folytatják, a bajban, nehézség­ben segítik egymást. Megfogadták, hogy május 1-én a tőkések min­den terrorjával dacolva tömegfel­vonulásckkal és nagygyűlésekkel jelzik az emberiségnek nemzetkö­zi összetartozásukat, jelzik, hogy itt van az az erő, mely képes a tőke hatalmának • megfékezésére, és megdöntésére. A magyar munkásosztály is csatlakozott ehhez a mozgalom­hoz és évröl-évre hagyománnyá, a dolgozók igazi ünnepévé vált május 1. burzsoázia leplezetlenül megmutatta düh'éí, gyűlöle­téi a munkásosztály iránt, 1891- ben már több összeütközés történt a budapesti munkások és rend­őrök között. Orosházán és Békés­csabán a csendőrök sort űzet nyi­tottak a tüntetőkre. A kizsákmá­nyolok erőszákszervei, Európa és Amerika több várgsában szétver­ték a tüntetőket. Számtalan mun- káshalottja van a.rrí.jus 1-! tün­tetéseknek. Sok rm.késvér tapad a világ dolgozóinak ünnepe Irlm UDLARDY GYULA, SZMT-Mhár a kizsákmányolok kezéhez, hogy uralmukat a mai napig fenn tud­ták tartani. jyja. amikor a felszabadulás u- tám tizennegyedszer ünne­pelj ült szabadon május elsejét, hólatelt szívvel gondolunk azokra a mártírokra, akik életűiket áldoz­ták a munkásosztály, az egész vi­lág dolgozóinak jobblétéért, az embert haladás igaz ügyéért. Az imperialista erők látják, hogy a sok évtizedes terror sem tudta el­fojtani a munkásokban azt a vágyat, hogy megszabaduljanak a szolgaságtól, hogy szabadon élje­nek. Ezért minden erővel Igyekez­nek elfojtani a feltörekvő mun­kásmozgalmat. Nem riadnak visz- sza attól sem, hogy orvul legyil­kolják a munkásmozgalom leg­jobb Iwcosait, börtönbe zárj ált mindazokat a haladó gondolkodá­sú emberéltet, akik szót mernek e- melni a kizsákmányoló rendszer terrorja ellen. Tudják, hogy az egyre erősbödő munkásmozgalom, a nemzetközi munkásösszefogás, a kapitalista kizsákmányoló rend­szer sírásója és ezért minden esz­közzel igyekeznek a munkásokat egvnjáss'al szembe állítani. De ma már a megtévesztett munkások egyre többen jönnek rá, hogy egy­ségben vain az ei'ő és a tőkések el­leni harcban, a béke megvédésé­ben mind egységesebben lépnek fel és folytatják harcukat elnyo­móik ellen. ^lig másfél éve, hogy elmúlt fejünk felől az elleniorrada- lom vihara, amely újból vissza a- karta állítom a régi úri Magyaror­szágot. Nagy tanulság mindannyi- unk számára. Az ellenforradalom bebizonyította, hogy a kizsákmá­nyoló osztályok soha nem fognak belenyugodni abba, hogy a mun­kások saját kezükbe vették sorsúik irányítását, hogy a föld, a gyár és annak terméke azé legyen, aki annak jogos tulajdonosa, a dolgo­zó emberé. S így nem véletlen az, hogy a magyar buzsoáziát az e- gész világ tőkés söpredéke támo­gatta ellenforradalmi kísérletében. ß^ Szovjetunió bebizonyította, hogy a piv>let ár-intern ac i o- nalizmus szellemében kész segít­séget adni minden szabadságáért küzdő népnek és megvédte a ve­szélyben lévő munkáshatalmat. A magyar dolgozóit büszkék lehet­nek arra, hogy olyan barátjuk van, mint a hatalmas szovjet nép, kinek vezetője magyarországi tar­tózkodása alatt kijelentette, hogy mindig készek lesznek segítséget nyújtani a magyar népnek a műn- káshatalom megvédésében, ha az imperialisták támadást kísérelné­nek meg. A magyar dolgozóknak soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy iaz ellenforradalom után megmozdultak a világ dolgozói, különösen a szocialista tábor né­pei és az 6 segítségükkel sikerült országunkban az ellenforadalom okozta károkat rövid idő alatt helyreállítani. Mindez arra köte­lez bennünket, hogy legyünk hűek a proletárnemzetköziséghez, a legnehezebb időkben is. A prole­tár,nemzetköziség az az erő, mely­re mindig számíthatunk, mely ha­zánkat, népünket mindig segítette az önállóságért, felmélkedésért, haladásért folytatott harcban. jyjájus elsején, a világ minden országában harci sereg­szemlét tartanak a munkások. A felszabadult milliók és a még im­perialista elnyomás alatt sínylő­dök kezei el téphet« tlenül összefo­nódnak ezen a napon, hogy kife­jezésre juttassák a nemzetközi proletariátus erejét, érdekeinek a- zonosságát. Az Imperialista és gyarmati országok népei remény­kedve néznek a Szovjetunió vezet­te szocialista tábor nagy családjá­ra. mert a szocialista országokban látják saját jövőjüket. Május elsején minden munkás szívében ott ég a jelszó: „Világ proletárjai, egyesüljetek”. A mun­kások nemzetközi összefogása, egysége az az erő, amely biztosítja a békét és győzelemre viszi a szo­cializmus világot átformáló ma­gasztos eszméit. ß^ magyar szervezett dolgozók a mai nappal újból tanúje­lét adják annak, hogy minden e- rejükkel védik és oltalmazzák a munkáshatalmat, egységesen száll­nak síkra a béke védelmében, a háborús uszitókkal szemben. Ün­nepünk azonban akkor kap igazi és mély tartalmat, ha a dolgos napjainkban értelmünk és tudá­sunk legjavával törekszünk pár­tunk és kormányunk határozatai­nak megvalósítására. Ha minden munkás úgy dolgozik, hogy jobb, szebb és biztosabb legyen a hol­nap, ha tömörülünk a proletárdik­tatúra erősítésére. Legyünk mél­tók arra a bizalomra, a- mit tőlünk joggal elvárnak és a vörös zászlót, a vörös ötágú csillagot, a proletárnemzet­köziség jelképét ne adjuk ki a ke­zünkből soha. Védjük, oltalmaz­zuk, emeljük magasra. A történe­lem bebizonyította, hogy a vörös zászló, az ötágú csillag, a prole­tárösszefogás ellenségei: népünk legádázabb ellenségei, bármilyen n'*“"eti mezbe öltöznék is. magyar dolgozók megízlel­tük a szabadságot, megis­mertük a kapitalizmus sötét kor­szaka után a szabadság világossá­gát. Szilárd elhatározásunk, hogy hazánkat, népünket, társad almi rendünket pántunk vezetésével megvédjük és nem hagyjuk többé kiragadni kezünkből azt a hatal­mat. melyet a Szovjetunió segít­ségével, a magyar dolgozók áldo­zatos harcának eredményeképpen megszereztünk. Május 1-én zár­juk még szorosabbá sorainkat és verjünk vissza minden olyan tá­madást, mely a munkásösszefogást akarja megbontani, Méltóképpen köszöntik május elsejét a Békéscsabai Téglagyár dolgozói Az utóbbi napok az ünnepvárás izgalmaival teltek el a Békéscsa­bai Téglagyárban is. Mindent meg­tettek. bogy május elsejét, jelentő­ségéhez mérten, a legjobb terme­lés) eredményekkel köszönthessék, s hogy ünneplésük, a munka iránti szeretetük a május elsejei felvo­nuláson is kifejezésre jusson. Munkával ünnepelnek A Mezőberényi Gépállomás trak­torosai május elsejei műszakot szerveztek. Ma 35 erőgéppel dol­goznak. Az erőgépek egyrészével — körmös-traktorokkal — a mag­ágyat készítik, a gumikerekes trak­torokkal pedig vetik a kukoricát. A gépállomás körzetébe tartozó termelőszövetkezetek tagságának egyrészt* is dolgozik. Gyoma A Körösi Állami Gazdaságban is háttérbe szorult a vetés az eső­zések miatt. A fontosabb növények közül eddig elvetettek 125 hold rizst. 325 holdon ma készítik elő a talajt rizsvetéshez s amint az idő felmelegszik, nyomban vetnek. Május 1-én a gazdaságban nyolc- vanan, főleg traktorosok dolgoz­nak. Az ünnepi műszak után a gazdaság pártszervezete, üzemi bi­zottsága és igazgatója virslis va­csorán látja vendégül a munká­val ünneplőket, Endrőd Az Egyetértés Tszcs 852 hodas ha­tárában 72 csoporttag szintén mun­kával ünnepel. Néhány nappal ez­előtt előkészítették a talajt zab, kukorica és napraforgó vetésére. Ha az idő engedi, akkor ma is vetnek. Nincs is okuk a szégyenkezésre, mert igen szép eredményeket ér­tek el a munkában. Nyerscserép­ből 115 százalékra, nyerstéglából lül, égetett cserépből 109 százalék­ra teljesítették április havi tervü­ket. A brigádok közül kiemelke­dő érdemeket szerzett a III. szá­mú téglaprés-brigád 110,2, a II. számú 253-as cserépprés-brigád 105,4 és a II. számú szalagprés- brigád 103.1 százalékos tervtelje­sítéssel. A jól végzett munka tudatában vonulnak fel tehát ma a tégla­gyár dolgozói. Este pedig kultúr­termükben — ahol a gyár KISZ kultúrcsoportja gondoskodik a szórakoztató műsorszámokról — a közös vacsora után együtt vigad­nak. táncolnak. ürménykúton, az Előre Tszcs-ből 18 tag különvált é* Május 1 néven, 104 holdon ter­melőszövetkezetet alakított.-o­A körösújfalui Kossuth Tszet 1958 őszétől tsz-ként működik. Az alakuló gyűlésen 40 tszcs-iag aláírta a magasabb típusú szövet­kezet belépési nyilatkozatát. Az­óta ez a szám már 60-ra növeke­dett,-o­A körösladányi Ezüstkalász és a Táncsics Termelőszövetkezeti csoportok vezetői jelezték, hogy a szövetkezetbe tömörült parasztok élénken foglalkoznak a termelő- szövetkezetté alakulás gondolatá­val. •-o­Néhány nappal ezelőtt tsz­előkészítő bizottság alakult Pusztaottlakán és Nagybánhe- ! gyesen. Magyar—szovjet orvostalálkozó Gyulán A Magyar Szovjet Baráti Társaság Békés megyei bizottsáná- nak meghívására Mamuka Georgijevics Nacvlisvili, a szegedi szov­jet helyőrség orvosszázadosa szerdán meglátogatta a Békés megyei Tanács megyei kórházát Gyulán. A gyulai kórház vezetői, orvosai, a helyi pártbizottság és az MSZBT képviselői baráti eszme- és szakmai tapasztalatcserét folytattak a szovjet orvos-vendéggel, akinek szavait a kórház Kiev- ben járt egyik orvosa tolmácsolta. A kedves vendég megtekintette a kórházat és tüdőszakorvos lé­vén, főként a tüdőgyógyászati osztály orvosainak munkájára volt kíváncsi, akik a TBC-s terhes anyák hormonjával folytatnak tu­dományos kísérleteket. A délutáni műsorban a József Attila Sza­natórium tanulmányozása szerepeit, majd a gyulai Komló Szálló­ban társas vacsorával egybekötött estet rendeztek a szovjet orvos­vendég tiszteletére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom