Viharsarok népe, 1951. november (7. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-07 / 260. szám

« \ZiUaisaiok Hépc 1951 november 7, szerda November 7. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfor­dulójának ünnepe. Már napokkal ezelőtt készültek megyénk dolgozói i* e nap méltó megünneplésére■ Levelek százait küldték szeretett vezérünkhöz, Rákosi elvtárshoz, min fin levélben fogadalom': a munka meg javítómra, a fegyc lem meg szilárd'tó tára, a terv teljesítésére. E napon újabb levelek százait, viszi a pa ta Budapest felé, a dolgozók jelenük: »Drága Rákosi elv- birs, vállalásunkat becsülettel teljesítettük.« Üzemekben, mezőkön, vá­rosban és fáim a dolgozók ezrei teljesítik vállalásukat hálául a Pártnak, a nagy Szovjetuniónak, ahonnan elindula szikra a dolgozók szabadságáért, « világbékéért. Érrel a háláról beszélnek levele­zőink írásai, amelyek mindmegannyi pecsétói a dolgozók békeakaratá­nak. A Hagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulójának tiszteletére: „Szeretett Rákosi elvtársnak fogadtuk meg és vállalásunkat becsülettel teljesítettük Is — írják lerelesőink Vállalásomat teljesítettem Én, a békéscsabai Barneválban dolgozom, belezői munkát vég­zek. Az ifi-brigádnak vagyok a tagja. Eddig is igyekeztem úgy volt, gondoskodtunk utánpótlásról, így aztán vállalásunkat telje', hit­tük. Tervünket 20 nappal előbb fejeztük be, a minősig terén is teljesíteni tudtuk vállalásunkat. Boldog érz's tölt el valamennyi­ünket, mert tudjuk, méltóan ünne­pelünk, méltóan az Októberi For­radalom emlékéhez, amikor a m> Az anyagellátás már sokszor zavart szabadságunk is megteremtődött* idézett elő. Most s.k rült Itt is el- A Hcgedüs-br g d n vében: érni, hogy nem volt leállás emi- Hegedűs József brigád vezető* att, mert amikor már fogyóban Pamutszövő. Az egy százalék helyett negyven százalék megtakarítás Kedves Ríkosi Elvtárs! Ml is átér ztük a Nagy Októ­, , . , , , ... , Üzemünk a Nagy Októberi anyagoknál egy százalék me,gta­ban 273.870 t gla helyett 325.584 dolgozni, hogy méltó legyek a Fomidaícfm évfordu_ jJJJst ér ~lf ezzel szem­tara. o íoraun i* J)ar a°sa.”°m.1 a" ' . 11 °in az.J lójára tett munkavállalásán ke- ben 40 százalék megtakarítást resztül akar méltó lenni Par- er el, ami penzieitekben 18.489 tünkhöz. Rákosi elvtársnak tett forint. A kazánházi sala'ko­Íkaz^Sg^hamm ktfvSÍa fásunkat be- járni a termelésben. Amikor a .. , , , . csr.httíl teljesítettük is. Most, november 7-i versenvszakasz el­írnunk ez az üzem, ah:l a felsza- - ­Ka,, RAh „ amikcr tlérkeztiink november 7- kezdődött, ezekre gondoltam és fogadalmunkat répafeldolgozási zó brigád vállalását 115 szár badiites előtt Bóhné* vohak az hez, örömmel és büszkén írhat- - telt vállalásomat Fel- tervú,lket a kltűzött időnél négy klókra teljesítette. Nincs uzo­urak. H t, 10-14 pengőért dolgoz- juk h gy 365 420 darab «gilt nappal hamarább befejezzük. mönkben 0\yaa do]goz,:>. » hordtunk ki, vállalásunkat 112-2 ^ átlagom. 1362 dolgozó fogadta megRáko­tünk- Ml nem akarjuk, hagy újra ők tegyenek az urak itt az üzem- százalékban teljesítettük- Mi így ben. Mi békét akarunk, hogy öt- há'ál.'uk m?g szabadságunkat, egy- Mindig előttem állt: nekem sem éves ter ünket sikerrel teljesithes- re szépülő életünket, amelynek közömbös, hogy a forradalom fo^^‘ síik. Fz. rt végezzük munkánkat alap ft szovj t testvéreink 1917-b«n évfordulóját hogyan ünneplem versenyben. Amikor megkezdődtek teremtették meg. a vjüa'á'ok az üzemben, nn is el- KESJÄR ANDR*S és sők között vflVtuk november 7 SIPICZKI MIHÁLY kihordók lem el. tisztelet re, hogy október hónap- Békéscsabai Téglagyár. Most niugunknak termelünk, magunk látjuk luisziiál ........ esítósének összege. A . meg. vállalásomat téliesítettem . ,, ,, , „ . . ° • gepapolo vall alfa, hogy a kenő is, 159 százalékos állagot ér* A dombegyházi Kendergyárban szak végetér. mérünk. Mindannyian Ipacs István és Gyökön Lajos vál- kíváncsiskodva állyuk körül a mér- lalbik, hogy 1951. évi tervüket de- leget, az eredmény 220 kiló. Ipacs cember 10-re befejezik. A jegyző- István büszke öntudattal nézi köny v elkészült. Ipacs István szia- munkájának eredményétói Néhány hanovista és Gyökös Lajos a t.ló- évvel ezelőtt — mondja — elbo- hoz mentók. A kender. mintha csátottak az üzemből, azért, mert szárnya nőtt volna, repüli a kezük- sokat, termeltem. Most magunknak ben, Ipacs István mosolyogva mond- fernielünk mmjunk Ut -uh ha3Z. ja: nádihoz, hogy a tóm ét te - Ezért tudtam én is teljesíteni jesítóük, naponta 220 kilót kelt ... ,. . mérni a szálból. »Ez a 220 kiló hendersztilból olyan. teljesítmény, Busa Károly levelező amilyenre nincs példa. Mikor amü­De ennél az eredménynél nem állok meg, hanem további ered­mények elérésére törekszem, mert békét akarok. Bclanka Erzsébet békéscsabai Barnevál. dolgozó fogadta érezné> hogy a RáUosi eIvW sí elvtarsnak, hogy peldaad/óan , . , Tr„ , nak tett fogadalom kötelezi a teljesíti tervet. Ivozel 29 ezer már eddig a vállalás tel- valla,ás teljesítésére. 161 fő Nadirsán Jő si*í, levelező, :nő- Mezőhegyesi Cukorgyár. Az üzemi dolgozók jiéldájn nyomán a községeikben a ter­melőszövetkezeti csoportok, egyénileg dolgozó parasztok is igye­keztek eleget tenni vállalt kötelezettségű fenek. A Dózsa-utcai dolgozó parasztok az elsők... Zsadány község is vállalta, erőre kapott. A Dózsa Györgyv- hogy a begyűjtésben- 100 szá- utca dolgozó parasztjai állanak zialékig eleget tesz. Ez a foga- az első helyen. Ök 100 száza­dalom, amit mi tettünk Rákosi lékhan telje site ttéilc gabonabet­elitársnak, s annak teljesítése adási kötelezettségüket. Ahogy a mi hálánk a felszabadító űi- szaporodtak a zsákok a földmű- cső séges Szovjet Hadseregnek, a vesszövetkezetben, úgy lettek! * A Békésmegyei Autó Gépjavító mi hálánk a mi Pártunknak. Köz- egyre vidámabbak a Dózsái Vállaltit dolgozói többek között stégünk a begyűjtésben az el- György-utcai dolgozó parasztok, vállalták, hogy november 15-e ső helyen áll. a járásban. Ahogy Rákosi elvtársnak tett fogadal- na p jár a 2 százalékos anyagmeg- közeledett a Nagy Oíktólie.ri Szó- műk teljesítése tette azzá. Évi tervünket 98 százalékban teljesítettük Villany ég a volt Mályás-féle uradalomban takarítást (3680 forint) érnek el, cialista Forradalom napja, az Gyeiig« Gábor, levelező^, Lombegyháza, Kendergyár. hulladékanyag feldolgozásával, utcák versenye egyre nagyobb Zsadány. _ , , , i i , III.- i ■ November 7-ig 4 ezer forint E napot legszebben csak munkával lehet ünnepein. anyagmegtaliai.ítást értek el dol. Amikor a Nagy Októberi For- 30 darab koesicsavarlkapcsot ké- gozóink és a vállalásukat már a Az elmúlt hetekben a, köröstar- Ezért, teljesítették vállalásukat att riadalom évfordulóját ünnepeljük, szátek el ócska anyagból, ami- mai nappal túlteljesítették. Az emi »Rákosi? termelőszövetkezetben őszi vetésben, ezentúl pedig még első gondolatom mindig a szov- nek az értéke 8400 forint. Ezt anyaginegtakarításbain, élenjáró * összeültek a dolgozok, hogy meg- azt is megbeszélték Oláh Mihály Jet hősökhöz ben nekünk badságot. Tudom, hogy soha nem kasz alatt teljesítményem is vasesztergályosok, de jelentős van miért beadni gabonánkat, már Udékanyagból. A vállalás nem ma­érhettük volna meg, ha 34 év- emelkedett, 160 százalékról 182 anyagmegtakarítást ért el a ka- villany ég a volt Mátyás-féle ma- radt puszta ígéret. Oláh éli iára vál­vtei ezelőtt nem győzött volna százalékra. rosszéria-brigádunk is. Novem- jorban, a csoport, istállójában a jó- látását november 2-án befe'jezt»t az orosz munkásosztály for®- Jóleső érzés tölt el, hogy mun- bér 7-e tiszteleiére vállaltuk, szággondozók nem a sötétben etetik megtakarított háromnegyed köbmÁ­óalrga. kámmal is ki tudom mutatni: hogy éves tervünket november az állatokat, van vízvezeték is, amely ten fát. Ifj. Boros Gábonnö. E napot a legszebben csak méltóan ünnepelem ezt a napot. 15-ig 100 százalékban teljesítjük, munkával lehet ünnepelni. En Bahas K. Mihály, a mai nappal 98 százalékig lei­felajánlást tettem: vállaltam, sztahánovista,tűzikovács. jesítettük. Szabó Sündomé Békéscsaba. :0m mindig a szov- nek az értéke 8100 forint. Ezt anyagtnegtakarításban élenjáró M összeültek a dolgozott, hogy meg- azt is megbeszelték Oláh Mihály száll, akik 1915- teljesítettem is még október 30- dolgozóink: Vámos László, Bá- felajánlásukat. Van miért elvtárssal, hogy a Nagy Októberi is elhozták a sza- ra.' A november 7-i versenysaa- nyal András és Beszeda István ttalhl^t tónm, van miért befejezné Szocialista Forradalom, tiszteletére , , , . idejében, az őszi vetesf, a szántást, elkészít 40 darab ablakszarnyat hűl­cm Vwvrfx* cohíl npm lfílC7 n líltt tf' I liP.^iltmPin VP_m IS Aa ínbml^c . . . , , . . ... , . ___ _ ._ u s zintén megkönnyíti a munkáé Köröstarcsa. Est mind a Párt segítségével értük el hogy november 7-e tiszteletére Békéscsabai Fűtőház. Ahogy nőit a termelésünk, nőtt a bérünk is Az Októberi Forradalom tiszte- vállaltak, 150 százalékra emelték letére a mi üzemünkben a Pete fel teljesítményüket a korábbi 104 rovszki sztahanovista liszt-lezsákoló-1 százalékról. brigád tett igen szép felajánlást. A Petrovszki-brigád jó munkája Beadtam minden felesleg ga- szépen körül van kerítve, virág- honámat, 3 mázsa kukoricára is ágyak vannak benne, melyek vám- kötöttem szerződést. Jé pénzt ika- íak a tavaszt, hogy szebbé tet- A ill II nIáitfOir voleltl pok érte, megérte. De én túl Iá- Sy*k községünket. A gyermekek • •*- ■ i - tok az orromon, látom azt, hogy reszfre játszóteret csináltak. Ezt IS szilárdabb lelt köztógünilcben készem van e^y ^J ^tségével értük II a 111 III*. uj artézikat, az iskola es az ovo- ni én is kötelezettségeimnek. A mi brigádunk az automata- ,s ki van íavítva- AzonfeM G. Tóth János, l.-es tipusu tszcs-tag, Nagykamarás. készen van a »Béke «-tér, ahol A brigád minden tagja kommunis- eredményeként egy óra alatt 22 ba, élenjáró a termelésben. Jelen-’ zsák helyett 33 zsákot vett le és ., . XÄÄ5S SSiÄÜS tSSE SSKÄ-fftÄW fogadták, hogy teljesítményüket 130 is, mert ha*a tárolókamarák állan- gyorsan, lelkesedései dolgozunk százalékról 140 százalékra emelik* dóun ürülnek, folyamatos az őr- “teje® tervünk sikeres vég re haj- ^ JlílílT VÍÍVÜlCSÜ IlkÜ U 30 Úí tüffOt VCf tÜllk fel Olyan igyekezettel dolgoztak, hogy- lés és igy több liszt kerül ki. De ,á'áért. A mai nag\ unrepunkre nu O. Í5J J O vállalásukat nemtíSak, hogy telje-i- a brigád tagjainak szép teljesitmó- j* ™b®, ** 1°”® munkával készül- Hz a gazdasági év sikeresen zá- kísérte a »Vörös Csillag« termelé-i tették, de jóval túl is szárnyalták, nyük után emelkedett a kerese- un • Valla tűk, Dogy tervünket 18 rult, ami nagyrószben a tagság ér- szövetkezet munkáját és már ad A veraenyszakasz ideje alatt is az t-ük is, mert előzőleg 2.55 forint» nappal elöW) befejezzük. A ke- dem©, olyan elvtársaké, akik hété aratáskor elhatározta, hogy az ősz- első helyért küzdöttek a brigádok volt az órabérük, most pedig 3.80 *unk alól kikerülő áru minőség- höznap, vasárnap egyformán részt- szel belép, amit most meg is tett. közötti versenyben. Petrovszki elv- forint lett. A Petrovszki és a javítására is^ tettünk ^ felajánlást* vesznek a termelőmunkában. Pél- »Meggyőződésemből léptem be el "•ózni.« óvfordulój meg i Az ő példamutató munkája ma- ő életükben is a legnagyobb ün- ^ ^ Í^.^tTim^l-^m^ gavai ragadta a többi brigádokat nép. jeieKkei nozzáiáttunk a telje-i,t-^e- vette részét a - termelőmunkából, tartott nasve-vűlésüntön 30 ói te­is. A Gyeraj brigád tagjai, akik Szilágyi Zsigmond levelező, hez. A brigád tagjai között mun- lváuyi Margtít, vagy Dajka Er- t v-ettünk°fel és már azóta ia kétszázalékos teljesitményemelést István-malom. kamodsz rátadást végeztem, eima- zsebet, aki nem messze marad le . ° mar azo _ gyaráztam nekik, vigyázzanak a az édesapja möfeött. Ezek az elv- aJa,bb jelentkezők ami az« Munkánkat megfizetik, meg jutalmat IS kapunk vendégszálakra, ne hagyják lóg- társak 20—25 mázsa kukoricát vite wzonyitja, hogy községünk dolgozd ni, mert akkor a földre ke- tok haza. 18-20 mázsa búzát es parasztsága úgy, mint Árvái István kás Forradalom, rák Lajos éltitárs a sarkamban van állás pénz. 189J0 százalékos teljesítésével. En sem hagyom magam, hiszen most _ a műszaki előfeltételek tizennégyen léptek bo, köztük Är- Nadasdi Pál, megteremtésével. De a munkaié- vai István ötholdas dolgozó paraszt, Mezőhegyest Cukorgyár■ gyelem is szilárdabb lett nálunk, aki elmondotta, hogy figyelemmel Eke Margit ,levelező, Füzesgyartnat, »Vörös Csilla"« téz

Next

/
Oldalképek
Tartalom