Viharsarok népe, 1955. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-20 / 221. szám

T9Srj). sacprember 30.. kedd VÜk{HSA*Mf Hifii, Gyorslísfa a Negyedik Békekölcsön harmadik sorsolásáról A 100 000 forintos főnyereményt a V III. -o wáJy 29 9i>6 sorozat 38. számú kötvény mytrte. Sorozat Siáin Nye remény Sorozat Szám Nyeremény Sorozat Szám Nyeremény Sorozat Szám Nyeremény 20201 01-50 200 2495J 01-50 500 29936 01-50 200 35367 01-50 200 20220 01-50 200 25114 01-50 200 29956 Dl 5 000 35406 01-50 200 20255 26 25 000 25357 39 5 000 29956 01-50 200 35694 01-50 200 202135 01 —50 200 25357 01-50 200 30213 18 10000 35980 37 5 000 203-11 01-50 200 25440 01-50 500 30213 01-50 200 35980 01-50 200 20533 01-50 200 25477 01-50 200 30496 36 10000 36100 01-50 200 20651 01- 50 200 23681 01-50 200 30496 01-50 200 36357 01-50 200 20684 01-50 200 25949 46 5 000 30815 01-50 200 36370 12 5 000 20728 01-50 200 25949 01-50 200 30833 01-50 200 36370 01-50 200 20729 01-50 200 26037 01-50 200 30910 39 S0D0 36420 01—50 1000 20849 01-30 200 26045 01-50 500 30910 01-50 200 36483 10 10 000 20955 01-50 300 26504 01-50 200 30991 01-50 200 36483 01-50 200 21082 01-50 200 26527 01-50 200 31163 01-50 200 36573 01-50 200 21150 01-50 200 26593 37 5 000 31186 37 5000 36849 30 5 000 21339 45 5 000 26593 01-50 200 31186 01-50 200 36849 01-50 200 21339 01—50 200 26707 01-50 200 31284 02 5000 37088 01-50 200 21373 01-50 200 26875 01-50 1000 31284 01-50 200 87207 01-50 500 21473 01-50 200 26961 01-50 200 31347 48 5 000 37300 01-50 200 21701 ■01-50 200 27027 35 10(100 31347 01-50 200 37301 48 5000 21730 01-50 200 27027 01-50 200 31499 01-50 500 37301 01-50 200 21760 01-50 500 27144 01-50 500 31613 01-50 200 37351 01-50 SOO 21992 01-50 200 27355 26 10 000 31722 27 5 000 37536 01—50 200 22078 01-50 200 27355 01-50 200 31722 01-50 200 37589 01-50 200 22497 01-50 200 27374 44 5 000 31867 01-50 200 37637 01—5p 200 220-12 ,91—50 500 27374 01-50 200 32155 01-50 200 37778 01-,50 ?U0 22791 01-50 200 27666 01—50 200 32366 49 5 000 38838 01-50 500 228! 1 01-50 1 000 27671 01-50 200 32366 01-50 200 38430 9 5 000 229.9 13 5 000 27838 01-50 200 32402 01-50 200 3.8430 01-50 goo 229 f 9 01-30 200 27842 01-50 200 32766 .01-50 200 38630 01-50 200 22944 39 10 000 28027 01-50 500 32980 01-50 200 38752 01-50 200 22944 01-50 200 28242 01-30 200 33005 01-50 500 38755 01—SÓ 1Ö00 23015 01-50 500 28492 01-50 200 33021 01-50 200 38772 If 8 000 23047 01-50 500 28830 01-50 200 33128 01-50 . 200 38772 01-50 200 23048 01-50 200 28916 23 5 000 33195 39 5 900 38971 01—sb 1000 23236 01-50 500 28916 01-50 200-33195 01-50 200 39156 l*v_. 30 10 000 23298 01-50 200 28929 01-50 500 33386 01-50 200 35i56 01-50 Zoo 23339 06 10 000 29100 01-50 200 33547 01-50 500 39211 01-50 800 23339 01-50 200 29288 20 5 000 34090 01-50 200 39243 01-30 300 23426 01-50 200 29288 01-50 200 34136 03 5 000 39410 01-50 500 23446 01-50 200 29359 12 10000 34136 01-50 200 39416 28 5 000 23556 01-50 200 29359 01-50 200 34214 «01-50 200 39446 öli 50 200 23777 01—50 200 29374 01-50 500 34329 15 5 000 39498 01-50 1000 24110 01—410 200 29444 01—50 500 34329 01-50 2«0 39626 * 200 24230 01-50 200 29479 40 25000 34470 «01—50 200 39668 01—80 200 24488 Öl—50 200 29479 01-50 200 34749 'Öl—50 200 39834 ■lo' '09 5030 24549 01-50 200 29705 01—50 200 34846 45 50 0C0 39834 01-50 300 2-1577 01-50 200 29777 01-50 500 34846 01-50 200 39939 01-50 180 24697 16 10 000 29904 10 5 000 35171 08 5 000 39956 01—50 200 24697 01-50 200 29904 01-30 200 35171 01-50 200 39960 45 5 000 24758 01-50 200 29908 01—50 200 35367 13 5000 39960 «01—50 200 A gyorslistán Jeltüntetett soro zatszámokkal azonos számú kötvények — osztályszámukra való tekintet nél­kül — mind a tíz osztályban nyertek. Egy sorozatszám 500 kötvény kisorsolását jelenti. A fenti gyorslista közvetlenül a húzás után készült. Az -esetleges szárahlbákért az OTP nem vállal fe­lelősséget. A nyeremények kifizetését a hivatalos sorsolási jegyzék alapján szeptember 20-án kezdik meg az Or­szágos Takarékpénztár fiókjai és a postahivatalok. Ma este hatkor próba! — Egy utazás széljegyzetei — \ t, Ikarus autóbusz 60 ki­lométeres sebességgel robog Bu­dapest felé. Nagy utat kell meg­tennie, vagy 350 kilométert: Bé­késcsabáról a Nógrád megyei Szé- csénybe viszi a Balassi DISZ tánc­együttest, II. Rákóczi Ferenc fe­jedelemmé választása 250. év­fordulójának ünnepségeire. Ezek a sokfelé járt fiatalok fá- radhatatlanok a táncban, dalban. Most nem táncolhatnak, hát éne­kelnek. Felváltva magyar nép­dalokat és más népek italait, amit a varsói VIT-en tanultak. Egy ilyen országos hírű, sőt nemzetközi viszonylatban is is­mert együttes tagjait nem szédí­ti-« meg a siker, nem alakul-e ki bennük valami fölény másokkal szemben, nem válnak-e követe­lődzőkké, fegyelmezetlenekké, el­kényeztetett sztárokká? Kétnapos együttlétünk alatt meggyőződtem, hogy mindennek nyoma sincs az együttesben és külön-külön a ta­gokban sem. Szerények, feltét­lenül és kivétel nélkül jó modo­rnak, a nehézségeket derűs jó­kedvvel és egymást segítve küz­dik le. * Képdk vonulnak el előt­tem az együtt töltött két nap ese­ményeiből. Ahogyan vendégül lát­ták Szécsényben a megye kultu­rális életének vezetői, a községi párt és tanács képviselői a Ba­lassi DISZ-egyúttest, csak a leg­nagyobb elismerés hangján lehet arról szóim. Az együttes tagjai szerényen, jóleső örömmel fogad­ták a vendéglátók figyelmességét. Meghatódottan köszönték meg a Salgótarjáni Üveggyár DlSZ-fia- taljainák ajándékát, egy gyönyö­rű metszett üvegvázát. * A szabadtérre tervezett előadást nem lehetett megtarta­ni, mert az áramszolgáltatásban komoly zavar állt elő. Át kellett mindent hurcolni a kul- túrotthonba. Szó nélkül, gyorsan és fegyelmezetten folyt ez le a sö- t'tben. A kultúrotthon már zsú­folásig megteli, amikor Bőm Miklós bekonferálta az első mű­sorszámot, a Lányok, legények­et. Nosza, több se kellett Kiss Jóskáéknak: a sok heroe-hurca után végre táncolhattak! Sokszor láttam már őket táncolni, de ilyen lendületesen, fergeteges erővel még talán soha. * Több mint húsz órán Át volt otthonunk az autóbusz, az utazás alatt. Ha hosszabb időre megálltunk, a lányok kisepreget- ték, és egész úton rendbentartot- ták. Salgótarjánban, amikor reg­gel felébredtünk, látjuk, hogy Prtbojszki Magda, Galbicsék Ju- j dit, meg még néhány leány az au- 1 tóbusz ablakait kívül-belül ragyo­gó tisztára mossák. A fiúk pedig a karosszériára rakódott sarat és port takarították le. A keményebb munkától sem riadtak vissza. Ha defekt volt, « fiúk buzgón segítet­tek a gépkocsivezetőnek; Az pe­dig volt bőven, csak hazafelé négyszer kellett órákat tölteni a szereléssel. Zelenyánszki János, Kiss Jóska, Fóri Sándor, Fodor György és a többiek is mind se gítették. * Szabadidőben, például ha­zafelé jövet, Budapesten, minden­ki azt tehette, amit akart, de a megjelölt helyen és időben együtt kellett lennie a társaságnak. A lányok és fiúk leginkább külön- külön, kisebb-nagyobb csoportok­ban széledtek szét, de egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy va­lakire is várni kellett volna. * A zúgolódás, méltatlan- kodás ismeretlen fogalom. Terv szerint hétfőn este tíz órára Békéscsabára kellett érkezni. Minden jól Is ment — Szarvasig. Itt két 6rát vesztegeltünk defekt miatt. Na, végre! Most már hazáig csak kibírja! Hát nem bírta ki: a 'Bzentmiklósi csárdánál dúrde- fekt. A pótkeréken, lépésben cam­mogtunk be a Balassi Kultúrott­hon elé. Egy szó zúgolódás nem volt, mindenki szedte a csomag­ját (teljes ruhatárát!) és cipelte Az építőipari bérezés új módja az egyösszegű utalványozás Az építőiparban a munkaerő és a termelékenység különösen csök- leent az utóbbi években, mert nagyfokú volt a munkaerőván- (kwlág, aránylag alacsony volt a kereseti lebető-ég. Igen gyakori volt emiatt az építmények határ- klőntálí átad ása, amivel sok gon­dot okoztunk at állami gazdasá­goknak. Mindezek megszünteté­sére, a munt:a megjavítására he­lyes módszer a napjainkban ki­alakuló egyösszegű utalványozás. Az egyösszegű utalványozás azt jelenti, hogy kezdéstől a be­fejezésig egy összegben állapítják meg az építésért járó munkabért De lehet egyes részmunkákra is előreutalványozás, amennyiben a megalakult komplexbrigád — kő­művesek és segédmunkások közös brigádja — szerződésileg átve­szi a vállalattól a munkát. A komplexhrígád a vállalattá] szer­ződést köt, amelyben rögzítik a befejezés határidejét. Ha előbb fejezi be a brigád az «pítkezóst, prémiumban része ül. Az elszá­molás bérfizetési időszakonként történik, az elvégzett munka szá­zalékarányában. Mindenki a le­töltött idő és besorolás arányá­ban kapja meg a bérét. A bri­gád kívánságára a besorolásokat a képességek arányában változ­tatni lehet. Az utolsó táaecáaa- lékos részt csak a telje« minő­ségi ás mennyiségi é* ’’-or egyenlíti ki a vállalat, összegű utalványozásban repednek a kollektív szerzi n előírt juttatások. Azokat a mun­kavállalók külön kapják meg r zetett ebédidő^ fiietett ünnep, esős idő, munkaruha, ebéd stb.) A brigádvezető 12 százalékos bri­gádvezetői pótlékot kap, ha leg­alább hatfős a komplexbrigád. Az előre utalványozott béren kí­vül megkapják a osaládfenntar- tók üzemi konyha esetén a hat forint, annak hiányában, a 10 fo­rint napi különélési díjat is. Az egyösszegű utalványozás rendszere magában foglalja a komplexbrigád megszervezését. A szerződésileg átvett építkezési feladatból a dolgozók előre lát­ják, mennyit keresnek majd. Az új rendszerrel a munkahely gaz­dáivá is lesznek, a úgy szervezik j meg tevékenységüket, bogy mun­kai i-jiiket a legjobban kihasz­nálhassák. Saját magukat káro­sítanák meg, ha a szerződésben vállalt kötelezettségüket nem tar­tanák be. Ez történne akkor is, ha a kapott szerszámmal, anyag­gal nem takarékoskodnának, hi­szen azt erkölcsi és anyagi fele­lősségre adja át az építkezéshez a vállalat. A munkaterületen alkalmazott ésszerű változtatások újabb bérmegtakarításokat eredményeznek, ami ismét növeli a dolgozók ké­réséi lehetőségét. Nőm vár a kő­műves az anyagra és a segéd­munkás sem tétlenkedik. A kő­műves maga választja meg se­gédmunkásait és azok munkáját irányítja. Érdemes megemlíteni, hogy vállalatunknál számos munkahe­lyen bevezettük már az egyössze­gű utalványozást és. a dolgozók örömmel tapasztalják előnyeit. A gyomai munkahelyen így összeg­ben kapta meg az építlcetfés rész­munkáit Vess Gyula és Nagy Gyula brigádja és a kőmfiv*sek 10, a segédmunkások 8 foiint órabért értek el. Égy összegben szerződött le Békéstarhoson Do­mokos kőművesbrigádja így apa­állat-istálló munkáira. Ugyanígy egy másik brigád Orosházán, egy kétszobás lakóház belső inuhUL­jára, Békéscsabán hasonlóan egy lakóház és egy étkezde munká­jára. Hamarosan Fekőnyomáson egy 60 vagonos magtár további falazását kezdi meg Soós Gábor kőműves-brigádja, Békésen Gschwindt Márton brigádja kö­tött szerződést. Eddig az egyösszegű utalvá­nyozás akadálya kétirányú volt! a dolgozók komplexbrigádba tö­mörülése nehézkes volt, mert idegenkedtek még tőle. A másik, hogy a munkahelyi és a köz­ponti műszaki erők lassan végzik még az előreutalványozás mun­káját. Azonban bízunk abban, hogy mindkét részről a közeljö­vőben eredményekről számolha­tunk be. Az egyösszegű rendszerben utalványozási komplexbrigádok alakíitú-jm lehetőségük nyílik a kisiparosoknak is, akik átmenetileg munkanélkill vannak és munkára jelentkeznek. Ettől még idegenkednek, pedig a vállalatnál a leszerződött időre iparukat szüneteltethetik. Hívjuk és várjuk az építőiparba a hiva­tásukat elhagyott »mura rókát«, kőműveseket, mindenkit, aki sze­reti a szakmáját. Fábián Ferenc ÁG. Építőipari Vállalat főépítés vee.., Békéscsaba. ház?, ki a harmadik, ki a negye­dik, vagy a hatodik kerületbe. Mi­előtt szétválik a társaság, Gécs Jenő vezető szólal meg csende­sen, de mindenki számára érthe­tően: — Lányok, fiúk! Ma este hat órakor próba..-: i-..®s este hatkor mindenki pon­tosan ott volt..: Sokszor láttam * Balas­si DlSZ-együttest szerepelni. Sok élményt szerzett nekem is, má­soknak is táncával. Most -egy más élményről adtam számot: ifjúsá­gunk szocialista szellemű maga­tartásáról, mely áthe^a a Balassi DTSZ-együttes tagjait mely ösz- szetartja és nagy sikerek elérő­jére teszi képessé. A párt, a DISZ, a munka és a tánc nevelte ezeket a fiatalokat ilyenné. Van közöt­tük kitűnő eredménnyel érettsé­gizett fiatalember és leány, két­szeres sztahariöYÍsta ruhagyári munkásnő, szakmájáért lelkesedő ipari tanuló, irodai doígCJZé és kö­zépiskolás diák, de mindegyiKÜ]*et áthatja az a tudat: csak úgy lehet méltó tagja a Balassi DISZ-egyöl­tésnek, ha munkahelyén is a leg­jobbak között van. Ezek az eré­nyek más fiataloknál is megvan­nak, hiszen mai ifjúságunkra ezek jellemzőek, csak nem mindig si­kerül felszínre hozni. Pedig ér­demes ezért küzdeni. És ez ifjú­sági vezetőink egyik legszebb, ta­lán legnehezebb feladata ;; S. I. Jb

Next

/
Oldalképek
Tartalom