Békés Megyei Népújság, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

HÉKÉSMEG YU ▼Hí* proletárjai MápűfoóQ MUNKÁSOK, PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA. 1958. ÁPRILIS 1., KEDD Ara: 50 fillér III. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM dőzően csak ez lehet. A gyerrra .két sirató szovjet anya szemén fé szikkadtak a könnyeik, tudván az hogy fia tfi becsület harcmezejéi nemes ügyért esett el. Tudj; hogy fiáit egy másik nép szabaddá gának oltárára tette s ma afckc .tujgpk nyíltan szemébe nézni ■ szovjet anyának, ha nap, mir nap bebizonyítjuk, hogy azt az f : gyet védelmezzük, melyért gyet | lilékét és sokszor falatjának egy Készét adta. Csak néhány nap még és a gyú Pakten elhallgatnak a gépeik, pi a S2ámfó-<vetö ember, ürese maradnak az iskolapadok. Ümne pélünk. A béke, a szabadság ün nept nek évfordulóját ünnepeljül a'pihenés óráiban számot ve tűrik a megtett útról. Számot ön magúnkkal: hogyan, miiként véd Itük, erősítettük — e sok drág * véren vett és megmentett szabad -saget, hogyan szilárdítottuk a emberekben a párt és a kormán; 'iránti bizalmat, s hogyan ápoltul; terebélyesí tettük népünkben j vérrel pecsételt baíi'átsáigot. Van miről számot vetnünk, f iuiögöbtünk hagyott másfél év bő 'iveíi raknia elénk a tennivalókat (Küzdelmes, de eredményekben i jgazdag volt ez az időszak. Küz ideltmes, mert az ellenforradalon sötét erőd rengeteg pocsolyát 'ke vertek a szabadság üdítő vizébe De tisztul egyre jobban éltető vi sünk, mert pártunk, a nép bizal nát élvezve tántoríthatatlanu vezet bennünket a lenini úton ÍNem tér sem jobbra, sem balra s ti ?, minden eddigi eredményűn! forrása. Felhívására tettekkel vá- J^gzol a nép s követi a jobb éle megteremtéséért folytatott harc­iban. barátaink, a Szovjetunió é: .■ többi testvéri népek segítségér ‘1 kívül ez a kölcsönös bizalmor nyugvó szorgalom az, amely ol\ gyorsain kivezette népünket az el­lenforradalom utáni aléltságából. á A magyar nép 1956 októbere á- nán tanulta meg immár másodszor kik a barátai, kik az eliensógei. 4| mögöttünk hagyott óv is méltó ki­fejezője annak, hogy a baráti or- jpágok segítsége mellett tudunk a tnagunk lábán járni és éberek le­szünk, hagy ne kerüljön veszélybe ikoha többé a szovjet emberek vér- áldozatán növekedett szabadsa­jtunk fája. Néhány nap múlva ünnepet Étiünk. Ismét közvetlenül tiailál- í óznak a nép és vezetőik. Velünk '.nnepal ezen a napon, vélünk esz gondolatban a szabad és az elnyomás alatt szenvedő országok •ok-sok milliója. Velünk a szöv­ik nép, s azok vezetői. Számat a- dunk e napon a gyermekét vesz­et i szovjet anyának, szerető szí- v ink be zárjuk és nyílt tekintettel »undjuik, hogy népünk ébersége £> szorgalma a zálog e vérrel pe­csételt barátságra. A földművelésügyi miniszter és a MEDOSZ elnöksége felhívással fordult a mezőgazdasági dolgozókhoz A késői kitavaszodás és a ta­vaszi mezőgazdasági munkák késése miatt a földművelésügyi miniszter és a MEDOSZ elnök-* sége felhívással fordult az álla­mi gazdaságok, a kísérleti és tangazdaságok, továbbá a gép­állomások dolgozóihoz, hogy minden időt használjanak ki a tavaszi szántások-vetések és egyéb soronlévő munkák gyors elvégzésére. Amennyiben a helyi adottsá­gok lehetővé teszik — hangzik a felhívás — az állami gazdasá­gok, a kísérleti és tangazdasá­gok, továbbá a gépállomások dolgozói használják fel az ápri­lis 4, 5, 6. napját is a tavaszi munkák gyors elvégzésére. Az április eleji munkaszüneti, il­letve pihenőnapon végzett munkát a következőképpen le­het elszámolni: április 4-én és 5-én munkát végző dolgozók részére az egyébként is járó átlagkeresetükön felül el kell számolni a ténylegesen végzett munka bérét. Az április 6-án, mint pihenőnapon végzett munkáért ötven százalékos bér­pótlékot kell a dolgozók részé­re adni. A tavaszi munkákra jutó rö­vid idő jobb kihasználása ér­dekében a helyi körülmények figyelembevételével szervezzék meg a két műszakot, hogy ez­által is biztosítsák a gépek és az egyéb felszerelések jobb ki­használását. A tavaszi munkák gyors elvégzése nagymérték­ben befolyásolja a termésered­mények alakulását, s éppen e- zért a sürgős munkára minden erőt mozgósítani kell. A gazdaságok vezetői és az üzemi bizottságok kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a munkák jó megszerve­zésén keresztül minél gyorsab­ban földbe kerüljön a mag s az ősziek pedig mielőbb meg­kapják az első koratavaszi nö­vényápolást. Budapest. 1958. március 31. DÖGÉI IMRE sk. földművelésügyi miniszter. VARGA JANOS sk. MEDOSZ-titkár. (hőkké őrizzük azoknak a magyar és szovjet harcosoknak emlékét, akik az ellenforradalom elleni harcban életüket áldozták a nép ügyéért! Hűek leszünk e zászlóhoz, megvédjük életünk árán is Ezekkel a szavakkal vette át Kurucz István százados, a békéscsa­bai munkásőrség parancsnoka a város munkásőrségének ajándéko­zott vörös sclyemzászlót a Tanácsköztársaság évfordulóján rende­zett névadó és zászlóbontó ünnepségen. Az Ígéretet valóraváitják. Megnyugtató érzés látni a fegyelme­zett sorokat, az áldozatvállalást kifejező arcokat. Kemény a kar, mely elszántan szorf ja a fegyvert, nemes a szív, mely bensőjükben cSofcöan és hitek lesznek névadójukhoz, a párt fiatal mártírjához: JCutích Gyufához. A megbecsülés szalagjai vonják körül a vörös zászlót. A párt, álla­mi, gazdasági szervok, intézmé­nyeik és hivatalok küldőiéi leg­szebb gondolataikat hímeztették a szalagokra. Képünkön Kővé«* György, a Május 1. Tsz szalagjá­ból köt bökrátát a zászlóra. A munkásőrség egyik szakasza fe­gyelmezett rend­ben hallgatja az ünnepi szónok — Klaukó Mátyás elvtárs — beszé­dét. Megkezdődött a Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó Bizottságának budapesti ülésszaka Vasárnap délután három óra­kor megkezdődött a Szakszerve­zeti Világszövetség Végrehajtó Bizottságának budapesti üléssza­ka. Az elnöklő Liu Csang-seng, a Szakszervezeti Világszövetség titkái'a, a Kínai Országos Szak- szervezeti Szövetség elnöke rö­vid megnyitó beszédet mondott, majd Louis Saillant, a Szakszer­vezeti Világszövetség főtitkára emlékezett meg Giuseppe di Vi- torio-ról, a Szakszervezeti Világ­szövetség 1951. évi november 3- án elhunyt elnökéről: Agostino Novella,, az Olasz Ál­talános Szakszervezeti Szövetség főtitkára válaszolt a megemléke­zésre, majd Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke mondott üd­vözlő beszédet. A beszéd után a budapesti munkások 25 tagú küldöttsége köszöntötte az ülésező végrehajtó bizottságot. A küldöttség és a magyar dolgozók képviseletében Gács László, a Dunakeszi Vagon­gyár szakszervezeti bizottságá­nak tagja mondott köszöntő be­szédet. (MTI) Nyesfoszfáttal kezelik az istállótrágyát a medgyesegyházi Béke Tsz-ben A 3004-es kormányhatározat­ban biztosított kedvezmények ! alapján a medgyesegyházi Bé­ke Tsz tagsága felhagyott az is­tállótrágya régimódi kczelésé- I vei. A szövetkezet egyik idő­sebb tagját megbízták a szarvas rendezésével és a nyersfoszfátos erjesztés mun­káinak végzésével. A közös jó- szágállománv trágyatermelését egész évben szakaszosan nyers foszfáttal keverten kcz-'ik hogy ezáltal is fokozzák az is­tállótrágya foszfortartalmát. Vérrel pecsételt barátság Nincs annál drágább áldozat mint, amikor egy nép fiai vérüket életüket, szerető apáikat áldozzál- azért, hogy más népek és nemze­tek is megszabaduljanak az el­nyomás jármaitól, hogy más né­pek é'etét is bearanyozza a sza­badság napsugara. Ha erre gon­dolunk felszabadulásunk rügyra tcaszló ünnepén. akkor elöltünk áll a szovjet nép hatalmas erköl- <si ereje, mely hallatlan véráldo- átok árán zúzta szét a hazánkul népünket gúzsbakötő hitleri fa­k (■" zta hadsereget. A szovjet nép Pvéráldozata; az orosz munkás ú ukrán paraszt, az üzbég mérnök élete pecsételte meg, hogy az év­századokig a magyar nép nyalkán ülő, gőgösen terpeszkedő koronÉi t< zajok, címerükkel együtt a tör­ténelem szemétdombjára kerül.je- r ok. Hős szovjet katonák vére áztat- ft a magyar földet. S e vérrel á- zott t-alajon terebélyesedett a ba­ké, a szabadság fája. Az ő vérük hullatása árán született újjá élni, alkotni vágyó népünk s lett jogps tulajdona a gyár. a föld, a kated­ra, lett reményteljes, emberséges élete munkásnak, parasztnak f jpj értelmiséginek. . A szabad, békés ólet lüktető za­P iában emelkednek magasba az^jj gy 'kémények, s az ökrös szekerek j.,: ot-gása belevesz a traktorok, kombájnok zakatolásába, mely megváltozott életünk legszebb zso­lozsmája. A szovjet nép ffiajásaik vére öntözte a magyar szabadság fáját, mély tizenhárom év sSatí' heves viharok közepette is ma- j gasfea szökkent és kiterebélyese­dett, mert a szabadságát élve '.l ország fiai soha nem látott erp^r fogtak hozzá a boldogabb, a szebb életet adó haza építéséhez. Ezt a fát akarta kitépni 1956. október— novemberében az ellenforradalom sötét vihara. Mint erdei banditák ■bújtak elő rejtekhelyeikről a ma­gyar nép ellenségei, hogy tövestül I ■kitépjék, tűzre dobják s a magyar nép oly sokszor megátkozott bi­tangjai üljenek újra a nemzői nyakára. 1919-et akartak ismét. Orgova- nyi vérfürdőt, százezerholdas úri birtokokat és hercegi koronát, ka­pitalista gyárat és burzsoá bankói:, a népnek nyomort és jogfosztott- ságot. De nem sikerült nekik, mert miként a halállal vívódó gyermek ssgólykiáltására a szere­tő apa, úgy siettek népünk segf-' ségére az igaz barátságtól és test-j véri együttérzéstől áthatott szőttjeit emberek. És újra szovjet anyák gyermekeinek vére hullott a ma-1 gear földre. Újra eleteket adlak * a magyar nép szabadságáért es I boldogságáért. Drága áldozatok'; hoztak értünk, drágát és nem j hét csak szavakban kifejezni a7.-, a hálát, mellyel a szovjet népnek tartozunk. Tettekkel kell lerónunk nekünk s minden békét, szabadsá­got szerető embernek ezt a kegye­let at. Mert hálánk mindent meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom