Békés Megyei Népújság, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

2 bCKÉS megyei népújság 1997. augusztus l„ csütörtök (Folytatás az 1. oldalról.) bek között felülvizsgáljuk az e- gyetemeken az ösztöndíj rend­szert Ezután csak az Igazán rászorult és igazán tehetséges fiataloknak adunk ösztöndíjat. Az ösztöndíjat is az eddiginél jobban kell kiérdemelni. Biztosít­juk azt, hogy fiatalságunk tanul­hasson, dolgozhasson, szórakoz­hasson. Többet is kaphat, de é­rezze és tudja, hogy ezért dolgoz­nia kell! (Nagy taps) A továbbiakban gazdasági kér­désekkel foglalkozott Marosán György. Elért eredményeink és még fennálló problémáink ismer­tetése során utalt arra, hogy a szénbányászat munkájának meg­indítása általában a termelés megszervezése biztosította, hogy ma nincs négyszázezer munka- nélküli ebben az országban, mint azt a januári sötét napokban gondolni lehetett, hanem tízezer új munkáskézre lenne szükség» a munkapadok az új munkások ezreit várják. Számos példát sorolt fel ezután arra, milyen hősi erőfeszítést kö­veteltek az elért eredmények. Most az a feladat, hogy olcsób­ban termeljük a szenet, hogy ol­csóbban termelhessenek gyára­ink is, csökkenthessük az ipar­cikkek önköltségét. Foglalkozott azokkal az impe­rialista propagandaszólamokkal is, amelyek szerint „Magyarorszá­gon éheznek". Mik a tények? Az első félévben a kiskereskedelem 23,7 milliárd forint forgalmat bo­nyolított le, tizenegy százalékkal többet, mint az elmúlt év azonos időszakában. A kiskereskedelem első félévi forgalmát a tavalyival lényegében azonos értékű élelmi­szereladás és lényegesen nagyobb iparcikk eladás jellemzi. Az élelmiszereladás is mintegy két százalékkal, a ruházati cik­kek forgalma pedig huszonki­lenc százalékkal, míg a vegyes­ipari cikkeké tizennégy száza­lékkal volt magasabb, mint a múlt év első felében. Ha csak a ruházati cikkek forgal­mát figyeljük, akkor is láthatjukj, hogyan „éheznek” Magyarorszá­gon az emberek. Tudvalévő, hogy az ember csak akkor vesz ruhát, ha már a hasa tele van. — Gondoskodunk arról, hogy a kenyér minősége lényegesen jobb legyen, mint tavaly. Biztosítjuk, hogy a dolgozók mindenkor jómi­nőségű kenyérhez és friss péksü­teményhez jussanak. Ezután a kormány által végre­hajtott bérügyi intézkedések ki­hatásait ismertette. Az intézkedé­sek általában tizenhat százalék­kal növelték a dolgozók keresetét. A múlt év októbere előtt hat­százötven forint a minimális kere­set, míg ez év júniusában nyolc­száz forint. A gyermektelenségi adó eltör­lésével körülbelül háromszáz millió forinthoz jutottak a dol­gozók, míg a békekölcsön meg­szüntetésének hatása több, mint ezerkétszáz millió forint. A nyugdíjak rendezésére körülbe­lül százötven-kettőszáz millió forintot fordítunk, s ez azt je­lenti, hogy az összes megtett in­tézkedések kihatása több mint hétmilliárd forint. A párt és a kormány — folytat­ta Marosán György elvtárs — minden eszközzel biztosítani kí­vánja a forint értékállandóságát, ezért a leghatározottabban fellép minden olyan törekvéssel, jelen­séggel szemben, ami azt veszé­lyeztetné. A párt és a kormány szilárd el­határozása, hogy csak olyan mér­tékű kereseti emelkedést enged meg, ami megfelel az ország te­herbíróképességének. A párt és a kormány mindenképpen szük­ségesnek tartja a gazdasági egyensúly fenntartását. Csak a munka megjavításával, a terme­lés emelkedésével, az önköltség csökkentésével lehet tovább elő­rehaladni, — Volt ebben az országban o- lyan időszak is, amikor egy nagy kongresszuson az egyik vezető azt mondotta: a vas és az acél or­szágát akarjuk felépíteni. A másik is felállt és azt mondta, hogy öt­ven százalékkal emeljük a mun­kások életszínvonalát. Ilyen töb­bet nem lesz: nem csinálunk számvetést a munkások nélkül! De nem hagyjuk sarokbaszorítani magunkat a gazdasági életet za­varó demagóg követelésekkel. A további előrehaladás azonban , .megköveteli a hiányosságok ki­küszöbölését, a becsületes mun­kát, a munkások, műszakiak szoros összefogását. A í érnö- kök, a műszakiak figyelmét fel­hívjuk az előírások pontos meg­tartására, a munkafegyelem to­vábbi javítására. Mérnökök és munkások együtt dolgozzanak becsületesen a termékek minő­ségének javításáért, az olcsóbb, jobb termelésért. Ezután foglalkozott a munkaer­kölcs egyes kérdéseivel. Számos személyes példát sorolt fel. Hangsúlyozta, hogy az ilyen je­lenségeket meg kell szüntetni, fel kell lépni a kereskedelem egyes területein mutatkozó hiányossá­gok ellen is. A munkás megköve­telheti, hogy jó árut kapjon a bol­tokban, viszont magától értetődő, hogy az ország érdeke azt kíván­ja, hogy minden munkás a maga helyén hibátlan, jó árut gyártson. A magyar ipar termékei világhír­nevet szereztek. Ez pontos, fegyel­mezett, jó munkára kötelez min­den üzemben; Befejezésül hangsúlyozta: a leg­fontosabb feladat most: növelni a munkások felelősségét, a jelen­legi és jövő feladatok elvégzésé­re. Ugyanakkor szorosabbá kell tennünk a párttagok és párton- kívüli munkások kapcsolatát. ip/érték közénk Felhívás a megye Fiatal asszonyaihoz, leányaihoz 5>5> term elősz övetkezet versenye A Békés megyei Tanács mezőgazdasági osztálya által meghir­detett munkaversenybe eddig 22 termelőszövetkezet kapcsolódott be. Ezek közül a jelenlegi eredmények alapján az elsőségre leg­esélyesebbek: az orosházi Dózsa és Béke, a füzesgyarmati Arany­kalász, a sarkadi Dózsa, a kondoros! Dolgozók Szövetkezete. Azon­ban a verseny még nem dőlt el, a többi benevezett tsz sem nagyon maradt le az említettek mögött. Jó eredményeik fokozásával az őszi betakarítási és vetési munkálatok időben történő elvégzésével még első is, vagy elsők között is lehetnek. Mi, a megyei leánytalálkozó résztvevői felhívással fordulunk megyénk fiatal asszonyaihoz és leányaihoz. A megyei találkozón résztvevő leányok és fiatal asszonyok kifeje­zésüket adták anak a gondolat­nak, hogy közös erővel harcolnak a béke megvédéséért, az emberi­ség boldog jövőjéért. Ezért hívunk KISZ szervezete­inkben minden becsületes fiatal asszonyt és leányt, hogy megis- m’erkedjünk mindazokkal a fela­datokkal, melyeket életünk első­sorban családi életünk boldog lö­vőjéhez, formálásához és alakítá­sához tudnunk kell. Gyertek közénk az ifjúsági szervezetbe, ahol közösen hallga­tunk előadásokat, megbeszélése­ket, ahol megismerkedünk a kommunista nők életével, a dol­gozó nő igazi jellemével. KISZ szervezetbe legyenek le- ánycsoporttok. Ezek vezetői, tag­jai legyenek a KlSZ-vezetőség- nek. Szervezzetek leánytalálkozó­kat, ahol megvitatjátok a KISZ problémáit, ezen belül a leányok és fiatal asszonyok problémáit. Szervezzetek az ifjúsági szerveze­teken belül háztartási, varró, egészségügyi tanfolyamokat, gaz­daasszony köröket, tapasztalat cserét, szakköröket. Dolgozzatok úgy, hogy legszebb munkáitokkal résztvehessetek a járási, megyei és országos versenyeken és ott mérjétek össze tudásotokat a járás, megye és ország leányaival. Vegyétek fel a kapcsolatokat vá­rosi KISZ-szervezetek leánycso­portjaival és fordítva. Szervezze­tek cserelátogatásokat. A foglalkozásra vonjátok be a faluban, községben, városban élő szervezet kívüli fiatalasszonyo­kat és leányokat, hogy erősítsük barátságunkat és ők is megismer­jék a KISZ-szervezeteket. Kérünk benneteket, a megye fiatal asszonyait és leányait, hogy munkátokkal csatlakozzatok fel­hívásunkhoz. A megyei találkozó vevői részt­Befejesték a vizsgálatot egy nagyobb ellenforradalmi papi csoport ügyében (A Belügyminisztérium tájékoztatási osztályának közleménye) Az ellenforradalmi csoport köz­pontja a budapesti központi papi szeminárium volt, ahol már ok­tóber előtt nagyarányú népi de­mokráciaellenes szervezkedés in­dult, amely az ellenforradalom ki­robbanása után igen széleskörű­vé vált. Nagy mennyiségű, röpcé­dulát és egyéb propagaindaanya- got szerkesztetek, illetve' sokszo­rosítottak, amit kapcsolataik ré­vén — különösen az ellenforrada­lom fegyveres gócaiban terjesz­tettek. Szoros kapcsolatban álltak kü­lönböző fegyveres csoportokkal, személyes agitációt folytattak kö­zöttük, élelemmel látták el a har­coló ellenforradalmárokat, majd a fegyveres harc után, több ellen- forradalmi terroristát rejtegettek és bújtattak a hatósági szervek elől. Tevékenységüket a fegyveres harc megszűnése után is folytat­ták. Tabódi István negyedéves te­ológiai hallgató, volt horthysta tiszt, Varjú Imre római katolikus Víziparádé Békéscsabán Szombaton este Békéscsabán a fürdőben rendezik meg a már hagyományos vízikarnevált. Az idei karnevál igen színpompásnak ígérkezik. Műsoron szerepel az Állami Áruház divatbemutatója, a békéscsabai Dózsa cselgáncs szakosztályának bemutatója, mű­ugrás, öreg fiúk—ifik vízilabda mérkőzése, ökölvívó mérkőzés a Békéscsabai Építők rendezésében és a kacsafogás. A kísérő zenét Káté Árpád öttagú tánczenekara szolgáltatja. A vendéglátóipar is felkészült a karneválra. Több étellel, így halászlével, rántott hallal, disznó­toros vacsorával, fatányérossal, flekken-sülttel, sörrel, borral és hűsítő italokkal várják a vendé­geket. Szavaikkal élve: a meden­ce körül elhelyezett asztalok mel­lett hűtött italok s meleg nézőtér lesz. Műsor után tánc reggelig. lelkész, Kukla Antal és még több pap decemberben és januárban „Kedves barátom” címmel brosú­rát szerkesztett? amit több száz példányban sokszorosítottak és az ország különböző területein ter­jesztettek: A brosúra dicsőíti az el- lénfórradalírtat, á 1 etrori'st ák • H'ád-' állati tevékenységét, gyalázza a, müffkáshatalmát; *' *á '“KzödráliSta rendszert, újiabb ellenállára ösztönzi a nép ellenségeit. Tar­tartalmazza ezenkívül Mindszenty József november 3-i beszédét, va­lamint XII. Pius pápának a ma­gyarországi eseményekkel foglal­kozó uszító és gyalázó körleve­leit. Az ellenforradalmi papi csoport egyik vezetője Turcsányi Egon Albert nyugalmazott plébános volt aki fasiszta beállítottságáról köz­ismert. Turcsányi a Tanácsköztár­saság vérbefojtása után tagja volt az ébredő magyarok fasiszta egye­sületének. 1956 októberében Mind­szenty József titkára lett. Mind- szentynek megbízása alapján egy fegyveres csoport élén résztvett az állami egyházi hivatal kirablá­sában. Onnan titkos iratokat szál­lítottak el Mindszentyhez. Tur­csányi hamis igazolvánnyal nyu­gatra akart szökni, de a nyomozó- szervek letartóztatták. A szervezkedés másik vezetője Lieszovszky Pál, volt horthysta al­ezredes, aki 1943-ban a Szovjet­unió elleni rablóháborúban tanú­sított magatartásáért nemzetvé­delmi keresztet kapott. Lieszov­szky, Turcsányival együtt vezette az állami egyházügyi hivatal ki­rablását. A széleskörű szervezkedésről, el­lenforradalmi tevékenységről egyes egyházi vezetők is tudomás­sal bírtak. A nyomozószervek a vizsgálat folyamán nagymennyiségű ellen- forradalmi propagandaanyagot, brosúrákat, röpl pokat, sokszoro­sító gépet, írógépet foglaltak le. Ezeket a bizonyítékokat sok tanú- vallomási jegyzőkönyv egészíti ki, amelyek beszédesen igazolják a letartóztatottak ellenforradalmi tevékenységét. Az ellenforradalmi csoport ügyét rövidesen tárgyalni fogja a fővárosi bíróság. Jó munkáért gazdag jutatom... A maoyarbánhegyesi Dó­zsa Tsz szérűskertjéből messzire hallik a kombájn egyenletes bugása. A pony­vákkal béllelt szekerekről szaporán dobálják a kévé­ket a kombájnra s vasta­gon ömlik a répamag a zsákokba. Varga Gyula bri­gádvezető bicskával ketté­vág néhány szemet s kí­váncsian vizsgálgaija, hogy milyen a csírázó képessé­ge s mennyire érett a mag. — Az időjárás sajnos nem valami kédvező volt a répamagra, — magyaráz­za. — Egyszer jött a szokat­lanul forró meleg, máskor a sűrű eső. Ennek ellenére a mag minősége igen jó s amint látom, legalább 11 mázsát így is megád hold­ja. A 8 hold répamagért több mint 80 ezer forint bevételre számíthatunk. — Nem panaszkodha­tunk, mindenből jó termést várunk. A tavaszi árpánk 17, az őszi árpa 16,2 mázsás átlagtermést adott, a búzá­ból pedig 14 et várunk. Egy 40 holdas vetőmagpar­cellánk holdja 20 mázsán felüli búzatermést adott. Előlegre kilenc kiló gabo­nát osztottunk a tagoknak. A Dózsa Tsz tagjai nem kis büszkeséggel beszélnek arról, hogy a jó eredmé­nyek a szorgalmas munká­juknak a gyümölcse, Igaz, hogy őket is megzavarták egy kicsit az októberi ese­mények, de az őszieket ide­jében elvetették, a tavasz óta pedig — túlzás nélkül elmondhatják — hogy o- lyan szorgalmasan, fegyel­mezetten dolgozik a tagság, mint azelőtt soha. — Mindenki megértette végre, — folytatta a brigád­vezető — hogy saját egyéni érdeke a jó munka, mért ha több terem a szövetke­zetnek, több jut a tagnak is. Meg is lehet nézni a mi határunkat: az esős idő el­lenére tiszták és jó termést Ígérnek a kapásnövények. Tavaly 36 forint volt egy munkaegység értéke, az idén pedig csaknem meg­kétszereződik ez az összeg. A jó munkának tehát bő­ven meglesz a jutalma, bi­zakodva nézhetünk a jövő Fokozatosan meiegsz:« az Nyugat- és Közép-Európában anticiklon van uralmon. A túlnyo­mórészt derült időjárás következ­tében fokozatosan melegszik a le­vegő. A Brit-szigeteken és Né­metországban 17—21, Franciaor­szágban és Ausztriában 22^—25 fokot mértek tegnap délután. Az említett országokban az utolsó 24 óra alatt általában 2—3 fokot emelkedett a hőmérséklet. Az At­lanti-óceán felől érkező ciklonok frontjai most az anticiklontól é- szakra, a Skandináv félszigeten át haladnak keleti irányba, változé­kony és szélsőségesebb időjárást o- kozva. A hűvösebb óceáni levegő beáramlása miatt Észak-Európá- ban lassan mérséksődik a meleg: Várható időjárás pénteken es­tig: Túlnyomórészt nappali felhő­képződés, legfeljebb egy-két he­lyen futó záporeső, időnként kissé élénkebb északi-északkeleti szél: A nappali hőmérséklet fokozato­san emelkedik. Várható legala­csonyabb hőmérséklet ma éjjel 12 —15, legmagasabb nappali hő­mérséklet pénteken 24—27 fok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom