Békés Megyei Népújság, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

Vlláf proletárjai egyesüljetek: MUNKÁSOK, PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA 1957. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara 50 fillér II. ÉVFOLYAM, 118. SZÄM Mai számunkból: A szövetkezeti mozgalom időszerű kérdéseiről Intézkedjen a MÁV —m— Befejezték a vizsgálatot egy nagyobb ellenforradalmi papi csoport ügyében * $ 4 4 4 4 4 4 f I ( 6 A néppel együtt kell küzdeni a nép előrehaladásáért Munkás nagygyűlés a Láng Gépgyárban Marosán György elvtárs beszéde Szerdán délután nagygyűlést tar­tottak a Láng Gépgyár udvarán. Sok száz munkás, mérnök gyűlt össze, hogy meghallgassa Maro­sán György politikai beszámolóját az időszerű kérdésekről. Forró szeretettel köszöntötték a szóno­kot, aki több mint két órás be­szédben ismertette az országos pártértekezlet határozatait, be­szélt az időszerű belpolitikai és gazdasági kérdésekről. A párt most következetesen ke­resi az utat a munkásosztály szi­véhez, eszéhez — kezdte beszédét Marosán' György elvtáns, ,az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára — azt az utat, ame­lyet a több mint száz éves ma­gyar munkásmozgalom mindig megtalált a dolgozók széles töme­geihez. Elmondotta, hogy mostanában sokat foglalkozott a nőmozgalom, a szakszervezetek és az ifjúság kérdéseivel, így jutott el a múlt szombaton este a dolgozó nők nagygyűlésére is. A nőgyűlés előadója nagyon szépen beszélt a nőmozgalom e- redményeiról s a dolgozó nők kí­vánságairól — mondotta. — És én ünneprontóvá váltam akkor este. Nem vertek ugyan meg az asszo­nyok, de tudomásul vették, hogy nem tartozom a „jómodorú“ em­berek közé. (derültség) Miről volt szó tulajdonképpen? — Igaz-e, hogy a magyar mun­kásmozgalom száz esztendeig har­colt többek között a nők egyen­jogúságáért, a dolgozó nők felsza­badításáért, az egyenlő munká­ért, az egyenlő bér megvalósításá­ért, a nők választójogáért? Igaz! A felszabadulás óta mindezt el­értük, kivívtuk a nők számára. És nemcsak erről van szó. Nézzék meg ezt a várost, kérdezzék meg az idősebbeket, a magamfajta őszhajúakat: mi­kor öltözködtek asszonyaink, lá­nyaink olyan szépen, jól, mint most? Mikor volt olyan gyer­mekkultusz ebben az országban, mint napjainkban? Soha ennyi jól táplált, jól öltöztetett gyer­mek nem volt a fővárosban! Ehhez kevés az anyai szív és az apai szeretet, ehhez „guba“ is kell. (Derültség). Ebben van az elmúlt tizenkét esztendő jelentősége, sú­lya és egyben eredménye is. (Nagy taps). Ez megmutatkozik abban is, hogy azon a bizonyos aőgyűlésen, egy — a helyzettel nem ismerős — külföldi nehezen tudta volna megmondani, hogy koncert teremben, színházi elő­adáson van-e — oly elegánsak vol­tak a mi munkásasszonyaink. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen szeretjük, ha asszonyaink jól öl­tözködnek, asszonyaink is rendes ruhában szeretnek bennünket lát­ni. Miért nem tudtuk ezt megcsi­nálni a Horthy-fasizmus éveiben és miért tudjuk ma? Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést a munkásasszonyoknak, illetve egy részüknek: miért vagy­tok közömbösek a ma harcaiban, miért maradtok távol a párt har­cától, a jobb életért, a további előrehaladásért vívott harctól? Megkérdeztem az ülés résztvevői­től: kitől várjátok a több mosó­gépet, a különböző jó készétele­ket, a jobb lakást és ruházkodást, a több tantermet és egészségügyi intézményt? Ki adhatja ezt meg nektek? Ki biztosíthatja, hogy a mostam élet tovább szépüljön szá- 1 motokra? Azon a gyűlésen persze az asszonyokról beszéltem — asz- ' szonyoknak ,az ő dolgaikról, de1 úgy, hogy abból a munkásférfiak is értsenek — „róluk is szól a mese‘’j (Derültség). És itt meg kell jegyeznem, hogy erre a gyűlésre, mint mosta­ni gyűléseink mindegyikére az jött, aki akart. Ezután is kerülni fogjuk, hogy a gyűlésekre „fel­hajtsuk” az embereket, mert volt idő, amikor ez történt. Jöjjön el. aki akar! Aki saját akaratából jön, az érdeklődik, az kíváncsi. Az érdeklődő és kíváncsi em­bert hamar meg lehet győzni, hogy ügyünk kiváló támoga­tójává váljék. Most nem ké­szítünk előre szép beszédeket, hogy a vezérigazgató és a főmér­nökök társaságában, a hallgató­ság „hivatalos” tapsai közben fel­vonuljunk a dobogóra és amikor felemelem a kezemet, önök pon­tosan tudják, akkor tapsolni kell. Ne tessék tapsolni, ha nem mon­dok igazat. Csak azt kérem, hogy a gyűlésről hazamenve, legalább két percig gondolkozzanak a hal­lottakról. Ha igazam van, és mert ez a párt és a munkásosztály iga­za — akkor hanem tessék dolgozni! Ez min­denkinek kötelessége és, ha vala­ki azt akarja, hogy ő és a család­ja már jobban éljen, miért nem akar verekedni is ezért? — mon­dotta, majd részletesen méltatta a több mint százesztendős ma­gyar munkásmozgalomban részt- vett szervezett munkások helytál­lását, hősi harcait. Ezután arról beszélt Marosán elvtárs, hogy a magyar munkás- mozgalom százesztendős hősi har­cának az eredménye az, hogy ma Magyaroszágon demokrácia és szabadság van a dolgozó nép számára. Sokezer mártír munkás vérét hullatta azért, hogy ma nyugod­tan ülhess itt, hogy emberi mó­don élhess, hogy gyermeked jövő­jéről is megfelelően gondoskod­hass! — Ezer éven át a magyar arisz­tokrácia és nemesség tartotta ma­gát „nemzet fenntartó” elemnek, ő volt az uralkodó osztály. A fel- szabadulás után a munkásosztályt tettük uralkodó osztállyá. Meg­jegyzem, hogy a munkásosztályba sorolom a mérnököket, a műsza­ki dolgozókat is. Tehát uralkodó osztállyá tettük a munkásosztályt, amelynek meg kell tanulnia országot kormá­nyozni. Az arisztokraták, a főnemesek és a főpapok ezer évig tudtak kor­mányozni, mi is el tudjuk kormányozni az országot, mégpedig nem is rosz- szul, hiszen az elmúlt tizenkét esztendő alatt olyan dolgok tör­téntek Magyarországon, amelyek évszázadokig elképzelhetetlenek voltak a magyar földön. Ezzel kapcsolatban emlékezte­tett a múltra. Amikor ebben az országban egyedül a katolikus egyháznak kilencszázezer hold- | ja, herceg Eszteházynak kétszáz­ezer holdja volt. Voltak gyáro­sok, akiknek húszezer ember, dol­gozott és voltak bankók, amelyek részvényeseinek ugyancsak har­mincezer—ötvenezer ember mun­kája biztosította a hasznot. Ez volt Magyarország egyik arca. A másik oldalon élt három mil­lió nincstlen koldus,, legjobb e- setben nyolcvan filléres nap­számbérből, Ezután foglalkozott Marosán elvtárs a felszabadulás után elért eredményekkel, min­denfajta kizsákmányolás meg­szüntetésével, Aki ezt meg akarja változtatni, aki vissza akarta állítani a tő­kések, földesurak birtokait, az ölthet magára bármilyen színt, mégis eüenforradalmár — folytatta. (Helyeslés, nagy taps.) Maguk tapsolnak, helyeselnek, de én megkérdezem, akkor miért „hőzöngtek” októberben. Maguk most azért tapsolnak, mert lo­gikus volt, amit mondtam. Ezt el­ismerik, de hát akkor miért és ki ellen sztrájkoltak? Miért zúdí­tották saját fejükre huszonöt mil- Tiárd forintos kárt? Azt hiszik az asszonyok, hogy ha' Mindszenty győz, életük és sorsuk jobb lett volna? Azt hiszed te munkás, hogy ha Mindszenty újból uralom­ra jut és Weiss Mannfréd báró visszajön, verheted az asztalt, mi­ért nincs több bölcsőde, miért nem magasabb az életszínvonal? Ügy tapostak volna rád, mint 1919-ben. Ezután arról a segítségről be­szélt, amit a szovjet csapatok nyúj­tottak az ellenforradalom leveré­séhez. Rámutatott, hogy a magyar munkáshatalom megvédéséért mi­ért ne lett volna jogunk minden fegyvert igénybe venni, (felkiáltások: Ügy van! Nagy taps) Más kérdés az, miért nem vol­tunk elég erősek -ahhoz, hogy ön­magunk győzzük le az ellenforra­dalmat — folytatta Marosán György és ezzel kapcsolatban em­lékeztetett a felszabadulás utáni gyors fejlődésre, amiről az egés2 világ, mint csodáról beszélt an­nakidején. A párt helyes politiká­jának eredménye volt ez. A nép egyemberként követte a kommu­nisták helyes céljait és helyes út­ját, És ha a Rákosi féle vezetés később nem torzítja el ezt a he­lyes politikát, vagyis, hogy a nép­pel együtt kell küzdeni a nép elő­rehaladásáért, hogy kommunista ember nem lehet a hatalom máni­ákusa, hogy nem sérthetik meg a törvényt — akkor a kérdés nem így néz ki! Nyugaton most nagy sivalkodás és izgalom van, amiért néhány- száz embert „begyűjtöttünk’. Mi­ért e nagy sivalkodás? Majd Most „begyüjtjük" azokat a volt földbirtokosokat, horthysta tiszteket és detektív felügyelőket, akik — talán ebben a gyárban is — például mint lakatos dolgoztak és az ellenforradalom idején nem „hőzöngtek”, hanem tudatosan harcoltak, gyakran a háttérből, a munkásihatalom ellen. Az ilyen tí­pusok itt-ott bekerültek a mun­kástanácsokba is. Azért nagy most a kiabálás, mert nem munkásokat vettek őrizetloe, hanem túlnyomó többségben klasszikus fasisztákat, osztályidegen elemeket. Ezek vol­tak azok, akik októberben irányí­tói voltak az ellenséges cselekede­teknek, a rablásnak, a gyilkolá­soknak. Ezeket védik a tőkések, a fasiszták a törvény és tisztes­ség nevében. De ugyanezeknek a védőknek egy szavuk se volt akkor, amikor kommunistákat lábuknál fogva akasztottak fel és gyilkoltak agyonverték a munkásosztály iga­zi híveit. — Tessék tudomásul venni, hogy minket nem riaszt meg az ellenség sikongatása, mi nyugal­mat, békét, törvényes rendet akarunk. Aki ez ellen fellép, le­gyen akárki, arra keményen le­csapunk. (Taps.) Belügyi hatóságunk ellentétben a régi vezetéssel, most valóban le­csap a bűnösökre, de senkit sem tartóztatnak le azért, mert ártat­lan. Most nem lehet becsületes embert letartóztatni, bíróság elé állítani és elítélni. A továbbiakban részletesen be­szélt az ellenforradalom előzmé­nyeiről, Nagy Imre árulásáról, majd arra hívta fel a munkások figyelmét, sohase felejtsék a múltat. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoz­ta, hogy a fiatalságot elégé elka- pattuk az elmúlt években. Nem tanítottuk őket fegyelemre, helytállásra. áldozatkészségre. Amikor azt látjuk, hogy a munkás­fiatalok járnak egyetemre, hogy szépen öltözködnek, hogy nem a munkanélküliség, hanem a mun­kapadok ezrei várnak rájuk, s az iskolák elvégzése után nyomban állást kapnak, akkor mindig megállapíthatjuk: érdemes volt harcolni! Ezek a fiatalok már nem ismerik a régi generáció sa­nyarú sorsát. Viszont néha kár is, hogy nem ismerik. Találkozunk időnként úgyneve­zett „kiábrándult” fiatalokkal, akik húsz éves korukban agg-em­berként járnak-kelnek közöttünk, mert nem tudják mit csinálja­nak eszükkel, tudásukkal, fiatalos erejükkel,. Túlságosan elkényez­tettük őket, de gondoskodunk majd róla, hogy megtanulják: az eredményekért harcolni kell. Tab­(Folytatás a 2. oldalon.) senki ne tegye kezel zsebre, és ne várja, hogy mások kaparják ki számára a gesztenyéi, most belügyi hatóságaink odaülnek, ahová Rákosinak kellett volna ütnie

Next

/
Oldalképek
Tartalom