Békés Megyei Népújság, 1957. október (2. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

2 BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 1957. október 1., kedd A magyar kormányküldöttség látogatása egy pekingi gyárban A magyar kormányküldöttség tagjai vasárnap délelőtt ellátogat­tak a pekingi magyar követségre és megismerkedtek a magyar ko­lónia tagjaival. A látogatás alkal­mával Kádár János miniszterel­nök rövid beszámolót tartott a magyar kolónia tagjainak a hazai helyzetről, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. A közvetlen és meleg baráti légkörben lefolyt találkozót közös ebéd zárta be. Vasárnap délután látogatást tet­tek egy Peking-környéki elekt­roncső-gyárban. A gyár több száz munkása a bejártnál üdvözölte őket. A kormányküldöttség tagjai megtekintették a különböző ü- zemrészeket. Kádár János miniszterelnök nagy érdeklődéssel tanulmányoz­ta a szovjet gyártmányú gépek munkáját. Marosán György ál­lamminiszter útközben a munká­sokkal és munkásnőkkel beszél­getett, érdeklődött bérükről és é- letkörülményeik felől. A gyárépület bejárása után Kádár miniszterelnök részletes felvilágosítást kért a gyár igazga­tójától á Kommunista Párt, a Kommunista Ifjúsági Szövetség és a szakszervezet gyárbeli mun­kájáról. A magyar vendégek vasárnap este a pekingi Opera előadására mentek; Gyászjelentés A gyomai járási pártbi­zottság Endrőd község párt- bizottsága, pártszervezetei mély fájdalommal közli, hogy a munkásmozgalom, a párt régi harcosa SZABÓ PÉTER elvtárs 1957. szeptember 28-án vá­ratlanul elhunyt. Harcos munkásélete szí­vünkben, emlékezetünkben örökké élni fog. Az MSZMP gyomai já­rási Végrehajtóbizottsá­ga, az MSZMP endrődi V égreha jtóbizottsága Lüktető KISZ élet Békésszentandráson MÁI KOMMENIflRÜHK Nagy barátunk - Kína A kínai párt- és kormány­szervek baráti meghívására Kádár János miniszterelnökkel az élen, kormányküldottséí^lá- togatott el a hatalmas testvéri országba, hogy viszonozzák/ Csou-En-Laj külügyminiszter éveleji magyarországi látogatá­sát. Ez a hivatalos ízű szöveg lát­szólag nem mond többet, mint azt, hogy a látogatás egyike a- zoknak, amelynek baráti álla­mok közt természetesek és rendszeresek. Mi az mégis, ami miatt ezt a hírt már az első közlemény olvasásakor mi, ma- i gyarok másként fogadtuk, na­gyobb érdeklődéssel és megil- letődöttebben, mint általában államférfiak utazgatását fogad­ni szokás? A magyarázata en­nek igen egyszerű: a Szovjet­unió mellett Kína a másik or­szág, mely a nyugati vezető or­szágokkal ellentétben, nagyha­talom létére egyenrangú fél­ként bánik velünk magyarok­kal, kiknek országa és lakos­sága kényelmesen elférne va­lamelyik kínai tartomány szögletében. Az Amerikai Egyesült Álla­mok ugyancsak nagyhatalom, melynek vezetői szeretik orszá­gukat a felebaráti szeretet, az egetverő jólét és a laboratóriu­mi tisztaságú demokrácia föld­jeként feltüntetni. Ettől a „fé­lelmesen nagyszerű" hatalom­tól azonban éppen most kap­tunk hatalmas oldalbarúgást a hírhedt „ötös bizottságon" ke­resztül. Hazatérni vágyó meg­tévedt honfitársainkat sem en­gedi vissza szülőföldjükre és az sem vigasz, hogy saját polgá­raiba is belemar. Lásd az Egye­sült Államok szégyenét, a Litt- le-rocki négerüldözést. Kína népe pedig mindig szeretettel gondol ránk, ahol és amikor csak teheti segít. A hatszázmil­liós hatalmas ország átöleli a kilencmilliós testvérét úgy, miként az a néphatalom orszá­gai esetében természetes. Á Pravda cikke az ENSZ közgyűlésének munkájáról A Pravda nemzetközi szemleírója az ENSZ közgyűlésének munkájával foglalkozva megállapítja: a közgyűlésen kialakult két határozott felfogás a béke biztosításával összefüggő problémákról. A szovjet küldöttség konkrét javaslatokat tett e problémák meg­oldására. Az Egyesült Államok vezette nyugati hatalmak ezzel homlokegyenest ellenkező álláspontra helyezkedtek. A szovjet ja­vaslatok már megfelelő értékelésben részesültek mind a közgyű­lésen, mindpedig a közgyűlésen kívül. A szocialista országok kül­döttségei, valamint a béke megóvásában érdekelt más küldöttsé­gek is egyhangúan követelik a leszerelést, továbbá azt, hogy a nagyhatalmak kötelezzék magukat az atomfegyver alkalmazásá­nak mellőzésére és az atom- és hidrogénbomba-kísérletek beszün­tetésére. Az egész világ demokratikus sajtója helyesli a szovjet kül­döttség álláspontját és a szovjet javaslatokat. A szemleíró a Kö­zép- és a Közel-Kelet helyzetével összefüggő kérdésekről szólva rámutat: Dullesnek az ENSZ közgyűlésen elmondott beszéde arról tanúskodik, hogy az amerikai imperialisták a továbbiakban is be akarnak avatkozni a független arab országok ügyeibe és erre a cél­ra a bagdadi tömb résztvevőit akarják felhasználni. Egyelőre nehéz megállapítani — írja a szemleíró, — hogy a közgyűlés miképp birkózik majd meg a rá váró feladatokkal. De nem szabad elfelejteni, hogy a szovjet javaslatok egyre nagyobb támogatásra találnak a világ minden országában. Régóta itt az i- deje, hogy ezt megértsék azok az államférfiak is, akik már eszten­dők óta akadályozzák e megoldásra váró kérdések rendezését. Az elmúlt napokban meglátogat­tam a békésszentandrá ' KISZ- szervezetet. Látogatásom váratla­nul érte őket. A fiatalok szórakoz­tak, tanultak. Az egyik sz bábán sakkoztak, a másikban könyvet ol­vastak, míg a harmadikban a lá­nyok nótázva kézimunkáztak. A KlSZ-titkár kérésemre el­mondta, hogy a szervezet 16 tag­gal alakult meg, s ma már több mint száz tagja van. Laczkó elv- társ véleménye szerint ezt az tet­te lehetővé, hogy megalakították a lánycsoportot, amelynek felada­ta, bogy a kiszista lányokat 1 ztar tási munkára tanítsa. Beindult a szabás-varrás tanfolyam. De a lá­nyok főzni is tanulnak, s ilyenkor vendégül látják a fiúkat. A KISZ-szervezet nagy gondot fordít a szervezeten kívüli fiata­lokra is. Igyekszik ott is nevelő munkát végezni. A fiataloknak politikai tájékoztatót tartanak he­tenként kül- és belpolitikai esemé­nyekről. Az elmúlt héten ismer­kedő estet rendeztek a sorkötele­seknek, ahová más fiatalokat is meghívtak. Megítélésünk szerint a szarvasi járás legjobb KISZ- szervezete a békésszentandrási. A községben a párt irányításával jó úton halad az ifjúság. Varga Sándor fhdgy Szarvas Thaiföld, (régi nevén Sziám) a Hátsóindiai Fél­sziget középső részén terül el. Az 512 000 négyzet- kilométer nagyságú, tehát Magyarországnál majd­nem hatszor nagyobb ország lakóinak száma meghaladja a 20 millió főt. A lakosság zöme thai nemzetiségű, rajtuk kívül 3-4 millió kínai is él az országban. Fővárosa Bangkok (Krung Thep) közel 1 millió lakosú. Uralkodó vallása a budhizmus. Térképünkön pontozással ábrázolt területen, a rizstermelés területén él a lakosság legnagyobb ré­sze. A rizs, mint a legtöbb délkeletázsiai ország­ban, itt is a mezí gazt! as ág legfontosabb terméke, a lakosság főtápláléka és az ország exportjában a legnagyobb tételként szerepel. Thaiföld területé­nek majdnem háromnegyed részét erdő borítja. A kereskedelmileg igen fontos teafa főleg az ország é- szaki dombos vidékein található. A trópusi éghaj­latot kedvelő kau?suk termelése olyan jelentős, hogy ma Thaiföld a világ egyik 1 ^fontosabb kau- cmk termelője. Thaiföld iparilag fejletlen, az ország földje je­lentős mennyiségben tartalmaz ónt és wolframot, valamint aranyat, ezüstöt és vasércet. Öntermelé- se a világtermelés ötödik helyén áll. Thaiföld a Délkelet Ázsiai agresszív tömb (SEA- TO)-nak egyetlen magán a kontinensen elterülő tagja. Éppen ezért jelentős szerepet játszik az ame­rikaiak agresszív terveiben. Október 1 Péntek Malvin az agrártudományi e­gyesületnek a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 40. évforduló­ja alkalmából rendezett ünnepi előadássorozatát a múlt héten nyi­totta meg a hazánkban tanul­mányúton tartózkodó Antipov Karatajev, szovjet akadémikus ta­lajtani előadása, melyen részlete­sen ismertette azokat az új ké­miai módszereket, melyekkel a Szovjetunióban vizsgálják és fel­tárják a mikroszkopikus nagysá­gú talajrészecskék talajszerkezeti összetételét. • A húsiparban hosszabb ideje kí­sérleteznek csomagolt termékek forgalombahozatalával. A Kon­zerv Hús- és Hűtőipari Intézet­ben Lőrincz Ferenc, az orvostudo­mányok doktora irányításával a kutatók úgynevezett lég telem' (vákumos) eljárással több húsip ri terméket csomagolnak levegőt- tenített műanyag-zacskókba, így az áru tovább őrzi frisseségét. Ha­sonló módszerekkel kísérleteznek a tejiparban is. * 220 000 Ft cél jutalmat tűzött ki a mezőhegyesi törzsállattenyész­tő Állami Gazdaság az őszi beta­karítási és vetési munkák minő­ségi elvégzésére. * AZ ORSZÁGGYŰLÉS ez év júniusában törvényt hozott az ál­lamigazgatási eljárás általános szabályairól. A törvény ez év ok­tóber elsején, ma lép életbe. MEGYÉNKBE ebben az évi 2000 holdon vetették ikersornsa a kukoricát. Az így vetett „török- búza" 25—40 százalékkal term'-U többet a szokványos soros vetés­nél. * HAZÁNK legöregebb fenyőfaj­tája az a japánfenyő (ginko bilo­ba), mely a jánkmajtisi Petőfi Termelőszövetkezet központján ak udvarán díszük. Magassága húsz- méter, kora háromszáz esztendős. * A pénzügyminiszter és a belke­reskedelmi miniszter közös ren­delkezést adott ki arról, hogy a tanácsok felesleges motorkerék­párjaikat dolgozóiknak eladhatják. A motorkerékpár árát a Bizomá­nyi Áruház erre a célra kirendelt bizottsága állapítja meg. s a vé­telárat egy összegben kell befizet­ni az illetékes tanács költségveté­si számlájára. — A rendelkezés azért vonatkozik éppen a tanú-> csokra, mert a tanács az egyetlen olyan állami költségvetéssel ren- ielkező szerv, amely nagyobb mennyiségű motorkerékpárt vásá­rolt szolgálati célokra. * MEZŐHEGYESEN a korábban elvetett őszi takarmánykeverék olyan magasságot ért el, hogy a buján zöldelő vetésből a lapuló vad ki sem látszik. Erre alig volt még példa. * A Postavezérigazgatóság közli, hogy október 1-től, mától kezdve a Magyar Népköztársaság új címe­rét ábrázoló bélyegsorozatot bo- csájt forgalomba 60 filléres és 1 forintos címletben. A bélyegek postai küldemények bérmentesíté­sére október 1-től 1958. december 31-ig használhatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom