Békés Megyei Népújság, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-19 / 297. szám

6 BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG 1937. december 19., csütörtök SPORT Az általános iskolai testnevelésről A szocialista nevelés egyik leg­fontosabb területe a testnevelés. A felnövekvő nemzedék nevelésénél különös gondot kell fordítanunk a gyermekek egészséges testi fej­lődésére. Ezt az egészséges testi fejlődést kell biztosítania az álta­lános iskolában a testnevelésnek. Nézzük meg konkrétan mi az ál-, talénos iskolai testnevelés célja: „Erős, egészséges, edzett, minden oldalúan fejlett, nemzedék neve­lése, aki egyaránt alkalmas a bé­kés építőmunkára, szükség esetén képes a szocialista haza megvédé­sére.’1 Ez a cél szabja meg a testneve­lés útját és végső fokon minden foglalkozás, minden gyakorlat en­nek a célnak elérése érdekében történik. Természetesen a testi ha­tások, a fizikai erő fejlesztése mellett a testnevelésnek értelmi, eilkölcsá, esztétikai hatások eléré­sére is kell törekednie. A testgya­korlás tehát nemcsak eirőt, ü- gyességet, állóképességet fejleszt, hanem egyúttal alakítja az ember jellemét, értelmét, érzelmét és a- karatát. Olyan tulajdonságokat igyekszik kialakítani a tanulók­ban, melyeknek birtokéban ered­ményesen vehetnek részt a termei lő munkában, vagy más munkate­rületen. Ha közelebbről vizsgáljuk az iskolai testnevelést, látnunk kell azt az odaadó munkát, melyet test­nevelőink végeznek, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítá­sa érdekében. Az általános isko­lai tenterv anyagának feldolgozá­sával igyekeznek a tanulóknál igen gyakori tartáshibákat kikü­szöbölni. A tanulók naponta 4—5 órát ülnek a padban, s bizony legtöbbször helytelen test­tartással, elgörnyedve. A 10 per­cekben történő szellőztetés elle­nére is az óm vége felé elhasz­nált, egészségtelen a levegő a tan­teremben. Ezeknek az egészségte­len és káros hatásoknak a kikü­szöbölése mellett a tanulók belső szerveinek arányos fejlődése: ideg- rendszer, izomrendszer, szív, tüdő munkabű'ásának fejlesztése, vala­mint a mozgáskészségek tökélete­sítése komoly feladatot ró a test­nevelőkre. A tanuló ifjúság foglal­koztatása ezen a területen nehe­zebb, mint az iskolai munka bár­mely más területén. Az előzőkben említett hatásokat különféle mozgások végeztetése közben kell elérni a tanulóknál, ami különös figyelmet és gondos körültekintő munkát követel a testnevelőtől. Népünkért, erős, egészséges, társadalomért dolgozunk Ügyes, mozgékony, vígkedélyü, ki­egyensúlyozott leiki'áUapotú em­bereket akarunk nevelni. Egy ré­gi igazmondás azt tartja: „Hiba ott fordul elő, ahol dolgoznak.’1 Emberek vagyunk, dolgozunk, munkaközben bizony előfordul az is, hogy hibát követünk el. Mielőtt azonban ítélnénk vizsgáljuk meg a hiba okát. Testnevelési órán előfordulhat­nak különféle balesetei?. Nagyon sok esetben a tesnevelő nem te­het róla. Alaposan előkészített, .begyakorolt mozgás tevékenységi végeztetése közben is megtörté­nik, hogy a tanuló megsérül. Mi az oka? Két eset lehetséges: Egyik esetben a nevelő minden óvintéz­kedést megtesz a sérülés elkerü­lése érdekében (szőnyeg elhelye­zés, homokmeder felásás, segítő odaáliítás, stb.) Ebben az esetben a tanuló figyelmetlenségének, ön- fegyelmezettlenségének, esetleg pillanatnyi rosszulétének követ­kezménye a sérülés. Erről a ne­velő nem tehet. A másik esetben, ami sajnos szintén előfordulhat, szükséges1 óvintézkedések hiányában mulasz­tást követ él a nevelő és ebből adó­dik a sérülés. Ebben az esetben jogos a szülő felháborodása a nevelővél szemben és a nevelőnek helyt kell állni, vállalnia kell a mulasztásiból adódó sérülésért a következményeket. Ez a súlyosabb, szerencsére ritkább e- set. . Az a célunk, hogy a gyermekek egészségét meg­óvjuk, fejlődésüket helyes irányban fej­lesszük, kötelességünk tehát min­dent elkövetni a legmesszebbme­nőikig, testi épségük megóvása ér­dekében. Beszélnünk kell még egy jelen ségről ezzel kapcsolatban. Előfor­dul az is, hogy egy-egy roszabb mozgásikészségű gyermeket a szü­lei helytelenül kezelnek. Az agyér-! mek otthon ilyeneket hall: „Per-; sze, mert te mindenben ügyetlen; vagy... te nem tudsz semmit.,, nem is tudom kire ütöttél... stb.” Ilyen- esetben azután nagyon nehéz a; testnevelő munkája. Az ilyen bá­násmód után a tanuló ielkiállapo-; ta nagymértékben zavarja testne­veléssel kapcsolatos tevékenyke-! dését. Hiába buzdítja a tanulót az; órán a testnevelő, az nagyon köny-; nyen ezt válaszolja neki: '„Tanár! bácsi! Anyukám már otthon is' megmondta, hogy én úgysem tu-; dók semmit, azért tessék inkább! hagyni." Elképzelhetjük, hogy ez a gyermek milyen zavarban áll az. órán a mászórúd, akár az ugró-! szekrény elé. A zavartságából adó-; dó bizonytalansága nagyon köny- nyen válhat sérülés okozójává. ; A szülőknek bátorítani ok kell a! gyermeket és helyes ösztönzéssel! kedvet ébreszteni a játék, a moz gás, a versenyek iránt. Ha ezt megteszi a szülő, sokat segít a test-; névelőnél? munkájában. Természetesen akár az egyik, a-! kár a másik eset áll elő az órán e~ setlegesen megtörtént sérülésné’; nem szabad, hogy ez csökkentse az! általános -iskolai testnevelés érté-! két. Néhány gyakori jelenség ez, de; foglalkoznunk kell vele, éppen az-! ént, hogy még ritkábbá, váljon,! hogy végérvényesen megszűnjön. A mi munkánk csak akkor lesz! teljes értékű, ha a szülői ház, a! társadalom segítségünkre lesz. A] cél nemes, minden józan gondol-; kodású, becsületes ember célja,' közös munkával, közös akarattal' kell dolgoznunk ennek a célnak a; megvalósításáéit. | V .. KÉSZÜL A FÉNYKÉP RÁDIÓMŰSOR ! Csütörtök, december 19 i Kossuth Rádió ; 8.10 Könnyű zene Moszkvából. 18.55 Édes anyanyelvűnk. 9.00 Fog- ! kefekirály országában. 9.32 In- ;dulók és dalok. 10.10 Durhán és !Ádám Kán. Afgán mesedráma. 110.53 Kamarazene. 11.13 Űj haj­más. 11.38 Ifj. Magyari Imre és ze­nekara játszi!?. 11.57 Technikai ! szünet. 12.10 Könnyű zene. 13.00 Pajtás mérleget csinál. 13.15 Ope- [rarészletek. 14.20 Egy fal-u — egy Inóta. 14.50 Vasas Együttesek hangversenyeiből. 15.10 Sakk- ;matt. 15.20 Ifjúsági világhíradó. Ü5.45 Részletek a Zongora ABC- !ből. 16.10 öt gyár munkásai és a trolibusz. 16.20 A Harlem dalai. ; 17.00 Lakatos Sándor és zenekara játszik. 17.25 New York-i képes­lap. 17.35 Boccaccio. 18.10 Népdal­csokor. 19.00 Népszerű operarész- ;letek. 19.50 Jóéjszakát, gyerekek! MMMMMMMHMK 20.25 Közvetítés Irágából. (Tánc­zenekar). 22.20 Zenekari hangver­seny. 23.15 Népszerű melódiák. 23.30 Monteverdi és Hándel ope­ráiból. 0.10 Dalok. Petőfi Rádió 14.20 Tánczene. 15.20 A külföldi sajtó hasábjairól. 15.30 Részletek Nicolai A windsori víg nők és Lortzmg, A vadorzó c. operájából. 16.10 Részlet Titus Popovici Az idegen c. regényéből. 16.30 Táncis­kola. 17.00 Ember a viharban. 17.15 Közvetítés az ansbachi Bach- hétről. 18.10 Többet ésszel, mint erővel! (Mese.) 18.30 A végzet ha­talma. 19.05 1000 szó oroszul. 19.15 Filmzene. 20.00 Népszerű meló­diák. 20.45 Külföldi zenei folyóira­tok szemléje. 21.05 Magyar művé­szek operetthangversenye. 21.50 Lipcse, a könyvek városa. 22.C0 Verbunkosok, népdalok és magyar nóták. MOZIK MŰSORA SZABADSÁG MOZI, BÉKÉSCSABA December 19—22: Naplemente előtt. [Kezdés: h.: 6, 8, v.; 4. 6. s órakor; I BRIGÁD MOZI, BÉKÉSCSABA ;Dec. 19—32: Rendőrök és tolvajok. -Kezdés: h.: fél 6, fél 8, v,: fél i, fél 8, ; Cél 8 órakor, ! TERV MOZI, BÉKÉSCSABA December 19—22: Boszorkány. ; Kezdés h.: fél 8, fél 8. v.: fél 4, fél 8, ! Cél 8 órakor: ERKEL MOZI, GYULA December 28—22: Gyermek bíróság. Kezdés: h.: fél 8, fél 8, v.: fél 4, tél 8, fél 8 órakor, PETŐFI MOZI, GYULA Dec. 19—24: Vágyakozás. Kezdés: hétköznap 5 és 7 órakor, va­jsár- és ünnepnap: 3, S, 7 órakor. PARTIZÁN MOZI, OROSHÁZA BÉKÉS MEGYEI JÓKAI SZÍNHÁZ December 19-én este fél 8 órakor MEGPERZSELT LÁNYOK Katona és szelv. b. Előadás után autóbuszjárat! TAJELÖADAS Mezőhegyesen, december 19-én, este fél 8-kon SYBILL Ambrus Károly-' né, a Békéscsabai Fényképész Sző <$•:■«( vetkezetnél dolgo- f. zik a szövetkezet megalakulása óta. Bizony ez a műm , .Jjyj ka nagy türelmet hozzáértést kö- - ■ p|ÉP vet el. Az ő mun- kaja nyomán lesz- i'%/r ’ nők szépek a ké­I iÜ?P«k ■—" 4 1. Német SZK—Magyarország vál. m. 1x2 1 1 1 X X X 2 2 z 2. Törölve torölve 8. Csepel Autó—Baglyasalja NB II. 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 4. Hatvan—Miskolc MTE NB II. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X ! x 1 X 1 X 1 X 5. Salgótarjáni SE-Miskolc! VSE NB 11. 1x2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 6. Nagybátony—MÄVAG NB II. 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 7. Békéscsaba—Kecskemét NB II. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 8. Vác—Szegedi VSE NB H. 1X2 X 1 2 2 X 1 1 2 X 9. Cegléd—Bp. Petőfi NB II. 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 10. Székesfehérvár—Budafok NB U. 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 U. Nagykanizsa—Pécsi VSK NB 11. 1x2 2 X 1 X 1 * I 7 X 1!. Oroszlány—Kaposvári MTE NB II. 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 IS. Toulouse—St. Etienne francia baju. 1 x 2 1X2 1x2 1 X2 1 \ 2 1 X ? 1 x 2 1 x 2 1 X 3 1 X ? Megjátszható 9 a 19.80-as szelvénnyel » 118.20 Ft. A biztos és a kétesélyes tippek eltalálása esetén 11 tálala­December 19—25: Moulen Rouge. Kezdés: h.: fél 8, fél 8, v. és ünnep­nap fél 4, fél 6, fél* 8 órakor. BÉKE MOZI, OROSHÁZA Dec. 19—25: Emberek, vagy ónmeste­rek. [Kezdés: h,: 5, 7, v,: 3, 5, 7 órakor. ! TÁNCSICS MOZI, SZARVAS December 19—22: A kötekedő Lia. [Dec. 17—18: Zalameai bírd. [Kezdés: h.: B, 7, v.: 3, 5, 7 órákon ! SZABADSÁG MOZI, GYOMA [Dec. 18—20: Ne fordulj vissza fiam. !Kezdés: h.: 8, v,: 4, 6 és 8 órakor; VÖRÖS OKTOBER MOZI, MEZOKOVACSHAZA Dec. 18—20: Nincs irgalom, [Kezdés: h.: 7, v.: 3, 5, 7 órakor, ! ADY MOZI, SZEGHALOM Dec. 18—20: Éjszaka lányát Kezdés h.: 7, v,: 3, 5, 7 órakor; PETŐFI MOZI, SARKAD Dec. 18—19: Véletlen találkozás. Kezdés: h.: 8, v,: 4, 6 é3 8 órakor; BASTYA MOZI. BÉKÉS Dec. 19—28: Dani Kezdés: h.: 6, 8, v,i 4, J, 8 órakor; Apróhirdetések Gyulán, Józsefvárosban azonnali be­költözéssel, gazdasági épületeikkel, a Szabó Dezső u. 21. számú ház eladó« érdeklődni: Gyulán, Árpád u. 20* szám alatt. Újkígyóson, Tamási tanya 9 szám 1534 négyszögöl földdel, kövesút, vasútál­lomáshoz közel eladó. Gyoma község legeltetési bizottsága egy darab „Zetor" traktort, esetleg G- 35-ös vontatót venne készpénzfizetéa mellett. Jó állapotban lévőt. Akinek van, jelentse. Gyomai Legeltetési Bi­zottság. Csabai utca 28 sz. ház sürgősen el­adó, azonnal elfoglalható. Érd.: hely­színen, vagy Külsőmonor 76. (Oroshá­za.) Rádiószekrény, könyvszekrénynek 1« alkalmas, eladó. Orosháza, Zrínyi 9. * Bánomban, első dűlőben 1400 négy* szögöl föld eladó. Érdeklődni lehet« Gyula, Kerék u. 24/b. Rádiót, csillárt 6 havi jótállással, ol­csón Baukótól. Békéscsaba, Micsurin u. 50. A Ballai Állami Gazdaság Túrkeve* fele kertészt keres 4—5 kh öntözései kertészetébe, virágkertészethez is ért* sen. Jelentkezés mielőbb a gazdaság­ban, személyesen. BÉKÉS MEGYEI NÉPtJSAG Kiadja az MSZMP Békés megyei Végrehajtóbizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Békéscsaba, József Attila u. 4., I. emelet Telefon: 22—96 Békés megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsaba. Felelős nyomdav.: Kendra György *oi biztosít, de 12 találatos is lehetséges. Legszebb ajándék a könyv! Karácsonyra vásároljon antikvár könyvet az Antikvár Könyvesboltban! Békéscsaba, Szent István tér 3., ahol OLCSÖ ÉS Jó KÖNYVEKBEN VÁLOGATHAT. Ugyanott a megy« legjobb festőművészeinek festmé­nyei részletfizetésre is vásárolhatók!

Next

/
Oldalképek
Tartalom