Békés Megyei Népújság, 1957. október (2. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! FÜZESGYARMATI MUNKÁSOK. PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA 1951. OKTOBER 1., KEDD Ara 50 fillér II., ÉVFOLYAM, 229. SZÁM UétU&ZHap&U A IV. negyedév küszöbén r r b"3® I esa te r hát ! Vége a munkában eltöltött, e- redményekben gazdag harmadik negyedévnek. Nincsenek még a- dataink arra vonatkozóan, hogy megyénk gyárainak, üzemeinek dolgozói miként álltak helyt a tér melésben. A jelek szerint, mert ilyenek már vannak, az állapítha­tó meg, hogy az elmúlt három hó­napban a korábbi időszakhoz ké­pest javulás mutatkozik. A Békés­csabai Kötöttárugyár munkáskol- tívája határidő előtt teljesítette rmadik negyedéves tervét, s a hátralévő mintegy két napon a megtakarított anyagot dolgozták fel. Különösen nagy eredménynek tekintik azt a gyárban, hogy a még nemrégi 92 százaléké« terv- szerűséggel szemben sikerült a száz százalékot elérni. Éssorolhat- nánk a példákat, amelyek azt bi zonyítják, hogy egyre több a mun­kásokban a törekvés a gyártottá nyok minőségének rendszeres ja­vítására, az anyagtakarékosságra, egyszóval a gazdaságos termelés­re. Természetesen azért is, mert közeleg az év vége, amikoris el- 1, hogy lesz-e nyereség, jut-e ré­szesedés belőle. Minden jó, ha a vége jó! — tart­ja a közmondás. Igen, év végén kiderül, hol használták ki jól a megnagyobbodott önállóságot, mennyit tettek azért, hogy legyen mit osztani. Most még sok mun­kás van úgy vele, hogy hisz is meg nem is abban, hogy — felté­ve, ha nyereséges az üzem — lesz nyereségrészesedés. Természetes erre csak ott kerül majd sor, ahol úgy dolgoztak, hogy nyereségre tettek szert. Erre pedig most sem ért gondolni, hiszen van még idő az év végéig. Sokat lehet még ten­ni azért, hogy az üzem, a gyár dol­gozói rendszeresen értesüljenek hányadán állnak a nyereséggel, tudják mindig mit kell teljesíteni ahhoz, hogy valóság legyen belőle. A Gyulai Harisnyagyárban a gaz­dasági vezetés a párt- és a szak- szervezet közösen programot dol­gozott ki arra, hogyan tehetik gaz­daságossá a termelést, nyereséges­sé az üzemet. Ez pedig megszabja azt is, hogy minden egyes dolgo­zónak mit kell teljesítenie a prog­ram megvalósulásához. Tapasztalni olyan jelenséget, hogy a főkönyvelők még a párt- szervezet vezetősége előtt is igye­keznek titokban tartani a nyere­ség alakulását. Helytelen az ilyen­fajta magatartás, mert agitálni csak érvekkel lehet, s ha pedig e- zeket a pártszervezetektől meg­vonják, akkor hogyan segítsenek a párttagok a munkások meggyő­zésében, jobb munkára való buz­dításukban. Arra van tehát szük­ség, hogy javuljon a kapcsolat, a kölcsönös bizalom megszülessen, hiszen csak ez viszi előre az ügyet. Mert az sem szabad szem elől té­veszteni, hogy év végén számon- kérik a dolgozók a gazdasági ve­zetőktől azt is: miért nincs náluk nyereségrészesedés, miért van má­sutt? A hűvösebb idő közeledtével sok feladatot tartogat a télre való fel­készülés. A dolgozó emberről való gondoskodás sok terhet ró a gyá­rak, üzemek, vállalatok vezetőire. Mert csak természetes, hogy a fű­tés, ahol szükséges a védőruhák kiosztása és még számtalan, a hi­deg idővel, s az emberséges mun­kakörülmények megteremtésével járó gond sok-sok feladatot igé­nyel. A dolgozókról való embersé­ges gondoskodás, vagy annak el­mulasztása a termelésben érezteti jó, vagy éppen rossz hatását. Nem lehet tehát közömbös egyetlen igazgató, gazdasági vezető számá­ra sem, hiszen a mi társadalmi rendünkben, a népi demokráciá­ban sokat hangoztatott elv, s egy­ben jelszó is, hogy „legfőbb ér­ték az ember-'. Erről pedig nem szabad elfeledkezni számtalan más tennivaló közepette sem, hi­szen most az óv utolsó negyedévé­ben sok múlik azon, hogy mennyi­re tekintik szívügynek a terveket megvalósító emberek termelési ér munkakörülményei javításának, egészségének védelméről való gon­doskodás feladatát. Mai számunkból­A minőségi munka díjazása Mezőhegyesen Egyetemes érdek Vasárnapi sporíeredményeh Sarkadon öt népkörben rendez ismeretterjesztő előadást a Hazafias Népfront Békés megyében a Haza­fias Népfront megkezdte a téli tanfolyamok, előadá­sok előkészítését. A legkivá­lóbb mezőgazdasági taná­rokból, dolgozó parasztok­ból és több népfrontbizott­ság elnökéből álló, mezőgaz­dasági szakoktatást előké­szítő bizottság pénteken délután tárgyalta meg a tennivalókat. Sarlcadon is megalakult a mezőgazdasági szakbizott­ság, a tsz-ek, a tanács, gépál­lomás, a cukor- és kender- gyár mezőgazdasági szak­embereiből. A bizottság tag­jai a községi népkörökben a lakosság kívánságának megfelelő gazdasági és poli­tikai előadásokat rendez az ősz végétől hetenként. A községben öt népkör műkö­dik már csaknem 400 tag­gal, s igen nagy az érdeklő­dés a téli szakoktatás iránt; az ezüstkalászos tanfolyami ra eddig 50 dolgozó paraszt kérte felvételét. Szeghalmon is élénkül népfront tevékenysége, helybeli gimnázium egyik fiatal nevelőjének irányítá­sával a parasztfiatalok téli akadémiáját szervezik, a-* melyre máris sokan jelent­keztek. a A A középiskolákban és az ipari tanuló intézetekben ifjúsági vöröskeresztes csoportok alakulnak A középiskolákban és az ipari tanulóintézetekben az ifjúság egészségügyi felvilágosítására ifjúsági vöröskereszt csoportok alakulnak. Az új csoportok az iskolák igazgatójának felügyelete alatt működnek majd és munkájukat az ifjúsági vöröskereszt bizottság irányítja. Tagjai az iskolaorvos, a szülői munkaközösség megbízottai és a KISZ-vezetőség képviselői lesznek. A csoportokba minden o- lyan fiatal kérheti felvételét, aki elvégezte az ifjúsági egészségvédelemre kész tanfolyamot. Az ifjúsági vöröskereszt az iskolákban öt-kilenc tagú egészségügyi állomásokat szervez és tag­jai részére számos előadást tart. A diák- és iparitanuló otthonokban a szervezet tagjai ellátják a be­tegápolást is. Az Ifjúsági Vöröskereszt módot nyújt arra, hogy az iskolai vöröskereszt csoportok külföldi fia­talokkal levelezhessenek és különféle csereakciókat bonyolítsanak le. A vöröskeresztes munkában te­vékenyen résztvevő fiatalokat az ifjúsági vöröskereszt vezetői a KISZ nyári üdülőtáboraiba javasol­ják. (MTI) Jó termést ígér a füzesgyarma­ti Arany Kalász Tsz javított földjein a dohány. E fontos ipari növény fűzési és szárítási mun­káit most végzik a tsz szorgal­mas tagjai. Idősek, fiatalok és is­kolás gyerekek segítik a fontos munka sikeres megoldását. Hege­dűs Sanyi is hozzálátott a do­hányfűzéshez, fiatal kora ellenére szép teljesítménnyel dolgozik. Mindennap két és fél munkaegy­séget keres, — de szeretik is őt, mert nagyon lelkiismeretes mun­kás. A határ őre < vadőr és a meze őr. Füzesgyarma ton nagy területi van Kiss Lajos bá csinak, aki hat é ve a Füzesgyar­mati Vadász Tár saság vadőre. Ha esztendő alatt pus kájával, s kutya javai állandoai járja a határt, di nincs is semmi hi­ba, mert hiszer mindig példamu­tatóan és becsül-e tesen látja e munkáját. A mezőberényi FMSZ a 100 millió forintos részjegy-alap eléréséért A Földművesszövetkezeti Tanács országos mozgalmat kez­deményezett a földinűvesszövetkezetek 100 millió forintos rész­jegy-alapjának eléréséért. A Mezőberényi Földművesszövetkezet magáévá tette a Földmüvesszövetkezeti Tanács kezdeményezését, s egyben versenyfelhívást juttattak el a megye valamennyi földműves- szövetkezetéhez. „A felhívás alapján szükségesnek tartjuk — írják —t hogy mi is csatlakozzunk a 100 millió forintos részjegy-alap befizetési mozgalomhoz úgy, hogy részjegyalapunkat a koráb­bi évekhez viszonyítva lényegesen megemeljük. Ennek érde­kében a már előbb megtett versenyfelhívásunkat módosíta­nánk, mégpedig úgy, hogy a versenyt 1957 augusztus 24-től december 31-ig bezárólag rendezzék meg. Módosított versenyfeltételeinkben vállaljuk, hogy az 1957. évre vállalt tagszervezési tervünket 102 %-ra teljesítjük, a részjegybefizetés egy főre eső részjegyalapját 65 forintra emel, jük 1956 december 31-hez viszonyítva.” A MÉSZÖV Békés megyei igazgatósága elfogadta a Mező­berényi FMSZ versenyjavaslatát, és a szövetkezeti főosztály javaslatára a versenyben legjobberedményt elért földműves­szövetkezeteket. vezetőségi tagok, valamint a dolgozók jutal­mazását az alábbi módon módosította: Jutalomban részesül a versenyben legjobb eredményt bá­rom földnuívesszövetkezet, öt-, három- és kétezer forintos pénzjutalommal. Jutalomban részesül a legjobb eredményt elért három földművesszövetkezeti vezetőségi tag. Jutalmak: mosógép, vi­lágvevő rádió, szecskavágó. Jutalomban részesül a versenyben legajobb eredményt el­ért három földművsszövetkezeti dolgozó. Jutalmak: kerék­pár, fényképezőgép, tűzhely. A verseny értékelésével a MÉSZÖV igazgatósága a szö­vetkezet politikai főosztályt bízza meg. Az értékelést 1958 ja­nuár 1-i statisztikai jelentések alapján tartják meg, s a juta­lomkiosztás január 25—30-a között lesz a MÉSZÖV kultúrter­mében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom