Viharsarok népe, 1955. május (11. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-17 / 114. szám

1955 május 17., tedd Jól sikerültek az ifjúsági kulturális seregszemle járási bemutatói — _______________________________ ViUcnsowU Hétit í géretek megvalósítása hősben Mennyi élmény, mennyi vi­dámság jut a mai fiataloknak. »Soha nem láttam az én időm­ben ennyi boldog embert együtt« — jegyzi meg egy nagy bajuszos bácsi a sarkadi ifjúsági találko­zón. Valóban így is van. A sarka diák régen, vagy talán még soha nem láttak együtt ennyi fiatalt. A reggeli órákban megélénkült a község valamennyi utcája, min­den irányból kacagó fiatalok ér­keztek a gimnázium udvarára. Az úttörők, a cukorgyári fiata­lok szinte katonás rendben ha­ladtak a gy ülekező helyre. A vi­déki fiatalok gépkocsin, kerék­páron jöttek el a járási ifjúsági találkozóval egybekötött kultu-1 ralis seregszemlére. Kilenc óra-1 kor mintegy kétezer fiatal vo­nult nótaszóval a sportpályára. | Ha két nap'g tartott volna ez az egy nap, akkor sem unat­kozott volna senki. Szépen fel­díszített színpadokon állandó kultúrműsor szórakoztatta n közönséget. A bizottság alig alig tudott dönteni a jobbnál jobb műsorszámok között. A nézők gyönyörködhettek a méhkeréki DISZ-együttes román táncaiban, a mezőgyáni úttörők szereplésé­ben, a Sarkadi Földművesszövet­kezet által bemutatott János Vi­tézben. Sokan az egész napos atlétikai versenytől voltak elra­gadtatva. Az úttörők leginkább tt lánchintát és a villany vasutat keresték fel. A lacikonyha mesz- szi árasztotta illatát. A finom sült hurkától, kolbászból még azok is vásároltak, akik nem vol­tak éhesek. A földművesszövetke­zet italmérői cgv pillanatra sem álltak meg. A hűsítő italok hek­tószámra fogytak. Mintegy' nyolc­ezer ember töltötte vidáman a vasárnapját. Valamennyi fiatal úgy búcsú­zott egymástól, hogy viszontlá­tásra vasárnap Békéscsabán, a megvei ifjúsági találkozóm * A mezőkovácsházi járásban Medgyesegyházán rendezték meg a verseny járási döntőjét, melyen 28 csoport mu­tatkozott be. Az előadások soro­zatát Binya Lajos elvtárs, a já­rási DISZ-bizottsóg titkárának szavai nyitották meg délután 2 órakor. Az úttörők szerepeltek először. Különösen kitűnt a Me- zőhegyesi Állami Gazdaság út­törő-zenekara, amely résztvesz majd a megyei ifjúsági találko­zón is. Az ifjak után a »nagyok« kö­vetkeztek. Legsikeresebben a Bánkuti Állami Gazdaság DISZ- együttese szerepelt: a színját­szók a »Boci-boci tarka« című operettből mutattak be részlete­ket, s elnyerték az első helye­zést, és az ezzel járó gramofont. Nagy sikere volt a kaszaperi Petőfi DISZ népi együttesnek is, különösen táncszámaikért kaptak sok tapsot. Tóth Juditot — együttes tagját — énekszámaiért díjazták. Jól szerepelt még a battonyai román nemzetiségi együttes, a »Tapsos loganágá«- val nagy tetszést aratott. A bat- tony'ai DISZ-csoport magyar tán­cokat mutatott be. Nem régen alakult ez az együttes, de rövid idő alatt is sokat fejlődött és megérdemelten nyerte el a tánc- csoportok között az első helye­zést. Orosházán zeneszóval fogadták a reggeli órákban érkező, közel ezer fiatalt. Megérkezés után a fia­talok zárt rendben Gyopárosra — «kulturális seregszemle járási bemutatóinak színhelyére — vo­nultak. Tarján József elv társ,; a járási DISZ-bizottság titkára nyű tóttá meg a seregszemlét.' Az értékelő bizottság színvo­nalasnak ítélte a versenyt. Leg­jobb eredményt az orosházi járási kultúrotthon táncesoportja és ze­nekara, a tótkomlósi Szlovák Népi Együttes és az Orosházi III. sz. Ált. Iskola úttörői érték el. A színjátszó csoportok közül a hon­védség nyerte el az első helyet: a »Volokalamszki országút«-ból mutatott be részletet. A szólis­ták között Nédó Ágnes, az oros­házi Barnevál szólótáncosa lett első, eredeti cigánytáncok bemu­tatásával. Nagy elismerést vív­tak ki az orosházi járási kultúr­otthon bábosai, akik egész délu­tán szórakoztatták a gyerekeket. Az ifjúsági találkozó kulturá­lis programját sportműsor egé­szítette ki. öt DISZ-es labda­rugócsapat mérte össze erejét, s a gerendásiak bizonyultak leg­jobbnak. Külön érdekessége volt a napnak, hogy a határőrség 50 tagú fávés yz'etekara szórakoz­tatta a 15.000 főt számláló kö­zönséget. A versenyek után ju­talomkiosztás volt, majd bál — amely , reggelig tartott — a köz­ségi vendéglő teraszán. * Vasárnap délelőtt népes cso­portban fiatalok és öregek vonul­tak a szarvasi Erzsébet-ligetben felállított szabadtéri színpadhoz, a DISZ kulturális seregszemle járási bemutatójának megtekin­tésére. Keresztényi Tibor elvtárs, a DISZ járási bizottsága titkárá­nak megnyitó szavai után a kö­zönség gyönyörködhetett a já­rás legjobb csoportjainak szebb- nél-szebb népi táncaiban, vidám és tréfás jeleneteiben, a legjobb kórusok énekszámaiban. Tizenöt csoport: 187 szereplővel vett részt a versenyen. Ott volt a bemuta­tón az örménykuti Előre TSZ DISZ-szervezetének szlovák együttese, Szarvas. Kondoros, Bé- késszentandrás legjobb művészeti csoportjai. A megyei bemutató­ra a következő csoportokat java­solta a bíráló-bizottság: örmény­kuti Szlovák Népi Együttes (ma­gyar-szlovák tánc és énekkari számokkal), Békésszentandrási Szőnyegszövő DISZ 45 tagú énekkara, szarvasi MSZT népi tánccsoportja (»Három ugrós le­ánytánc). Jól szerepeltek a Si- rató-bezinai tanyasi DlSZ-szer- vezet tánccsoportja és a kul tár­házak együttesei is. Ez a bemu­tató ismét bizonyította, hogy if­júságunk szereti a kultúrát és akarja a népi művészet vala­mennyi ágát fejleszteni és széle­síteni. A késő éjjeli órákban az ifjúság vidám táncával ért véget a jól sikerült bemutató. A Sarkadi Cukorgyár ifjú­munkásairól irt dicsérő levelet Bende András elvtárs, akik vállalásokat tettek, s azok tel­jesítésével készülnek a DISZ II. kongresszusára. Valójában milyen is a fiatalok hangulata, hogyan láttak munkához, mi­lyen eredményekre lehet szá­mítani? — e kérdésekre adnak választ a helyszíni tapasztala­tok. Ténylegesen azzal a gondo­lattal dolgoznak az ifjúmunká­sok, hogy a kongresszust eredményekkel ünnepeljék. Az idős szakmunkások arról be­szélnek, hogy ők szívesen se- gít-nek nekik. Kiss Sándor DISZ-titkár elv­társ Diószegi Imrével aki nem DISZ-tag — dolgozik együtt a gépműhelyben. Májusban már 100 kg vasat megtakarítottak, Rendet a piacokon és vásárokon! 150 kg vállalásukkal szemben. Elgondolásuk, hogy a kongresz- szusig eddigi átlagszázalékukat 108-ról 110-re növelik. — Hogyan lehet $zt megva­lósítani? — Most talajvízszivattyú al­vázat készítünk, amihez sok hulladékvasat használunk fel. A hulladékdarabokat úgy kell kikeresnünk, hogy minél ke­vesebb munkával lehessen a munkadarabokat elkészíteni. A szomszédban Őri Imre elvtárs, párttagjelölt és DISZ- tag szorgalmaskodik. ő 118 szá­zalékos átlagát 5 százalékkal akarja növelni. Művezetőjük, Kapucza Ede elvtárs állítja: — Ha ők megígérik, be is tartják szavukat, bár nem lesz könnyű megvalósííaniok. A rézműves műhelyben Prisztavoch Imre, Bálint Imre fiatalok másokkal együtt ép­pen egy nagy átmérőjű csövet készítenek. Jenei Andor és Deák Ferenc is ebbe a brigád­ba tartoznak. A brigád tagjai az áprilisi 120 százalékról 124 százalékra, a sztahanovista szintre akarnak elérni. — Amikor megbeszéltük a vállalást — mondja Priszta­voch elvtárs *= abban állapod­tunk még, hogy’jól kihasznál­juk az időt és ne menjen el senki cselléfigeni'. Öä' valame- lyik megtenné, akkor figyel­meztetjük. A gyár más részében, a szi­táknál, a centrifuga-brigád­ban — melynek vezetője Szalai Sándor elvtárs három DISZ- tag van. Kesztyűs István, Szín Róza, Kiss Sándor lakatos 230 kg vas és 20 kg bronzöntvény megtakarítását vállalták. Kiss ! Sándor 112 százalékos teljesít­ményét 5 százalékkal akarja nö­velni. — A munkaidőt jobban ki­használjuk — mondják a DISZ- tagok, amikor vállalásuk telje­sítésének módjáról van sző. Már az üzemen kívül vol­tunk, amikor Kesztyűs elvtárs a következőket mondta el: — Vállalásunk teljesítésé­hez nagyon szükséges, hogy az idősebb szakmunkások taná­csaira hallgassunk. Velem és társaimmal nemrégiben egy tanulságos eset történt. Úgy gondoltuk, hogy azt a mun­kát, amit éveken át idősebb szakmunkásokkal együtt csi­náltunk, elvégezzük magunk, de az ő segítségük nélkül. Tu­dunk mi már eleget — ilyes-. féleképpen gondolkoztunk. Persze, hogy nehezen ment, de tanácsért hozzájuk mégsem mentünk. Később rájöttünk, bogy jobb munkaszervezéssel, kevesebb fáradsággal és időre elkészíthettük volna, amit vál­laltunk, ha mégis kérünk előbb tanácsot. Több lett volna a ke­resetünk is. Ebből az esetből sokan ta­nulhatnának még a Sarkadi Cukorgyárban habár most sokkal jobban dolgoznak a fia­talok, mint régebben. Több idős sTúktrvunkás említetté most is, hogy szavukra némely fia­tal csak legyint: „Mit beszél nekem az öreg, annyit én is tudok, mint ő!“ Remélhető, hogy e lelkes ké­szülés után az elkövetkező he­tekben a fiatalok még több eredményéről, helyes magatar­tásukról szól majd Bende elv­társ úja^b levele, ■*- tg — Mikor kell permetezni a poloskaszagú gyümölcsdarazsak ellen? (Patakfalvi István tudósító ír­ja.) A piacokon és vásárokon ál­talában nincs kellő ellenőrzés. E- zért számos kihágás és csalás történik. Csak néhány példát említek a tótkomlósi vásárról. Várnai Nándor budapesti gép­kocsivezető engedély nélkül áru­sított bőröndős árut. Glück Jó­zsef abaújszántói cukorkaárus, egy engedéllyel, őt személlyel, három helyen is árusított. Frank- li Andor békéscsabai lakos házi­ipari engedéllyel kendőt árult. Bánfi János hódmezővásárhelyi tepsiárus és mások szintén engedély nélkül árusítottak Jánosi András békéscsabai cu­korkaárus hitelesítetlen súlyok­kal 10 dkg cukorka helyett 7—8 dekát mért csak. A piacokon is vannak hiányos­ságok. Gádoroson Molnár Mihály, akinek még Szolnokra kiállított háziipari engedélye van (de nem érvényes), rendszeresen árusít hulladékokból és bőrből készített papucsot és a piacon zaklatja az engedéllyel rendelkező iparoso­kat. Nem hozott magával enge­délyt például a magát szentesi KlOSZ-titkár feleségének mondó egyik árus sem. Az egyik nagy­szénás! cukorkaáruera pedig az volt a panasz, hogy a csomagolt és megszabott árú csokoládésze­leteket magasabb áron adta el. Amikor ezért felelősségre von­tuk, azt felelte, hogy »valamiből élni kell«. Igen fontos, Hogy a helyi ta­nácsok nagyobb gondot fordítsa­nak a hetipiacok, vásárok ellen­őrzésére. Általános hiányosság az, hogy a kötelező ármegjelölés nincs betartva. Sok engedéllyel rendelkező árusnak nincs cég­táblája és nem a megadott te­rületen árul és mást, amire enge­délye van. Az úgynevezett sze­mélyi igazolvány-tartó tokot 8 forinttól kezdve, még 20 forin­tos árban is árusítanak. Az is gyakori eset, hogy a férj az egyik piacon árul, a feleség, vagy hozzátartozó, esetleg KISOS2- igtzolvánnyal vagy anélkül pe- dig egy másik piacon. Nincs kellő ellenőrzés Ezért a piacon nagyon elszapo­rodtak a kalmárok. Előfordult már olyan eset is a mezőhegyesi piacon, hogy a tótkomlósi ktsz a hatóságilag megállapított áron 240 forintért adott el nadrágokat. A vevő egyik mezőkovácsházi szabó volt. A szabó azután a nadrágokat 300 forintos áron adta tovább, így 600 forintot i» keresett egy piacon. De nem rit­ka az a jelenség sem, hogy ál­lami üzemekben és szövetkeze­tekben készült, kereskedelem út­ján forgalomba hozott árukat árusítanak,magánkereskedők, ter­mészetesen magasabb áron, mert az ármegjelölő cédulákat letépik róla. Van tehát mit ellenőrizni és hol rendet teremteni a taná­csoknak. A rendes árusokat, akik becsületes«« dolgoznak, segíteni kell. A kufarokat pedig minden piacról, vásárról ki kell seprűani. A poloskaszagú szilvadarázs ellen a szilva- és a ringlófákat, valamint alma- és körtefákat a poloskaszagú alma- és körte­darázs ellen sziromhullás után egy héten belül 2 százalékos Agritox permetezőszerrel per­metezzük. A sziromhullás után tökéle­tesebb a permetezés, ugyanis az Agritox felszívódik a meg­permetezett növény sejtjeibe és amennyiben azt az említett darazsaknak a virágzástól szá­mított 8—10 nap múlva a to­jásokból kikelő lárvái fogyaszt­ják, elpusztulnak. ­Mivel a szilva, alma és körte különböző fajtái nem egyidő- ben virágoznak, sőt, a virágzás idejét a termőhely, a talaj, a fekvés is befolyásolja, nem permetezhetünk az összes fá­inkon egyszerre, hanem csak akkor, amikor azok már szir­maikat teljesen lehullatták, vagyis elvirágoztak. Alma és körte esetében egy hét időnk van az első fák sziromhullása után a többiek elvirágzását is bevárni és egyszerre perme­tezni. Ugyanis a sziromhullás után egy héten belül kell per­metezni, de a szilvák esetében közvetlenül a sziromhullás után permetezzük fáinkat. A poloskaszagú szilvadarázs elleni védekezésre közismert és jól bevált permetezőszer a Quassia-forgács 3 százalékos főzete, ugyancsak közvetlenül a sziromhullás után alkalmaz­va 1 százalékos káliszappannal vagy 0,25 százalék Mavepon- nal keverve. Megkezdődön a selyemhernyók kiosztása Az időjárás, hogy' melegebbre! azok kiosztása. Akik szerződést fordult, mind többen jelentkez-' A——l­nek szerződést kötni selyemher­nyó-tenyésztésre. Megéri, hiszen egy hónapi könnyű munka mel­lett 80(1-1000 forintot lehet keresni. A hernyókat ée a te­nyésztéshez szükséges papírokat a Selyemtenyésztő Vállalat díj­mentesen adja. A selyem hernyók már kikeltek. Megkezdődött ! kötöttek, jelentkezzenek minél előbb a hernyók átvételére. A be­váltásra kerülő I., II. osztályú gubók ára egységesen 32,50 Ft. A III. osztályú gubó ára 5 fo­rint kg-ként. A selyemhernyók átvehetők a selyem gubó - raktár­ban, Békéscsaba, IIL, Kazinczy* u. 3. sí. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom