Békés Megyei Népújság, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-19 / 167. szám

3. BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG 1951. július 19., péntek Rövidesen bemutatásra kerülő új filmek Külvárosi szálloda Marcel Carné rendező, a harmincas években a francia film­művészet első fénykorában készítette a Külvárosi szálloda című filmjét, melyben az elesett emberek lelkivilágának, a látszólag egyszerű emberek semmitmondó, valójában sok drámával telített életének, a nagy szenvedélyek lefolyton ábrázolásának mestere­ként mutatkozott be. A filmet Békéscsabán a Szabadság Filmszín­ház játssza. Uei i anyuin VOLL Mulatságos, fordulatos, a közeljövőben megyénkben is bemuta­tásra kerülő Hét lányom volt című francia film. Egy színtársulat bájos kis táncosnőjéről, kedves csalásáról és Edwardról, a fiatal grófról szól ez a megkapó film, mely végül — mint általában a szerelmek — házassággal végződik. 700 éves A PÁRISI SORBONNE Nyilvános pályázati hirdetmény 1257 februárjában IX. Lajos ki­rály egy házat bocsátott udvari káplánja, Robert de Sorbon ren­delkezésére, hogy ebben az épület­ben otthont nyújtson a „művésze­tek, 16 szegény mesterének, akik a teológiai doktorátusára aspirál­tak“’. Ezzel az ajándékozással jött lét­re a párisi egyetem, amely már létének első évszázadában számos jogot és kiváltságot kapott. 1262- ben az „Universitas parisiensis magistrorum et sholarum" való­ban független egyetemmé vált, megszabadulva az egyházi és a polgári hatóságok felügyelete alól. Már a középkorban nemzetközi hírnévre tett szert és Párisi a „Városok városának” nevezték, összehasonlítva szerepét a régi Róma és Athén szerepével. A nemzetközi hírnevű egyetem­nek azonban megvolt a maga árnyoldala is. Komoly pénzügyi támogatás hiányában az egyetem hallgatói nyomorogtak és a legna­gyobb Ínség közepette folytatták tanulmányaikat. így vált Robert de äorbon ka­ritativ intézménye először kollégi­ummá, majd hittudományi karrá még az alapító életében. Az egye­tem megmaradt hittudományi fő­iskolának egészen a francia for­radalomig. A párisi egyetemnek még egy nagy érdeme van. 1470-ben Jeay< Heyrilin Prior, az egyetem egykori rektora és Guillaume Fichei, könyvtáros vakmerő lépésre szán­ta magát: meghívta Gutenberg két tanítványát, akik mesterükkel Mainban már 12 éve könyvnyom dát tartottak üzemben. A meghí­vás a legnagyobb titokban tör­tént és a két német nyomdász kezdetben a legnagyobb titokban dolgozott, nehogy a könyvnyom­tatás franciaországi meghonosítá­sa elkeseredett dühre gerjessze azt a sok embert, akik a drág<> kéziratos könyvek másolásából él­tek. A XVII. században a Sorbonn hanyatlásnak indult, sőt a fran­cia forradalom előtti években a múlt legmakacsabb, legreakció sabb védelmezőjének tartották. A sorbone tanácsa ítélte el az eret­nekségnek nyílvánított könyveket így többek között Descartes mű­veit, az Enciklopédiát, Buffon ter­mészettudományi művét, Rousse­au „Emile”-jét és Montesquieu „A törvények szelleme", című művét Ezért a Sorbonne-t még 1799 ok­tóberében bezárták és mint főis­kola csak 1S21 elején nyitotta meg ismét kapuit. A Háziipari és Népi Iparművé­szeti Szövetkezetek Szövetsége (HISZÖV) és a Népi Iparművé­szeti Tanács (NIT) hazai eredetű növényi nyersanyagok feldolgozá­sával készített kereskedelmi for­galom céljira alkalmas fonás-ipari termékek előállításához és soro­zatgyártásához szükséges minta­darabok készítésére nyilvános pá­lyázatot hirdet. A pályázat célja: 1. A hazai vesszőfonó háziipar részére szükséges új minőségi és piacképes árucikkek termelésének elősegítése. 2. Kisméretű, két szobás lakás- típushoz szabott ízléses, olcsó, vessző, csuhéj, gyékény, szalma felhasználásával, bedolgozásával készített minőségi bútorformák létrehozatala. 3. A múltban is bevált és finom minőségi munkával készített, vá­rosi bevásárlásra alkalmas újdi- vatú kosártípusok, fürdő-idény­ben használandó srand-cikkek tí­pusainak, valamint a kiviteli írá­soknak megfelelő és kiviteli for­galomra alkalmas új tömegcikkek keresése. 4. Kiviteli vállatok által jelen­leg használt, de költséges gön­gyöleg előállítását megkönnyítő, esetleg helyettesítő — tojás, gyü­mölcs, stb. — csomagolására al­kalmas, könnyen kezelhető reke­szek, kosárfajták típusainak meg­keresése. A pályázat feltételei; 1. A pályázaton résztvennl csak havai nyersanyagok, vessző, csuhéj, gyékény, szalma felhasználásával — fa vagy fémcső hozzáadásával készített — még forgalomba nem került új mintadarabok­kal lehet. 2. Pályázni lehet hazai, főzött és fehér vesszőből font bútorok, lakás, kerti bú­tor, valamint a vendéglátó ipar részére felhasználható kerti székek, fekvő szé­kek, asztalok, bárszékek, mosdótartók, stb. még forgalomba nem került, új. ízlé­ses mintadarabjaival. 3. Pályázni lehet vesszőből font, új formai megoldású kis-bútor vagy fém, fa, nád hozzáadásával — műanyag kizárásá­val — kombinált egyéb bútordarabokkal. 4, Pályázni lehet háziipari tömegter­melésre alkalmas Ízléses tömegcikkek mintadarabjaival. A pályázat nyilvános, azon résztvehet bárki, aki a pályázat feltételeinél; meg­felelően készített tárgyakat kikötött ha­táridőre beküldi. 5. A pályázat titkos. A beküldendő da­rabokat jeligével kell ellátni. A jeligét feltüntető cédulát mindenegyes darabra fel kell erősíteni és 'több azonos pálya­munka esetén sorszámozni. 8. A pályamunkákhoz mellékelni kell a pályázó nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést, zárt borítékban. A boríték külsejére rá kell írni a „Fonás pályázat" címet, valamint a jeligét is! 7. Amennyiben szükséges lesz, a pá­lyamunkához műszaki leírást is csatolni kell. A pályamunkák beküldésére vonatkozó tudnivalók A pályamunkákat a HISZÖV címére, később megjelölendő hely­re kell felküldeni folyó hó 1-től 10-ig. A nevet és címet tartalma­zó jeligés borítékot legkésőbb fo­lyó év október 10-ig, délelőtt 12 óráig. A postán beküldött munkáknál a postabélyegző kelte szabja meg a beküldés időpontját. Jelentkezés folyamatos, lehető­leg azonban már augusztus hó ló­ig tanácsos a pályázaton való rész­vételt bejelenteni (név, cím, rész­vételi db szám és hozzávetőleges megnevezés). Díjjazás 1. A pályázati díjak teljes összege 40 000 forint. 2. A pályadíjak öt csoportban kerülnek kiadásra. I. Bútor-csoportban: Idetartoznak teljes ülőgarnitúrák, leg­kevesebb l asztal, 4 szék. stb. 1 db I. díj 5000 forint 1 db II. díj 4000 forint 1 db III. díj 3000 forint I db IV. díj 2000 forint 14000 forint II. Lakásberendezési tárgyak: Idetartoznak kisebb bútorok, asztalok, székek, fotőlyök, stb. 1 db I. díj 2500 forint 1 db II. díj 2000 forint I db III. díj 1500 forint 1 db IV. díj 1000 forint 7090 forint III. Divatcikkek csoportja: (Női táskák, strandcikkek, stb.): 1 db I. díj Ú500 tórint' ^ 1 db II. díj 2000 forint 1 db III. díj 1000 forint 1 db IV. díj 500 forint 6000 forint IV. Tömegcikkek csoportja: Idetartoznak a piaci és egyéb kosa­ik, virágtartók, alátétek, stb. 1 db I. díj 2500 forint 1 db II. díj 2000 forint 1 db III. díj 1500 forint 1 db IV. díj 1000 forint 7090 forint V. Áruszállító eszközök: Rekeszek, kiskosarak, egyéb cikkek. 1 db I. díj 2500 forint 1 db II. díj 2000 forint 1 db III. díj 1000 forint 1 db IV. díj 500 forint 6090 forint Amennyiben csuhéjból, . vagy csuhéj kombinációval oldja meg várakozáson fe lül a pályázó a kérdés valamelyikét, és a bírálóbizottság díjazására és tömeg termelésre javasolja azt, úgy csuhéj tárgyak pótdíjazását is eszközölheti a bi zottság, összesen 10 000 forint erejéig. Kiállítás. A pályázatra beérkezett és a bírálóbi­zottság által kiválasztott munkákakat a Népi Iparművészeti Tanács és a HISZÖV folyó év november hó 1-től december hó 1-ig megrendezésre kerülő kiállításon a nyilvánosság részére bemutatja. ALUMINIUM Á oros hordók Borexportunknak évek óta egyik legnagyobb akadálya, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű hordó. A hiányossá­gon most segíteni akar az alumi­nium ipar. A BORIMPEX felkéré­sére a Fémipari Kutató Intézet le­gyártotta az első ötszáz literes alu­minium boroshordó mintapéldá­nyát, amelyet különleges belső fe­lületi eljárással a borral szemben ellenállóvá tettek. Az ilyen fém­hordóban tárolt bor — mint ezt a kísérletek bebizonyították — nem veszti el ízét, szagát és színét sem változtatja meg. Az aluminium- hordó ötször könnyebb az eddig használt fahordónál, szállítása elő­nyösebb és lényegesen Időállóbb, Előnye még, hogy nem szorul ja­vításra és karbantartásra. HÍREK Lillafüredet évente csaknem 59 ezer üdülő és nyaraló keresi feli A nagy forgalomra való tekintet­tel, több, eddig más célt szolgáló épületet adtak át a Borsod me­gyei Idegenforgalmi Hivatalnak, ahol újabb 100 személyes üdülőt létesítenek. Még ebben az évben megkezdik a Borsodi Hőerőmű dolgozói részére készülő 50 sze­mélyes üdülő építését. * Köröstarcsán a községfejleszté­si alapból a sportpálya bővítésé­re és öltöző építésre 20 ezer, a villanyhálózat bővítésére 25 000, járdaépítésre 40 ezer forintot for­dítanak. • Oroszlányban a munkásszállók­ban lakó bányászok részére 608 személyes fürdőt építettek. A mennyezetig csempézett, közpon­ti fűtéses, korszerű fürdőt átad ták a bányászoknak. • VARSÓTÓL MOSZKVÁIG címmel nemrég VIT-estet rendeztek az oros­házi KISZ.fiatalok. A VIT-esten az eddigi világifjúsági találkozókon részt vett fiatalok mondták el élmé­nyeiket. • A Játék a szerelemmel című új magyar film forgatását július lius 25-én kezdik meg a Bűkk- filmet Apáthy Imre rendezi. • Gyulán is megrendezi a Nőta­nács, a Vöröskereszt és a TTIT közösen a járványos gyermekbé­nulásról szóló előadást. • A hallei egyetem mezőgazdasá­gi fakultása fennállásának tize­dik évfordulója alkalmából Ke- menssy Ernőnek, a mezőgazdasá­gi tudományok doktorának érd^| mei elismeréséül tiszteletbeli dolP® tori címet adományozott. • A Füzesgyarmati Gépállomás fiatal traktorosa Nagy Antal a Vörös Csillag Tsz határában 200 hold kalászost aratott le aratógé­pével, Csordás Imre két nap alatt 52 holdon végezte el a tarlóhám fást. Keresete két napra ezért 320 forint volt, Orosházáról Tarján József, a járási KISZ szervező bizottságá­nak titkára utazott a Világifjú­sági Találkozóra. Ajándékba a város életét ismertető képesalbu­mot és selyem díszpárnát vitt magával. I­« NAGY KAROLY országgyűlési kép­viselő július 2X-én délelőtt 9 órakor Szeghalmon, Konyecsni György or­szággyűlési képviselő július 23-án de. 9-kor Békésszentandráson, Gurcső Sándor országgyűlési képviselő július 24-én de. 9-kor Gyomán tart fogadó­órát. • Orvosi ügyeletes szolgálat. Bé­késcsabán július 20-án déli 12 ó- rától július 22-én reggel 8 óráig dr. Vajda Tibor, Irányi u. I. sz., az V. kerületben dr. Szikszay István, a Kolozsvári úti rendelő­ben tart ügyeletes szolgálatot. • Játék a szerelemmel című új magyar játékfilm forgatását jú- lhus 25-én kezdik meg a Bükk- ben, A filmet Apáthy Imre ren­dezi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom