Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1908–1912

1909. szeptember

40 4. Úgyszintén lemondott állásáról a trajani hitoktató és levita Weber Frigyes is, mivel fizetéséből megélni nem tudott. Az állás addig betöltetlen marad, míg a gyülekezet adósságait le nem törleszti. Egyházi felügyelőkké megválasztattak: Beskán: Buben­heimer Tibold, Ujpázuán: Schumacher Jakab. Gondnokokká lettek: Sidon: Toman Endre, Krcsedinen: Wack Vilmos, Bes­kán: Ziegler Péter, Ujpázuán: Keiler Jakab és Steifenberger János, Grabiczon: Friedrich J., Golinczin: Kapeier J., Kuczan­czin: Neidert A., Selistén: Büchler A., Dorkovczin: Krebs C., Fericzanczin: Wenhardt A. Tanítókká választattak: Grabiczon: Gretzmacher Adél, Selistén: Pavela Márton, Ivanczi (puszta): Lilge Károly. VIII. Pesti egyházmegye: A nyugalomba vonult Miklóssy János helyére Csővárott Jeszenszky Gyula hodrusbánvai lelkészt választották meg. Kirchknopf Gusztáv Ede ikladi lelkész Késmárkra választatván meg, helyét Ikladon Mayer Pál hontbörzsönyi lelkészszel töl­tötték be. Az újonnan szervezett esperességi segédlelkészi állásra Szilárd Miklós hivatott meg; Czegléden Törteli Lajos, Rákospalotán az eltávozott Szimonidesz Lajos helyett Dávid Károly alkalmaztatott segédlelkészül. Rákoskeresztúron Bulyov­szky Aladár felügyelő lemondott; helye még betöltetlen. Kecskeméten Mayerfi Zoltán gondnokot másodfelügyelővé, Beretvás Pált pedig gondnokká választották. Czinkotán harmadik tanítói'állást szerveztek s megválasztották rá Koch Arnoldot. Rákospalotán az előbb beteg, utóbb elhalt Halász Lajos tanítót Bolemann Adorján helyettesítette; ugyanitt kisegítő tanítóul előbb Netz Ferencz, majd ennek eltávozása után Thomesz Lajos alkalmaztatott. Pilisen nyugalomba vonult Hraskó Lajos tanító; helye Klaudinyi Pál volt tótpelsőczi tanítóval töltetett be. Ugyanott az újonnan szervezett tanítói állásra Szlivka Vilmos választatott meg. Albertin elhalt Búth Pál, Kiskőrösön Oroszi János tanító ; a választás mindkettőnek helyére folyamatban van. IX. Turóczi egyházmegye: A neczpáli egyházban 1908. deczember 16-án meghalt Polereczky András lelkész. A megüresedett lelkészi állás még nincs betöltve; az egyház vezetésével Holly Ferencz esperes­ségi segédlelkész van megbízva. Holly Ferencz távoztával tehát a záturcsai egyházban működő Koncsek Antal lelkész mellé segédlelkészül Koncsek Samu hivatott meg. Blatniczára megválasztatott: Darmek Paula; a raksai isko­lához: Gröbel Ludmilla; Turánba: Venczel Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom