Békés Megyei Népújság, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

2 BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 1958. május 1., csütörtök A békét egy oldalról veszélyeztetik: az Egyesült Államok részéről A TASZSZ jelentése a Biztonsági Tanács április 29-i üléséről : úflflff ft 'hftfftf B Szovjetunit határozati javaslata a Biztonsági Tanácsban A TASZSZ newyorki jelentésé­ben beszámol a Biztonsági Ta­nács április 2,9-i délelőtti üléséről és közli Szoboljev felszólalásának szövegét. Szoboljev beszédének elején jel­lemezte az amerikai gépek repü­léseit és összefoglalta a Biztonsá­gi Tanácsban e kérdésről eddig folytatott vitát, majd kijelentette: „Amióta a tanács ezt a kérdést megvitatta, semmi sem változott és a békét fenyegető veszély vál­tozatlanul fennáll. A békét egy oldalról veszélyeztetik: az Egye­sült Államok részéről. Az Egyesült Államok kor­mánya könnyen megsza­badíthatja a világot a pusz­tító atomháború váratlan kitörésének rémétől. Megteheti ezt, ha haladéktalanul elhatározza az atom- és hidrogén­bombával felszerelt amerikai ka­tonai repülőgépek szovjet hatá­rok irányába történő repülései­nek megszüntetését.” Szoboljev sajnálkozott amiatt, hogy a Biz­tonsági Tanács az amerikai kép­viselő álláspontja miatt mégnem tett intézkedést a békét fenyegető veszély kiküszöbölésére, majd rá­mutatott, hogy a Szovjetuniónak a Biztonsági Tanácshoz intézett felhívása az egész világon nagy visszhangot keltett. Az amerikai stratégiai légierő provokációs re­pülései által keltett nyugtafensá- got nem oszlatták el a hivatalos amerikai megnyugtató nyilatkoza­tok és a Biztonsági Tanács tétlen­sége. Szoboljev ezután rátért arra a javaslatra, amelyet az Egyesült Államok nyújtott be az északi ellenőrzési övezetről. Rámutatott arra, hogy ez a javaslat nem a meglepetésszerű támadás veszé­lyének kiküszöbölését szolgaija, hanem a javaslat szerzői „el akar­ják terelni a Biztonsági Tanács fi­gyelmét a szovjet kormány által előterjesztett fontos kérdésről. Egyúttal hírszerző adatokat akar­nak kapni a Szovjetunió területé­nek jelentős részéről, noha a Szovjetunió nem küldi bombázóit az Egyesült Államok határai felé és^a Szovjetunió nem fenyegeti' semmivel sem az Egyesült Álla­mokat, sem bármely más államo­kat, A sarki térség ellenőrzésé­ről szóló amerikai javaslat nem küszöbölheti ki at a- tom- és hidrogénbombával felszerelt amerikai repülő­gépek repüléseivel tá­masztott feszültséget, ha az Egyesült Államok nem vet véget ezeknek a provokációs re­püléseknek. A Biztonsági Tanács­nak ezt az intézkedést kell java­solni az Egyesült Államok kor­mányának. Az amerikai határozati javaslat úgy próbálja feltüntetni a dolgot, mintha az Egyesült Államokat az Északi-Sarkvidéken keresztül a Szovjetunió meglepetésszerű tá­madása fenyegetné. Ez méltatlan eszközökkel végzett hamis kísér­let. A Szovjetunió következetesen békeszerető politikát folytat, a- melynek fő célja a béke fenntar­tása és megszilárdítása. Mi sen­kit sem akarunk megtámadni és nincs olyan tény, amely az ellen­kezőt bizonyítaná. Az amerikai diplomáciának semmilyen ravaszkodása és a Biztonsági Tanács amerikai kép­viselőjének semmilyen mesterke­dése nem változtathat azon a helyzeten, hogy a sarki térségben a feszültséget kizárólag az Egye­sült Államok cselekedetei váltot­ták ki. Szoboljev ezután kijelentette, hogy az amerikai javaslatnak semmi köze sincs a leszere­lés problémáinak megol­dásához és csupán azért terjesztették be az ameri­kai atombombázók: repü­léseinek vitája alatt, '' hogy* „elvonják a közvéle-; mény figyelmét arról, hogy az atomfegyvert szállító a- merikni bombázók folyta­tódó repülései esetleg mi­lyen borzalmas katasztro­fális következményekkel járhatnak az embermilli­ókra nézve. Lodge, amerikai küldött, világo­san tudtunkra adta, hogy ezek a repülések folytatódnak. Követke­zésképpen a világ népei ezentúl is mélységesen aggódni fognak sor­sukért, a béke sorsáért. Következésképpen fennmarad az államok közötti veszély és a sarki jégmezők felett végzett semmiféle ellenőrző repülések sem oszlathatják el a népek jo­gos aggodalmát, nem csökkenthe- ; tik a világon jelenleg meglévő feszültséget”. Szoboljev így folytatta: „A szovjet kormány úgy véli. hogy jelenleg legin­kább a kormányfők rész­vételével tartott értekezle­ten lehet a háborús veszély elhárítására, az egész nem­zetközi helyzet jobbrafor- dítására, valamennyi állam békés együttműködése fel­tételeinek megteremtésére irányuló hatékony intézke­déseket tenni.” Szoboljev ezután felsorolta azo­kat a kérdéseket, amelyeket a csúcstalálkozó napirendjére kelle­ne tűzni: az atomkísérletek hala­déktalan megszüntetését, a Szov­jetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia lemondását az atomfegyver alkalmazásáról, a középeurópai atomfegyvermentes övezet megteremtését, a kozmikus térség háborús célokra való fel- használásának megtiltását és a külföldi katonai támaszpontok megszüntetését, a NATO és a varsói szerződés tagjainak meg nem támadási szerződését, a Né­metország és más európai álla­mokban lévő külföldi csapatok létszámának csökkentését, a meg­lepetésszerű támadás elhárításá­ról szóló egyezmény kidolgozását stb. „Ha az Egyesült Államok kormányának valóban ér­deke a meglepetésszerű tá­madás elhárításának tár­gyilagos megvitatása, úgy jól tudja, hogy egyetlen járható út az, ha a kor­mányfői értekezlet vitatja meg ezt a kérdést. A Biztonsági Tanács is hasznos módon hozzájárulhatna .a béke megszilárdításához és a nemzet­közi feszültség enyhítéséhez, ha a kormányfői értekezlet minél e- lőbb történő megtartása mellett nyilatkozna. A szovjet küldöttség új határozati javaslatának beter­jesztésével éppen erre szólítja fel a Biztonsági Tanácsot. A szovjet küldöttség felhívja a Biztonsági Tanácsot, tegyen haté­kony intézkedéseket az atom- és hidrogénbombával felszerelt a- merikai bombázók szovjet hatá­rok felé történő repüléseinek megszüntetésére. A Szovjetunió­nak ezt a követelését a béke fenntartására és megszilárdításá­ra irányuló törekvés diktálja. A béke fenntartása, a háború megakadályozása nemcsak a Szovjetunió népeinek, hanem az Egyesült Államok népeinek is ér­deke, akárcsak a világ minden népének” — fejezte be felszóla­lását Szoboljev. Vorosilov és Nasszer beszéde a Kremlben rendezett ebéden Moszkva (TASZSZ) Kliment Vorosilov, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke kedden a Kremlben adott ebéden üdvözölte Gamal Abdel Nasszert, az Egyesült Arab Köz­társaság elnökét és kíséretét. Be­szédében rámutatott arra, hogy az a hősi harc, amelyet az Egye­sült Arab Köztársaság népe vív függetlenségének megszilárdítá­sáért és szuverén jogainak bizto­sításáért, ragyogó és lelkesítő például szolgál Ázsia és Afrika minden népe számára. Kiemelte Egyiptom és Szíria fontos szere­pét a történelmi jelentőségű ban- dungi értekezlet előkészítésében és megszervezésében. Ugyanak­kor hangsúlyozta, hogy az ázsiai és afrikai népek Kairóban meg­tartott legutóbbi értekezlete újabb hatalmas lépést jelentett előre Kelet népednek tömörítésében, szabadságukért és függetlenségü­kért vívott harcukban. A szovjet nép az egyiptomi nép mellett állt Egyiptom súlyos helyzetében, Anglia, Franciaország és Izrael fegyveres agressziójának idején. Arab barátaink — hangsúlyoz­ta Vorosilov — nem kételkedhet­nek abban, hogy a Szovjetunió a jövőben is minden módon töre­kedni fog a közel- és középkeleti béke és biztonság megszilárdítá­sára. Az ebéden felszólaló Gamal Ab­del Nasszer a többi között a kö­vetkezőket mondotta: 02 Egyesült Arab Köztársaság népe teljes mértékben méltányolja a Szovjet­unió barátságát és együttműkö­dését, azt, hogy a Szovjetunió tá­mogatást nyújt az arabok minden problémájában. Az Egyesült Arab Köztársaság népe mind a Szíriái, mind pedig az egyiptomi térség­ben több mint hatszáz éve harcol függetlenségéért. Az 1952-es egyiptomi forradal­mat azért vívta meg a hadsereg, hogy megszabadítsa Egyiptomot az imperializmustól és kiszolgá­lóitól. Nasszer ezután Egyiptomnak az imperializmus ellen, függetlensé­géért vívott harcáról beszélt. (MTI) A Biztonsági Tanács keddi ülése előtt az ENSZ titkársága a ta* nács tagjai között szétosztotta a szovjet küldöttség határozati javas­latát, amely a következőképpen hangzik: „ A Biztonsági Tanács, miután megvizsgálta azt a Szovjetunió ál­tal felvetett kérdést, hogy tegye­nek sürgős intézkedéseket atom- és hidrogénbombákkal felszerelt amerikai katonai repülőgépeknek a Szovjetunió határai irányában folytatott repüléseinek beszünteté­sére. Ügy vélekedik, hogy az ilyen­fajta repülések fokozzák az álla­mok közötti feszültséget, fenye­getik a népek biztonságát, és foly­tatásuk az egyetemes béke meg­bontására, pusztító atomháborús kitörésére vezethet. A Biztonsági Tanács ülése Mint az AFP jelenti, a Biz­tonsági Tanács kedden este a vita több órás felfüggesztése után ismét összeült. Elsőnek Ritchie kanadai küldött szólalt fel, aki támogatta az Északi Sarkvidék nemzetközi megfi­gyelését célzó amerikai tervet. Georges-Picot Franciaország képviselője szintén támogatta az amerikai határozati javasla­tot. Felkérte a Szovjetuniót, hogy csatlakozzék a megfigye­lési tervhez. Macudaira japán képvielője szintén támogatta az amerikai határozati javaslatot. A japán küldött elfogadta a nemzetközi ellenőrzés alá he­lyezendő Északi Sarkvidék elő­terjesztett meghatározását. Ennélfogva a Biztonsági Tanács felszólítja az Amerikai Egyesült Államokat, tartózkodjék attól, hogy atom- és hidrogénbombával felszerelt katonai repülőgépeit -más álamok határai felé irányítsa, ab­ból a célból, hogy fenyegesse an- nak biztonságát, vagy katonai de­monstráció céljából. A Biztonsági Tanács figyelem- bevéve, hogy mielőbb intézkedése­ket kell tenni az atomháború ve­szélyének kiküszöbölésére és a nemzetközi feszültség enyhítésé­re, megelégedéssel állapítja meg, hogy az államok között tárgya­lások folynak egy, a kormányfők részvételével megtartandó érte­kezlet összehívására, hogy azon több halaszthatatlan nemzetközi problémát vitassanak meg, bele­értve a rajtaütésszerű támadás veszélyének elhárítását célzó in­tézkedéseknek kidolgozását. A Biztonsági Tanács kifejezi azt a reményét, hogy a kormányfők részvételével megtartandó érte­kezletre a legrövidebb időn be­lül sor kerül. (MTI). Vorosilov ebédet adott Nasszer elnök tiszteletére Kliment Vorosilov, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnök- ségének elnöke ebédet adott Ga­mal Abdel Nasszer, az Egyesült Arab Köztársaság elnöke tiszteié-* téré. . ,, Az ebéden Gamal Abdel Nasz- szer és Vorosiloy beszédet mon­dott Macmillan és Gaitskell alsóházi nyilatkozata i\a^y>ltritannia csendesóceáni nukleáris robbantási kísérletéről London (MTI) A Reuter Iroda jelenti: MacMillan brit miniszterelnök az alsóház keddi ülésén közölte, hogy a Csendes-Öceán középső térségében hétfőn végrehajtott brit nukleáris robbantási kísérlet megaton-típusú nukleáris bombá­val folyt le. A továbbiakban han­goztatta, hogy ezt a kísérletet if­jabbak követik és elutasította Gaitskellnek, az ellenzék vezéré­nek azt a javaslatát, hogy a rob­bantási kísérleteket függesszék fel a kormányfői értekezlet utáni időpontig: Szuszlov Csernovciban Mihail Szuszlov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága Elnökségének tagja be­szédet mondott Csernovciban a- zon az ünnepi ülésen, amelyet a csemovci terület Lenin-renddel való kitüntetése alkalmából ren­deztek. Szuszlov egyebek között kije­lentette, hogy a Szovjetunió a vaj-, és a hústermelés egész meny- nyisége tekintetében 1958-ban u- tolérheti az Egyesült Államokat, s úgy lehet, mindössze még egy esztendőre van szüksége ahhoz, hogy e termékek egy lélekre jutó termelése tekintetében is utolér­je Amerikát. Mihail Szuszlov beszéde befeje­ző részében külpolitikai kérdések­kel foglalkozott, s kijelentette: ma nagy lehetőségek vannak a hábo­rú megakadályozására. Gaitskell ezután azt a kérdést tette fel, hogy valóban szükség van-e további robbantási kísér­letekre a kormányfői értekezlet előtt. A munkáspárti vezér han­goztatta, hogy a kísérletek foly­tatása esetleg arra bírhatja a Szovjetuniót, hogy újra kezdje abbahagyott kísérleteit és ez gá­tat vethet a kísérletek beszünte­téséről szóló sokoldalú egyez­mény létrejöttének. (MTI) A Szocialista Internacionáié elnökségének felszólítása az atomrobbantások felfüggesztésére A Szocialista Internacionáié el- nöknége, amely Londonban ülése­zik, felszólította az Egyesült Ál­lamokat és Nagy-Britaniát, hogy függesszék fd az atomrobbantásd kísérldetefcet. A felfüggesztés el­ső lépésül szolgálhatna az általá­nos leszerelési egyezmény felé. Az elnökség sürgeti a csúcsér­tekezlet mielőbbi megtartását is, függetlenül az dőkéfezítő tanács­kozásokról. Hruscsov fogadta Ceylon nagykövetét 1958. április 29-én N. Sz. Hrus­csov, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnöke fogadta G. Mala- laszekert, Ceylon rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét s ké­résére beszélgetésit folytatott vele. (MTI) ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom